Koronavirus

Grøn beredskap

Helse Førde er i beredskap grunna situasjonen med koronavirus.

Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyhende

 • 22.05.2020
  Styremøte 28. mai 2020

  Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 28. mai. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Thon Hotel Førde, Hafstadvegen 26, Førde.

 • 18.05.2020
  Informasjon om timeavtale og besøk i Helse Førde

  Under koronavirus-epidemien har vi strenge rutinar for smittevern for å hindre at du blir smitta eller kan smitte andre i våre lokale. Denne informasjonen gjev deg ei oversikt over det som er annleis når du kjem til behandling hos oss.

 • 12.05.2020
  Pasientreiser – kva for reglar gjeld akkurat no

  Pasientar som skal til sjukehusavtale og som kan køyre sjølv eller kan bli køyrt, blir oppmoda om å gjennomføre reisa til og frå behandling på eiga hand. Planlegging av privat transport blir ein viktig del av førebuingane til sjukehusavtalar framover.

 • 07.05.2020
  To av våre forskarar disputerer i mai

  Forskarane Hege Kristiansen, overlege ved Barne- og ungdomsavdelinga ved FSS, disputerer fredag 8. mai, og Runar Tengel Hovland, seniorrådgjevar i fag- og utviklingsavdelinga i Helse Førde, disputerer måndag 11. mai.

 • 04.05.2020
  "Til rett tid" er tema for handhygienedagen 2020

  I desse koronatider har vi minna kvarandre på kor viktig handhygiene er i kampen mot virus og bakteriar for å hindre smittespreiing.

 • 27.04.2020
  Koronaunderskot for Helse Førde i mars

  Mars 2020 vart veldig spesiell på grunn av Covid-19-pandemien. Frå fredag 13. mars reduserte Hele Førde planlagd verksemd for førebu føretaket på Covid-19-pasientar. Dette har hatt store konsekvensar, blant anna for økonomien i perioden.

 • 21.04.2020
  Deltek i global Covid 19-studie

  Verdas Helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til ein stor internasjonal forskingsstudie for å få vurdert lovande behandlingar for COVID-19. Helse Førde er blant sjukehusa som no skal vere med på denne forskingsdugnaden.

 • 17.04.2020
  Planlegg for meir normal aktivitet

  Helse Førde har denne veka starta planlegginga for å trappe opp aktiviteten. – Dei som får innkalling til time, skal vite at det er trygt å komme til sjukehusa våre, seier administrerande direktør Arve Varden.

 • 15.04.2020
  Helse Førde lanserer app for lungesjuke

  Ein app som visualiserar enkle og viktige pusteøvingar er no klar for lansering. Spesialfysioterapeut Elin Johnsen i Helse Førde har i to år arbeidd med appen som skal gje kronisk lungesjuke eit verktøy for å følgje opp si eiga helse.

 • 07.04.2020
  Fysisk aktivitet under utbruddet av Koronaviruset

  Å trene til sommerkroppen er et kjent begrep, men få tenker over at med fysisk aktivitet trener man i enda større grad sommerhodet. For det er faktisk hodet vårt – hjernen – som profiterer mest på at vi er fysisk aktive.

 • 07.04.2020
  Eigne drosjer for covid 19-transport

  8.april startar drosjenæringa med transport av pasientar med mistanke om eller stadfesta Covid-19. Transportørarane vil få opplæring, og transporten vil skje på ein trygg måte.

 • 06.04.2020
  Pasientane våre får tilbod om videokonsultasjonar

  For å halde fysiske møter mellom menneskjer til eit minimum og redusere risiko for smitte, vil sjukehusa no bruke videokonsultasjonar så langt det er mogleg.

 • 03.04.2020
  Bruk eigen bil til sjukehuset!

  I samband med Covid-19 ønskjer vi at flest mogeleg pasientar kjem seg til behandling på eiga hand og unngår drosje og offentleg transport. Dette for å hindre spreiing av smitte.

 • 30.03.2020
  Færre innleggingar - kurva flatar ut

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i Helse Vest. Kurva ser ut til å flate ut, og vi hadde førre veke 370 færre innlagde pasientar med koronavirus enn estimert i prognosane.

 • 25.03.2020
  Pasient innlagt med koronasmitte i Førde

  Den første pasienten med koronasmitte er no innlagt i Helse Førde. Pasienten har fått stadfesta sjukdomen covid-19. Vedkomande blei lagt inn ved Førde sentralsjukehus i dag.

 • 25.03.2020
  Går vidare med Livabygg i åtte etasjar

  Styret i Helse Førde gav i styremøtet 23. mars føretaket klarsignal til å halde fram arbeidet med utvikle nybygg somatikk, Livabygget i åtte etasjar. Endeleg vedtak kjem i mai-juni.

