HELSENORGE
Illustrasjon av ulike mennesker

Samhandling

Helse Førde samarbeider med brukarorganisasjonane, kommunane i Sogn og Fjordane og ei rekke andre etatar og aktørar. Målet er mellom anna meir heilskaplege og koordinerte tenester til brukarane av helse- og omsorgstenester i området.

Samhandling bidreg til å sikre gode og likeverdige helsetenester til alle som treng det.

For å levere trygge, gode, og forutsigbare helsetenester til innbyggarane må spesialist- og kommunehelsetenesta samarbeide om pasientforløp og samanheng i helsetenestetilbodet.

​Samhandling krev gjensidig tillit, prioritering, innsats og ressursar. Det krev også utveksling av kunnskap og kompetanse. Alle involverte partar må samarbeide om å legge forholda best mogleg til rette. Til nytte for alle og til det beste for pasienten.

​​​​​​

Fann du det du leita etter?