Pasientjournal

All pasientbehandling skal dokumenterast i ein pasientjournal.

​Elektronisk tilgang til sjukehusjournal

Du har hatt rett til innsyn i eigen journal sidan 1977. Det som er nytt er at pasientane no får enklare og raskare tilgang til journalen, utan å måtte kontakte sjukehuset først.

Det er godkjente journalnotat med hendingsdato etter 1. mars 2016 (somatikk) og 1. september 2016 (rus og psykisk helsevern) som vil visast. Foreldre og føresette kan sjå journalen til eigne barn under 12 år.

Tilgang til journalen blir gitt gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen helsenorge.no eller via vestlandspasienten.no.​​​​

Helse Vest ønskjer å leggje til rette for pasientens helseteneste. Med elektronisk tilgang til sjukehusjournalen vil det bli enklare for pasientar å vere delaktige i eigen helse og eigen behandling. Det blir enklare for pasientane å bruke sin lovfesta rett til innsyn, og vi trur kommunikasjonen mellom pasient og helseteneste vil bli betre.

Stortingsmelding 9 (2012-13) Éin innbyggjar-éin journal, tilrår at pasientar skal få elektronisk tilgang til sin journal.

Kopi/krav om innsyn pasientjournal og tilgangslogg

Du har rett til å få kopi av journalen din. Dersom du ønskjer kopi av journalen din å du fylle ut følgjande skjerma:

Krav om innsyn (kopi av) pasientjournal (pdf)

Her finn du aktuell informasjon og skjema du kan trenge når du vil krevje innsyn i journalen eller tilgangsloggen din.

Kopi av journalen din blir sendt deg med vanleg post. Kostnad for kopi av journal er regulert etter gjeldande takstar, som for tida er kr 70,-, samt ekspedisjonsgebyr kr 59,-.       
 
Opplysningar via e-post
Ver varsam med å sende personopplysningar via e-post. 
Vi har ikkje lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende kopi frå pasientjournalen din på e-post.
 
Dersom innhaldet i e-posten er av ein slik art at det må handterast som ei eiga sak, vil e-posten bli lagt inn i saksarkivet og den offentlege postjournalen vår. Saksbehandlinga skjer ikkje alltid raskare sjølv om saka er sendt via e-post.​