Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyhende

 • 02.02.2018
  Øvingssenter i Bygg aust

  Eit senter for simulering og trening av ferdigheiter skal på plass i Bygg aust ved Førde sentralsjukehus. Den regionale gruppa som skal samordne opprettinga av slike senter i alle føretaka i Helse Vest, vitja sist veke Helse Førde.

 • 01.02.2018
  Framtida er digitale møte med helsetenesta

  - Alt om få år vil mange polikliniske konsultasjonar bli gjort digitalt, seier utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven i Helse Førde. Ti år fram i tid vil mange konsultasjonar bli råd å gjere ved å bruke e-helsetenester.

 • 29.01.2018
  Varden klar for Helse Førde

  I den grad Arve Varden vågar å komme med noko som liknar ei programerklæring før han tiltrer som toppsjef i Helse Førde, er det denne: - Eg vil prøve å vere ein lagspelar, så langt som råd.

 • 29.01.2018
  Tett ambulansetrafikk mellom sjukehusa

  Ambulansetenesta brukar store ressursar på å transportere pasientar mellom sjukehusa. Prosjektet som arbeider med ein ny plan for det prehospitale området i Helse Førde, ser no på om det er råd å utføre slik flytting av pasientar på andre måtar.

 • 19.01.2018
  Økonomien 2017: Betre enn frykta, verre enn planlagt

  I september teikna økonomidirektøren i Helse Førde eit dystert bilde.  Drastiske kutt måtte til for å berge årsresultatet. No ser dei førebelse rekneskapstala for 2017 betre ut enn frykta, men dei er framleis dårlegare enn budsjett.

 • 19.01.2018
  Styremøte 26. januar 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 26. januar. Møter startar klokka 09.00 og blir halde på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 15.01.2018
  Samla den akuttmedisinske kjeda

  Helse Førde starta det nye året med å arrangere akuttmedisinsk seminar. Mellom anna kom det fram at legevaktene må styrkast og at det er nødvendig med meir samhandling.

 • 10.01.2018
  Fleire fødde i 2017

  937 nye babyar kom til verda i Sogn og Fjordane i fjor. Dette er høgaste fødselstalet i Helse Førde sidan 2012.

 • 07.01.2018
  Styrka beredskap etter ras i Årdal

  Helse Førde har styrka den akuttmedisinske beredskapen i Indre Sogn i samband med rasstenginga på fylkesveg 53 i Årdal kommune. Frå laurdag kveld ligg det båt i beredskap på Årdalstangen.

 • 15.12.2017
  Budsjett 2018: vedtak etter seks timar

  Etter seks timar med orienteringar, spørsmål, meiningsutvekslingar og tautrekking vedtok styret i Helse Førde budsjettet for 2018. Budsjettet for 2018 blir dermed slik administrasjonen føreslo, men med eit tilleggspunkt i sjølve vedtaket.

 • 14.12.2017
  Rett transport gjev meir ressursar til behandling

  Betre planlegging av tilrettelagt transport av reiser for pasientar gjev Helse Førde eit innsparingspotensiale. Dette er pengar som kan nyttast til pasientbehandling.

 • 13.12.2017
  Endringar i gynekologitilbodet

  Budsjettframlegget for Helse Førde 2018 gjev rom for å oppretthalde dei aller fleste tilboda på lokalsjukehusa. Men det blir likevel ikkje dagar med gynekologisk poliklinikk ved sjukehusa på Eid og i Lærdal i delar av 2018.

 • 11.12.2017
  2018: Ambulansestrukturen uendra

  Ei breitt samansett prosjektgruppe skal i løpet av 2018 komme med framlegg til ny ambulansetruktur i Helse Førde. Medan dette arbeidet pågår skal det ikkje gjerast vesentlege endringar på området.

 • 08.12.2017
  Budsjettet: Sikrar helsetilbodet og planlagt utbygging

  I framlegget til 2018-budsjett legg Helse Førde opp til ei rekke endringar. Ved å omdisponere deler av midlane og tilpasse drifta til dagens behov, vil føretaket tilby eit helsetilbod om lag som i dag.

 • 08.12.2017
  Budsjettet: Ny MR på plass i Lærdal neste år

  Sjølv om det var venta, er nok mange indresogningar letta over Helse Førdes budsjettframlegg. Der går det klart fram at ny MR-maskin skal vere på plass i nytt tilbygg til Lærdal sjukehus i løpet av 2018.

 • 08.12.2017
  Dei skal lage ny ambulanseplan

  Prosjektgruppa som skal styre arbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde er klar. - Vi er klar over at dette er ei teneste brukarane våre er opptekne av, seier prosjektleiar Trine Hunskår Vingsnes.

 • 08.12.2017
  Styremøte 15. desember 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 15. desember. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 06.12.2017
  Kjell Opseth til minne

  Kjell Opseth døydde søndag 3. desember, nær 82 år gammal.

 • 29.11.2017
  Omlegging av telefonsentralane i kveld

  Omlegging og oppdatering av telefonsentralane i Helse Førde gjer at telefonkapasiteten vert redusert i kveld, onsdag 29. november, mellom klokka 20 og 24. Alle behandlingsstadane i føretaket er omfatta av arbeidet.

