Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyhende

 • 13.12.2017
  Endringar i gynekologitilbodet

  Budsjettframlegget for Helse Førde 2018 gjev rom for å oppretthalde dei aller fleste tilboda på lokalsjukehusa. Men det blir likevel ikkje dagar med gynekologisk poliklinikk ved sjukehusa på Eid og i Lærdal i delar av 2018.

 • 11.12.2017
  2018: Ambulansestrukturen uendra

  Ei breitt samansett prosjektgruppe skal i løpet av 2018 komme med framlegg til ny ambulansetruktur i Helse Førde. Medan dette arbeidet pågår skal det ikkje gjerast vesentlege endringar på området.

 • 08.12.2017
  Budsjettet: Sikrar helsetilbodet og planlagt utbygging

  I framlegget til 2018-budsjett legg Helse Førde opp til ei rekke endringar. Ved å omdisponere deler av midlane og tilpasse drifta til dagens behov, vil føretaket tilby eit helsetilbod om lag som i dag.

 • 08.12.2017
  Budsjettet: Ny MR på plass i Lærdal neste år

  Sjølv om det var venta, er nok mange indresogningar letta over Helse Førdes budsjettframlegg. Der går det klart fram at ny MR-maskin skal vere på plass i nytt tilbygg til Lærdal sjukehus i løpet av 2018.

 • 08.12.2017
  Dei skal lage ny ambulanseplan

  Prosjektgruppa som skal styre arbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde er klar. - Vi er klar over at dette er ei teneste brukarane våre er opptekne av, seier prosjektleiar Trine Hunskår Vingsnes.

 • 08.12.2017
  Styremøte 15. desember 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 15. desember. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 06.12.2017
  Kjell Opseth til minne

  Kjell Opseth døydde søndag 3. desember, nær 82 år gammal.

 • 29.11.2017
  Omlegging av telefonsentralane i kveld

  Omlegging og oppdatering av telefonsentralane i Helse Førde gjer at telefonkapasiteten vert redusert i kveld, onsdag 29. november, mellom klokka 20 og 24. Alle behandlingsstadane i føretaket er omfatta av arbeidet.

 • 28.11.2017
  Vil samlokalisere DPS døgn i Førde

  Ei arbeidsgruppe tilrår at distriktpsykiatrisk senter (DPS) blir samlokalisert i nytt psykiatribygg i Førde. Det samla DPS-et får åtte psykosesenger, tre brukarstyrte senger, ei akuttseng og tolv intermediærsenger – til saman 24 senger.

 • 17.11.2017
  Styremøte 24. november 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 24. november. Møtet startar klokka 09.00 og er på Scandic Sunnfjord hotell, Storehagen 2, Førde.

 • 17.11.2017
  Går for mellombels båtambulanseløysing

  Administrasjonen rår styret i Helse Førde til å inngå ein mellombels avtale om båtambulanse for dei to neste åra i område sør. Då skal ein permanent, topp moderne båt vere på plass i Solund slik styret vedtok i fjor haust.

 • 08.11.2017
  Får folk i arbeid

  På litt over eitt år har personar som er med i jobbstøtteprosjektet ved Nordfjord psykiatrisenter (NPS) starta i jobb 38 gonger. Halvparten av deltakarane i prosjektet er no i vanleg løna arbeid.

 • 27.10.2017
  Arve Varden ny administrerande i Helse Førde

  Arve Varden (52) er tilsett som ny administrerande direktør i Helse Førde HF.

 • 26.10.2017
  Slik skal Nye Førde sjukehus bli

  Alle pasientane på sengepostane får einerom. Dette er ei av fleire tilrådingar når Nye Førde sjukehus no tek form. Planane i Helse Førde omfattar ei rekke endringar i høve dagens sentralsjukehus, og byggestart er planlagt i 2019.

 • 23.10.2017
  Sju søkarar til toppstillinga - her er lista

  Sju søkarar har meldt seg til stillinga som administrerande direktør i Helse Førde.

 • 20.10.2017
  Minneord Olav Bøyum

  Olav Bøyum gjekk bort 1. oktober 97 år gammal.

 • 20.10.2017
  Styremøte 27. oktober 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. oktober. Møtet startar klokka 08.30 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4, 2. etasje.

 • 20.10.2017
  Kvalitetsprisen 2017 til Kirsten Lerum Indrebø

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø vart tildelt Kvalitetsprisen 2017 for sitt systematiske arbeidmed forbetring av kvaliteten på tenestene til stomiopererte pasientar.

