Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyhende

 • 09.11.2018
  Tryggare tolketenester med ny teknologi

  Meir enn 98 prosent av alle tolkeoppdrag i Helse Førde blir i dag utført av kvalifiserte tolkar. Sluttrapporten frå tolkeprosjektet TikkTalk viser oppsiktsvekkande resultat.

 • 08.11.2018
  Nasjonalt ekspertpanel for alvorleg sjuke

  Ekspertpanelet er eit nasjonalt organ som skal hjelpe pasientar med alvorleg livsforkortande sjukdom med å få ei ny og grundig vurdering av eventuelle behandlingsalternativ, etter at etablert behandling er prøvd og ikkje lenger har effekt.

 • 01.11.2018
  Samhandlingskonferansen i april

  Samhandlingskonferansen 2019 i Sogn og Fjordane går av stabelen 3. og 4. april 2019 på Skei i Jølster. Tema for neste års konferanse er «Framtidas pasient/Den moderne helsearbeidaren».

 • 31.10.2018
  Vedtok mandat for ambulanseplan

  Styret i Helse Førde godkjende måndag mandatet for fase to i arbeidet med ny prehospital plan i Helse Førde.

 • 30.10.2018
  Øystein Helleseth tilsett som økonomidirektør i Helse Førde

  Øystein Helleseth (41) er tilsett som ny økonomidirektør i Helse Førde.

 • 22.10.2018
  Styremøte 29. oktober 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 29. oktober. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde i styrerommet, 3. etasje Bygg Aust ved Førde sentralsjukehus.

 • 19.10.2018
  Tone Holvik konstituert som samhandlingssjef

  Stadleg leiar for Nordfjord sjukehus Tone Holvik er konstituert som samhandlingssjef, og ivaretek begge desse funksjonane fram til nyttår. Meir varige løysingar rundt stillinga som samhandlingssjef er under vurdering.

 • 17.10.2018
  Kvalitetsprisen gjekk til rusbehandlar

  Pasientane først. Dette er det kloke mantraet til årets vinnar av Kvalitetsprisen i Helse Førde, Arild Nøstdal.

 • 11.10.2018
  Enklare for hørslehemma å nå oss

  Helsenorge.no tilbyr no eit nytt digitalt verktøy der sterkt hørselshemma personar kan snakke med audiografar i helsevesenet.

 • 26.09.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar. Pasientar skal tilvisast til pakkeforløpa frå 1. januar 2019.

 • 26.09.2018
  Gav ikkje forsvarleg helsehjelp

  Fylkesmannen meiner at Helse Førde har brote plikta til å yte forsvarleg helsehjelp. Saka gjeld ein mann i 60-åra som døydde etter å ha kjørt med rullestol utfor ei trapp på Førde sentralsjukehus.

 • 21.09.2018
  Styremøte 28. september 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 28. september. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde i biblioteket på Nordfjord sjukehus, Sjukehusvegen 14, Nordfjordeid.

 • 21.09.2018
  Minneord - Jorunn Ringstad

  MINNEORD: Det var med sorg vi mottok meldinga om at Jorunn Ringstad har gått bort.

 • 21.09.2018
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Helseminister Bent Høie ønsker økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig gjør han det lettere for befolkningen å si ja til å bli organdonor.

 • 18.09.2018
  Helse Førde skårar høgt på kvalitet

  Helse Førde endar topp tre på halvparten av kvalitetsindikatorane som blei offentleggjort for norske sjukehus i september. - Eg ser dette som eit døme på at vi jamt over leverer tenester med god kvalitet, seier administrerande direktør Arve Varden.

 • 15.09.2018
  Jorunn Ringstad er død

  Tidlegare styreleiar i Helse Førde, Jorunn Ringstad, døydde onsdag. Ho vart 75 år. Ringstad kom inn i styret i Helse Førde i 2006. Ho var styreleiar frå 2012 til ho ba seg friteken av helsemessige årsaker i november 2016.

 • 14.09.2018
  Høgaktuelle tema på årets kvalitetskonferanse

  Prioritering og samval, får vi det til? Spørsmålet blir stilt på årets kvalitetskonferanse for helsetenestene i Sogn og Fjordane. To av dei heitaste tema innanfor pasientbehandling blir sett på dagsorden i Førde 17. oktober.

