HELSENORGE

Prehospital plan Helse Førde

Føremål med prosjektet «Prehospitale tenester» er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester og å leggje til rette for eit vidare godt samarbeid mellom helseføretaket og kommunane om den akuttmedisinske kjeda.

Andre fase av arbeidet er no avslutta og høyringsutkast finn du her.

Bakgrunnen for prosjektet

Styret i Helse Førde har bede om å få vurdert heile det prehospitale området, som hos oss omfattar bil– og båtambulansetenesta, AMK samt medisinsk ansvar for luftambulansen i Førde og redningshelikopteret i Florø.

Tenestene har ei stor og sentral rolle i eit føretak som er prega av relativt spreidd busetnad. Bilambulansetenesta som har hatt ei utvikling frå heimevakt til kasernevakter og nasjonale kompetansekrav for å tilpasse seg.

Arbeidet med planen må ta omsyn til økonomiske rammer, kvaliteten i tenesta og arbeidsvilkåra til dei tilsette. Arbeidet må også balansere tilhøvet mellom det hospitale og det prehospitale, mellom ansvaret til kommunane og Helse Førde - og ta opp i seg dei føringar som kjem gjennom styrevedtak, forskrifter og lover, og planar på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Prehospital plan er eitt av fleire prosjekt under Pasientens helseteneste.

Mandat prosjekt prehospitale tenester - fase 1

Mandat fase 1 (PDF)

Høyringsbrev rapport prosjekt prehospitale tenester – fase 1

Alle helseføretak skal utarbeide utviklingsplanar som ein del av iverksetjinga av nasjonal helse- og sjukehusplan. Utviklingsplanen til Helse Førde blir rullert våren 2018. Arbeidet med dei prehospitale tenestene er ein del av dette utviklingsarbeidet.

Styret i Helse Førde HF gav i styresak 068/2017 tilslutnad til at prosessen med å utvikle og implementere ein plan for heile det prehospitale området skal gjennomførast i tre fasar. Dei tre fasane er delte opp slik:

  1. Etablere prosjekt – forankring internt og eksternt: Avklare prinsipp, premissar og rammevilkår.
  2. Detaljering av modellar.
  3. Implementering av vald modell.

Rapporten for fase 1 i prosjekt Prehospitale tenester vert med dette sendt ut på høyring. Denne finn du under.

Prosjektprosessen

Rapporten er utarbeidd av ei breitt samansett gruppe med deltakarar frå Helse Førde, kommunar og brukarar. Det har også vore sett ned ei referansegruppe med brei fagleg kompetanse på området. Arbeidet er gjennomført i samsvar med den nasjonale rettleiaren for utviklingsplanarbeid og Helse Vest sine føringar for korleis arbeidet skal utførast.

Høyringsrapporten

Rapporten er ei oppsummering av arbeidet som prosjektet har gjort gjennom haust og vinter 2017/2018. Høyringsutkastet er godkjent for utsending av styret i Helse Førde.

Rapporten omhandlar mellom anna kva lover, forskrifter og føringar som gjeld for dei prehospitale tenestene, korleis tenesta vert driven i dag og samanlikning med prehospitale tenester andre stadar i landet.

Innleiingsvis vil de finne eit samandrag av rapporten som tek føre seg dei viktigaste tinga i kvart kapittel. Kvart kapittel har også ei oppsummering.

Høyringsfrist

Innspel til rapporten må sendast til postmottak i Helse Førde (post@helse-forde.no) innan 30. mai 2018. Dersom det er spørsmål knytt til dokumentet kan dei stillast til prosjektleiar og direktør for Kirurgisk klinikk, Trine Vingsnes, anten på epost trine.hunskar.vingsnes@helse-forde.no eller telefon 57839866.

Venleg helsing

Arve Varden
administrerande direktør Helse Førde

Høyringsutkast prosjekt prehospitale tenester - fase 1

Høyringssvar prosjekt prehospitale tenester – fase 1

Høyringssvar Balestrand.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Balestrand.pdfHøyringssvar Balestrand.pdfpdf465409
Høyringssvar Fylkesmannen.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Fylkesmannen.pdfHøyringssvar Fylkesmannen.pdfpdf188230
Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfHøyringssvar Hyllestad kommune.pdfpdf163778
Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfHøyringssvar Sogn Regionråd.pdfpdf30944
Høyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfHøyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfpdf183713
Høyringssvar Årdal kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Årdal kommune.pdfHøyringssvar Årdal kommune.pdfpdf114318
Høyringsuttale Aurland kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Aurland kommune.pdfHøyringsuttale Aurland kommune.pdfpdf419140
Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfHøyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfpdf128667
Høyringsuttale Jens Tobias.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Jens Tobias.pdfHøyringsuttale Jens Tobias.pdfpdf383827
Styresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Styresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdfStyresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdfpdf559793

