Koronavirus

Gul beredskap

Helse Førde er i beredskap grunna situasjonen med koronavirus.

Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyhende

 • 06.04.2020
  Pasientane våre får tilbod om videokonsultasjonar

  For å halde fysiske møter mellom menneskjer til eit minimum og redusere risiko for smitte, vil sjukehusa no bruke videokonsultasjonar så langt det er mogleg.

 • 03.04.2020
  Bruk eigen bil til sjukehuset!

  I samband med Covid-19 ønskjer vi at flest mogeleg pasientar kjem seg til behandling på eiga hand og unngår drosje og offentleg transport. Dette for å hindre spreiing av smitte.

 • 30.03.2020
  Færre innleggingar - kurva flatar ut

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i Helse Vest. Kurva ser ut til å flate ut, og vi hadde førre veke 370 færre innlagde pasientar med koronavirus enn estimert i prognosane.

 • 25.03.2020
  Pasient innlagt med koronasmitte i Førde

  Den første pasienten med koronasmitte er no innlagt i Helse Førde. Pasienten har fått stadfesta sjukdomen covid-19. Vedkomande blei lagt inn ved Førde sentralsjukehus i dag.

 • 25.03.2020
  Går vidare med Livabygg i åtte etasjar

  Styret i Helse Førde gav i styremøtet 23. mars føretaket klarsignal til å halde fram arbeidet med utvikle nybygg somatikk, Livabygget i åtte etasjar. Endeleg vedtak kjem i mai-juni.

 • 24.03.2020
  Helse Førde går inn i korona-krise og utbyggingar med overskot

  konomisk og driftsmessig vart 2019 eit solid år for Helse Førde. Etter gjennomgang av årsmelding og rekneskap for 2019 godkjente styret eit årsresultat på vel 43,1 millionar kroner, noko som er 7,1 millionar over budsjett.

 • 23.03.2020
  - Betryggande arbeid mot koronaviruset

  Korona-status i Helse Førde: Ingen smitta er innlagt på sjukehus. 59 tilsette er i karantene, og fem er heime med sjukmelding. - Det er betryggande å høyre korleis ein arbeider med dette, sa styreleiar Agnes Landstad.

 • 21.03.2020
  107 har meldt seg til teneste

  Helse Førde annonserte etter ekstraressursar i samband med korona- og berdskapssituasjonen, har 107 personar med varierande helsefagleg bakgrunn meld seg til teneste.

 • 20.03.2020
  Evy-Helen Helleseth ny fagdirektør

  Evy-Helen Helleseth er tilsett som ny fagdirektør i Helse Førde.

 • 17.03.2020
  Styremøte 23. mars 2020

  Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 23. mars. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde over telefon og video.

 • 17.03.2020
  Riggar sjukehuset for å ta imot koronapasientar

  Førde sentralsjukehus blir no rigga fysisk for på tryggast mogeleg måte å kunne ta imot pasientar som har blitt sjuke av koronaviruset. Koronasjuke blir lagt inn på ein spesielt tilrettelagt sengefløy.

 • 17.03.2020
  Stengt dagkirurgi i Helse Førde

  Helse Førde har i dag stengt Dagkirurgisk senter ved Førde sentralsjukehus.

 • 17.03.2020
  Helse Førde-tilsett smitta: 19 nye i karantene

  19 nye medarbeidarar i Helse Førde må i heimekarantene som følgje av at ein tilsett i føretaket måndag ettermiddag fekk påvist smitte frå koronaviruset. Dermed er til saman 70 tilsette i helseføretaket no sett i heimekarantene.

 • 16.03.2020
  Tilsett i Helse Førde har testa positivt på korona

  Ein tilsett i Helse Førde har i dag testa positivt på kornavirus.

 • 16.03.2020
  Alle sjukehusa har beredskap som vanleg

  Alle sjukehusa i Helse Førde har akuttmedisinsk beredskap som vanleg i desse koronatider. Det vil seie at alle pasientar som vert akutt sjuke skal vere trygge på å få komme på sjukehus.

 • 16.03.2020
  Ikkje ring sjukehuset om planlagd time

  Helse Førde opplever måndag svært stor telefonpågang frå folk som har time og lurer på om dei skal møte som planlagt. Dette er ikkje naudsynt, då sjukehuset vil ta kontakt dersom timen må utsetjast.

 • 15.03.2020
  Sjukehusa treng di hjelp!

  Sjukehusa på Vestlandet treng ekstra personell raskt i samband med koronautbrotet. Er du lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar, jordmor  eller student innan desse områda, og ikkje alt tilsett på eit sjukehus eller i ein kommune? Les her.

 • 15.03.2020
  Korona: Informasjon til fødande

  Kvinneklinikken har innført ein rekkje tiltak knytt til koronasituasjonen. I denne saka finn du informasjon til deg som ventar barn.

