NPS Døgn

Døgnavdelinga til Nordfjord psykiatrisenter er for deg som treng innlegging på grunn av psykiske vanskar. Det kan mellom anna vere grunna psykose, utprøving av medisinar, alvorleg depresjon, bipolar liding eller anna som gjer kvardagen ekstra vanskeleg i ein periode. Det er fastlegen din som tilviser deg hit.

 
Meir om NPS Døgn

NPS Døgn

Seksjon døgn er ein allmennpsykiatrisk sengepost med ni sengeplassar, to brukarstyrte plassar og ein akuttplass. Seksjonen tilbyr observasjon, kartlegging og behandling av allmennpsykiatriske problemstillingar.
Som innlagt kan du få hjelp og støtte innanfor trygge rammer. Fysisk aktivitet kan vere ein del av behandlinga. Det vert lagt vekt på individuell tilrettelegging.
God samhandling med kommunehelsetenesta, Nav, fastlege, andre tenesteytarar og pårørande er viktig. Vi ønskjer å legge best mogeleg til rette for at behandlinga di vert individuelt tilpassa og opplevd som nyttig og meiningsfull. Sentrale utgangspunkt for behandling her er gjensidig respekt og tillit, reell pasientmedverknad og støtte til oppleving av meistring.

Kva skjer når du kjem hit?

Koordinator
På innleggingsdagen får du samtale med din koordinator. Koordinator her er enten psykolog, sosionom eller lege. Tildelt koordinator vil, saman med deg, ha ansvar for å utforme plan for behandlinga. Koordinator er også bindeledd mellom psykiatrisenteret, ulike tenester i din heimkommune og dine næraste pårørande.
Som pasient får du tildelt ein primærkontakt og ein sekundærkontakt. Dette er dine næraste kontaktpersonar i avdelinga.

Praktisk informasjon:

  • Møt opp i resepsjonen når du kjem
  • Alle pasientromma er einerom med bad og dusj, du får eigen nøkkel
  • Felles kjøkken og stove
  • Vi har vaskerom med vaskemaskiner og tørketromlar
  • Vi har besøksrom der du kan ta imot besøk
  • Ta med gode kle og sko til inne- og uteaktivitetar
  • Du kan ta med eigen bærbar pc og liknande, vi har trådlaust nett
  • Kort veg til sentrum med kino, bibliotek, butikkar med meir
  • Ta med kodebrikke til Bank-ID for å kunne nytte NORSE

Kven jobbar her?

Overlege/psykiater, seksjonsleiar, psykolog, sosionom, lege, spesialsjukepleiar, vernepleiar, fysioterapeut og helsesportspedagog.

Informasjon om NORSE

https://www.norsefeedback.no/

Informasjon til kommunehelsetenesta

Om tilvising
Når ein pasient treng hjelp frå spesialisthelsetenesta for psykisk helse eller rusproblem, er det berre å tilvise til Nordfjord psykiatrisenter. Dersom vi ikkje sjølv har turvande kompetanse, vil vi ta ansvar for å vise pasienten vidare til rette instans.
https://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/informasjon-til-kommunehelsetenestaAkuttinnlegging
Psykiatrisk klinikk i Førde har ansvaret for øyeblikkeleg hjelp-innleggingar i Sogn og Fjordane, men Nordfjord psykiatrisenter kan ofte vere til hjelp også i akuttsaker.

Vi rår til at ein går fram slik:
1. Ring ambulant team. Telefon 415 30 370 kvardagar kl. 08-22, helg og høgtid klokka 10.00-16.30 . Utanom desse tidene: Ring Nordfjord legevakt. Teamet kjenner oftast pasienten, har journalopplysningar og oversikt over pågåande behandling. Teamet disponerer også akuttplass på psykiatrisenteret.
2. Når straksinnlegging på lukka post i Førde er uomgjengeleg naudsynt, ring 57 83 90 00 og be om å få snakke med forvakta på Psykiatrisk klinikk.
Les meir her:

https://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-akutt-dogn

Brukarmedverknad og pasientrettar

Som pasient har du mange lovfesta rettar. Det er til dømes rett til behandling innan ein tidsfrist, rett til å klage, rett til å få dekka kostnader ved reise, rett til innsyn i eigen journal med meir. Du kan lese meir om rettane du har ved å følgje lenkjene under. Du kan også ta det opp med din aktuelle behandlar.
Meir om pasientrettar:
https://helse-vest.no/rettar  
https://helse-forde.no/om-oss/rettar-og-moglegheiter  
https://helsenorge.no/rettigheter/taushetsplikt  
https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/ventetider-for-behandlingssted?orgnr=974745380  

Pårørande

God involvering av pårørande er eit prioritert behandlingsmål. Spesialisthelsetenesta har klare lovfesta forpliktingar i høve til pårørande, ikkje minst barn som er pårørande. Ved kvar seksjon på NPS er det ein som er ansvarleg for born som pårørande. Alle born skal få tilbod om samtale.

https://helsenorge.no/parorende

 

Behandling

Vi tilbyr miljøterapeutisk behandling ut frå dine behov. Saman med primærkontakt og/eller terapeut  vert det laga behandlingsplan.

Gruppe for psykoeduktativt familiearbeid

Dette er eit gruppetilbod for pasientar med alvorlege psykiske lidingar.  Pasienten veljer sjølv kven som skal vere med i gruppa. Det kan vere foreldre/søsken eller nære vener. Måten ein kommuniserar på er viktig for å hindre tilbakefall, og det vert difor jobba mykje med dette i gruppa. Det er gruppeleiarar med eiga utdanning som driv gruppene. Det varer 1-1,5 år og møta er annakvar veke på ettermiddag. Opplegget er basert på undervisning og problemløysing i felleskap.

Samtaleterapi

Du kan få samtaleterapi hjå psykolog, sosionom eller lege.

Medisinsk oppfølging og behandling

Pasientar som har behov for medikamentell behandling får dekka og utdelt medisin her. Det er viktig at du tek med deg ei oppdatert oversikt over medisinar du brukar når du møter til innlegging. Lege følgjer opp vidare og om naudsynt vert du tilvist anna medisinsk undersøking i spesialisthelsetenesta.

Dialektisk åtferdsterapi (DBT)

Lenkje kjem

Behandling av bipolar liding

Lenkje kjem

Behandling av depresjon

Lenkje kjem

Emosjonelt ustabil personlegdomsforstyrring

Lenkje kjem

Kognitiv miljøterapi

https://helse-forde.no/behandlinger/kognitiv-terapi

Personlegdomsforstyrring

Lenkje kjem

Tvangsliding (OCD)

Lenkje kjem

Kontakt

seksjonsleiardøgn.jpg

Seksjonsleiar Jorunn Sandvik
E-post til Jorunn SandvikTelefon: 57 86 43 35

Kontaktinformasjon

E-post
Nordfjord psykiatrisenter
Besøksadresse
Sjukehusvegen 9(Kart)
Sjukehusvegen 9, 6770 Nordfjordeid
Telefon
57 86 43 30

Praktisk informasjon

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Visittider Nordfjord psykiatrisenter

​Psykiatrisenteret er ope for besøk av pårørande og andre heile dagen. Vi ber likevel om at besøkande ringjer på førehand slik at besøket ikkje kolliderer med andre aktivitetar.

Fann du det du leita etter?