Mandat prosjekt prehospitale tenester - fase 2

Mandat fase 2 (PDF)

Høyringsutkast prosjekt prehospitale tenester – fase 2

Høyringssvar prosjekt prehospitale tenester – fase 2 

Frå høyringsinstansar

Frå tilsette i Helse Førde

Generelle tilbakemeldingar

Mandat prosjekt prehospitale tenester - fase 3

Mandat fase 3 (PDF)

 Høyringsutkast prosjekt prehospitale tenester - fase 3

Prehospital plan fase 3 - høyringsdokument

 

 
Send innspel til Prehospital plan fase 3 Helse Førde 

 

Arbeidsgrupper fase 3

Prosjektgruppe prehospitale tenester fase 3

Tom Guldhav (leiar)
Direktør kirurgisk klinikk, Helse Førde

Robert Brennersted
Avdelingssjef, Helse Førde

Stian Sægrov
Ambulansesjef, Helse Førde

Vidar Vie
Spesialrådgjevar, Helse Førde

Audun Nedrebø
Brukarrepresentant

Elin Sørbotten
KS

Heidi Vederhus
KS

Daniel Søvde
Tillitsvald, Helse Førde

Leif Johnny Fjellro
Tillitsvald, Helse Førde

Geir Tennebø
Vernetenesta, Helse Førde

Arbeidsgruppe Lavik

Robert Brennersted (leiar)
Helse Førde

Stian Sægrov
Helse Førde

Vidar Vie
Helse Førde

Leif Otto Halland
Helse Førde

Øystein Helleseth
Helse Førde

Kjartan Heggø
Helse Førde

Helene Høiset Sæterdal
Helse Førde

Dag Are Fludal
Vernetenesta

Gunnbjørg Friis
Tillitsvald

Kristine Longfellow
Høyanger kommune

Martin Lundegård
Hyllestad kommune

Bente Nesse
Fjaler kommune

Geir Ytredal
Brukarrepresentant

Arbeidsgruppe Ytre Bremanger

Stian Sægrov (leiar)
Helse Førde

Robert Brennersted
Helse Førde

Vidar Vie
Helse Førde

John Ellingsund
Helse Førde

Trond Aamot
Helse Førde

Norleiv Helgheim
Helse Førde

Eivind Pettersen
Vernetenesta Helse Førde

Leif Johnny Fjellro
Tillitsvald Helse Førde

Evy Fjellestad
Bremanger kommune

Anita Brevik
Bremanger kommune

Randi Ytrehus
Bremanger kommune

Jan Helge Dale
Kinn kommune

Irene Storøy
Brukarrepresentant

Hilde Larsen
Tillitsvald Bremanger kommune

Frida Galaasen
Brukarrepresentant

Arbeidsgruppe Hornindal - Volda

Stian Sægrov (leiar)
Helse Førde

Leif Magne Giil
Helse Førde

Laila Haugland
Helse Førde

Leif Otto Halland
Helse Førde

Vidar Vie
Helse Førde

Daniel Søvde
Tillitsvald Helse Førde

Geir Tennebø
Vernetenesta Helse Førde

Kristianne Nore
Nordfjord legevakt og Stad kommune

Marius Solbakken
Stryn kommune

Arbeidsgruppe Samhandling

Stian Sægrov (leiar)
Helse Førde

Rune Larsen
Helse Førde

Trond Aamot
Helse Førde

Margun Thue
Helse Førde

Evy-Helen Helleseth
Helse Førde

Geir Tennebø
Vernetenesta

Thomas Vingen Vedeld
Stad kommune, region Nordfjord

Gry Elise Albrektsen
Legevaktspilot

Jan Ove Tryti
Kommuneoverlege Sogndal

Jan Tore Odd
Brukarrepresentant

 

 

 

 

Artiklar:

