Utviklingsplan for Helse Førde

Framtidas helsetenester i Sogn og Fjordane

 

I juni 2018 vedtok styret i Helse Førde ny utviklingsplan. Der kjem det fram at føretaket skal arbeide vidare med å styrke kvalitet og pasienttryggleik, unngå unødig ventetid og variasjon og prioritere psykisk helsevern og rustenestene. Nye område som har fått auka merksemd er pasientmedverknad, utvikling av heilskaplege pasientforløp gjennom samhandling internt og eksternt, auka bruk av teknologi og styrking av kompetanse, forsking og innovasjon.

Her kan du lese heile utviklingsplanen:

Utviklingsplan Helse Førde 2018 - 2035.pdf

Alle helseføretaka i Helse Vest har utarbeidd nye utviklingsplanar. Desse skal saman med utviklingsplanane for alle føretaka i landet danne grunnlag for revisjon av nasjonal helse- og sjukehusplan i 2019.

Om arbeidet med planen

Det var gjort eit større arbeid gjennom eit eige prosjekt knytt til utviklingsplanen i 2015. I 2016-2017 har det vore omfattande og ressurskrevjande utviklingsarbeid der heile organisasjonen har vore involvert i prosjekt. Kommunane og brukarrepresentantane har også vore involverte i utviklingsarbeidet. Denne planen er ein revisjon, og ei oppsummering av dette arbeidet.

Administrerande direktør valde av den grunn, i samråd med tilsetteorganisasjonane og vernetenesta, og i samråd med kommunane v/KS/rådmannsutvalet å gjennomføre denne planprosessen utan eigen prosjektorganisasjon.
Programleiinga for Pasientens helseteneste v/utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven og prosjektleiar Marianne Kleppe Nordal har hatt ansvar for og vore sekretariat for planarbeidet. Utviklingsplanen har vorte til i ein dynamisk prosess mellom interne og eksterne, kommentarar frå administrerande direktør og styret, samt konstruktive høyringsinnspel.

Det har vorte bestemt at helseføretaka skal nytte same mal, dvs den som ligg i nasjonal rettleiar for utviklingsplanar. På denne måten har også helseføretaka i Helse Vest fått eit samanlikningsgrunnlag gjennom at deltakarane har fått høve til å lese andre sine utkast. Helse Vest har også kome med tilbakemedlingar på planen i løpet av prosessen.

Overordna strategiar og føringar

Det er ei lang liste med strategiar og føringar Helse Førde må ta innover seg i arbeide med å skape framtidas helseteneste. Eit lite utval er:


Utviklingstrekk

Demografi

Folketalet er i SSB sitt middels alternativ venta å auke med totalt 4,2 prosent fram mot 2030 (4 636 innbyggjarar), og med 7,4 prosent (8 199 innbyggjarar) fram til 2040. Prognosane for demografisk utvikling viser at auken i tal eldre innbyggjarar er sterk samanlikna med utviklinga for yngre aldersgrupper i Sogn og Fjordane. Det er naturleg nok dei eldste som er mest sjuke og difor nyttar spesialisthelsetenesta mest.

Folkehelse

Pasientar med store og samansette behandlingsbehov, pasientar med rusproblematikk og pasientar med psykiske problem og særlege behov hos sårbare grupper innvandrar og framandkulturelle, er spesielt utsette og viktige grupper å nå med tiltaka.

Helse Førde utfører førebyggjande arbeid på mange område; innan forsking, i systematisering og publisering av data, i pasientretta prosjekt, i opplæring, utgreiingar, behandling og rettleiing.

Forventningar frå pasientane og endra behov for helsetenester

I framtida vil pasientane i større grad vente å få medverke meir i eiga behandling, å få rask respons ved behov, at det er døgnopne helsetenester og at tenestene kjem nærare heimen (kroniske tilstandar). Det vil verte auka spurnad etter individualiserte helsetenester (eks genteknologi).

Teknologi

Den teknologiske utviklinga med digitalisering og robotisering ser ut til å skyte fart i åra framover. Vi ser konturane av eit helsevesen der pasientane kan observerast heime medan tilsette ved sjukehuset kan få direkte melding dersom enkelte verdiar fell utanfor eit område, og det er behov for bistand i form av justering av medisinske dosar eller innlegging. Når dette kjem på plass, kan det gjere at pasientar kan kjenne seg endå tryggare i eigen heim. Samhandling med ekspertar nasjonalt eller internasjonalt vert også stadig enklare med moderne teknologi, og kan bidra til å sikre høg kvalitet på alle område der Helse Førde leverer spesialisthelsetenester i framtida.