 • 24.03.2020
  Helse Førde går inn i korona-krise og utbyggingar med overskot

  konomisk og driftsmessig vart 2019 eit solid år for Helse Førde. Etter gjennomgang av årsmelding og rekneskap for 2019 godkjente styret eit årsresultat på vel 43,1 millionar kroner, noko som er 7,1 millionar over budsjett.

 • 23.03.2020
  - Betryggande arbeid mot koronaviruset

  Korona-status i Helse Førde: Ingen smitta er innlagt på sjukehus. 59 tilsette er i karantene, og fem er heime med sjukmelding. - Det er betryggande å høyre korleis ein arbeider med dette, sa styreleiar Agnes Landstad.

 • 21.03.2020
  107 har meldt seg til teneste

  Helse Førde annonserte etter ekstraressursar i samband med korona- og berdskapssituasjonen, har 107 personar med varierande helsefagleg bakgrunn meld seg til teneste.

 • 20.03.2020
  Evy-Helen Helleseth ny fagdirektør

  Evy-Helen Helleseth er tilsett som ny fagdirektør i Helse Førde.

 • 17.03.2020
  Styremøte 23. mars 2020

  Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 23. mars. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde over telefon og video.

 • 17.03.2020
  Riggar sjukehuset for å ta imot koronapasientar

  Førde sentralsjukehus blir no rigga fysisk for på tryggast mogeleg måte å kunne ta imot pasientar som har blitt sjuke av koronaviruset. Koronasjuke blir lagt inn på ein spesielt tilrettelagt sengefløy.

 • 17.03.2020
  Stengt dagkirurgi i Helse Førde

  Helse Førde har i dag stengt Dagkirurgisk senter ved Førde sentralsjukehus.

 • 17.03.2020
  Helse Førde-tilsett smitta: 19 nye i karantene

  19 nye medarbeidarar i Helse Førde må i heimekarantene som følgje av at ein tilsett i føretaket måndag ettermiddag fekk påvist smitte frå koronaviruset. Dermed er til saman 70 tilsette i helseføretaket no sett i heimekarantene.

 • 16.03.2020
  Tilsett i Helse Førde har testa positivt på korona

  Ein tilsett i Helse Førde har i dag testa positivt på kornavirus.

 • 16.03.2020
  Alle sjukehusa har beredskap som vanleg

  Alle sjukehusa i Helse Førde har akuttmedisinsk beredskap som vanleg i desse koronatider. Det vil seie at alle pasientar som vert akutt sjuke skal vere trygge på å få komme på sjukehus.

 • 16.03.2020
  Ikkje ring sjukehuset om planlagd time

  Helse Førde opplever måndag svært stor telefonpågang frå folk som har time og lurer på om dei skal møte som planlagt. Dette er ikkje naudsynt, då sjukehuset vil ta kontakt dersom timen må utsetjast.

 • 15.03.2020
  Sjukehusa treng di hjelp!

  Sjukehusa på Vestlandet treng ekstra personell raskt i samband med koronautbrotet. Er du lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar, jordmor  eller student innan desse områda, og ikkje alt tilsett på eit sjukehus eller i ein kommune? Les her.

 • 15.03.2020
  Korona: Informasjon til fødande

  Kvinneklinikken har innført ein rekkje tiltak knytt til koronasituasjonen. I denne saka finn du informasjon til deg som ventar barn.

 • 15.03.2020
  Stengjer sjukehusa for besøkande

  Helse Førde set no i verk nye tiltak for å avgrense besøk på sjukehusa. Berre mindreårige, funksjonshemma og pasientar som ligg på det siste, kan ha besøk. Berre born og funksjonshemma kan ha med ein person som følgje til avtalt time.

 • 15.03.2020
  Tilsette i Helse Førde skal møte på jobb som vanleg

  Tilsette i Helse Førde skal møte på jobb som vanleg. Føretaket har rett til å unnta symptomfrie tilsette når dette er nødvendig for å oppretthalde forsvarleg drift.

 • 13.03.2020
  Korona: Ber næringslivet i vest om å bidra med utstyr

  Som ein del av beredskapen rundt koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

 • 12.03.2020
  Tilgangskontroll og redusert aktivitet ved sjukehusa i Helse Førde

  Helse Førde innfører tilgangskontroll ved hovudinngangane til alle sjukehusa våre frå og med fredag. Samtidig kuttar føretaket i planlagd aktivitet, slik at dei som har time på sjukehuset kan oppleve at denne må utsetjast i tid.

 • 12.03.2020
  Nye restriksjonar for besøk på sjukehusa

  I arbeidet med å avgrense smitten av koronaviruset har Helse Førde innført nye og strengare restriksjonar for pårørande som ønskjer å besøke pasientar som ligg på sjukehusa våre.