 • 13.09.2018
  Skal vurdere sjukehusleiing

  Stadleg leiing ved Nordfjord og Lærdal sjukehus har no fungert i høvesvis tre og to år. Eit prosjekt i Helse Førde skal i haust vurdere om det er behov for å endre eller justere denne funksjonen ved lokalsjukehusa våre.

 • 31.08.2018
  Fase to i prehospital plan startar no

  Neste veke startar det vidare arbeidet med prehospital plan, populært kalla ambulanseplan. Aller først handlar det om å få på plass eit mandat for prosjektgruppa.

 • 29.08.2018
  Styremøte 5. september 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde onsdag 5. september. Møtet startar klokka 12.15 og blir halde i 2. etasje på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 23.08.2018
  Rocka kantina med pasientkonsert

  Skal ein dømme etter publikumsresponsen var pasientkonserten med bandet Good Time Charlie ein skikkeleg suksess. Med vokalist Arle Hjelmeland i spissen fekk bandet opp stemninga i kantina på Førde sentralsjukehus.

 • 17.08.2018
  Erfaringskonferansen 2019

  Erfaringskonferansen 2019 blir i år på Thon hotell Jølster 7. og 8. februar. Målet med konferansen er å utveksle erfaringar og forbetringspunkt i samhandlinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta.

 • 17.08.2018
  Alle på Nordfjord psykiatrisenter under same tak

  Dermed har tilsette og pasientar vore spreidd rundt på tre ulike lokasjonar ved senteret. No treng ikkje dei tilsette ved Nordfjord psykiatrisenter lenger å springe mellom bygga - alle har fått plass under same tak etter at påbygget er ferdig.

 • 23.07.2018
  Nettverkssamling for oksygen/lungekontaktar

  Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde inviterer oksygenkontaktane i kommunehelsetenesta og ved sjukehusa i Sogn og Fjordane til nettverksamling 26. og 27. september på Thon Hotell Jølster.

 • 13.07.2018
  Godt halvår for Helse Førde

  Helse Førde har eit resultat på 28,3 millionar kroner etter første halvår. Dette er 14,3 millionar betre enn budsjett. Adm. direktør Arve Varden rosar dei tilsette for å ha gjort ein kjempejobb.

 • 05.07.2018
  Lærdal sjukehus i normal drift

  Lærdal sjukehus er frå torsdag ettermiddag tilbake i normal drift. - Vi har ikkje kunnskap om uheldige hendingar knytt til oppgraderinga av nytt hovedstraumskap, seier beredskapssjef i Helse Førde, Terje Olav Øen.

 • 04.07.2018
  Anbodskonkurranse nybygg psykisk helsevern

  Kunngjering om anbodskonkurranse for nybygg psykisk helsevern er no publisert på Doffin. Konkurransen gjeld totalentreprise av nybygget til psykisk helsevern ved Førde sentralsjukehus.

 • 03.07.2018
  Vanskar med straumforsyninga i Lærdal

  Arbeidet med å skifte hovudstraumtavla ved Lærdal sjukehus har skapt utfordringar for straumtilførselen til sjukehuset. Helse Førde styrkar ambulanseberedskapen i området.

 • 02.07.2018
  Utviklingsplan med ti innsatsområde

  Den nye utviklingsplanen for Helse Førde legg vekt på endring med pasienten i fokus. I planen listar føretake opp ti innsatsområde og mål for framtida.

 • 28.06.2018
  Oppgradering av Lærdal sjukehus - kjører på naudstraum

  I samband med utbygginga som skal gje plass for den nye MR-maskina ved Lærdal sjukehus, nyttar Helse Førde høvet til ei kjærkommen oppgradering av både varmesentralen og den elektriske hovudtavla ved sjukehuset. Det betyr litt driftsavbrot...

 • 21.06.2018
  Psykisk sjuk, eller berre normale reaksjonar på sjølve livet?

  Har helsevesenet riktig tilnærming til psykiske sjukdommar, spør psykiater Trond Aarre i ny bok.

 • 20.06.2018
  Ni fråsegner til ambulanseplan

  Det har kome inn ni fråsegner til arbeidet med plan for prehospitale tenester i Helse Førde. Styret skal ha saka føre på møtet i Sogndal fredag 22. juni.

