Prehospital plan Helse Førde

Føremål med prosjektet «Prehospitale tenester» er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester og å leggje til rette for eit vidare godt samarbeid mellom helseføretaket og kommunane om den akuttmedisinske kjeda.

Andre fase av arbeidet er no avslutta og høyringsutkast finn du her.

Bakgrunnen for prosjektet

Styret i Helse Førde har bede om å få vurdert heile det prehospitale området, som hos oss omfattar bil– og båtambulansetenesta, AMK samt medisinsk ansvar for luftambulansen i Førde og redningshelikopteret i Florø.

Tenestene har ei stor og sentral rolle i eit føretak som er prega av relativt spreidd busetnad. Bilambulansetenesta som har hatt ei utvikling frå heimevakt til kasernevakter og nasjonale kompetansekrav for å tilpasse seg.

Arbeidet med planen må ta omsyn til økonomiske rammer, kvaliteten i tenesta og arbeidsvilkåra til dei tilsette. Arbeidet må også balansere tilhøvet mellom det hospitale og det prehospitale, mellom ansvaret til kommunane og Helse Førde - og ta opp i seg dei føringar som kjem gjennom styrevedtak, forskrifter og lover, og planar på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Prehospital plan er eitt av fleire prosjekt under Pasientens helseteneste.

Høyringsbrev rapport prosjekt prehospitale tenester – fase 1

Alle helseføretak skal utarbeide utviklingsplanar som ein del av iverksetjinga av nasjonal helse- og sjukehusplan. Utviklingsplanen til Helse Førde blir rullert våren 2018. Arbeidet med dei prehospitale tenestene er ein del av dette utviklingsarbeidet.

Styret i Helse Førde HF gav i styresak 068/2017 tilslutnad til at prosessen med å utvikle og implementere ein plan for heile det prehospitale området skal gjennomførast i tre fasar. Dei tre fasane er delte opp slik:

  1. Etablere prosjekt – forankring internt og eksternt: Avklare prinsipp, premissar og rammevilkår.
  2. Detaljering av modellar.
  3. Implementering av vald modell.

Rapporten for fase 1 i prosjekt Prehospitale tenester vert med dette sendt ut på høyring. Denne finn du under.

Prosjektprosessen

Rapporten er utarbeidd av ei breitt samansett gruppe med deltakarar frå Helse Førde, kommunar og brukarar. Det har også vore sett ned ei referansegruppe med brei fagleg kompetanse på området. Arbeidet er gjennomført i samsvar med den nasjonale rettleiaren for utviklingsplanarbeid og Helse Vest sine føringar for korleis arbeidet skal utførast.

Høyringsrapporten

Rapporten er ei oppsummering av arbeidet som prosjektet har gjort gjennom haust og vinter 2017/2018. Høyringsutkastet er godkjent for utsending av styret i Helse Førde.

Rapporten omhandlar mellom anna kva lover, forskrifter og føringar som gjeld for dei prehospitale tenestene, korleis tenesta vert driven i dag og samanlikning med prehospitale tenester andre stadar i landet.

Innleiingsvis vil de finne eit samandrag av rapporten som tek føre seg dei viktigaste tinga i kvart kapittel. Kvart kapittel har også ei oppsummering.

Høyringsfrist

Innspel til rapporten må sendast til postmottak i Helse Førde (post@helse-forde.no) innan 30. mai 2018. Dersom det er spørsmål knytt til dokumentet kan dei stillast til prosjektleiar og direktør for Kirurgisk klinikk, Trine Vingsnes, anten på epost trine.hunskar.vingsnes@helse-forde.no eller telefon 57839866.

Venleg helsing

Arve Varden
administrerande direktør Helse Førde

Høyringsutkast prosjekt prehospitale tenester - fase 1

Høyringsutkast - rapport prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringsutkast - rapport prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfHøyringsutkast - rapport prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfpdf6469063
Vedlegg 1 - Mandat prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 1 - Mandat prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfVedlegg 1 - Mandat prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfpdf535053
Vedlegg 2 - Interessentanalyse prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 2 - Interessentanalyse prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfVedlegg 2 - Interessentanalyse prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfpdf378655
Vedlegg 3 - Risikovurdering prosjekt Prehospitale tenester fase I per 26.11.2017.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 3 - Risikovurdering prosjekt Prehospitale tenester fase I per 26.11.2017.pdfVedlegg 3 - Risikovurdering prosjekt Prehospitale tenester fase I per 26.11.2017.pdfpdf281027
Vedlegg 4 - Veileder for arbeid med utviklingsplaner.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 4 - Veileder for arbeid med utviklingsplaner.pdfVedlegg 4 - Veileder for arbeid med utviklingsplaner.pdfpdf757076
Vedlegg 5 - Kvalitetssikring utviklingsplaner - revisjonstabell.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 5 - Kvalitetssikring utviklingsplaner - revisjonstabell.pdfVedlegg 5 - Kvalitetssikring utviklingsplaner - revisjonstabell.pdfpdf124585
Vedlegg 6 - Program akuttmedisinsk seminar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 6 - Program akuttmedisinsk seminar 2018.pdfVedlegg 6 - Program akuttmedisinsk seminar 2018.pdfpdf332017
Vedlegg 7 - Delavtale om den akuttmedisinsk kjeda mellom Helse Førde og kommunane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 7 - Delavtale om den akuttmedisinsk kjeda mellom Helse Førde og kommunane.pdfVedlegg 7 - Delavtale om den akuttmedisinsk kjeda mellom Helse Førde og kommunane.pdfpdf573776
Vedlegg 8 - Døme på pasientforløp.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 8 - Døme på pasientforløp.pdfVedlegg 8 - Døme på pasientforløp.pdfpdf655598
Vedlegg 9 - Statusrapport til Arbeidstilsynet.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 9 - Statusrapport til Arbeidstilsynet.pdfVedlegg 9 - Statusrapport til Arbeidstilsynet.pdfpdf768926

