Prehospital plan Helse Førde

Føremål med prosjektet «Prehospitale tenester» er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester og å leggje til rette for eit vidare godt samarbeid mellom helseføretaket og kommunane om den akuttmedisinske kjeda.

​Bakgrunnen for prosjektet

Styret i Helse Førde har bede om å få vurdert heile det prehospitale området, som hos oss omfattar bil– og båtambulansetenesta, AMK samt medisinsk ansvar for luftambulansen i Førde og redningshelikopteret i Florø.

Tenestene har ei stor og sentral rolle i eit føretak som er prega av relativt spreidd busetnad. Bilambulansetenesta som har hatt ei utvikling frå heimevakt til kasernevakter og nasjonale kompetansekrav for å tilpasse seg.

Arbeidet med planen må ta omsyn til økonomiske rammer, kvaliteten i tenesta og arbeidsvilkåra til dei tilsette. Arbeidet må også balansere tilhøvet mellom det hospitale og det prehospitale, mellom ansvaret til kommunane og Helse Førde - og ta opp i seg dei føringar som kjem gjennom styrevedtak, forskrifter og lover, og planar på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Prehospital plan er eitt av fleire prosjekt under Pasientens helseteneste.

 
 

 Gje innspel til Prehospital plan Helse Førde

Dokument frå styresaker med meir:

Sak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfSak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdf
Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfSak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdf
Sak 076-2017 Status båtambulanse.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 076-2017 Status båtambulanse.pdfSak 076-2017 Status båtambulanse.pdf
Samla presentasjon akuttmedisinsk seminar 09.01.2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Samla presentasjon akuttmedisinsk seminar 09.01.2018.pdfSamla presentasjon akuttmedisinsk seminar 09.01.2018.pdf
Sak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfSak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdf
Sak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdfSak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdf
Sak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdfSak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdf
Prehospitale tenester HFD endeleg mandat.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Prehospitale tenester HFD endeleg mandat.pdfPrehospitale tenester HFD endeleg mandat.pdf

Artiklar:

Tett ambulansetrafikk mellom sjukehusahttps://helse-forde.no/nyhende/tett-ambulansetrafikk-mellom-sjukehusaTett ambulansetrafikk mellom sjukehusaAmbulansetenesta brukar store ressursar på å transportere pasientar mellom sjukehusa. Prosjektet som arbeider med ein ny plan for det prehospitale området i Helse Førde, ser no på om det er råd å utføre slik flytting av pasientar på andre måtar.2018-01-28T23:00:00Z
Akuttmedisinsk seminarhttps://helse-forde.no/arrangementer/akuttmedisinsk-seminar-2018-01-09Akuttmedisinsk seminar9. januar inviterer Helse Førde til seminar i høve arbeidet med prosjektet prehospitale tenester. Alle som arbeider med det akuttmedisinske feltet frå kommune til spesialisthelstenesta, politikarar og brukarorganisasjonar er målgruppe.
Dei skal lage ny ambulanseplanhttps://helse-forde.no/nyhende/dei-skal-lage-ny-ambulanseplanDei skal lage ny ambulanseplanProsjektgruppa som skal styre arbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde er klar. - Vi er klar over at dette er ei teneste brukarane våre er opptekne av, seier prosjektleiar Trine Hunskår Vingsnes.2017-12-08T09:31:14Z
2018: Ambulansestrukturen uendrahttps://helse-forde.no/nyhende/2018-ambulansestrukturen-uendra2018: Ambulansestrukturen uendraEi breitt samansett prosjektgruppe skal i løpet av 2018 komme med framlegg til ny ambulansetruktur i Helse Førde. Medan dette arbeidet pågår skal det ikkje gjerast vesentlege endringar på området. 2017-12-10T23:00:00Z
Samla den akuttmedisinske kjedahttps://helse-forde.no/nyhende/samla-den-akuttmedisinske-kjedaSamla den akuttmedisinske kjedaHelse Førde starta det nye året med å arrangere akuttmedisinsk seminar. Mellom anna kom det fram at legevaktene må styrkast og at det er nødvendig med meir samhandling.2018-01-14T23:00:00Z
Startar arbeidet med prehospital planhttps://helse-forde.no/nyhende/startar-arbeidet-med-prehospital-planStartar arbeidet med prehospital planStyret i Helse Førde har avgjort å setje i gang arbeid med ein prehospital plan. Målet er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester. 2017-09-17T22:00:00Z
Går for mellombels båtambulanseløysinghttps://helse-forde.no/nyhende/gar-for-mellombels-batambulanseloysingGår for mellombels båtambulanseløysingAdministrasjonen rår styret i Helse Førde til å inngå ein mellombels avtale om båtambulanse for dei to neste åra i område sør. Då skal ein permanent, topp moderne båt vere på plass i Solund slik styret vedtok i fjor haust. 2017-11-16T23:00:00Z

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.