Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyhende

 • 24.02.2020
  Inger Cathrine Bryne blir ny direktør for Helse Vest RHF

  Styret i Helse Vest har tilsett Inger Cathrine Bryne som ny administrerande direktør i eit ekstraordinært styremøte 20. februar 2020.

 • 07.02.2020
  Kan du vere smitta av koronaviruset?

  Lurer du på om du er smitta, ta kontakt med fastlege eller legevakt. Er det mistanke om smitte, blir sjukehuset eller Folkehelseinstituttet kontakta for testing. Ikkje oppsøk eller ta kontakt med sjukehuset direkte.

 • 06.02.2020
  Kranselag for Dagabygget

  Det er med stor glede Helse Førde inviterer entreprenør Åsen og Øvrelid AS med sine tilsette til kranselag 10. februar. Det er ein viktig milepåle i byggearbeidet at Dagabygget, nybygget for psykisk helsevern, no er under tak.

 • 05.02.2020
  Samarbeidsavtale mellom Helse Førde og høgskulen

  Administrerande direktør Arve Varden i Helse Førde og rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet har signert ein samarbeidsavtale. I 2019 gjennomførte nærare 500 studentar frå Høgskulen på Vestlandet delar av utdanninga si i Helse Førde.

 • 31.01.2020
  Del av Svanehaugvegen blir mellombels stengt, ei omkøyring er etablert

  Ein vestre del av Svanehaugvegen blir mellombels stengt, og trafikken langs vegen blir difor om-dirigert. Gjer deg kjent med den nye køyreruta.

 • 31.01.2020
  Følgjer utviklinga med coronaviruset

  Helse Førde følgjer situasjonen tett. - Vi har gjennomgått aktuelle rutinar og prosedyrar. Helseføretaket har detaljerte rutinar for prøvetaking, bruk av verneutstyr og isolat for å hindre smittespreiing, seier fagdirektør Trine Vingsnes.

 • 25.01.2020
  Lavik-ambulansen skal utgreiast vidare

  Styret i Helse Førde her vedteke at endringane som gjeld ambulansestasjonen i Lavik skal greieast ut vidare. I Ytre Bremanger skal Helse Førde arbeide for ei løysing i samarbeid med kommunen.

 • 17.01.2020
  Vil sjå nærare på ambulanse i Lavik og Bremanger

  Administrerande direktør vil ha utgreidd alternativ modell for ambulanseløysinga i Lavik i samarbeid med kommunar, tilsetteorganisasjonar og verneteneste. I Ytre Bremanger arbeider Helse Førde for ei løysing i samarbeid med kommunen.

 • 17.01.2020
  Styremøte 24. januar 2020

  Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 24. januar 2020. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på møterom "Storstova" på Nordfjord psykiatrisenter, Sjukehusvegen 9, Nordfjordeid.

 • 07.01.2020
  Helse Førde utan internett ein kort periode

  Det oppsto problem med nettverksfeil ca. klokka 13.15 i dag 7. januar. Klokka 15.00 var problema løyste og normal drift oppretta. Det er ikkje meldt andre konsekvensar for pasientane våre enn noko lengre ventetid.

 • 02.01.2020
  868 nye sogningar og fjordingar i 2019

  Talet fødslar i Helse Førde har vore stabilt dei siste par åra. 868 barn vart fødd i Helse Førde i løpet av 2019, noko som er fire fleire fødslar samanlikna med året før.

 • 20.12.2019
  Tett på tre milliardar

  Ein million kroner manglar på at budsjettet i Helse Førde for første gong bikkar tre milliardar. Styret vedtok 2020-budsjettet på siste møtet før jul. Styret meiner budsjettet er godt.

 • 18.12.2019
  Signerte kontrakt med Veidekke

  Helse Førde signerte i dag kontrakt med Veidekke Entreprenør AS på å utvikle nybygget hovudblokka ved Førde sentralsjukehus. Ein milepæl for helseføretaket, seier administrerande direktør Arve Varden.

 • 11.12.2019
  Styremøte 16. desember 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 16. desember 2019. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 06.12.2019
  Trine Vingsnes blir ny direktør for medisinsk klinikk i Helse Førde

  Trine Hunskår Vingsnes (50) er tilsett i den ledige stillinga som klinikkdirektør for medisinsk klinikk i Helse Førde.

 • 05.12.2019
  Styremøte 5. desember 2019 - telefonmøte

  Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 5. desember. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde over telefon.

 • 03.12.2019
  Anbodskonkurransen kring Livabygget

  Administrerande direktør Arve Varden svarar i denne kronikken på medieoppslaga som har vore i etterkant av at styret i Helse Førde valde Veidekke som entreprenør for Livabygget. Han meiner valet er gjort på ein god og forsvarleg måte.

