Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyhende

 • 17.08.2018
  Erfaringskonferansen 2019

  Erfaringskonferansen 2019 blir i år på Thon hotell Jølster 7. og 8. februar. Målet med konferansen er å utveksle erfaringar og forbetringspunkt i samhandlinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta.

 • 17.08.2018
  Alle på Nordfjord psykiatrisenter under same tak

  Dermed har tilsette og pasientar vore spreidd rundt på tre ulike lokasjonar ved senteret. No treng ikkje dei tilsette ved Nordfjord psykiatrisenter lenger å springe mellom bygga - alle har fått plass under same tak etter at påbygget er ferdig.

 • 23.07.2018
  Nettverkssamling for oksygen/lungekontaktar

  Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde inviterer oksygenkontaktane i kommunehelsetenesta og ved sjukehusa i Sogn og Fjordane til nettverksamling 26. og 27. september på Thon Hotell Jølster.

 • 13.07.2018
  Godt halvår for Helse Førde

  Helse Førde har eit resultat på 28,3 millionar kroner etter første halvår. Dette er 14,3 millionar betre enn budsjett. Adm. direktør Arve Varden rosar dei tilsette for å ha gjort ein kjempejobb.

 • 05.07.2018
  Lærdal sjukehus i normal drift

  Lærdal sjukehus er frå torsdag ettermiddag tilbake i normal drift. - Vi har ikkje kunnskap om uheldige hendingar knytt til oppgraderinga av nytt hovedstraumskap, seier beredskapssjef i Helse Førde, Terje Olav Øen.

 • 04.07.2018
  Anbodskonkurranse nybygg psykisk helsevern

  Kunngjering om anbodskonkurranse for nybygg psykisk helsevern er no publisert på Doffin. Konkurransen gjeld totalentreprise av nybygget til psykisk helsevern ved Førde sentralsjukehus.

 • 03.07.2018
  Vanskar med straumforsyninga i Lærdal

  Arbeidet med å skifte hovudstraumtavla ved Lærdal sjukehus har skapt utfordringar for straumtilførselen til sjukehuset. Helse Førde styrkar ambulanseberedskapen i området.

 • 02.07.2018
  Utviklingsplan med ti innsatsområde

  Den nye utviklingsplanen for Helse Førde legg vekt på endring med pasienten i fokus. I planen listar føretake opp ti innsatsområde og mål for framtida.

 • 28.06.2018
  Oppgradering av Lærdal sjukehus - kjører på naudstraum

  I samband med utbygginga som skal gje plass for den nye MR-maskina ved Lærdal sjukehus, nyttar Helse Førde høvet til ei kjærkommen oppgradering av både varmesentralen og den elektriske hovudtavla ved sjukehuset. Det betyr litt driftsavbrot...

 • 21.06.2018
  Psykisk sjuk, eller berre normale reaksjonar på sjølve livet?

  Har helsevesenet riktig tilnærming til psykiske sjukdommar, spør psykiater Trond Aarre i ny bok.

 • 20.06.2018
  Ni fråsegner til ambulanseplan

  Det har kome inn ni fråsegner til arbeidet med plan for prehospitale tenester i Helse Førde. Styret skal ha saka føre på møtet i Sogndal fredag 22. juni.

 • 18.06.2018
  Ta helsepedagogikk-kurs til hausten

  Grunnkurs i helsepedagogikk vil gje deltakarane meir kompetanse i korleis planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte kurs. Gruppeleiarrrollen, brukarmedverknad og andre sentrale begreper i helsepedagogikk står og på programmet.

 • 15.06.2018
  Styremøte 22. juni 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 22. juni. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på Indre Sogn Psykiatrisenter i Sogndal.

 • 23.05.2018
  Skuta er på rett kurs

  Så langt ligg Helse Førde an til å klare å oppnå det økonomske måltalet styret har sett for 2018. No avheng det endelege resultatet av at vi får til ei god og rasjonell avvikling av sommaren i verksemda.

 • 15.05.2018
  Styremøte 22. mai 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 22. mai. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på møterom i 3. etasje i Bygg Aust, ved Førde sentralsjukehus.

 • 30.04.2018
  30 millionar i investeringar

  Det skal investerast for kring 30 millionar kroner ved sjukehuset i Lærdal i år. MR-maskina utgjer brorparten.

 • 27.04.2018
  Avviklar stillinga som stabsdirektør og funksjonen som viseadministrerande

  Stillinga som direktør for stab og støtte vert ikkje lyst ut. Dette er ein av fleire endringar i leiinga for Helse Førde.