Medisinsk utvikling

Det skjer stadig endringar i den medisinske utviklinga som påverkar tenestene og måten desse vert leverte på. Vi forventar forbetring på følgjande område

  • Tidlegare oppdaging av sjukdom
  • Nye og meir skånsame behandlingsmetodar
  • Betre verktøy for fjerndiagnostisering og deling av informasjon

Strammare økonomi

Forventa effektivitsering kan føre til nedskalerte budsjett. Dette kan skje samstundes som ein kan vente seg stadig fleire kostbare medikament og auka krav frå pasientane. Dette inneber at vi må ta i bruk teknologi på ein effektiv måte, prioritere riktig (og kanskje strengare) og jobbe aktivt for å få til oppgåvegliding mellom yrkesgrupper, nivå i helsetenesta og at pasienten sjølv gjer fleire oppgåver knytt til eiga behandling.

Det er forventa at finansieringsordninga til helseføretaka vert tilpassa den nye verkelegheita.

Analyse og vegval


I kommande planperiode skal føretaket arbeide vidare med dei utviklingsplanane som er lansert. Helse Førde skal framleis byggje på gjeldande sjukehusstruktur, vidareutvikle spesialisthelsetenestene og styrke samarbeidet. Sjukehus i team, der oppgåvene er fordelt og ein samhandlar som ei kjede, vil vere eit grunnlag å utvikle Helse Førde på.

Helse Førde må heile vegen balansere omsynet til nærleik til tenestene og å oppretthalde robuste faglege miljø. Føretaket kan ikkje rekne med auka driftsrammer i åra framover.

Prehospitale tenester

Utvikling av denne delen av verdikjeden skjer i tett dialog med kommunane. Sentralisering av kommunal legevakt og av sjukehusa sine akuttfunksjonar stiller krav til omfang og kvalitet av ambulant akuttmedisinsk spesialisthelseteneste. Ambulansetenesta og den kommunale legevakta må koordinerast slik at endringar i den eine skjer synkront med og balansert i relasjon til endringar i den andre.

Akuttenester i sjukehus

Det vert i 2018 planlagt ein pilot for raskare avklaring av pasientane, og på sikt vurderer føretaket å etablere kombinert observasjons-/avklaringspost i akuttmottaket. I samband med etablering av ny LIS-utdanning for legar må ein ta stilling til om det skal utdannast ny spesialitet innan akutt- og mottaksmedisin. I dette arbeidet ser vi på samarbeid mellom psykisk helsevern og somatikk.

Det er nasjonale føringar om at distriktspsykiatriske senter (DPS) skal ha teneste 24/7 med øyeblikkelig hjelp. Nordfjord psykiatrisenter har etablert slik ordning som eit prosjekt i lag med kommunane. Det vil verte vurdert overføringsverdi til Indre Sogn psykiatrisenter.Mål og tiltak


Når Helse Førde skal arbeide vidare i den retninga som er valt, har vi følgjande målsetjingar innanfor kvart innsatsområde. Dei overordna målsetjingane skal utviklast gjennom tiltak presenterte under:

​InnsatsområdeOverordna målsetting​

1.  Pasientens helseteneste - brukartilfredsheit

​Legge til rette for større grad av medverknad, og for tilgjengelege, likeverdige, og individuelt tilpassa spesialisthelsetenester

​2.  Pasientbehandling - fagleg prioritering, pasienttryggleik, kvalitet, og pasientopplæring

​Styrke det faglege tilbodet innan prioriterte område, og gje betre høve for medverknad gjennom eigenmeistring og førebygging
​3.  Oppgåvedeling og samhandling​Samarbeide for å utvikle ei meir einskapleg helseteneste som koordinerer behandlingsforløpa og tilbyr tenestene på beste effektive omsorgsnivå
​4.  Organisering og leiing​Vidareutvikle organisasjonen og leiinga si evne til å levere spesialisthelsetenester av god kvalitet på ein effektiv måte
​5.  Bemanning og kompetanse​Styrke rekruttering, kompetanseutvikling og stabiliseringstiltak for å sikre medarbeidarar med rett kompetanse for framtida
​6.  Forsking og innovasjon​Forsking av høg kvalitet og innovasjon skal forbetre helsetenestene og fremje meistring og helse
​7.  Økonomi​Ha berekraftig drift slik at føretaket kan gjere naudsynte investeringar og sikre handlingsrom for kjerneoppgåvene
​8.  Teknologi og utstyr​Auke bruken av teknologi i behandlinga og investere i moderne utstyr
​9.  Bygg​Nytte mogelegheitene i dagens bygningsmasse, og sikre at om- og nybygg er innretta på moderne drift og har fleksibilitet for framtidige endringar i spesialisthelsetenesta
​10.  Påverknad av omverda​Vere ein aktiv samfunnsaktør, nytte ressursar og kompetanse for å fremje samarbeid og innovasjon på tvers av fag og næring