 • 29.11.2019
  Førde sentralsjukehus: Slik blir 40-årsdagen

  Direktørane serverer deg morgonkaffi. Sjukehuskoret underheld. Talar og styr. Og når du er blitt trøtt og sliten, kan du styrke deg på god mat og drikke i kantinene våre – til 1979-prisar.

 • 27.11.2019
  Førde sentralsjukehus er 40 år!

  3. desember i år er det nøyaktig 40 år sidan Førde sentralsjukehus vart offisielt innvia. Dagen vil vi markere i heile helseføretaket, og Helse Førde ønskjer å gjere litt ekstra stas på dei tilsette denne dagen.

 • 22.11.2019
  Veidekke innstilt til sjukehusbygg i Førde

  Veidekke Entreprenør AS er innstilt til å få kontrakt på bygging av nybygg somatikk ved Førde sentralsjukehus. Avgjerda om dette blei teken i styret for Helse Førde fredag ettermiddag.

 • 20.11.2019
  Kraftig vekst i talet på ambulanseoppdrag for eldre

  Fram mot 2040 vil talet på ambulanseoppdrag med pasientar som er over 80 år, nesten doble seg. Veksten i ambulanseoppdrag med eldre blir spesielt stor i Sunnfjord.

 • 18.11.2019
  Styremøte 22. november 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 22. november 2019. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 13.11.2019
  Sunnfjord kan få kvit ambulanse

  Arbeidet med ny plan for dei prehospitale tenestene i Helse Førde viser at det kan vere grunnlag for å etablere ein såkalla kvit ambulanse i Sunnfjord. Slike ambulansar handterer planlagde transportoppdrag, ikkje akuttoppdrag.

 • 06.11.2019
  Tema: Ny prehospital plan i Helse Førde

  I denne kronikken forklarer klinikkdirektør Tom Guldhav nokre av vala og avvegingane som ligg til grunn for framlegget til ny prehospital plan (ambulanseplan) i Helse Førde. Planen er no ute til høyring hjå kommunane og andre interessentgrupper.

 • 31.10.2019
  Frakta blodprøve med drone

  For første gong er ei blodprøve frakta med drone. Om nokre år kan dette vere kvardagen i norsk helsevesen. Den første drona med blodprøve flaug frå Førde sentralsjukehus til Sunnfjord hotell.

 • 31.10.2019
  Korleis bygge Livabygget smart

  Det som blir snakka om for tida i byggeprosjektet Nye Førde sjukehus er om det er smart å bygge fleire etasjar på Livabygget, i staden for å bygge om sengepostar i Svanabygget.

 • 25.10.2019
  Innovasjonspris til Helse Førde-spesialist

  Psykologispesialist ved Helse Førde, Christian Moltu fekk Helse Vest sin innovasjonspris på den årlege forskingskonferansen. Prisen fekk han for det digitale systemet Norse Feedback, ein ide som vart til ved kjøkkenbordet i 2014.

 • 22.10.2019
  Styremøte 28. oktober 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 28. oktober 2019. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 17.10.2019
  Torgeir Finjord fekk kvalitetsprisen

  Kvalitetsprisen i Helse Førde for 2019 er tildelt overlege Torgeir Finjord ved Førde sentralsjukehus. Han får prisen for sitt systematiske forbetringsarbeid til beste for pasientane.

 • 03.10.2019
  Lyser ut anbod på pasientreiser

  I oktober legg Helse Førde ut sitt største anbod på pasientreiser nokon gong i Sogn og Fjordane. Anbodet omfattar dei fleste kommunane. Årsaka er kommunesamanslåingar, avtalar som er i ferd med å gå ut og manglande avtalar i nokre kommunar.

 • 26.09.2019
  Prehospital plan skal på høyring

  - No blir det ein spennande høyringsperiode! Slik oppsummerte styreleiar Agnes Landstad saka der Helse Førde-styret torsdag vedtok at utkastet til prehospital plan skal ut på høyring.

 • 23.09.2019
  Den nye prehospitale planen er klar

  Helse Førde legg no ut på høyring ein plan for dei prehospitale tenestene der ressursane vert nytta best mogeleg for folk i Sogn og Fjordane. Den tilrådde modellen er i tråd med budsjettet i 2018.

 • 20.09.2019
  Styremøte 26. september 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 26. september 2019. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 18.09.2019
  Nye namn på bygg ved Førde sentralsjukehus

  Helse Førde bygger to nye bygg, og dei treng eigne namn. I den prosessen enda ein opp med at ALLE bygg på sjukehusområdet i Førde får nye namn.