 • 15.03.2020
  Stengjer sjukehusa for besøkande

  Helse Førde set no i verk nye tiltak for å avgrense besøk på sjukehusa. Berre mindreårige, funksjonshemma og pasientar som ligg på det siste, kan ha besøk. Berre born og funksjonshemma kan ha med ein person som følgje til avtalt time.

 • 15.03.2020
  Tilsette i Helse Førde skal møte på jobb som vanleg

  Tilsette i Helse Førde skal møte på jobb som vanleg. Føretaket har rett til å unnta symptomfrie tilsette når dette er nødvendig for å oppretthalde forsvarleg drift.

 • 13.03.2020
  Korona: Ber næringslivet i vest om å bidra med utstyr

  Som ein del av beredskapen rundt koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

 • 12.03.2020
  Tilgangskontroll og redusert aktivitet ved sjukehusa i Helse Førde

  Helse Førde innfører tilgangskontroll ved hovudinngangane til alle sjukehusa våre frå og med fredag. Samtidig kuttar føretaket i planlagd aktivitet, slik at dei som har time på sjukehuset kan oppleve at denne må utsetjast i tid.

 • 12.03.2020
  Nye restriksjonar for besøk på sjukehusa

  I arbeidet med å avgrense smitten av koronaviruset har Helse Førde innført nye og strengare restriksjonar for pårørande som ønskjer å besøke pasientar som ligg på sjukehusa våre.

 • 06.03.2020
  Ny medlem i styret for Helse Førde

  Thomas Vingen Vedeld er oppnemnd som ny styremedlem i Helse Førde. Han er kommuneoverlege i Stad. Elles er styret i Helse Førde uendra.

 • 03.03.2020
  Hjelp oss å førebyggje smitte

  Helse Førde treng hjelp frå deg som er pasient eller pårørande til å halde koronaviruset vekke frå sjukehuset. Folkehelseinstituttet har kome med nye råd for å førebyggje smitte i norske sjukehus. Les meir om kva du bør gjere.

 • 24.02.2020
  Inger Cathrine Bryne blir ny direktør for Helse Vest RHF

  Styret i Helse Vest har tilsett Inger Cathrine Bryne som ny administrerande direktør i eit ekstraordinært styremøte 20. februar 2020.

 • 07.02.2020
  Kan du vere smitta av koronaviruset?

  Lurer du på om du er smitta, ta kontakt med fastlege eller legevakt. Er det mistanke om smitte, blir sjukehuset eller Folkehelseinstituttet kontakta for testing. Ikkje oppsøk eller ta kontakt med sjukehuset direkte.

 • 06.02.2020
  Kranselag for Dagabygget

  Det er med stor glede Helse Førde inviterer entreprenør Åsen og Øvrelid AS med sine tilsette til kranselag 10. februar. Det er ein viktig milepåle i byggearbeidet at Dagabygget, nybygget for psykisk helsevern, no er under tak.

 • 05.02.2020
  Samarbeidsavtale mellom Helse Førde og høgskulen

  Administrerande direktør Arve Varden i Helse Førde og rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet har signert ein samarbeidsavtale. I 2019 gjennomførte nærare 500 studentar frå Høgskulen på Vestlandet delar av utdanninga si i Helse Førde.

 • 31.01.2020
  Del av Svanehaugvegen blir mellombels stengt, ei omkøyring er etablert

  Ein vestre del av Svanehaugvegen blir mellombels stengt, og trafikken langs vegen blir difor om-dirigert. Gjer deg kjent med den nye køyreruta.

 • 31.01.2020
  Følgjer utviklinga med coronaviruset

  Helse Førde følgjer situasjonen tett. - Vi har gjennomgått aktuelle rutinar og prosedyrar. Helseføretaket har detaljerte rutinar for prøvetaking, bruk av verneutstyr og isolat for å hindre smittespreiing, seier fagdirektør Trine Vingsnes.

 • 25.01.2020
  Lavik-ambulansen skal utgreiast vidare

  Styret i Helse Førde her vedteke at endringane som gjeld ambulansestasjonen i Lavik skal greieast ut vidare. I Ytre Bremanger skal Helse Førde arbeide for ei løysing i samarbeid med kommunen.

 • 17.01.2020
  Vil sjå nærare på ambulanse i Lavik og Bremanger

  Administrerande direktør vil ha utgreidd alternativ modell for ambulanseløysinga i Lavik i samarbeid med kommunar, tilsetteorganisasjonar og verneteneste. I Ytre Bremanger arbeider Helse Førde for ei løysing i samarbeid med kommunen.

 • 17.01.2020
  Styremøte 24. januar 2020

  Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 24. januar 2020. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på møterom "Storstova" på Nordfjord psykiatrisenter, Sjukehusvegen 9, Nordfjordeid.