 • 18.06.2018
  Ta helsepedagogikk-kurs til hausten

  Grunnkurs i helsepedagogikk vil gje deltakarane meir kompetanse i korleis planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte kurs. Gruppeleiarrrollen, brukarmedverknad og andre sentrale begreper i helsepedagogikk står og på programmet.

 • 15.06.2018
  Styremøte 22. juni 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 22. juni. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på Indre Sogn Psykiatrisenter i Sogndal.

 • 23.05.2018
  Skuta er på rett kurs

  Så langt ligg Helse Førde an til å klare å oppnå det økonomske måltalet styret har sett for 2018. No avheng det endelege resultatet av at vi får til ei god og rasjonell avvikling av sommaren i verksemda.

 • 15.05.2018
  Styremøte 22. mai 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 22. mai. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på møterom i 3. etasje i Bygg Aust, ved Førde sentralsjukehus.

 • 30.04.2018
  30 millionar i investeringar

  Det skal investerast for kring 30 millionar kroner ved sjukehuset i Lærdal i år. MR-maskina utgjer brorparten.

 • 27.04.2018
  Avviklar stillinga som stabsdirektør og funksjonen som viseadministrerande

  Stillinga som direktør for stab og støtte vert ikkje lyst ut. Dette er ein av fleire endringar i leiinga for Helse Førde.

 • 20.04.2018
  Styremøte 27. april 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. april. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på Lærdal sjukehus, Sjukehusvegen, Lærdal.

 • 19.04.2018
  Ny, betre luftambulanse på plass

  Frå klokka 15 onsdag 18. april 2018 kunne folk i Sogn og Fjordane nyte godt av endå betre akuttberedskap. Då var eit nytt, oppgradert ambulansehelikopter sett i drift ved luftambulansetenesta sin base i Førde.

 • 19.04.2018
  Prehospital plan på høyring

  Rapporten frå første fase i arbeidet med ein plan for dei prehospitale tenestene i Helse Førde er no sendt på høyring. Rapporten på meir enn 170 sider gjev eit omfattande bakgrunnsmateriale om ei svært viktig teneste for innbyggjarane i Sogn og Fjordane.

 • 13.04.2018
  Utviklingsplan sendt på høyring

  Helse Førde har no sendt framlegget til utviklingsplan på høyring. Planen skal legge retning og gje ramme for å utvikle framtidas spesialisthelsetenester for innbyggarane i Sogn og Fjordane. Innsatsområde og hovudmål blir skildra i eit eige kapittel.

 • 12.04.2018
  Byggestart i Lærdal - MR klar i haust

  Grunnarbeidet for eit nytt MR-tilbygg ved Lærdal sjukehus er i gang, og maskina vil stå klar til bruk i løpet av hausten 2018.

 • 09.04.2018
  Hjerneslag? Ring 113!

  Plutseleg vanskeleg å prate, smile eller løfte armane? Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 05.04.2018
  Styremøte 9. april 2018 - telefonmøte

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 9. april. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde på møterom 4 ved Førde sentralsukehus.

 • 26.03.2018
  Kontroll med smitteutbrot

  Utbrotet av norovirus ved Førde sentralsjukehus er under kontroll. Beredskapen er avslutta, og sjukehuset er ope som normalt for besøkjande. Helse Førde ber alle vise god handhygiene.

 • 22.03.2018
  Pasientar smitta med norovirus ved FSS

  Kring 20 pasientar er smitta av norovirus og ein kombinasjon av norovirus og influensa ved Førde sentralsjukehus (FSS). Det blir no sett i verk tiltak for hindre ytterlegare spreiinig.

 • 16.03.2018
  Ambulanserapporten er klar

  Styret i Helse Førde skal neste fredag handsame rapporten som blir grunnlaget for det vidare arbeidet med framtidas ambulanseløysingar i helseføretaket. Du som er interessert kan sjå rapporten allereie no.

 • 16.03.2018
  Styremøte 23. mars 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 23. mars. Møtet startar klokka09.30 og blir halde på psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik, Kyrkjebø.

 • 08.03.2018
  Takka av tre styremedlemer

  Helge Bryne, Liv Stave og Atle Hamar gjekk ut av styret i Helse Førde i vinter. Dei tre blei takka av i samband med siste styremøte. Også Børge Tvedt blei takka for jobben som konstituert administrerande frå mai i fjor.

Sjå fleire nyhende

Pasient og pårørandeopplæring