 • 12.09.2019
  Kvalitetskonferanse: Med nytt sjukehus inn i framtida

  Kvalitetsutvalet i Helse Førde inviterer til kvalitetskonferanse i Førdehuset torsdag 17. oktober.

 • 02.09.2019
  Utlysing av Helse Vest RHF innovasjonsmidlar 2020

  Helse Vest lyser ut midlar til innovasjonsprosjekt i 2020. Dersom du har ein god ide til forbetringar på sjukehuset for anten pasientar, pårørande eller tilsette bør du søkje! Fristen er 15.september.

 • 26.08.2019
  Tone Holvik blir samhandlingssjef

  Tone Holvik vert no tilsett som samhandlingssjef i Helse Førde. Sidan 1. oktober i fjor har ho saman med Margun Thue vore konstituert i stillinga. Holvik skal i tida framover få nødvendig støtte slik at ho både kan ivareta både samhandlings...

 • 20.08.2019
  Styremøte 26. august 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 26. august 2019. Møtet startar klokka 12.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Bygg Aust ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 31.07.2019
  Beredskap i samband med stengde vegar til Førde

  Det er til no ingen skadde eller sakna etter jordskreda i området men mange vegar inn til sentralsjukehuset er stengde. Dette gjer det utfordrande å frakte pasientar og personell frå nord og aust.

 • 10.07.2019
  Endra framdrift for prehospital plan

  Arbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde tek noko lenger tid enn tenkt. Planen er slutthandsaming i styremøte 16. desember. Kommunane vil få ein høyringsfrist på åtte veker.

 • 03.07.2019
  Stifting støttar prosjekt for å hjelpe lungesjuke

  Lungesjuke skal få eit verktøy som hjelper dei til å meistre eigen kvardag betre. Extrastiftelsen går no inn med økonomisk støtte til innovasjonsprosjektet «Pust Deg Betre» i Helse Førde. Til hausten skal løysinga testast på pasientar i Sogn og Fjordane.

 • 02.07.2019
  Helse Førde har nådd antibiotika-målet

  Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har som mål å redusere antibiotikabruken ved norske sjukehus med 30 prosent innan 2020. Dette målet innfridde i Helse Førde i 2018.

 • 21.06.2019
  Dialyseeininga i Lærdal blir ny

  Dagens dialyseeining ved Lærdal sjukehus er for lita, og det er behov for å fornye utstyr og betre dei fysiske arbeidsforholda for personalet. Talet plassar blir dobla og det kjem nytt sentralt vassrenseanlegg som vil gi auka fagleg kvalitet på tilbodet.

 • 21.06.2019
  Internasjonal heider til Helse Førde-forskarar

  Tidsskriftet Journal of Contemporary Psychotherapy har kåra artikkelen frå eit forskingsprosjekt i Helse Førde til årets viktigaste bidrag 2018 innan kategorien psykoterapiprosess-forsking.

 • 20.06.2019
  Frå papir til digitale innkallingsbrev

  Som resten av forvaltninga går Helse Førde gradvis over frå papir til digital kommunikasjon. Pasientane får innkalling digitalt ved å logge inn på www.helsenorge.no og lese breva der. Nye digitale brev blir varsla med tekstmelding.

 • 19.06.2019
  Pris til overlege i Helse Førde

  På årets konferanse til Samordningsrådet for arbeid for menneske med utviklingshemming (SOR) fekk habiliteringslege Ivar Mæhle i Helse Førde SOR-prisen 2019. Prisen går til personar som har utmerka seg for å betre levekåra for utvikingshemma menneske.

 • 18.06.2019
  Drift på GOD START Nordfjord i sommar

  I perioden 08.07 – 05.08.2019 er drifta av GOD START endra noko på grunn av ferieavvikling. Jordmortenesta på helsestasjonane vert gjennomført etter plan.

 • 14.06.2019
  Styremøte 21. juni 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 21. juni 2019. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på møterom "kantina" på Indre Sogn Psykiatrisenter, Rutlin, Sogndal.

 • 06.06.2019
  Først i landet med økologi-sertifisering

  Som første helseføretak i Norge er Helse Førde tildelt Debio valørmerke i bronse. Dette skjer etter at sjukehuset er først i landet med å dokumentere at over 15 prosent av råvarene i matforsyninga er økologiske.

 • 20.05.2019
  Bygginga av nytt sjukehus er i gang

  I dag 20. mai markerte Helse Førde starten på bygginga av nye Førde sjukehus ved at administrerande direktør Arve Varden og leiar i brukarutvalet, Audun Nedrebø, tok det første symbolske spadetaket på byggetomta.

Sjå fleire nyhende

Pasient og pårørandeopplæring