 • 03.10.2017
  Tilsetjingsprosessen for ny administrerande direktør i Helse Førde

  Det er behov for meir tid for å sikre eit best mogeleg tilfang av søkjarar til den viktige stillinga som administrerande direktør for Helse Førde.

 • 27.09.2017
  Snakk med oss om kliniske studiar!

  Gjennom forsking får vi tilgang til ny kunnskap om kreftbehandling og kreftmedisin. Visste du at pasientane sjølv kan be om å få delta i kliniske legemiddelstudier, og på den måten få tilgang til ny og utprøvande behandling?

 • 26.09.2017
  Sjukepleie i framtidas Helse Førde

  Pasientgrunnlaget vårt er i endring, det medisinske faget er i endring, krava frå helsestyresmaktene endrar seg – Helse Førde kan ikkje møte framtida utan endring.

 • 18.09.2017
  Startar arbeidet med prehospital plan

  Styret i Helse Førde har avgjort å setje i gang arbeid med ein prehospital plan. Målet er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester.

 • 15.09.2017
  Doktorgrad på fødselsdagen

  Reidar Hjetland (61) forsvarte i dag si avhandling om flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane, og fekk dermed den fødselsdagsgåva han ønskte seg aller mest.

 • 15.09.2017
  Utvikling i talet på tilsette

  I media er representantar for legeforeininga i Helse Førde nyleg sitert på at talet tilsette i administrasjon har auka mykje sidan 2014, medan talet legespesialistar har gått ned. Leiinga i Helse Førde ser det no nødvendig å kommentere saka.

 • 13.09.2017
  Mot 25 millionar i minus

  Styret føreset at det vert arbeidd med å redusere kostnadene til Helse Førde så langt råd er inneverande år. Samstundes understreka styret at arbeidet må ha eit langsiktig perspektiv.

 • 06.09.2017
  Første disputas nokonsinne i Førde

  Fredag 15. september disputerer overlege og avdelingssjef Reidar Hjetland over si avhandling om flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane. Dette er første gong ein slik disputas er lagt til Førde, og seansen er open for alle interesserte.

 • 05.09.2017
  VRE-funn på kreftsengeposten

  Kreftavdelinga ved Førde sentralsjukehus har fått konstatert eit avgrensa VRE-utbrot, etter at det nyleg vart gjort uventa funn av vancomycinresistente entrokokkar (VRE) i ei urinprøve. Ingen pasientar er blitt sjuke av bakterien.

 • 05.09.2017
  Styremøte 12. september 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 12. september. Møtet startar klokka 10.30 og er på Nordfjord sjukehus, biblioteket.

 • 04.09.2017
  Sykkel-VM råkar trafikken til Haukeland

  Sykkel-VM i Bergen medfører mange omkjøringar og stengte vegar i byen. Dette får konsekvensar for dei mange pasienttransportane mellom Helse Førde og Haukeland universitetssjukehus.

 • 01.09.2017
  Imponert over Helse Førde

  Helseminister Bent Høie gav uttrykk for at han er imponert over Helse Førde etter besøket i Florø og Førde fredag.

 • 22.08.2017
  Minneord Harry Mowatt

  Det er med stor sorg styret i Helse Førde har motteke meldinga om at Harry Malvin Mowatt er død, 68 år gammal. Harry vart oppnemd som styremedlem i helseføretaket i februar 2008, og hadde såleis nær ti år bak seg i vervet då han døydde sist torsdag.

 • 10.08.2017
  Toppstillinga i Helse Førde er utlyst

  Stillinga som ny administrerande direktør i Helse Førde er no lyst ut. Under finn du annonseteksten til stillinga, samt lenke til søknadsskjema.

 • 05.07.2017
  Helse Førde har overtatt Bygg Aust

  Måndag 3. juli overtok Helse Førde formelt det nye Bygg Aust frå entreprenøren Skanska. Det betyr nye, oppgraderte areal for både den interkommunale legevakyta i Ytre Sogn og Sunnfjord (SYS IKL) og for eigaren Helse Førde.

 • 04.07.2017
  Brukarutvalet på plass i styret

  Brukarutvalet (BU) i Sogn og Fjordane har fått plass i Helse Førde sitt styrerom. Representanten heiter Solfrid Fossberg, og sit i styret med tale- og forslagsrett.