 • 20.04.2018
  Styremøte 27. april 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. april. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på Lærdal sjukehus, Sjukehusvegen, Lærdal.

 • 19.04.2018
  Ny, betre luftambulanse på plass

  Frå klokka 15 onsdag 18. april 2018 kunne folk i Sogn og Fjordane nyte godt av endå betre akuttberedskap. Då var eit nytt, oppgradert ambulansehelikopter sett i drift ved luftambulansetenesta sin base i Førde.

 • 19.04.2018
  Prehospital plan på høyring

  Rapporten frå første fase i arbeidet med ein plan for dei prehospitale tenestene i Helse Førde er no sendt på høyring. Rapporten på meir enn 170 sider gjev eit omfattande bakgrunnsmateriale om ei svært viktig teneste for innbyggjarane i Sogn og Fjordane.

 • 13.04.2018
  Utviklingsplan sendt på høyring

  Helse Førde har no sendt framlegget til utviklingsplan på høyring. Planen skal legge retning og gje ramme for å utvikle framtidas spesialisthelsetenester for innbyggarane i Sogn og Fjordane. Innsatsområde og hovudmål blir skildra i eit eige kapittel.

 • 12.04.2018
  Byggestart i Lærdal - MR klar i haust

  Grunnarbeidet for eit nytt MR-tilbygg ved Lærdal sjukehus er i gang, og maskina vil stå klar til bruk i løpet av hausten 2018.

 • 09.04.2018
  Hjerneslag? Ring 113!

  Plutseleg vanskeleg å prate, smile eller løfte armane? Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 05.04.2018
  Styremøte 9. april 2018 - telefonmøte

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 9. april. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde på møterom 4 ved Førde sentralsukehus.

 • 26.03.2018
  Kontroll med smitteutbrot

  Utbrotet av norovirus ved Førde sentralsjukehus er under kontroll. Beredskapen er avslutta, og sjukehuset er ope som normalt for besøkjande. Helse Førde ber alle vise god handhygiene.

 • 22.03.2018
  Pasientar smitta med norovirus ved FSS

  Kring 20 pasientar er smitta av norovirus og ein kombinasjon av norovirus og influensa ved Førde sentralsjukehus (FSS). Det blir no sett i verk tiltak for hindre ytterlegare spreiinig.

 • 16.03.2018
  Ambulanserapporten er klar

  Styret i Helse Førde skal neste fredag handsame rapporten som blir grunnlaget for det vidare arbeidet med framtidas ambulanseløysingar i helseføretaket. Du som er interessert kan sjå rapporten allereie no.

 • 16.03.2018
  Styremøte 23. mars 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 23. mars. Møtet startar klokka09.30 og blir halde på psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik, Kyrkjebø.

 • 08.03.2018
  Takka av tre styremedlemer

  Helge Bryne, Liv Stave og Atle Hamar gjekk ut av styret i Helse Førde i vinter. Dei tre blei takka av i samband med siste styremøte. Også Børge Tvedt blei takka for jobben som konstituert administrerande frå mai i fjor.

 • 07.03.2018
  Ambulanserapport på høyring i mars

  Helse Førde har justert framdrifta for arbeidet med ein ny prehospital plan for føretaket. Meininga no er å sende rapporten etter første fase av arbeidet på høyring i slutten av mars.

 • 07.03.2018
  Sikringsnål ut, sensorteknologi inn

  Ei sikringsnål i nattskjorta blir framleis nytta for å hindre fall på sjukehus. No går Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet saman om eit prosjekt for å erstatte sikringsnåla med sensorteknologi.

 • 02.03.2018
  Ny MR kan gje større utbygging

  Byggearbeidet rundt den nye MR-maskina ved Lærdal sjukehus startar om kort tid. No vurderer Helse Førde også å oppgradere varmesentralen i samband med arbeidet.

 • 02.03.2018
  11 millionar betre enn budsjett

  Det økonomiske resultatet 2017 for Helse Førde vart betre enn venta. Men Helse Førde er nøydd til å halde dei økonomiske tøylane minst like stramme i 2018.

 • 26.02.2018
  Helse Førde har fått ungdomsråd

  Fem engasjerte ungdommar har tatt plass i Helse Førdes nye ungdomsråd. Dei ønskjer å bli endå fleire, og oppmodar andre unge om å ta kontakt.