Høyringssvar prosjekt prehospitale tenester – fase 1

Høyringssvar Balestrand.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Balestrand.pdfHøyringssvar Balestrand.pdfpdf465409
Høyringssvar Fylkesmannen.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Fylkesmannen.pdfHøyringssvar Fylkesmannen.pdfpdf188230
Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfHøyringssvar Hyllestad kommune.pdfpdf163778
Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfHøyringssvar Sogn Regionråd.pdfpdf30944
Høyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfHøyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfpdf183713
Høyringssvar Årdal kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Årdal kommune.pdfHøyringssvar Årdal kommune.pdfpdf114318
Høyringsuttale Aurland kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Aurland kommune.pdfHøyringsuttale Aurland kommune.pdfpdf419140
Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfHøyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfpdf128667
Høyringsuttale Jens Tobias.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Jens Tobias.pdfHøyringsuttale Jens Tobias.pdfpdf383827
Styresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Styresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdfStyresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdfpdf559793

Høyringsutkast prosjekt prehospitale tenester – fase 2

Høyringssvar prosjekt prehospitale tenester – fase 2 

Frå høyringsinstansar

Frå tilsette i Helse Førde

Generelle tilbakemeldingar

 

 Gje innspel til Prehospital plan Helse Førde

Artiklar:

Vedtok mandat for ambulanseplanhttps://helse-forde.no/nyhende/vedtok-mandat-for-ambulanseplanVedtok mandat for ambulanseplanStyret i Helse Førde godkjende måndag mandatet for fase to i arbeidet med ny prehospital plan i Helse Førde.2018-10-31T10:38:08Z
Ambulanserapporten er klarhttps://helse-forde.no/nyhende/ambulanserapporten-er-klarAmbulanserapporten er klarStyret i Helse Førde skal neste fredag handsame rapporten som blir grunnlaget for det vidare arbeidet med framtidas ambulanseløysingar i helseføretaket. Du som er interessert kan sjå rapporten allereie no. 2018-03-16T13:50:59Z
Prehospital plan på høyringhttps://helse-forde.no/nyhende/prehospital-plan-pa-hoyringPrehospital plan på høyringRapporten frå første fase i arbeidet med ein plan for dei prehospitale tenestene i Helse Førde er no sendt på høyring. Rapporten på meir enn 170 sider gjev eit omfattande bakgrunnsmateriale om ei svært viktig teneste for innbyggjarane i Sogn og Fjordane.2018-04-19T09:06:45Z
Går for mellombels båtambulanseløysinghttps://helse-forde.no/nyhende/gar-for-mellombels-batambulanseloysingGår for mellombels båtambulanseløysingAdministrasjonen rår styret i Helse Førde til å inngå ein mellombels avtale om båtambulanse for dei to neste åra i område sør. Då skal ein permanent, topp moderne båt vere på plass i Solund slik styret vedtok i fjor haust. 2017-11-16T23:00:00Z
Dei skal lage ny ambulanseplanhttps://helse-forde.no/nyhende/dei-skal-lage-ny-ambulanseplanDei skal lage ny ambulanseplanProsjektgruppa som skal styre arbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde er klar. - Vi er klar over at dette er ei teneste brukarane våre er opptekne av, seier prosjektleiar Trine Hunskår Vingsnes.2017-12-08T09:31:14Z
2018: Ambulansestrukturen uendrahttps://helse-forde.no/nyhende/2018-ambulansestrukturen-uendra2018: Ambulansestrukturen uendraEi breitt samansett prosjektgruppe skal i løpet av 2018 komme med framlegg til ny ambulansetruktur i Helse Førde. Medan dette arbeidet pågår skal det ikkje gjerast vesentlege endringar på området. 2017-12-10T23:00:00Z
Samla den akuttmedisinske kjedahttps://helse-forde.no/nyhende/samla-den-akuttmedisinske-kjedaSamla den akuttmedisinske kjedaHelse Førde starta det nye året med å arrangere akuttmedisinsk seminar. Mellom anna kom det fram at legevaktene må styrkast og at det er nødvendig med meir samhandling.2018-01-14T23:00:00Z
Tett ambulansetrafikk mellom sjukehusahttps://helse-forde.no/nyhende/tett-ambulansetrafikk-mellom-sjukehusaTett ambulansetrafikk mellom sjukehusaAmbulansetenesta brukar store ressursar på å transportere pasientar mellom sjukehusa. Prosjektet som arbeider med ein ny plan for det prehospitale området i Helse Førde, ser no på om det er råd å utføre slik flytting av pasientar på andre måtar.2018-01-28T23:00:00Z
