HELSENORGE

Fagleg samarbeidsutval

Fagleg samarbeidsutval for Helse Førde HF og kommunane i dekningsområdet vårt. Partane har gjennom inngått rammeavtale forplikta seg til å etablere og nytte fagrådet i tråd med føresetnadene i dette mandatet.

Årshjul

Første kvartal

Agenda

 • Fast sak: Orientering frå praksiskonsulentane
 • Fast sak: Gjennomgang av samhandlingsavvik
 • Fast sak: Helsefellesskap

 

Andre kvartal

Agenda

 • Fast sak: Orientering frå praksiskonsulentane
 • Fast sak: Gjennomgang av samhandlingsavvik
 • Fast sak: Helsefellesskap

 

Tredje kvartal

Agenda

 • Fast sak: Orientering frå praksiskonsulentane
 • Fast sak: Gjennomgang av samhandlingsavvik
 • Fast sak: Helsefellesskap

 

Fjerde kvartal

Agenda

 • Fast sak: Orientering frå praksiskonsulentane
 • Fast sak: Gjennomgang av samhandlingsavvik
 • Fast sak: Helsefellesskap
 • Møteplan for neste år

 

 
 

Oppgåver

Fagleg samarbeidsutval har ansvar for å

 • på oppdrag frå koordineringsrådet eller på eige initiativ førebu og utgreie dei faglege sidene og synleggjere pasientomsyna i saker som skal godkjennast i koordineringsrådet
 • på oppdrag frå koordineringsrådet syte for gjennomføring av naudsynte prosessar i samband med utarbeiding av framlegg til delavtalar og prosedyrar, m.a. oppnemning av aktuelle kliniske arbeidsgrupper
 • leggje til rette for andre samhandlingsmøte for fagpersonar og mellomleiarar på tvers av nivåa og leggje vekt på erfaringsutveksling, kompetanseoverføring, kunnskaps- og kompetanseheving
 • vurdere meldingar om avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling med tanke på læring og systemforbetring
 • bidra til å utvikle og spreie gode modellar for samhandling
 • drøfte prinsipielle pasientrelaterte enkeltsaker der partane har skrive usemjeprotokoll, jfr rammeavtalen pkt 10

Samansetjing

Fagleg samarbeidsutval består av seks faglege representantar frå kommunane og seks faglege representantar frå Helse Førde HF. Utvalet skal ha ei tverrfagleg samansetjing. Ein av kommunerepresentantane og ein av representantane frå helseføretaket skal også vere medlemar i Strategisk samarbeidsutval (gjennomgåande representasjon). Det skal oppnemnast vararepresentantar. KS i fylket syter for oppnemning av dei kommunale representantane. Ved oppnemninga skal ein sikre at det er ein representant frå alle regionrådssamarbeida i fylket. Medlemane er sjølve ansvarlege for kontakten med dei ein representerer. Praksiskonsulentane ved Helse Førde skal ha møte- og talerett i Fagleg samarbeidsutval. Representantane blir oppnemnde for fire år, samstundes med oppnemning av representantar til Strategisk samarbeidsutval​.

Arbeidsform

Utvalet konstituerer seg sjølv. Leiar- og nestleiarfunksjonen vekslar i november kvart andre år mellom Helse Førde HF og kommunane.

Møtestad/arrangør skal veksle mellom kommunane og Helse Førde gjennom året.

Saker blir fremja av partane gjennom representantane, som har et sjølvstendig ansvar for å bringe fram tema/saker til handsaming. Saker som er av ein slik karakter at dei skal handsamast i Strategisk samarbeidsutval og/eller Partnarskapsmøtet skal brukarutvalet på førehand ha til fråsegn.

Utvalet har møte minimum 4 gonger pr. år og møteplan for funksjonsperioden blir avtalt. Sekretariatsfunksjonen ligg til Helse Førde HF. Partane ber eigne kostnader.

Fagleg samarbeidsutval er samansett slik

 • Leiar: Asle Kjørlaug, fagdirektør Helse Førde
 • Norunn Stavø, kommunalsjef Kinn kommune
 • Sara Osland, kommunalsjef Askvoll kommune
 • Jan Helge Dale, fastlege, Kinn kommune/Strategisk samarbeidsutval
 • Gunnhild Gimmestad, kommunalsjef Gloppen kommune
 • Elin Sørbotten, interkomunal samhandlingskoordinator kommunane i Sogn og Fjordane/Strategisk samarbeidsutval
 • Anita Foss Midlang, assisterande kommunalsjef, Sogndal kommune
 • Toril Taklo, avdelingssjef psykisk helsevern for barn og unge, Helse Førde
 • Tom Guldhav, direktør kirurgisk klinikk, Helse Førde
 • Laila Haugland, avdelingsjef medisinsk avdeling, Helse Førde
 • Vidar Øvrebø, stadleg leiar Lærdal sjukehus, Helse Førde
 • Dagrun Kyrkjebø, samhandlingssjef Helse Førde/Strategisk samarbeidsutval
 • Marita Aarvik, leiar i Felles brukarutval 
 • Magne Sellevold, brukarrepresentant, Felles brukarutval

Varamedlemar:

 • Knut Even Andersen, kommunalsjef Sunnfjord kommune (for Norunn Stavø)
 • Kjersti Valvik, kommunalsjef Fjaler kommune (for Sara Osland)
 • Øystein Furnes, kommuneoverlege, Sunnfjord kommune (for Jan Helge Dale)
 • Heidi Vederhus, kommunalsjef Stryn kommune (for Gunnhild Gimmestad)
 • Hilde Tenold, rådgjevar Vik kommune (for Anita Foss Midlang)
 • Trine Vingsnes, direktør medisinsk klinikk, Helse Førde
 • Robert Brennersted, avd.sjef avd. for akuttmedisin, Helse Førde (for Tom Guldhav)
 • Øyvin Myrmel, avd.sjef psykisk helsevern, Helse Førde (for Toril Taklo)
 • Robin-Andre Sørland, avdelingssjef LMBB, Helse Førde (for Laila Haugland)
Observatørar:
 
 • Normund Svoen, praksiskonsulent, Helse Førde (observatør)
 • Anita Sørheim, praksiskonsulent, Helse Førde (observatør)

Møtereferat og vedlegg

Arbeidsgruppe for helsefellesskap

 

 • Norunn Stavø, kommunalsjef, Kinn kommune
 • Stein Helle, kommunalsjef, Askvoll kommune
 • Jan Helge Dale, fastlege, Kinn kommune
 • Elin Sørbotten, samhandlingskoordinator
 • Marius Solbakken, fastlege
 • Lene Kristin Grønsberg, brukarrepresentant FBU
 • Børge Tvedt, klinikkdirektør PHV Helse Førde
 • Signe Nordvik, avdelingssjef for Avdeling for Nevrologi, Revmatologi og Rehabilitering Helse Førde
 • Dagrun Kyrkjebø, samhandlingssjef Helse Førde
 • Normund Svoen, praksiskonsulent
 • Randi Holsen Solheim, referent

 

 

 

 

Fann du det du leita etter?