Psykiatrisk klinikk - Rus døgn

Vi held til på Tronvik og tilbyr tverrfagleg spesialisert døgnbehandling (TSB) til menneske med rusproblem. Vi er ein døgnpost med 15 plassar.

Les meir om Psykiatrisk klinikk - Rus døgn

Psykiatrisk klinikk - Rus døgn

TSB er heimla i spesialisthelsetenestelova, og pasientane sine rettar går fram av Lov om pasientrettar.

Målgruppe

• Personar over 18 år med rusrelaterte skader/lidingar etter bruk av ulike rusmidlar og som har psykiske lidingar, pasientar knytt til §12 i Lov om straffegjennomføring og LAR
• Spesielt fokus på utgreiing av rus og psykiske lidingar (ROP-lidingar)  

Korleis kan ein få plass på Rus døgn?

Ynskjer du hjelp hjå oss kan du kontakte fastlegen din, NAV-kontor eller spesialkonsulent innan rus i kommunen eller i spesialisthelsetenesta. Dei som har tilbod om brukarstyrt seng kan kontakte døgnposten direkte.
Vi ynskjer å førebu innlegginga med ein samtale der du har høve til å uttrykke ynskje og val ut frå behandling, behov og motivasjon.

Behandlingsideologi:

Omsorg, tryggleik, respekt, tillit, meistring og glede.

Behandlinga i rusposten:

All behandling skal vere:
• Individuell og målretta
• Med brukarmedverknad
• Forankra i vitskapleg dokumenterte metodar

Behandlingstype som ligg til grunn:

Miljøterapi, medikamentell behandling, treningsterapi og gruppeterapi.
Døgnposten har sterkt fokus på brukarmedverknad. Gjennom heile opphaldet får du vere medansvarleg for eiga behandling. Motivasjonen for å gjere noko med tilhøvet til rus er viktig for at du skal kunne nå måla dine.

Behandlinga er delt inn i 3 fasar:

Avrusing: Prosessen som fjernar giftstoff frå kroppen. 2-4 veker.

Stabilisering: Behalde oppnådd endring, og førebuing til å meistre tilværet utan rusmidlar over tid. 4-6 veker.

Rehabilitering: Den endringsprosessen som skal til for at ein pasient med rusliding skal oppnå best mogeleg funkjsjons -og meistringsevne, sjølvstende og vere sosialt deltakande i samfunnet.

Kontaktinformasjon

Telefon
41 53 04 80 eller 41 53 04 82
E-post
Postadresse
Helse Førde, Psykiatrisk klinikk, Rus døgn, postboks 1000, 6807 Førde.
Tronvik
Besøksadresse
Kyrkjebøvegen 487(Kart)
6995 Kyrkjebø
Telefon
57 71 43 00

Praktisk informasjon

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Fann du det du leita etter?