Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyhende

 • 17.10.2019
  Torgeir Finjord fekk kvalitetsprisen

  Kvalitetsprisen i Helse Førde for 2019 er tildelt overlege Torgeir Finjord ved Førde sentralsjukehus. Han får prisen for sitt systematiske forbetringsarbeid til beste for pasientane.

 • 03.10.2019
  Lyser ut anbod på pasientreiser

  I oktober legg Helse Førde ut sitt største anbod på pasientreiser nokon gong i Sogn og Fjordane. Anbodet omfattar dei fleste kommunane. Årsaka er kommunesamanslåingar, avtalar som er i ferd med å gå ut og manglande avtalar i nokre kommunar.

 • 26.09.2019
  Prehospital plan skal på høyring

  - No blir det ein spennande høyringsperiode! Slik oppsummerte styreleiar Agnes Landstad saka der Helse Førde-styret torsdag vedtok at utkastet til prehospital plan skal ut på høyring.

 • 23.09.2019
  Den nye prehospitale planen er klar

  Helse Førde legg no ut på høyring ein plan for dei prehospitale tenestene der ressursane vert nytta best mogeleg for folk i Sogn og Fjordane. Den tilrådde modellen er i tråd med budsjettet i 2018.

 • 20.09.2019
  Styremøte 26. september 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 26. september 2019. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 18.09.2019
  Nye namn på bygg ved Førde sentralsjukehus

  Helse Førde bygger to nye bygg, og dei treng eigne namn. I den prosessen enda ein opp med at ALLE bygg på sjukehusområdet i Førde får nye namn.

 • 12.09.2019
  Kvalitetskonferanse: Med nytt sjukehus inn i framtida

  Kvalitetsutvalet i Helse Førde inviterer til kvalitetskonferanse i Førdehuset torsdag 17. oktober.

 • 02.09.2019
  Utlysing av Helse Vest RHF innovasjonsmidlar 2020

  Helse Vest lyser ut midlar til innovasjonsprosjekt i 2020. Dersom du har ein god ide til forbetringar på sjukehuset for anten pasientar, pårørande eller tilsette bør du søkje! Fristen er 15.september.

 • 26.08.2019
  Tone Holvik blir samhandlingssjef

  Tone Holvik vert no tilsett som samhandlingssjef i Helse Førde. Sidan 1. oktober i fjor har ho saman med Margun Thue vore konstituert i stillinga. Holvik skal i tida framover få nødvendig støtte slik at ho både kan ivareta både samhandlings...

 • 20.08.2019
  Styremøte 26. august 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 26. august 2019. Møtet startar klokka 12.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Bygg Aust ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 31.07.2019
  Beredskap i samband med stengde vegar til Førde

  Det er til no ingen skadde eller sakna etter jordskreda i området men mange vegar inn til sentralsjukehuset er stengde. Dette gjer det utfordrande å frakte pasientar og personell frå nord og aust.

 • 10.07.2019
  Endra framdrift for prehospital plan

  Arbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde tek noko lenger tid enn tenkt. Planen er slutthandsaming i styremøte 16. desember. Kommunane vil få ein høyringsfrist på åtte veker.

 • 03.07.2019
  Stifting støttar prosjekt for å hjelpe lungesjuke

  Lungesjuke skal få eit verktøy som hjelper dei til å meistre eigen kvardag betre. Extrastiftelsen går no inn med økonomisk støtte til innovasjonsprosjektet «Pust Deg Betre» i Helse Førde. Til hausten skal løysinga testast på pasientar i Sogn og Fjordane.

 • 02.07.2019
  Helse Førde har nådd antibiotika-målet

  Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har som mål å redusere antibiotikabruken ved norske sjukehus med 30 prosent innan 2020. Dette målet innfridde i Helse Førde i 2018.

 • 21.06.2019
  Dialyseeininga i Lærdal blir ny

  Dagens dialyseeining ved Lærdal sjukehus er for lita, og det er behov for å fornye utstyr og betre dei fysiske arbeidsforholda for personalet. Talet plassar blir dobla og det kjem nytt sentralt vassrenseanlegg som vil gi auka fagleg kvalitet på tilbodet.

 • 21.06.2019
  Internasjonal heider til Helse Førde-forskarar

  Tidsskriftet Journal of Contemporary Psychotherapy har kåra artikkelen frå eit forskingsprosjekt i Helse Førde til årets viktigaste bidrag 2018 innan kategorien psykoterapiprosess-forsking.