 • 03.07.2017
  Takka av tre styremedlemer og ein administrerande

  Fire personar med ei samla fartstid på meir enn ein mannsalder i leiinga av Helse Førde, blei takka av i samband med styremøtet før helga. Dei fire var Jon Bolstad, Jorunn Ringstad, Berit Hornnes og Geir Berge Øverland.

 • 30.06.2017
  Tre markante leiarar blir pensjonistar

  Kjellaug Fredly, ass. avdelingssjef Kvinneklinikken - Joril Viken Sandnes, seksjonsleiar ved gynekologisk poliklinikk og Mari Veien Teige, ass. avdelingssjef for AAM, har gått over i pensjonistane sine rekkjer.

 • 27.06.2017
  Ny doktorgrad frå barometer-tilsett

  Rådgjevar i Samhandlingsbarometeret i Helse Førde, Maria Holsen, disputerte for PhD-graden 9. juni 2017 ved Tammerfors universitet i Finland. Avhandlinga var innanfor ortopedi og omhandla knesmerter hos vernepliktige.

 • 23.06.2017
  Greier ut samling av DPS-tilbod i Førde

  Helse Førde skal greie ut samling av Sunnfjord og Ytre Sogn distriktspsykiatriske senter (DPS) i Førde. Psykiatrisk klinikk i Førde er DPS for 13 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn og har 14 sengeplassar ved klinikken i Førde og 11 ved avdelinga Tronvik.

 • 23.06.2017
  Harry Mowatt søkjer fritak frå styret

  Harry Mowatt har søkt om fritak frå vervet som styremedlem i Helse Førde. Mowatt har fått ein kreftdiagnose og skal gjennom ei behandling som gjer at han vil få vanskar med å førebu seg til og stille på styremøta.

 • 23.06.2017
  Styremøte 30. juni 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 30. juni. Møtet startar klokka 09.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 21.06.2017
  Unikt samarbeid om folkehelsedata

  Eit unikt samarbeid mellom fleire offentlege instansar i fylket er etablert med intensjon om å etablere eit kompetansemiljø rundt eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

 • 12.06.2017
  Endringar for sjukehusbussen Sogn

  Frå og med 19. juni 2017 vil sjukehusbussen til og frå Sogn starte i Øvre Årdal, og ikkje i Lærdal som tidlegare. For passasjerar frå Lærdal vil det gå eigen tilførslebuss til ruta.

 • 07.06.2017
  Full økonomisk gjennomgang

  Den økonomiske situasjonen i Helse Førde er vanskeleg. Styret vil no ha vurdert ei rekkje tiltak for å snu utviklinga. Mellom dei er ein revisjon av årets budsjett.

 • 02.06.2017
  Vil ha kommunane med i ny ambulanseprosess

  Helse Førde vil ha ein ny prosess for å avklare framtidig organisering av det prehospitale området, altså ambulansetenesta i Sogn og Fjordane skal bli. Føretaket vil at eksterne interessentar, altså kommunane, skal involverast sterkt i arbeidet.

 • 30.05.2017
  Styremøte 6. juni 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 6. juni. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 26.05.2017
  Børge Tvedt konstituert som admistrerande

  Styret i Helse Førde har i dag konstituert Børge Tvedt (45) som administrerande direktør i Helse Førde. Tvedt skal fungere i stillinga fram til ein ny administrerande direktør er tilsett.

 • 24.05.2017
  Styremøte 26. mai 2017 - ekstraordinært

  Det blir ekstraordinært styremøte i Helse Førde fredag 26. mai. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 23.05.2017
  Jon Bolstad blir administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest

  Jon Bolstad forlet stillinga som administrerande direktør i Helse Førde, ei stilling han har hatt i 13 år, for å gå over i stillinga som administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest.

 • 15.05.2017
  Nytt helseforetak styrer luftambulansene

  De fire regionale helseforetakene opprettet nylig helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Foretakets primære og prioriterte oppgave er å tilby den norske befolkning luftambulansetjenester og medisinske tjenester av høy kvalitet hele døgnet.

 • 12.05.2017
  Framtidas laboratorium i Helse Førde

  - Viktige analysemaskiner for blodprøver skal skiftast ut i nær framtid, og i denne samanheng er det naturleg å vurdere ulike grader av automasjon, fortel Marianne Kleppe Nordal.

Sjå fleire nyhende

Pasient og pårørandeopplæring

Kurs og arrangement

 • 28.2 onsdag
  Fagdag: Barn som pårørande

  Tema er kommunikasjon og tverrfagleg samhandling - nøkkel til meir målretta innsats i arbeidet med barn som pårørande.

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​