Prehospital plan Helse Førde

Føremål med prosjektet «Prehospitale tenester» er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester og å leggje til rette for eit vidare godt samarbeid mellom helseføretaket og kommunane om den akuttmedisinske kjeda.

Andre fase av arbeidet er no avslutta og høyringsutkast finn du her.

Bakgrunnen for prosjektet

Styret i Helse Førde har bede om å få vurdert heile det prehospitale området, som hos oss omfattar bil– og båtambulansetenesta, AMK samt medisinsk ansvar for luftambulansen i Førde og redningshelikopteret i Florø.

Tenestene har ei stor og sentral rolle i eit føretak som er prega av relativt spreidd busetnad. Bilambulansetenesta som har hatt ei utvikling frå heimevakt til kasernevakter og nasjonale kompetansekrav for å tilpasse seg.

Arbeidet med planen må ta omsyn til økonomiske rammer, kvaliteten i tenesta og arbeidsvilkåra til dei tilsette. Arbeidet må også balansere tilhøvet mellom det hospitale og det prehospitale, mellom ansvaret til kommunane og Helse Førde - og ta opp i seg dei føringar som kjem gjennom styrevedtak, forskrifter og lover, og planar på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Prehospital plan er eitt av fleire prosjekt under Pasientens helseteneste.

Mandat prosjekt prehospitale tenester - fase 1

Mandat fase 1 (PDF)

Høyringsbrev rapport prosjekt prehospitale tenester – fase 1

Alle helseføretak skal utarbeide utviklingsplanar som ein del av iverksetjinga av nasjonal helse- og sjukehusplan. Utviklingsplanen til Helse Førde blir rullert våren 2018. Arbeidet med dei prehospitale tenestene er ein del av dette utviklingsarbeidet.

Styret i Helse Førde HF gav i styresak 068/2017 tilslutnad til at prosessen med å utvikle og implementere ein plan for heile det prehospitale området skal gjennomførast i tre fasar. Dei tre fasane er delte opp slik:

  1. Etablere prosjekt – forankring internt og eksternt: Avklare prinsipp, premissar og rammevilkår.
  2. Detaljering av modellar.
  3. Implementering av vald modell.

Rapporten for fase 1 i prosjekt Prehospitale tenester vert med dette sendt ut på høyring. Denne finn du under.

Prosjektprosessen

Rapporten er utarbeidd av ei breitt samansett gruppe med deltakarar frå Helse Førde, kommunar og brukarar. Det har også vore sett ned ei referansegruppe med brei fagleg kompetanse på området. Arbeidet er gjennomført i samsvar med den nasjonale rettleiaren for utviklingsplanarbeid og Helse Vest sine føringar for korleis arbeidet skal utførast.

Høyringsrapporten

Rapporten er ei oppsummering av arbeidet som prosjektet har gjort gjennom haust og vinter 2017/2018. Høyringsutkastet er godkjent for utsending av styret i Helse Førde.

Rapporten omhandlar mellom anna kva lover, forskrifter og føringar som gjeld for dei prehospitale tenestene, korleis tenesta vert driven i dag og samanlikning med prehospitale tenester andre stadar i landet.

Innleiingsvis vil de finne eit samandrag av rapporten som tek føre seg dei viktigaste tinga i kvart kapittel. Kvart kapittel har også ei oppsummering.

Høyringsfrist

Innspel til rapporten må sendast til postmottak i Helse Førde (post@helse-forde.no) innan 30. mai 2018. Dersom det er spørsmål knytt til dokumentet kan dei stillast til prosjektleiar og direktør for Kirurgisk klinikk, Trine Vingsnes, anten på epost trine.hunskar.vingsnes@helse-forde.no eller telefon 57839866.