 • 20.06.2019
  Frå papir til digitale innkallingsbrev

  Som resten av forvaltninga går Helse Førde gradvis over frå papir til digital kommunikasjon. Pasientane får innkalling digitalt ved å logge inn på www.helsenorge.no og lese breva der. Nye digitale brev blir varsla med tekstmelding.

 • 19.06.2019
  Pris til overlege i Helse Førde

  På årets konferanse til Samordningsrådet for arbeid for menneske med utviklingshemming (SOR) fekk habiliteringslege Ivar Mæhle i Helse Førde SOR-prisen 2019. Prisen går til personar som har utmerka seg for å betre levekåra for utvikingshemma menneske.

 • 18.06.2019
  Drift på GOD START Nordfjord i sommar

  I perioden 08.07 – 05.08.2019 er drifta av GOD START endra noko på grunn av ferieavvikling. Jordmortenesta på helsestasjonane vert gjennomført etter plan.

 • 14.06.2019
  Styremøte 21. juni 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 21. juni 2019. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på møterom "kantina" på Indre Sogn Psykiatrisenter, Rutlin, Sogndal.

 • 06.06.2019
  Først i landet med økologi-sertifisering

  Som første helseføretak i Norge er Helse Førde tildelt Debio valørmerke i bronse. Dette skjer etter at sjukehuset er først i landet med å dokumentere at over 15 prosent av råvarene i matforsyninga er økologiske.

 • 20.05.2019
  Bygginga av nytt sjukehus er i gang

  I dag 20. mai markerte Helse Førde starten på bygginga av nye Førde sjukehus ved at administrerande direktør Arve Varden og leiar i brukarutvalet, Audun Nedrebø, tok det første symbolske spadetaket på byggetomta.

 • 20.05.2019
  Styremøte 23. mai 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 29. april 2019. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på møterom 4 i 2.etg. på Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 15.05.2019
  Vi markerer byggestart!

  20. mai markerer Helse Førde starten på det største byggeprosjektet i si historie. Dermed inviterer vi alle interessentar, samfunns- og næringsaktørar samt politiske aktørar og samarbeidspartar til ei markering med brei informasjon om prosjektet.

 • 10.05.2019
  Prehospital plan på høyring til hausten

  Arbeidet med ny prehospital plan i Helse Førde tek lenger tid enn tenkt. Høyringsrunden kjem til hausten. Avklaringar kring legevaktpiloten er mellom grunnane til at det er nødvendig å bruke noko meir tid.

 • 06.05.2019
  Rabies-smitta pasient døydde

  Pasienten som var innlagt med rabies-smitte på Førde sentralsjukehus døydde tidleg måndag kveld som følgje av sjukdommen.

 • 04.05.2019
  Rabies-smitte stadfesta

  Analysen av prøvene frå pasienten stadfestar diagnosen rabies.

 • 03.05.2019
  Mistanke om at pasient kan vere smitta av rabies

  Ein pasient innlagt på Førde sentralsjukehus kan vere smitta av rabies. Vedkommande vart biten av ein hund under ein ferietur i Asia for vel to månader sidan, og har gradvis vorte dårlegare.

 • 26.04.2019
  Bok om oppstarten og dei første åra

  Vel var sentralsjukehuset i Førde eit smertens barn, men etterkvart vart det eit fullt fungerande hospital. I ei ny bok fortel no pionerane på kvinneklinikken om oppstarten og dei aller første åra på det splitter nye sjukehuset.

 • 24.04.2019
  Endring i tilbodet til folk med lymfødem

  Tilbodet for folk med lymfødem blir no behandla i førstelinetenesta. Les brevet som går ut til kommunane, praksiskonsulentane og andre berørte partar.

 • 23.04.2019
  Styremøte 29. april 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 29. april 2019. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde i kantina på Lærdal sjukehus, Sjukehusvegen, Lærdal.

 • 16.04.2019
  Lærdal sjukehus tilbyr undersøkingar med ultralyd

  Helse Førde og kommunar i Indre Sogn går saman om å kjøpe nytt ultralydutstyr til Lærdal sjukehus. Gravide som før måtte reise til Førde eller Voss, vil i løpet av 2019 få tilbod om ultralydundersøkingar ved lokalsjukehuset.

 • 29.03.2019
  Byggeprosjektet startar no

  Oppstarten 1. april er ingen aprilspøk. Innleiande arbeid med rydding av skog og riving av bygg kjem i gang i løpet av måndagen. Entreprenøren er Åsen og Øvrelid.