 • 28.11.2017
  Vil samlokalisere DPS døgn i Førde

  Ei arbeidsgruppe tilrår at distriktpsykiatrisk senter (DPS) blir samlokalisert i nytt psykiatribygg i Førde. Det samla DPS-et får åtte psykosesenger, tre brukarstyrte senger, ei akuttseng og tolv intermediærsenger – til saman 24 senger.

 • 17.11.2017
  Styremøte 24. november 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 24. november. Møtet startar klokka 09.00 og er på Scandic Sunnfjord hotell, Storehagen 2, Førde.

 • 17.11.2017
  Går for mellombels båtambulanseløysing

  Administrasjonen rår styret i Helse Førde til å inngå ein mellombels avtale om båtambulanse for dei to neste åra i område sør. Då skal ein permanent, topp moderne båt vere på plass i Solund slik styret vedtok i fjor haust.

 • 08.11.2017
  Får folk i arbeid

  På litt over eitt år har personar som er med i jobbstøtteprosjektet ved Nordfjord psykiatrisenter (NPS) starta i jobb 38 gonger. Halvparten av deltakarane i prosjektet er no i vanleg løna arbeid.

 • 27.10.2017
  Arve Varden ny administrerande i Helse Førde

  Arve Varden (52) er tilsett som ny administrerande direktør i Helse Førde HF.

 • 26.10.2017
  Slik skal Nye Førde sjukehus bli

  Alle pasientane på sengepostane får einerom. Dette er ei av fleire tilrådingar når Nye Førde sjukehus no tek form. Planane i Helse Førde omfattar ei rekke endringar i høve dagens sentralsjukehus, og byggestart er planlagt i 2019.

 • 23.10.2017
  Sju søkarar til toppstillinga - her er lista

  Sju søkarar har meldt seg til stillinga som administrerande direktør i Helse Førde.

 • 20.10.2017
  Minneord Olav Bøyum

  Olav Bøyum gjekk bort 1. oktober 97 år gammal.

 • 20.10.2017
  Styremøte 27. oktober 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. oktober. Møtet startar klokka 08.30 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4, 2. etasje.

 • 20.10.2017
  Kvalitetsprisen 2017 til Kirsten Lerum Indrebø

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø vart tildelt Kvalitetsprisen 2017 for sitt systematiske arbeidmed forbetring av kvaliteten på tenestene til stomiopererte pasientar.

 • 03.10.2017
  Tilsetjingsprosessen for ny administrerande direktør i Helse Førde

  Det er behov for meir tid for å sikre eit best mogeleg tilfang av søkjarar til den viktige stillinga som administrerande direktør for Helse Førde.

 • 27.09.2017
  Snakk med oss om kliniske studiar!

  Gjennom forsking får vi tilgang til ny kunnskap om kreftbehandling og kreftmedisin. Visste du at pasientane sjølv kan be om å få delta i kliniske legemiddelstudier, og på den måten få tilgang til ny og utprøvande behandling?

 • 26.09.2017
  Sjukepleie i framtidas Helse Førde

  Pasientgrunnlaget vårt er i endring, det medisinske faget er i endring, krava frå helsestyresmaktene endrar seg – Helse Førde kan ikkje møte framtida utan endring.

 • 18.09.2017
  Startar arbeidet med prehospital plan

  Styret i Helse Førde har avgjort å setje i gang arbeid med ein prehospital plan. Målet er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester.

 • 15.09.2017
  Doktorgrad på fødselsdagen

  Reidar Hjetland (61) forsvarte i dag si avhandling om flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane, og fekk dermed den fødselsdagsgåva han ønskte seg aller mest.

 • 15.09.2017
  Utvikling i talet på tilsette

  I media er representantar for legeforeininga i Helse Førde nyleg sitert på at talet tilsette i administrasjon har auka mykje sidan 2014, medan talet legespesialistar har gått ned. Leiinga i Helse Førde ser det no nødvendig å kommentere saka.

 • 13.09.2017
  Mot 25 millionar i minus

  Styret føreset at det vert arbeidd med å redusere kostnadene til Helse Førde så langt råd er inneverande år. Samstundes understreka styret at arbeidet må ha eit langsiktig perspektiv.

 • 06.09.2017
  Første disputas nokonsinne i Førde

  Fredag 15. september disputerer overlege og avdelingssjef Reidar Hjetland over si avhandling om flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane. Dette er første gong ein slik disputas er lagt til Førde, og seansen er open for alle interesserte.

 • 05.09.2017
  VRE-funn på kreftsengeposten

  Kreftavdelinga ved Førde sentralsjukehus har fått konstatert eit avgrensa VRE-utbrot, etter at det nyleg vart gjort uventa funn av vancomycinresistente entrokokkar (VRE) i ei urinprøve. Ingen pasientar er blitt sjuke av bakterien.

 • 05.09.2017
  Styremøte 12. september 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 12. september. Møtet startar klokka 10.30 og er på Nordfjord sjukehus, biblioteket.