Venleg helsing

Arve Varden
administrerande direktør Helse Førde

Høyringsutkast prosjekt prehospitale tenester - fase 1

Høyringsutkast - rapport prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringsutkast - rapport prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfHøyringsutkast - rapport prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfpdf6469063
Vedlegg 1 - Mandat prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 1 - Mandat prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfVedlegg 1 - Mandat prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfpdf535053
Vedlegg 2 - Interessentanalyse prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 2 - Interessentanalyse prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfVedlegg 2 - Interessentanalyse prosjekt Prehospitale tenester - fase I.pdfpdf378655
Vedlegg 3 - Risikovurdering prosjekt Prehospitale tenester fase I per 26.11.2017.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 3 - Risikovurdering prosjekt Prehospitale tenester fase I per 26.11.2017.pdfVedlegg 3 - Risikovurdering prosjekt Prehospitale tenester fase I per 26.11.2017.pdfpdf281027
Vedlegg 4 - Veileder for arbeid med utviklingsplaner.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 4 - Veileder for arbeid med utviklingsplaner.pdfVedlegg 4 - Veileder for arbeid med utviklingsplaner.pdfpdf757076
Vedlegg 5 - Kvalitetssikring utviklingsplaner - revisjonstabell.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 5 - Kvalitetssikring utviklingsplaner - revisjonstabell.pdfVedlegg 5 - Kvalitetssikring utviklingsplaner - revisjonstabell.pdfpdf124585
Vedlegg 6 - Program akuttmedisinsk seminar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 6 - Program akuttmedisinsk seminar 2018.pdfVedlegg 6 - Program akuttmedisinsk seminar 2018.pdfpdf332017
Vedlegg 7 - Delavtale om den akuttmedisinsk kjeda mellom Helse Førde og kommunane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 7 - Delavtale om den akuttmedisinsk kjeda mellom Helse Førde og kommunane.pdfVedlegg 7 - Delavtale om den akuttmedisinsk kjeda mellom Helse Førde og kommunane.pdfpdf573776
Vedlegg 8 - Døme på pasientforløp.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 8 - Døme på pasientforløp.pdfVedlegg 8 - Døme på pasientforløp.pdfpdf655598
Vedlegg 9 - Statusrapport til Arbeidstilsynet.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Vedlegg 9 - Statusrapport til Arbeidstilsynet.pdfVedlegg 9 - Statusrapport til Arbeidstilsynet.pdfpdf768926

Høyringssvar prosjekt prehospitale tenester – fase 1

Høyringssvar Balestrand.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Balestrand.pdfHøyringssvar Balestrand.pdfpdf465409
Høyringssvar Fylkesmannen.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Fylkesmannen.pdfHøyringssvar Fylkesmannen.pdfpdf188230
Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfHøyringssvar Hyllestad kommune.pdfpdf163778
Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfHøyringssvar Sogn Regionråd.pdfpdf30944
Høyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfHøyringssvar frå kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfpdf183713
Høyringssvar Årdal kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringssvar Årdal kommune.pdfHøyringssvar Årdal kommune.pdfpdf114318
Høyringsuttale Aurland kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Aurland kommune.pdfHøyringsuttale Aurland kommune.pdfpdf419140
Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfHøyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfpdf128667
Høyringsuttale Jens Tobias.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Høyringsuttale Jens Tobias.pdfHøyringsuttale Jens Tobias.pdfpdf383827
Styresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/preplan/Documents/Høyringssvar/Styresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdfStyresak prehospital plan fase 1, høyringsuttaler og vidare arbeid.pdfpdf559793

Mandat prosjekt prehospitale tenester - fase 2

Mandat fase 2 (PDF)

Høyringsutkast prosjekt prehospitale tenester – fase 2

Høyringssvar prosjekt prehospitale tenester – fase 2 

Frå høyringsinstansar

Frå tilsette i Helse Førde

Generelle tilbakemeldingar

Mandat prosjekt prehospitale tenester - fase 3

Mandat fase 3 (PDF)

 Høyringsutkast prosjekt prehospitale tenester - fase 3

Prehospital plan fase 3 - høyringsdokument

 

 
Send innspel til Prehospital plan fase 3 Helse Førde 

 