Akuttmedisinsk seminarhttps://helse-forde.no/arrangementer/akuttmedisinsk-seminar-2018-01-09Akuttmedisinsk seminar9. januar inviterer Helse Førde til seminar i høve arbeidet med prosjektet prehospitale tenester. Alle som arbeider med det akuttmedisinske feltet frå kommune til spesialisthelstenesta, politikarar og brukarorganisasjonar er målgruppe.
Startar arbeidet med prehospital planhttps://helse-forde.no/nyhende/startar-arbeidet-med-prehospital-planStartar arbeidet med prehospital planStyret i Helse Førde har avgjort å setje i gang arbeid med ein prehospital plan. Målet er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester.
Går for mellombels båtambulanseløysinghttps://helse-forde.no/nyhende/gar-for-mellombels-batambulanseloysingGår for mellombels båtambulanseløysingAdministrasjonen rår styret i Helse Førde til å inngå ein mellombels avtale om båtambulanse for dei to neste åra i område sør. Då skal ein permanent, topp moderne båt vere på plass i Solund slik styret vedtok i fjor haust.
Dei skal lage ny ambulanseplanhttps://helse-forde.no/nyhende/dei-skal-lage-ny-ambulanseplanDei skal lage ny ambulanseplanProsjektgruppa som skal styre arbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde er klar. - Vi er klar over at dette er ei teneste brukarane våre er opptekne av, seier prosjektleiar Trine Hunskår Vingsnes.
2018: Ambulansestrukturen uendrahttps://helse-forde.no/nyhende/2018-ambulansestrukturen-uendra2018: Ambulansestrukturen uendraEi breitt samansett prosjektgruppe skal i løpet av 2018 komme med framlegg til ny ambulansetruktur i Helse Førde. Medan dette arbeidet pågår skal det ikkje gjerast vesentlege endringar på området.
Samla den akuttmedisinske kjedahttps://helse-forde.no/nyhende/samla-den-akuttmedisinske-kjedaSamla den akuttmedisinske kjedaHelse Førde starta det nye året med å arrangere akuttmedisinsk seminar. Mellom anna kom det fram at legevaktene må styrkast og at det er nødvendig med meir samhandling.
Prehospital plan på høyringhttps://helse-forde.no/nyhende/prehospital-plan-pa-hoyringPrehospital plan på høyringRapporten frå første fase i arbeidet med ein plan for dei prehospitale tenestene i Helse Førde er no sendt på høyring. Rapporten på meir enn 170 sider gjev eit omfattande bakgrunnsmateriale om ei svært viktig teneste for innbyggjarane i Sogn og Fjordane.
Vil behalde døgnambulanse og stasjon i Lavikhttps://helse-forde.no/nyhende/vil-behalde-dognambulanse-og-stasjon-i-lavikVil behalde døgnambulanse og stasjon i LavikDet skal framleis vere døgnambulanse og stasjon i Lavik. Ein av døgnbilane i Fjaler skal gjerast om til dagambulanse.
Sender prehospital plan fase 3 på høyringhttps://helse-forde.no/nyhende/sender-prehospital-plan-fase-3-pa-hoyringSender prehospital plan fase 3 på høyringStyret i Helse Førde bad i dag administrerande direktør sende Høyringsdokument prehospitale tenester fase 3 ut på høyring.
- Treng meir tid for å vurdere høyringsinnspelahttps://helse-forde.no/nyhende/-treng-meir-tid-for-a-vurdere-hoyringsinnspela- Treng meir tid for å vurdere høyringsinnspelaHelse Førde har motteke om lag 40 høyringsuttalar til prehospital plan. Kring halvparten er frå aktørar og privatpersonar i Bremanger.
Held fast på tilråding om ambulanseplanhttps://helse-forde.no/nyhende/held-fast-pa-tilrading-om-ambulanseplanHeld fast på tilråding om ambulanseplanAdministrerande direktør i Helse Førde, Arve Varden, held på løysingane han tidlegare har fronta i saka om preshospital plan, som skal behandlast av styret kommande veke.
Ambulanserapport på høyring i marshttps://helse-forde.no/nyhende/ambulanserapport-pa-hoyring-i-marsAmbulanserapport på høyring i marsHelse Førde har justert framdrifta for arbeidet med ein ny prehospital plan for føretaket. Meininga no er å sende rapporten etter første fase av arbeidet på høyring i slutten av mars.
Ein månad høyringsfrist på prehospital planhttps://helse-forde.no/nyhende/ein-manad-hoyringsfrist-pa-prehospital-planEin månad høyringsfrist på prehospital planInnspel til fase 3 i prehospital plan er sett til 8. oktober. Rapporten er no send på høyring til kommunar, legevakter og andre interessentar.
Prehospital plan endeleg vedtekenhttps://helse-forde.no/nyhende/prehospital-plan-endeleg-vedtekenPrehospital plan endeleg vedtekenStyret i Helse Førde vedtok torsdag ettermiddag tredje og siste fase av prehospital plan. Dermed er eit arbeid som har pågått sidan 2013 no endeleg avslutta.

Fann du det du leita etter?