Utviklingsplan for Helse Førde

Denne sida er ein informasjonskanal i arbeidet med revisjon av verksemdsmessig  utviklingsplan for Helse Førde.

Helse Førde sin utviklingsplan frå 2015 skal reviderast våren 2018. Denne revisjonen blir i stor grad ei oppsummering av det utviklingsarbeidet som har føregått i Helse Førde dei siste åra, supplert med nye føringar. Plandokumentet vil i tillegg få ny struktur som er i samsvar med ny nasjonal rettleiar for utviklingsplanar for helseføretak. Det blir lagt opp til innspel gjennom høyringsrunde i april.

Alle helseføretaka i Helse Vest skal ha ferdig sin utviklingsplan innan 30. juni. Desse skal saman med utviklingsplanane for alle føretaka i landet danne grunnlag for revisjon av Nasjonal helse- og sjukehusplan i 2019. 

Helse Førde sitt utviklingsarbeid

Helse Førde sin gjeldande utviklingsplan var ferdig i 2015. Det vart gjort eit grundig arbeid med brei involvering frå brukarar, tilsette og kommunar. Planen gjeld fram til 2030, men det er planlagt ein revisjon av utviklingsplanen i 2018.

Med bakgrunn i utviklingsplanen vart det i 2016 etablert ei faggruppe beståande av tilsette, brukarrepresentantar, kommunerepresentantar og leiarar i Helse Førde. Faggruppa utarbeidde dokumentet «Pasientens Helseteneste 2030» med mål, innsatsområde og tiltak for Helse Førde.

Som ei oppfølging av dette dokumentet har vi arbeidd med å utvikle tenestene i heile føretaket gjennom programmet Pasientens Helseteneste. Det har vore arbeidd med tenesteutvikling som gjeld døgntenester, psykisk helsevern, poliklinikk og dagbehandling, operasjon og intensiv og radiologi og laboratoriefag. Kvart av prosjekta har kome med tilrådingar til korleis ein skal drifte sjukehusa i Helse Førde framover.

I revisjonen som no skal gjerast, er det viktig å inkludere viktige moment frå det arbeidet som er gjort.

Overordna føringar

I tillegg til Nasjonal helse- og sykehusplan, vedtok Helse Vest i 2017 sitt nye strategidokument Helse2035. Dette er mellom dei dokumenta som vi må innarbeide i revidert utviklingsplan..

Overordna framdriftsplan

illustrasjon_utviklingsplan.jpg

Har du innspel, kommentarar eller spørsmål?

Send oss ein e-post med innspel:

Innspel/kommentar/spørsmål til Utviklingsplan for Helse Førde.msg

Relevante dokument

Nasjonal sjukehusplan.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Nasjonal sjukehusplan.pdfNasjonal sjukehusplan.pdf
Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 - mål - innsatsområde og tiltak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 - mål - innsatsområde og tiltak.pdfPasientens helseteneste Helse Førde 2030 - mål - innsatsområde og tiltak.pdf
Rettleiar utviklingsplanar frå Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Rettleiar utviklingsplanar frå Helse Vest.pdfRettleiar utviklingsplanar frå Helse Vest.pdf
Verksemdsmessig utviklingsplan Helse Førde 2015-2020.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Verksemdsmessig utviklingsplan Helse Førde 2015-2020.pdfVerksemdsmessig utviklingsplan Helse Førde 2015-2020.pdf