 • 04.09.2017
  Sykkel-VM råkar trafikken til Haukeland

  Sykkel-VM i Bergen medfører mange omkjøringar og stengte vegar i byen. Dette får konsekvensar for dei mange pasienttransportane mellom Helse Førde og Haukeland universitetssjukehus.

 • 01.09.2017
  Imponert over Helse Førde

  Helseminister Bent Høie gav uttrykk for at han er imponert over Helse Førde etter besøket i Florø og Førde fredag.

 • 22.08.2017
  Minneord Harry Mowatt

  Det er med stor sorg styret i Helse Førde har motteke meldinga om at Harry Malvin Mowatt er død, 68 år gammal. Harry vart oppnemd som styremedlem i helseføretaket i februar 2008, og hadde såleis nær ti år bak seg i vervet då han døydde sist torsdag.

 • 10.08.2017
  Toppstillinga i Helse Førde er utlyst

  Stillinga som ny administrerande direktør i Helse Førde er no lyst ut. Under finn du annonseteksten til stillinga, samt lenke til søknadsskjema.

 • 05.07.2017
  Helse Førde har overtatt Bygg Aust

  Måndag 3. juli overtok Helse Førde formelt det nye Bygg Aust frå entreprenøren Skanska. Det betyr nye, oppgraderte areal for både den interkommunale legevakyta i Ytre Sogn og Sunnfjord (SYS IKL) og for eigaren Helse Førde.

 • 04.07.2017
  Brukarutvalet på plass i styret

  Brukarutvalet (BU) i Sogn og Fjordane har fått plass i Helse Førde sitt styrerom. Representanten heiter Solfrid Fossberg, og sit i styret med tale- og forslagsrett.

 • 03.07.2017
  Takka av tre styremedlemer og ein administrerande

  Fire personar med ei samla fartstid på meir enn ein mannsalder i leiinga av Helse Førde, blei takka av i samband med styremøtet før helga. Dei fire var Jon Bolstad, Jorunn Ringstad, Berit Hornnes og Geir Berge Øverland.

 • 30.06.2017
  Tre markante leiarar blir pensjonistar

  Kjellaug Fredly, ass. avdelingssjef Kvinneklinikken - Joril Viken Sandnes, seksjonsleiar ved gynekologisk poliklinikk og Mari Veien Teige, ass. avdelingssjef for AAM, har gått over i pensjonistane sine rekkjer.

 • 27.06.2017
  Ny doktorgrad frå barometer-tilsett

  Rådgjevar i Samhandlingsbarometeret i Helse Førde, Maria Holsen, disputerte for PhD-graden 9. juni 2017 ved Tammerfors universitet i Finland. Avhandlinga var innanfor ortopedi og omhandla knesmerter hos vernepliktige.

 • 23.06.2017
  Greier ut samling av DPS-tilbod i Førde

  Helse Førde skal greie ut samling av Sunnfjord og Ytre Sogn distriktspsykiatriske senter (DPS) i Førde. Psykiatrisk klinikk i Førde er DPS for 13 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn og har 14 sengeplassar ved klinikken i Førde og 11 ved avdelinga Tronvik.

 • 23.06.2017
  Harry Mowatt søkjer fritak frå styret

  Harry Mowatt har søkt om fritak frå vervet som styremedlem i Helse Førde. Mowatt har fått ein kreftdiagnose og skal gjennom ei behandling som gjer at han vil få vanskar med å førebu seg til og stille på styremøta.

Sjå fleire nyhende

Pasient og pårørandeopplæring

Kurs og arrangement

 • 28.2 onsdag
  Fagdag: Barn som pårørande

  Tema er kommunikasjon og tverrfagleg samhandling - nøkkel til meir målretta innsats i arbeidet med barn som pårørande.

 • 14.3 onsdag
  Samhandlingskonferansen 2018: Samhandling i vekslingsfelta

  Årets konferanse ber namnet «Samhandling i vekslingsfelta – heilskaplege og koordinerte helsetenester». Konferansen har som mål å bidra til god kultur for samhandling på tvers av sektorar og forvaltingsnivå.

 • 10.4 tysdag
  Dagsamling om samhandlingsavvik - Nordfjord

  Det er innført ei felles ordning for avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling. Koordineringsrådet har bestemt at det skal gjennomførast dagsamlingar jamleg i kvar region, som eit ledd i implementering og evaluering av denne ordninga.

 • 13.4 fredag
  Dagsamling om samhandlingsavvik - Indre Sogn

  Det er innført ei felles ordning for avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling. Koordineringsrådet har bestemt at det skal gjennomførast dagsamlingar jamleg i kvar region, som eit ledd i implementering og evaluering av denne ordninga.

 • 17.4 tysdag
  Dagsamling om samhandlingsavvik - Sunnfjord og Ytre Sogn

  Det er innført ei felles ordning for avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling. Koordineringsrådet har bestemt at det skal gjennomførast dagsamlingar jamleg i kvar region, som eit ledd i implementering og evaluering av denne ordninga.