Startar arbeidet med prehospital planhttps://helse-forde.no/nyhende/startar-arbeidet-med-prehospital-planStartar arbeidet med prehospital planStyret i Helse Førde har avgjort å setje i gang arbeid med ein prehospital plan. Målet er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester. 2017-09-17T22:00:00Z
Akuttmedisinsk seminarhttps://helse-forde.no/arrangementer/akuttmedisinsk-seminar-2018-01-09Akuttmedisinsk seminar9. januar inviterer Helse Førde til seminar i høve arbeidet med prosjektet prehospitale tenester. Alle som arbeider med det akuttmedisinske feltet frå kommune til spesialisthelstenesta, politikarar og brukarorganisasjonar er målgruppe.
Prehospital plan skal på høyringhttps://helse-forde.no/nyhende/prehospital-plan-skal-pa-hoyringPrehospital plan skal på høyring- No blir det ein spennande høyringsperiode! Slik oppsummerte styreleiar Agnes Landstad saka der Helse Førde-styret torsdag vedtok at utkastet til prehospital plan skal ut på høyring. 2019-09-26T13:33:48Z
Ambulanserapport på høyring i marshttps://helse-forde.no/nyhende/ambulanserapport-pa-hoyring-i-marsAmbulanserapport på høyring i marsHelse Førde har justert framdrifta for arbeidet med ein ny prehospital plan for føretaket. Meininga no er å sende rapporten etter første fase av arbeidet på høyring i slutten av mars. 2018-03-07T12:47:06Z
Den nye prehospitale planen er klarhttps://helse-forde.no/nyhende/den-nye-prehospitale-planen-er-klarDen nye prehospitale planen er klarHelse Førde legg no ut på høyring ein plan for dei prehospitale tenestene der ressursane vert nytta best mogeleg for folk i Sogn og Fjordane. Den tilrådde modellen er i tråd med budsjettet i 2018.2019-09-23T13:05:35Z
Endra framdrift for prehospital planhttps://helse-forde.no/nyhende/endra-framdrift-for-prehospital-planEndra framdrift for prehospital planArbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde tek noko lenger tid enn tenkt. Planen er slutthandsaming i styremøte 16. desember. Kommunane vil få ein høyringsfrist på åtte veker. 2019-07-10T10:49:12Z
Tema: Ny prehospital plan i Helse Førdehttps://helse-forde.no/nyhende/tema-ny-prehospital-plan-i-helse-fordeTema: Ny prehospital plan i Helse FørdeI denne kronikken forklarer klinikkdirektør Tom Guldhav nokre av vala og avvegingane som ligg til grunn for framlegget til ny prehospital plan (ambulanseplan) i Helse Førde. Planen er no ute til høyring hjå kommunane og andre interessentgrupper. 2019-11-06T10:36:08Z
Sunnfjord kan få kvit ambulansehttps://helse-forde.no/nyhende/sunnfjord-kan-fa-kvit-ambulanseSunnfjord kan få kvit ambulanseArbeidet med ny plan for dei prehospitale tenestene i Helse Førde viser at det kan vere grunnlag for å etablere ein såkalla kvit ambulanse i Sunnfjord. Slike ambulansar handterer planlagde transportoppdrag, ikkje akuttoppdrag.2019-11-13T10:23:53Z
Kraftig vekst i talet på ambulanseoppdrag for eldrehttps://helse-forde.no/nyhende/kraftig-vekst-i-talet-pa-ambulanseoppdrag-for-eldreKraftig vekst i talet på ambulanseoppdrag for eldreFram mot 2040 vil talet på ambulanseoppdrag med pasientar som er over 80 år, nesten doble seg. Veksten i ambulanseoppdrag med eldre blir spesielt stor i Sunnfjord. 2019-11-20T10:32:12Z
Vil sjå nærare på ambulanse i Lavik og Bremangerhttps://helse-forde.no/nyhende/vil-sja-nerare-pa-ambulanse-i-lavik-og-bremangerVil sjå nærare på ambulanse i Lavik og BremangerAdministrerande direktør vil ha utgreidd alternativ modell for ambulanseløysinga i Lavik i samarbeid med kommunar, tilsetteorganisasjonar og verneteneste. I Ytre Bremanger arbeider Helse Førde for ei løysing i samarbeid med kommunen.2020-01-17T13:10:50Z
Lavik-ambulansen skal utgreiast vidarehttps://helse-forde.no/nyhende/lavik-ambulansen-skal-utgreiast-vidareLavik-ambulansen skal utgreiast vidareStyret i Helse Førde her vedteke at endringane som gjeld ambulansestasjonen i Lavik skal greieast ut vidare. I Ytre Bremanger skal Helse Førde arbeide for ei løysing i samarbeid med kommunen. 2020-01-25T12:51:39Z

Fann du det du leita etter?