 • 27.03.2019
  Beredskap er avslutta etter datatrøbbel

  Datasystema i Helse Vest fungerer no stort sett som normalt. Beredskapssitusjonen som har vart sidan ni-tida i dag er over. I Helse Førde har pasientbehandlinga gjennom dagen gått stort sett som normalt.

 • 23.03.2019
  - Ein myte at det er farleg å snakke om sjølvmord

  Tre av ti trur at å snakke om sjølvmord med nokon som har depresjonar eller psykiske lidingar, vil trigge ein reaksjon. Kan vi endre den oppfatninga, kan vi kanskje redde liv.

 • 22.03.2019
  No er det lettare å nå oss på telefon

  Har du time på sjukehuset, og lurer på noko? No har Helse Førde gjort det lettare å nå fram og få hjelp på telefonen.

 • 20.03.2019
  30 millionar betre enn budsjett

  Helse Førde kjem ut av 2018 med eit resultat som er kring 30 millionar kroner over budsjett. Overskotet skal hovudsakleg brukast til investeringar, og er ein buffer mot eventuelt magrare tider i åra framover.

 • 20.03.2019
  Kampanje for å førebygge sjølvmord

  Mellom 3 500 og 7 500 personar kvart år prøver å ta sitt eige liv. Denne veka startar ein folkeopplysningskampanje for å førebygge sjølvmord: Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.

 • 15.03.2019
  Styremøte 22. mars 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 22. mars 2019. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på styrerommet i 3. etasje på Bygg Aust, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 12.03.2019
  Tek doktorgrad på tvangslidingar

  Eili Nygard Riise disputerer 12. mars for doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Ho har som stipendiat ved Universitet i Bergen forska på behandling av tvangslidingar hos born og unge.

 • 07.03.2019
  Funn av skjeggkre

  Det er gjort funn av skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) på enkelte lager, garderobe og kontor på Førde sentralsjukehus. Skadedyrselskap gjer nødvendige undersøkingar og vurderer tiltak fortløpande.

 • 05.03.2019
  Rustar opp ambulansestasjonar

  Som ny tidsrekning å rekne, sa ambulansemed-arbeidarane til Sogn Avis om sine nye bilambulanse-stasjonar. Stasjonane i Vik, Sogndal og Høyanger er rusta opp i denne omgangen.

 • 28.02.2019
  Solskjerming på Førde sjukehus

  På solrike dagar har dei høge temperaturane på sengeromma i sjukehuset, vore ei belastning for både pasientar og tilsette. Helse Førde har no fått godkjent markisetypen som skal monterast utanpå vindauga i alle etasjar.

 • 26.02.2019
  Sjukehusa avviklar praksis med offentleggjering av pasienttilstand

  Frå og med 1. mars vil alle helseføretaka i Helse Vest avvikle praksisen med å gi media opplysningar om helsetilstanden til pasientar som har vore utsett for ulukker eller valdshandlingar.

 • 18.02.2019
  Styremøte 25. februar 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 25. februar 2019. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på styrerommet i 3. etasje på Bygg Aust, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 11.02.2019
  La vekk sak om dødsfall

  Statsadvokaten har lagt vekk saka der ein mann døydde etter å ha køyrt utfor ei trapp på Førde sentralsjukehus med rullestol.

 • 04.02.2019
  Samhandlingskonferansen 2019

  På årets samhandlingskonferanse skal vi løfte blikket og utvide perspektiva og sjå nærare på framtidas pasient og den moderne helsearbeidaren.

 • 01.02.2019
  Helse Førde heidra veteranar

  Trufaste medarbeidarar med 25 og 40 års teneste fekk heider på ei tilstelling på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde. 30 jubilantar møtte og fekk tildelt gullklokke for 25 års teneste eller Norges Vel medalje for 40 års teneste.

 • 25.01.2019
  Samhandlingsmodell vekkte oppsikt

  - Orienteringa om korleis ein organiserer samhandling var noko eg merka meg, seier avdelingsdirektør og prosjektleder Nasjonal helse- og sjukehusplan i HOD, Are Forbord.

 • 23.01.2019
  Nytt brukarutval i Sogn og Fjordane

  Det nye brukarutvalet i Sogn og Fjordane hadde sitt første 17. januar. Hovudoppgåva deira er å sjå til at brukarmedverknaden pasientane har vert ivareteken.

Sjå fleire nyhende

Pasient og pårørandeopplæring