Praksiskonsulentordninga (PKO)

customLogo.jpg

I praksiskonsulentordninga i Helse Førde
arbeider tre allmennlegar i deltidsstillingar.
Stillingane er lagt under avdeling for Fag og
utvikling.

AktueltPKO-kalender

Ny og viktig nettside http://samhandling-sfj.no/

Meir informasjon

Om PKO-ordninga

Praksiskonsulentordninga er eit nettverk av allmennpraktiserande legar som skal medverke til å styrke samarbeidet mellom avdelingane på sjukehuset, legane deira og andre tilsette, dei allmennpraktiserande legane og den kommunale pleie- og omsorgstenesta, til gagn for den enkelte pasient.                                                  

Ordninga vart starta opp i Helse Førde i 2007.

Praksiskonsulentane har mellom anna fylgjande oppgåver:

  • Vere med på å utvikle eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta
  • Tiltak for betre pasientflyt
  • Utarbeiding av retningsliner for god tilvisings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
  • Vere med på å betre informasjonsflyten mellom primærhelsetenesta og helseføretaket
  • Etablere og rettleie om rutinar for samhandling
  • Legge til rette for gjensidig hospitering
  • Arrangere fagforum for legar.

Nærare informasjon om praksiskonsulentordninga i Norge: www.pko.no

Det er etablert tre praksiskonsulentstillingar i Helse Førde -  to 20% stillingar og ei 30%. Praksiskonsulentane med ansvarsområder er presentert på denne sida.

Du er no inne på PKO si aktive nettside. Vi sender regelmessig ut eposter til allmennlegane i Fylket og nokre ganger til spesialistane med påminning om nye og viktige saker som er aktuelle på nettsida.  Desse erstatter brevet "Nytt frå Praksiskonsulenten" som har vorte sendt ut som epostvedlegg med ujamne mellomrom. Arkiverte brev ligg framleis i høgre kolonne på denne sida.   

Her finn du elles PKO kalenderen som omhandlar kurs og konferansar spesielt aktulle for allmennlegar frå Fylket.

I same spalte finn ein også  PKO prosjekt med aktuell dokumentasjon og prosedyrer samt info om gjennomførte  Kurs og konferanser med linker til viktige foredrag holdt på PKO sine arrangement. Du finn elles alle utgåvene av Samhandlingsnytt her, nyttige lenker og ein del anna relevant samhandlingsstoff som er arkivert. 

Det er sterkt ønskjeleg at både sjukehusavdelingane og allmennlegane i kommunane kjem med innspel til praksiskonsulentane. Samhandling har mange utfordringar, og med avgrensa tid til rådvelde er det viktig med innspel om kva ein bør prioritere.

Om praksiskonsulentane

Dei tre praksiskonsulentane i Helse Førde er Anna Stubdal, Jan Ove Tryti og Normund Svoen.

stubdal.jpgAnne Stubdal

Kommunelege/fastlege i Stryn. Praksiskonsulent i 20 % stilling.
Koordinator for praksiskonsulentane. Kontakt for kommunane i Nordfjord.
Arbeidsdag hovudsakleg på torsdagar. Mobil: 416 75553

​E-post 

 

tryti.jpgJan Ove Tryti

Kommunelege/fastlege i Sogndal. Praksiskonsulent i 20% stilling.
Kontakt for kommunane i Indre Sogn. Arbeidsdag hovudsakleg på torsdagar.
Mobil: 917 73798

E-post

svoen.jpgNormund Svoen

Kommunelege/fastlege i Flora. Praksiskonsulent i 20% stilling.
PKO kontakt for kommunane i Sunnfjord,midtre og Ytre Sogn.  Arbeidsdag hovudsakleg på torsdagar. Mobil: 957 70807​

E-post

________________________________________________
Arkiv

Anna informasjon

Kurs og konferansarPKO prosjekt

Aktuelle lenkjer

PKO-nyttSamhandlingsnytt

Lenkjer til viktige nettsider


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.