 • 07.01.2020
  Helse Førde utan internett ein kort periode

  Det oppsto problem med nettverksfeil ca. klokka 13.15 i dag 7. januar. Klokka 15.00 var problema løyste og normal drift oppretta. Det er ikkje meldt andre konsekvensar for pasientane våre enn noko lengre ventetid.

 • 02.01.2020
  868 nye sogningar og fjordingar i 2019

  Talet fødslar i Helse Førde har vore stabilt dei siste par åra. 868 barn vart fødd i Helse Førde i løpet av 2019, noko som er fire fleire fødslar samanlikna med året før.

 • 20.12.2019
  Tett på tre milliardar

  Ein million kroner manglar på at budsjettet i Helse Førde for første gong bikkar tre milliardar. Styret vedtok 2020-budsjettet på siste møtet før jul. Styret meiner budsjettet er godt.

 • 18.12.2019
  Signerte kontrakt med Veidekke

  Helse Førde signerte i dag kontrakt med Veidekke Entreprenør AS på å utvikle nybygget hovudblokka ved Førde sentralsjukehus. Ein milepæl for helseføretaket, seier administrerande direktør Arve Varden.

 • 11.12.2019
  Styremøte 16. desember 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 16. desember 2019. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 06.12.2019
  Trine Vingsnes blir ny direktør for medisinsk klinikk i Helse Førde

  Trine Hunskår Vingsnes (50) er tilsett i den ledige stillinga som klinikkdirektør for medisinsk klinikk i Helse Førde.

 • 05.12.2019
  Styremøte 5. desember 2019 - telefonmøte

  Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 5. desember. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde over telefon.

 • 03.12.2019
  Anbodskonkurransen kring Livabygget

  Administrerande direktør Arve Varden svarar i denne kronikken på medieoppslaga som har vore i etterkant av at styret i Helse Førde valde Veidekke som entreprenør for Livabygget. Han meiner valet er gjort på ein god og forsvarleg måte.

 • 29.11.2019
  Førde sentralsjukehus: Slik blir 40-årsdagen

  Direktørane serverer deg morgonkaffi. Sjukehuskoret underheld. Talar og styr. Og når du er blitt trøtt og sliten, kan du styrke deg på god mat og drikke i kantinene våre – til 1979-prisar.

 • 27.11.2019
  Førde sentralsjukehus er 40 år!

  3. desember i år er det nøyaktig 40 år sidan Førde sentralsjukehus vart offisielt innvia. Dagen vil vi markere i heile helseføretaket, og Helse Førde ønskjer å gjere litt ekstra stas på dei tilsette denne dagen.

 • 22.11.2019
  Veidekke innstilt til sjukehusbygg i Førde

  Veidekke Entreprenør AS er innstilt til å få kontrakt på bygging av nybygg somatikk ved Førde sentralsjukehus. Avgjerda om dette blei teken i styret for Helse Førde fredag ettermiddag.

 • 20.11.2019
  Kraftig vekst i talet på ambulanseoppdrag for eldre

  Fram mot 2040 vil talet på ambulanseoppdrag med pasientar som er over 80 år, nesten doble seg. Veksten i ambulanseoppdrag med eldre blir spesielt stor i Sunnfjord.

 • 18.11.2019
  Styremøte 22. november 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 22. november 2019. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 13.11.2019
  Sunnfjord kan få kvit ambulanse

  Arbeidet med ny plan for dei prehospitale tenestene i Helse Førde viser at det kan vere grunnlag for å etablere ein såkalla kvit ambulanse i Sunnfjord. Slike ambulansar handterer planlagde transportoppdrag, ikkje akuttoppdrag.

 • 06.11.2019
  Tema: Ny prehospital plan i Helse Førde

  I denne kronikken forklarer klinikkdirektør Tom Guldhav nokre av vala og avvegingane som ligg til grunn for framlegget til ny prehospital plan (ambulanseplan) i Helse Førde. Planen er no ute til høyring hjå kommunane og andre interessentgrupper.

 • 31.10.2019
  Frakta blodprøve med drone

  For første gong er ei blodprøve frakta med drone. Om nokre år kan dette vere kvardagen i norsk helsevesen. Den første drona med blodprøve flaug frå Førde sentralsjukehus til Sunnfjord hotell.

Sjå fleire nyhende

Pasient og pårørandeopplæring

 • Fredag 27.03.
  Livsstyrketrening - å meistre livet - og jobben

  Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring.

 • Tysdag 14.04.
  Psykisk helse - Temakveldar i Sunnfjord

  Psykiatrisk Klinikk i Helse Førde HF arrangerer i vår to temakveldar med fokus på psykiske lidingar og psykisk helse. Temakveldane er opne for alle interesserte. Erfarne fagfolk vil halde ein times føredrag kvar gong !

 • Tysdag 28.04.
  Høyreapparatkurs

 • Måndag 11.05.
  Hjerneslagkurs

  Gruppeopplæring til deg som har hatt hjerneslag, og dine pårørande.