Prehospital plan Helse Førde

Føremål med prosjektet «Prehospitale tenester» er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester og å leggje til rette for eit vidare godt samarbeid mellom helseføretaket og kommunane om den akuttmedisinske kjeda.

Første fase av arbeidet er no avslutta. Styret i Helse Førde vedtok 22. juni rapporten frå denne fasen. Rapporten er uendra frå høyringsutkastet. Du finn den lenger nede på denne sida: "Høyringsutkast - rapport prosjekt prehospitale tenester". Høyringsfråsegnene blir teke med i det vidare arbeidet.

Arbeidet med fase 2 er tenkt å starte til hausten.

​Bakgrunnen for prosjektet

Styret i Helse Førde har bede om å få vurdert heile det prehospitale området, som hos oss omfattar bil– og båtambulansetenesta, AMK samt medisinsk ansvar for luftambulansen i Førde og redningshelikopteret i Florø.

Tenestene har ei stor og sentral rolle i eit føretak som er prega av relativt spreidd busetnad. Bilambulansetenesta som har hatt ei utvikling frå heimevakt til kasernevakter og nasjonale kompetansekrav for å tilpasse seg.

Arbeidet med planen må ta omsyn til økonomiske rammer, kvaliteten i tenesta og arbeidsvilkåra til dei tilsette. Arbeidet må også balansere tilhøvet mellom det hospitale og det prehospitale, mellom ansvaret til kommunane og Helse Førde - og ta opp i seg dei føringar som kjem gjennom styrevedtak, forskrifter og lover, og planar på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Prehospital plan er eitt av fleire prosjekt under Pasientens helseteneste.

Høyringsbrev rapport prosjekt prehospitale tenester – fase 1

Alle helseføretak skal utarbeide utviklingsplanar som ein del av iverksetjinga av nasjonal helse- og sjukehusplan. Utviklingsplanen til Helse Førde blir rullert våren 2018. Arbeidet med dei prehospitale tenestene er ein del av dette utviklingsarbeidet.

Styret i Helse Førde HF gav i styresak 068/2017 tilslutnad til at prosessen med å utvikle og implementere ein plan for heile det prehospitale området skal gjennomførast i tre fasar. Dei tre fasane er delte opp slik:

  1. Etablere prosjekt – forankring internt og eksternt: Avklare prinsipp, premissar og rammevilkår.
  2. Detaljering av modellar.
  3. Implementering av vald modell.

Rapporten for fase 1 i prosjekt Prehospitale tenester vert med dette sendt ut på høyring. Denne finn du under.

Prosjektprosessen

Rapporten er utarbeidd av ei breitt samansett gruppe med deltakarar frå Helse Førde, kommunar og brukarar. Det har også vore sett ned ei referansegruppe med brei fagleg kompetanse på området. Arbeidet er gjennomført i samsvar med den nasjonale rettleiaren for utviklingsplanarbeid og Helse Vest sine føringar for korleis arbeidet skal utførast.

Høyringsrapporten

Rapporten er ei oppsummering av arbeidet som prosjektet har gjort gjennom haust og vinter 2017/2018. Høyringsutkastet er godkjent for utsending av styret i Helse Førde.

Rapporten omhandlar mellom anna kva lover, forskrifter og føringar som gjeld for dei prehospitale tenestene, korleis tenesta vert driven i dag og samanlikning med prehospitale tenester andre stadar i landet.
Innleiingsvis vil de finne eit samandrag av rapporten som tek føre seg dei viktigaste tinga i kvart kapittel. Kvart kapittel har også ei oppsummering.

Høyringsfrist

Innspel til rapporten må sendast til postmottak i Helse Førde (post@helse-forde.no) innan 30. mai 2018. Dersom det er spørsmål knytt til dokumentet kan dei stillast til prosjektleiar og direktør for Kirurgisk klinikk, Trine Vingsnes, anten på epost trine.hunskar.vingsnes@helse-forde.no eller telefon 57839866.