Arbeidsgrupper fase 3

Prosjektgruppe prehospitale tenester fase 3

Tom Guldhav (leiar)
Direktør kirurgisk klinikk, Helse Førde

Robert Brennersted
Avdelingssjef, Helse Førde

Stian Sægrov
Ambulansesjef, Helse Førde

Vidar Vie
Spesialrådgjevar, Helse Førde

Audun Nedrebø
Brukarrepresentant

Elin Sørbotten
KS

Heidi Vederhus
KS

Daniel Søvde
Tillitsvald, Helse Førde

Leif Johnny Fjellro
Tillitsvald, Helse Førde

Geir Tennebø
Vernetenesta, Helse Førde

Arbeidsgruppe Lavik

Robert Brennersted (leiar)
Helse Førde

Stian Sægrov
Helse Førde

Vidar Vie
Helse Førde

Leif Otto Halland
Helse Førde

Øystein Helleseth
Helse Førde

Kjartan Heggø
Helse Førde

Helene Høiset Sæterdal
Helse Førde

Dag Are Fludal
Vernetenesta

Gunnbjørg Friis
Tillitsvald

Kristine Longfellow
Høyanger kommune

Martin Lundegård
Hyllestad kommune

Bente Nesse
Fjaler kommune

Geir Ytredal
Brukarrepresentant

Arbeidsgruppe Ytre Bremanger

Stian Sægrov (leiar)
Helse Førde

Robert Brennersted
Helse Førde

Vidar Vie
Helse Førde

John Ellingsund
Helse Førde

Trond Aamot
Helse Førde

Norleiv Helgheim
Helse Førde

Eivind Pettersen
Vernetenesta Helse Førde

Leif Johnny Fjellro
Tillitsvald Helse Førde

Evy Fjellestad
Bremanger kommune

Anita Brevik
Bremanger kommune

Randi Ytrehus
Bremanger kommune

Jan Helge Dale
Kinn kommune

Irene Storøy
Brukarrepresentant

Hilde Larsen
Tillitsvald Bremanger kommune

Frida Galaasen
Brukarrepresentant

Arbeidsgruppe Hornindal - Volda

Stian Sægrov (leiar)
Helse Førde

Leif Magne Giil
Helse Førde

Laila Haugland
Helse Førde

Leif Otto Halland
Helse Førde

Vidar Vie
Helse Førde

Daniel Søvde
Tillitsvald Helse Førde

Geir Tennebø
Vernetenesta Helse Førde

Kristianne Nore
Nordfjord legevakt og Stad kommune

Marius Solbakken
Stryn kommune

Arbeidsgruppe Samhandling

Stian Sægrov (leiar)
Helse Førde

Rune Larsen
Helse Førde

Trond Aamot
Helse Førde

Margun Thue
Helse Førde

Evy-Helen Helleseth
Helse Førde

Geir Tennebø
Vernetenesta

Thomas Vingen Vedeld
Stad kommune, region Nordfjord

Gry Elise Albrektsen
Legevaktspilot

Jan Ove Tryti
Kommuneoverlege Sogndal

Jan Tore Odd
Brukarrepresentant

 

 

 

 

Artiklar:

Tema: Ny prehospital plan i Helse Førdehttps://helse-forde.no/nyhende/tema-ny-prehospital-plan-i-helse-fordeTema: Ny prehospital plan i Helse FørdeI denne kronikken forklarer klinikkdirektør Tom Guldhav nokre av vala og avvegingane som ligg til grunn for framlegget til ny prehospital plan (ambulanseplan) i Helse Førde. Planen er no ute til høyring hjå kommunane og andre interessentgrupper.
Sunnfjord kan få kvit ambulansehttps://helse-forde.no/nyhende/sunnfjord-kan-fa-kvit-ambulanseSunnfjord kan få kvit ambulanseArbeidet med ny plan for dei prehospitale tenestene i Helse Førde viser at det kan vere grunnlag for å etablere ein såkalla kvit ambulanse i Sunnfjord. Slike ambulansar handterer planlagde transportoppdrag, ikkje akuttoppdrag.
Kraftig vekst i talet på ambulanseoppdrag for eldrehttps://helse-forde.no/nyhende/kraftig-vekst-i-talet-pa-ambulanseoppdrag-for-eldreKraftig vekst i talet på ambulanseoppdrag for eldreFram mot 2040 vil talet på ambulanseoppdrag med pasientar som er over 80 år, nesten doble seg. Veksten i ambulanseoppdrag med eldre blir spesielt stor i Sunnfjord.
Vil sjå nærare på ambulanse i Lavik og Bremangerhttps://helse-forde.no/nyhende/vil-sja-nerare-pa-ambulanse-i-lavik-og-bremangerVil sjå nærare på ambulanse i Lavik og BremangerAdministrerande direktør vil ha utgreidd alternativ modell for ambulanseløysinga i Lavik i samarbeid med kommunar, tilsetteorganisasjonar og verneteneste. I Ytre Bremanger arbeider Helse Førde for ei løysing i samarbeid med kommunen.
Lavik-ambulansen skal utgreiast vidarehttps://helse-forde.no/nyhende/lavik-ambulansen-skal-utgreiast-vidareLavik-ambulansen skal utgreiast vidareStyret i Helse Førde her vedteke at endringane som gjeld ambulansestasjonen i Lavik skal greieast ut vidare. I Ytre Bremanger skal Helse Førde arbeide for ei løysing i samarbeid med kommunen.
Ambulanserapport på høyring i marshttps://helse-forde.no/nyhende/ambulanserapport-pa-hoyring-i-marsAmbulanserapport på høyring i marsHelse Førde har justert framdrifta for arbeidet med ein ny prehospital plan for føretaket. Meininga no er å sende rapporten etter første fase av arbeidet på høyring i slutten av mars.
Ambulanserapporten er klarhttps://helse-forde.no/nyhende/ambulanserapporten-er-klarAmbulanserapporten er klarStyret i Helse Førde skal neste fredag handsame rapporten som blir grunnlaget for det vidare arbeidet med framtidas ambulanseløysingar i helseføretaket. Du som er interessert kan sjå rapporten allereie no.
Prehospital plan på høyringhttps://helse-forde.no/nyhende/prehospital-plan-pa-hoyringPrehospital plan på høyringRapporten frå første fase i arbeidet med ein plan for dei prehospitale tenestene i Helse Førde er no sendt på høyring. Rapporten på meir enn 170 sider gjev eit omfattande bakgrunnsmateriale om ei svært viktig teneste for innbyggjarane i Sogn og Fjordane.
Går for mellombels båtambulanseløysinghttps://helse-forde.no/nyhende/gar-for-mellombels-batambulanseloysingGår for mellombels båtambulanseløysingAdministrasjonen rår styret i Helse Førde til å inngå ein mellombels avtale om båtambulanse for dei to neste åra i område sør. Då skal ein permanent, topp moderne båt vere på plass i Solund slik styret vedtok i fjor haust.
Dei skal lage ny ambulanseplanhttps://helse-forde.no/nyhende/dei-skal-lage-ny-ambulanseplanDei skal lage ny ambulanseplanProsjektgruppa som skal styre arbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde er klar. - Vi er klar over at dette er ei teneste brukarane våre er opptekne av, seier prosjektleiar Trine Hunskår Vingsnes.
2018: Ambulansestrukturen uendrahttps://helse-forde.no/nyhende/2018-ambulansestrukturen-uendra2018: Ambulansestrukturen uendraEi breitt samansett prosjektgruppe skal i løpet av 2018 komme med framlegg til ny ambulansetruktur i Helse Førde. Medan dette arbeidet pågår skal det ikkje gjerast vesentlege endringar på området.
Samla den akuttmedisinske kjedahttps://helse-forde.no/nyhende/samla-den-akuttmedisinske-kjedaSamla den akuttmedisinske kjedaHelse Førde starta det nye året med å arrangere akuttmedisinsk seminar. Mellom anna kom det fram at legevaktene må styrkast og at det er nødvendig med meir samhandling.
Startar arbeidet med prehospital planhttps://helse-forde.no/nyhende/startar-arbeidet-med-prehospital-planStartar arbeidet med prehospital planStyret i Helse Førde har avgjort å setje i gang arbeid med ein prehospital plan. Målet er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester.
Akuttmedisinsk seminarhttps://helse-forde.no/arrangementer/akuttmedisinsk-seminar-2018-01-09Akuttmedisinsk seminar9. januar inviterer Helse Førde til seminar i høve arbeidet med prosjektet prehospitale tenester. Alle som arbeider med det akuttmedisinske feltet frå kommune til spesialisthelstenesta, politikarar og brukarorganisasjonar er målgruppe.
Siste fase for prehospital planhttps://helse-forde.no/nyhende/siste-fase-for-prehospital-planSiste fase for prehospital planTredje og siste fase i arbeidet med prehospital plan i Helse Førde er i gang. Denne fasen handlar om å innføre tiltak som vart gjort vedtak om i fase 2. Etter planen skal styret slutthandsame fase 3 i første halvår 2021.
Vil behalde døgnambulanse og stasjon i Lavikhttps://helse-forde.no/nyhende/vil-behalde-dognambulanse-og-stasjon-i-lavikVil behalde døgnambulanse og stasjon i LavikDet skal framleis vere døgnambulanse og stasjon i Lavik. Ein av døgnbilane i Fjaler skal gjerast om til dagambulanse.
Sender prehospital plan fase 3 på høyringhttps://helse-forde.no/nyhende/sender-prehospital-plan-fase-3-pa-hoyringSender prehospital plan fase 3 på høyringStyret i Helse Førde bad i dag administrerande direktør sende Høyringsdokument prehospitale tenester fase 3 ut på høyring.
Ein månad høyringsfrist på prehospital planhttps://helse-forde.no/nyhende/ein-manad-hoyringsfrist-pa-prehospital-planEin månad høyringsfrist på prehospital planInnspel til fase 3 i prehospital plan er sett til 8. oktober. Rapporten er no send på høyring til kommunar, legevakter og andre interessentar.

Fann du det du leita etter?