HELSENORGE

Samarbeid med universitet og høgskuler

Helse Førde har eit godt samarbeid med Universitetet i Bergen (UIB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

​Målsetting med samarbeidet er å vidareutvikle gode fag- og forskningsmiljø og bidra til god kvalitet og bredde innan utdanning.

Samarbeidet skal ivareta relevans i utdanningane og tilgang på kompetanse som sjukehuset treng i framtida. Det organisatoriske og faglige samarbeidet skal skape meirverdi og bidra til god nytte av ressursar for involverte partar og til det beste for pasientar og samfunnet.

 

Samarbeidsavtalar​​

Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, og Helse Førde HF

Overordna avtale om institusjonelt samarbeid om forsking, innovasjon og utdanning mellom Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde HF


Samarbeidsforum (nivå I) mellom HVL og Helse Førde​​​

Samarbeidsforum ​​er eit samarbeidsorgan på direktør/ rektornivå mellom Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde.

Samarbeidsforum skal bidra til at utdanning og forskings- og utviklingsarbeid skjer i tilstrekkeleg omfang og med høg kvalitet, i samsvar med overordna strategiar og prioriteringar i dei ulike institusjonane.

For meir informasjon vedrørande det overordna samarbeidet mellom høgskulen og føretaket visast det til samarbeidsavtala mellom partane:

Avtale om institusjonelt samarbeid om forsking og innovasjon mellom Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde HF​


Samarbeidsråd (nivå II) mellom HVL og Helse Førde​​

Samarbeidsrådet er eit rådgivande organ for Samarbeidsforum og består av leiarar ved HVL (fakultet for helse og sosialvitskap og fakultet for ingeniør- og naturvitskap) og Helse Førde som møtast 2-4 gonger årleg. Rådet skal ha fokus på utdanning, forsking og innovasjon og bidra til kontinuitet og utvikling av kvalitet i utdanningsoppdraget og praksisstudiar i sjukehuset.

For meir informasjon vedrørande samarbeidet om utdanning mellom høgskulen og føretaket visast det til:

Avtale om institusjonelt samarbeid om utdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, Fakultetet for helse-og sosialvitskap og Fakultetet for ingeniør og naturvitskap og Helse Førde HF


Fann du det du leita etter?