Venleg helsing

Arve Varden
administrerande direktør Helse Førde

Høyringssvar prosjekt prehospitale tenester – fase 1

Høyringssvar Balestrand.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Balestrand.pdfHøyringssvar Balestrand.pdf
Høyringssvar Fylkesmannen.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Fylkesmannen.pdfHøyringssvar Fylkesmannen.pdf
Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfHøyringssvar Hyllestad kommune.pdf
Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfHøyringssvar Sogn Regionråd.pdf
Høyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfHøyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdf
Høyringssvar Årdal kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Årdal kommune.pdfHøyringssvar Årdal kommune.pdf
Høyringsuttale Aurland kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Aurland kommune.pdfHøyringsuttale Aurland kommune.pdf
Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfHøyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdf
Høyringsuttale Jens Tobias.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Jens Tobias.pdfHøyringsuttale Jens Tobias.pdf
Styresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Styresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdfStyresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdf

 
 

 Gje innspel til Prehospital plan Helse Førde

Høyringsbrev rapport prosjekt prehospitale tenester - fase 1

Høyringsutkast - rapport prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringsutkast - rapport prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfHøyringsutkast - rapport prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdf
Vedlegg 1 - Mandat prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 1 - Mandat prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfVedlegg 1 - Mandat prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdf
Vedlegg 2 - Interessentanalyse prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 2 - Interessentanalyse prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfVedlegg 2 - Interessentanalyse prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdf
Vedlegg 3 - Risikovurdering prosjekt Prehospitale tenester fase I per 26.11.2017.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 3 - Risikovurdering prosjekt Prehospitale tenester fase I per 26.11.2017.pdfVedlegg 3 - Risikovurdering prosjekt Prehospitale tenester fase I per 26.11.2017.pdf
Vedlegg 4 - Veileder for arbeid med utviklingsplaner.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 4 - Veileder for arbeid med utviklingsplaner.pdfVedlegg 4 - Veileder for arbeid med utviklingsplaner.pdf
Vedlegg 5 - Kvalitetssikring utviklingsplaner - revisjonstabell.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 5 - Kvalitetssikring utviklingsplaner - revisjonstabell.pdfVedlegg 5 - Kvalitetssikring utviklingsplaner - revisjonstabell.pdf
Vedlegg 6 - Program akuttmedisinsk seminar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 6 - Program akuttmedisinsk seminar 2018.pdfVedlegg 6 - Program akuttmedisinsk seminar 2018.pdf
Vedlegg 7 - Delavtale om den akuttmedisinsk kjeda mellom Helse Førde og kommunane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 7 - Delavtale om den akuttmedisinsk kjeda mellom Helse Førde og kommunane.pdfVedlegg 7 - Delavtale om den akuttmedisinsk kjeda mellom Helse Førde og kommunane.pdf
Vedlegg 8 - Døme på pasientforløp.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 8 - Døme på pasientforløp.pdfVedlegg 8 - Døme på pasientforløp.pdf
Vedlegg 9 - Statusrapport til Arbeidstilsynet.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 9 - Statusrapport til Arbeidstilsynet.pdfVedlegg 9 - Statusrapport til Arbeidstilsynet.pdf

Dokument frå styresaker med meir:

Sak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfSak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdf
Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfSak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdf
Sak 076-2017 Status båtambulanse.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 076-2017 Status båtambulanse.pdfSak 076-2017 Status båtambulanse.pdf
Samla presentasjon akuttmedisinsk seminar 09.01.2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Samla presentasjon akuttmedisinsk seminar 09.01.2018.pdfSamla presentasjon akuttmedisinsk seminar 09.01.2018.pdf
Sak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfSak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdf
Sak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdfSak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdf
Sak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdfSak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdf
Prehospitale tenester HFD endeleg mandat.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Prehospitale tenester HFD endeleg mandat.pdfPrehospitale tenester HFD endeleg mandat.pdf

Artiklar:

Tett ambulansetrafikk mellom sjukehusahttps://helse-forde.no/nyhende/tett-ambulansetrafikk-mellom-sjukehusaTett ambulansetrafikk mellom sjukehusaAmbulansetenesta brukar store ressursar på å transportere pasientar mellom sjukehusa. Prosjektet som arbeider med ein ny plan for det prehospitale området i Helse Førde, ser no på om det er råd å utføre slik flytting av pasientar på andre måtar.2018-01-28T23:00:00Z
Akuttmedisinsk seminarhttps://helse-forde.no/arrangementer/akuttmedisinsk-seminar-2018-01-09Akuttmedisinsk seminar9. januar inviterer Helse Førde til seminar i høve arbeidet med prosjektet prehospitale tenester. Alle som arbeider med det akuttmedisinske feltet frå kommune til spesialisthelstenesta, politikarar og brukarorganisasjonar er målgruppe.
Dei skal lage ny ambulanseplanhttps://helse-forde.no/nyhende/dei-skal-lage-ny-ambulanseplanDei skal lage ny ambulanseplanProsjektgruppa som skal styre arbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde er klar. - Vi er klar over at dette er ei teneste brukarane våre er opptekne av, seier prosjektleiar Trine Hunskår Vingsnes.2017-12-08T09:31:14Z
2018: Ambulansestrukturen uendrahttps://helse-forde.no/nyhende/2018-ambulansestrukturen-uendra2018: Ambulansestrukturen uendraEi breitt samansett prosjektgruppe skal i løpet av 2018 komme med framlegg til ny ambulansetruktur i Helse Førde. Medan dette arbeidet pågår skal det ikkje gjerast vesentlege endringar på området. 2017-12-10T23:00:00Z
Samla den akuttmedisinske kjedahttps://helse-forde.no/nyhende/samla-den-akuttmedisinske-kjedaSamla den akuttmedisinske kjedaHelse Førde starta det nye året med å arrangere akuttmedisinsk seminar. Mellom anna kom det fram at legevaktene må styrkast og at det er nødvendig med meir samhandling.2018-01-14T23:00:00Z
Startar arbeidet med prehospital planhttps://helse-forde.no/nyhende/startar-arbeidet-med-prehospital-planStartar arbeidet med prehospital planStyret i Helse Førde har avgjort å setje i gang arbeid med ein prehospital plan. Målet er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester. 2017-09-17T22:00:00Z
Går for mellombels båtambulanseløysinghttps://helse-forde.no/nyhende/gar-for-mellombels-batambulanseloysingGår for mellombels båtambulanseløysingAdministrasjonen rår styret i Helse Førde til å inngå ein mellombels avtale om båtambulanse for dei to neste åra i område sør. Då skal ein permanent, topp moderne båt vere på plass i Solund slik styret vedtok i fjor haust. 2017-11-16T23:00:00Z
Ambulanserapport på høyring i marshttps://helse-forde.no/nyhende/ambulanserapport-pa-hoyring-i-marsAmbulanserapport på høyring i marsHelse Førde har justert framdrifta for arbeidet med ein ny prehospital plan for føretaket. Meininga no er å sende rapporten etter første fase av arbeidet på høyring i slutten av mars. 2018-03-07T12:47:06Z
Ambulanserapporten er klarhttps://helse-forde.no/nyhende/ambulanserapporten-er-klarAmbulanserapporten er klarStyret i Helse Førde skal neste fredag handsame rapporten som blir grunnlaget for det vidare arbeidet med framtidas ambulanseløysingar i helseføretaket. Du som er interessert kan sjå rapporten allereie no. 2018-03-16T13:50:59Z
Prehospital plan på høyringhttps://helse-forde.no/nyhende/prehospital-plan-pa-hoyringPrehospital plan på høyringRapporten frå første fase i arbeidet med ein plan for dei prehospitale tenestene i Helse Førde er no sendt på høyring. Rapporten på meir enn 170 sider gjev eit omfattande bakgrunnsmateriale om ei svært viktig teneste for innbyggjarane i Sogn og Fjordane.2018-04-19T09:06:45Z
Ni fråsegner til ambulanseplanhttps://helse-forde.no/nyhende/ni-frasegner-til-ambulanseplanNi fråsegner til ambulanseplanDet har kome inn ni fråsegner til arbeidet med plan for prehospitale tenester i Helse Førde. Styret skal ha saka føre på møtet i Sogndal fredag 22. juni.2018-06-20T09:34:30Z
Vedtok mandat for ambulanseplanhttps://helse-forde.no/nyhende/vedtok-mandat-for-ambulanseplanVedtok mandat for ambulanseplanStyret i Helse Førde godkjende måndag mandatet for fase to i arbeidet med ny prehospital plan i Helse Førde.2018-10-31T10:38:08Z
Endra framdrift for prehospital planhttps://helse-forde.no/nyhende/endra-framdrift-for-prehospital-planEndra framdrift for prehospital planArbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde tek noko lenger tid enn tenkt. Planen er slutthandsaming i styremøte 16. desember. Kommunane vil få ein høyringsfrist på åtte veker. 2019-07-10T10:49:12Z

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.