 • 22.02.2018
  Styremøte 1. mars 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 1. mars. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde på Scandic Sunnfjord Hotell, Storehagen 2, Førde.

 • 22.02.2018
  4 nye styremedlemer i Helse Førde

  Helse Førde har i dag fått fire nye styremedlemer av dei sju som er oppnemnd av eigar (Helse Vest).

 • 02.02.2018
  Øvingssenter i Bygg aust

  Eit senter for simulering og trening av ferdigheiter skal på plass i Bygg aust ved Førde sentralsjukehus. Den regionale gruppa som skal samordne opprettinga av slike senter i alle føretaka i Helse Vest, vitja sist veke Helse Førde.

 • 01.02.2018
  Framtida er digitale møte med helsetenesta

  - Alt om få år vil mange polikliniske konsultasjonar bli gjort digitalt, seier utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven i Helse Førde. Ti år fram i tid vil mange konsultasjonar bli råd å gjere ved å bruke e-helsetenester.

 • 29.01.2018
  Varden klar for Helse Førde

  I den grad Arve Varden vågar å komme med noko som liknar ei programerklæring før han tiltrer som toppsjef i Helse Førde, er det denne: - Eg vil prøve å vere ein lagspelar, så langt som råd.

 • 29.01.2018
  Tett ambulansetrafikk mellom sjukehusa

  Ambulansetenesta brukar store ressursar på å transportere pasientar mellom sjukehusa. Prosjektet som arbeider med ein ny plan for det prehospitale området i Helse Førde, ser no på om det er råd å utføre slik flytting av pasientar på andre måtar.

 • 19.01.2018
  Økonomien 2017: Betre enn frykta, verre enn planlagt

  I september teikna økonomidirektøren i Helse Førde eit dystert bilde.  Drastiske kutt måtte til for å berge årsresultatet. No ser dei førebelse rekneskapstala for 2017 betre ut enn frykta, men dei er framleis dårlegare enn budsjett.

 • 19.01.2018
  Styremøte 26. januar 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 26. januar. Møter startar klokka 09.00 og blir halde på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 15.01.2018
  Samla den akuttmedisinske kjeda

  Helse Førde starta det nye året med å arrangere akuttmedisinsk seminar. Mellom anna kom det fram at legevaktene må styrkast og at det er nødvendig med meir samhandling.

 • 10.01.2018
  Fleire fødde i 2017

  937 nye babyar kom til verda i Sogn og Fjordane i fjor. Dette er høgaste fødselstalet i Helse Førde sidan 2012.

 • 07.01.2018
  Styrka beredskap etter ras i Årdal

  Helse Førde har styrka den akuttmedisinske beredskapen i Indre Sogn i samband med rasstenginga på fylkesveg 53 i Årdal kommune. Frå laurdag kveld ligg det båt i beredskap på Årdalstangen.

 • 15.12.2017
  Budsjett 2018: vedtak etter seks timar

  Etter seks timar med orienteringar, spørsmål, meiningsutvekslingar og tautrekking vedtok styret i Helse Førde budsjettet for 2018. Budsjettet for 2018 blir dermed slik administrasjonen føreslo, men med eit tilleggspunkt i sjølve vedtaket.

 • 14.12.2017
  Rett transport gjev meir ressursar til behandling

  Betre planlegging av tilrettelagt transport av reiser for pasientar gjev Helse Førde eit innsparingspotensiale. Dette er pengar som kan nyttast til pasientbehandling.

 • 13.12.2017
  Endringar i gynekologitilbodet

  Budsjettframlegget for Helse Førde 2018 gjev rom for å oppretthalde dei aller fleste tilboda på lokalsjukehusa. Men det blir likevel ikkje dagar med gynekologisk poliklinikk ved sjukehusa på Eid og i Lærdal i delar av 2018.

 • 11.12.2017
  2018: Ambulansestrukturen uendra

  Ei breitt samansett prosjektgruppe skal i løpet av 2018 komme med framlegg til ny ambulansetruktur i Helse Førde. Medan dette arbeidet pågår skal det ikkje gjerast vesentlege endringar på området.

 • 08.12.2017
  Budsjettet: Sikrar helsetilbodet og planlagt utbygging

  I framlegget til 2018-budsjett legg Helse Førde opp til ei rekke endringar. Ved å omdisponere deler av midlane og tilpasse drifta til dagens behov, vil føretaket tilby eit helsetilbod om lag som i dag.

Sjå fleire nyhende

Pasient og pårørandeopplæring