Utviklingsplan for Helse Førde

Denne nettsida er ein informasjonskanal i arbeidet med revisjon av verksemdsmessig  utviklingsplan for Helse Førde.

Utviklingsplanen vår vil få ny struktur som er i samsvar med ny nasjonal rettleiar for utviklingsplanar for helseføretak. Sidan hovudarbeidet i stor grad er gjort, vert denne revisjonen i stor grad ei oppsummering i form av eit oppsummerande «skrivebordsarbeid», samstundes som det blir gitt høve for innspel gjennom høyringsrunde i april.

Alle helseføretaka i Helse Vest skal ha ferdig sin utviklingsplan innan 30. juni. Desse skal saman med utviklingsplanane for alle føretaka i landet danne grunnlag for revisjon av Nasjonal helse- og sjukehusplan i 2019.

Helse Førde sitt utviklingsarbeid

Helse Førde sin utviklingsplan var ferdig i 2015. Det vart gjort eit grundig arbeid med brei involvering frå brukarar, tilsette og kommunar. Planen gjeld fram til 2030, men det var planlagt ein revisjon av utviklingsplanen i 2018.

Lenkje til eksisterande utviklingsplan.

Med bakgrunn i utviklingsplanen vart det i 2016 etablert ei faggruppe beståande av tilsette, brukarrepresentantar, kommunerepresentantar og leiarar i Helse Førde. Faggruppa utarbeidde dokumentet «Pasientens Helseteneste 2030» med mål, innsatsområde og tiltak for Helse Førde.

Som ei oppfølging av dette dokumentet har vi arbeidd med å utvikle tenestene våre gjennom programmet Pasientens Helseteneste. Her har det vore arbeidd med tenesteutvikling i prosjekt som til dømes Døgntenester, Psykisk helsevern, Poliklinikk og dagbehandling, Operasjon og intensiv og Radiologi og laboratoriefag. Kvart av prosjekta har kome med tilrådingar til korleis ein skal drifte sjukehusa i Helse Førde framover.

I revisjonen som no skal gjerast, er det viktig å inkludere viktige moment frå det arbeidet som er gjort.

Føringar frå Helse Førde sin eigar (Helse Vest)

I tillegg til Nasjonal helse- og sykehusplan, vedtok Helse Vest i 2017 sitt nye strategidokument Helse2035. Dette er mellom dei dokumenta som vi må innarbeide i revidert utviklingsplan.

Det er også kome ein nasjonal rettleiar for utviklingsplanar med føringar om at alle føretak no skal ha ein utviklingsplan, og eit mål om å samkøyre struktur og tidsløp for arbeidet nasjonalt. Dokumentet inneheld også ei rettleiande innhaldsforteikning som føretaka i Helse Vest er blitt samde om å følgje. Fristen for å  levere utviklingsplan for føretaka i Helse Vest er 30.juni. Det er i denne samanheng naturleg at vi reviderer planen innan same frist.

Overordna framdriftsplan

illustrasjon_utviklingsplan.jpg

Har du innspel, kommentarar eller spørsmål?

Her kjem meir

Relevante dokument

• Verksemdmessig utviklingsplan 2015 – 2030
• Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 - mål, innsatsområde og tiltak Nasjonal
• Rettleiar for utviklingsplanar
• Kommunikasjonsplan?