 • 06.03.2020
  Ny medlem i styret for Helse Førde

  Thomas Vingen Vedeld er oppnemnd som ny styremedlem i Helse Førde. Han er kommuneoverlege i Stad. Elles er styret i Helse Førde uendra.

 • 03.03.2020
  Hjelp oss å førebyggje smitte

  Helse Førde treng hjelp frå deg som er pasient eller pårørande til å halde koronaviruset vekke frå sjukehuset. Folkehelseinstituttet har kome med nye råd for å førebyggje smitte i norske sjukehus. Les meir om kva du bør gjere.

 • 24.02.2020
  Inger Cathrine Bryne blir ny direktør for Helse Vest RHF

  Styret i Helse Vest har tilsett Inger Cathrine Bryne som ny administrerande direktør i eit ekstraordinært styremøte 20. februar 2020.

 • 07.02.2020
  Kan du vere smitta av koronaviruset?

  Lurer du på om du er smitta, ta kontakt med fastlege eller legevakt. Er det mistanke om smitte, blir sjukehuset eller Folkehelseinstituttet kontakta for testing. Ikkje oppsøk eller ta kontakt med sjukehuset direkte.

 • 06.02.2020
  Kranselag for Dagabygget

  Det er med stor glede Helse Førde inviterer entreprenør Åsen og Øvrelid AS med sine tilsette til kranselag 10. februar. Det er ein viktig milepåle i byggearbeidet at Dagabygget, nybygget for psykisk helsevern, no er under tak.

 • 05.02.2020
  Samarbeidsavtale mellom Helse Førde og høgskulen

  Administrerande direktør Arve Varden i Helse Førde og rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet har signert ein samarbeidsavtale. I 2019 gjennomførte nærare 500 studentar frå Høgskulen på Vestlandet delar av utdanninga si i Helse Førde.

 • 31.01.2020
  Del av Svanehaugvegen blir mellombels stengt, ei omkøyring er etablert

  Ein vestre del av Svanehaugvegen blir mellombels stengt, og trafikken langs vegen blir difor om-dirigert. Gjer deg kjent med den nye køyreruta.

 • 31.01.2020
  Følgjer utviklinga med coronaviruset

  Helse Førde følgjer situasjonen tett. - Vi har gjennomgått aktuelle rutinar og prosedyrar. Helseføretaket har detaljerte rutinar for prøvetaking, bruk av verneutstyr og isolat for å hindre smittespreiing, seier fagdirektør Trine Vingsnes.

 • 25.01.2020
  Lavik-ambulansen skal utgreiast vidare

  Styret i Helse Førde her vedteke at endringane som gjeld ambulansestasjonen i Lavik skal greieast ut vidare. I Ytre Bremanger skal Helse Førde arbeide for ei løysing i samarbeid med kommunen.

 • 17.01.2020
  Vil sjå nærare på ambulanse i Lavik og Bremanger

  Administrerande direktør vil ha utgreidd alternativ modell for ambulanseløysinga i Lavik i samarbeid med kommunar, tilsetteorganisasjonar og verneteneste. I Ytre Bremanger arbeider Helse Førde for ei løysing i samarbeid med kommunen.

 • 17.01.2020
  Styremøte 24. januar 2020

  Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 24. januar 2020. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på møterom "Storstova" på Nordfjord psykiatrisenter, Sjukehusvegen 9, Nordfjordeid.

 • 07.01.2020
  Helse Førde utan internett ein kort periode

  Det oppsto problem med nettverksfeil ca. klokka 13.15 i dag 7. januar. Klokka 15.00 var problema løyste og normal drift oppretta. Det er ikkje meldt andre konsekvensar for pasientane våre enn noko lengre ventetid.

 • 02.01.2020
  868 nye sogningar og fjordingar i 2019

  Talet fødslar i Helse Førde har vore stabilt dei siste par åra. 868 barn vart fødd i Helse Førde i løpet av 2019, noko som er fire fleire fødslar samanlikna med året før.

 • 20.12.2019
  Tett på tre milliardar

  Ein million kroner manglar på at budsjettet i Helse Førde for første gong bikkar tre milliardar. Styret vedtok 2020-budsjettet på siste møtet før jul. Styret meiner budsjettet er godt.

 • 18.12.2019
  Signerte kontrakt med Veidekke

  Helse Førde signerte i dag kontrakt med Veidekke Entreprenør AS på å utvikle nybygget hovudblokka ved Førde sentralsjukehus. Ein milepæl for helseføretaket, seier administrerande direktør Arve Varden.

 • 11.12.2019
  Styremøte 16. desember 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 16. desember 2019. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

Sjå fleire nyhende

Pasient og pårørandeopplæring