Nye Førde sjukehus

Nye Førde sjukehus er eit ut- og ombyggingsprosjekt for Førde sentralsjukehus som skal gje pasientar og medarbeidarar betre tilhøve og ruste sjukehuset for framtida.

Prosjektet har ei økonomisk ramme på NOK 1,5 mrd. med lånetilsegn i statsbudsjettet for 2017. Endeleg investeringsavgjerd vert tatt av styret i Helse Førde mot slutten av 2018.

Prosjektet starta med konseptfase i 2015, og har sidan då hatt ei kvalitetssikring og vidareutvikling fram mot forprosjektfasen som vart avslutta hausten 2018.

Det er utgreidd nybygg for psykisk helsevern, ombygging og oppgradering av poliklinikkane, dagbehandlinga, sengepostar, operasjonsareal og sterilsentral, medisinske støttefunksjonar og fellesfunksjonar. Pasienthotell er og tatt inn, og i tillegg gjeld planane stab og støttefunksjonane i underetasjen, og administrative funksjonar.

Førde sentralsjukehus sto ferdig i 1979. Sidan den gang har det blitt påbygd fleire gonger, men hovudbygget er i store trekk originalt frå byggeår. Innan 2025 er det difor også planlagt ei modernisering av dei originale bygga, på ein måte som tek omsyn til vernestatusen til sjukehuset.

Sykehusbygg har hjelpt prosjektleiinga i kvalitetssikring av føresetnader, funksjonelt innhald og areal. Det har vært ein dialog med grupper frå tenesteutviklingsprosjektet der dei har komme med innspel i forhold til dagens og framtidig verksemd.

For meir informasjon kan ein nytte denne lekkja for ei grundigare skildring og forståing av prosjektet.

 
Kontakt oss:

Send ein epost til Nye Førde sjukehus

 

Illustrasjon

Planen i dag: Slik kan vestsida av Førde sentralsjukehus bli:

Illustrasjon Nye Førde sjukehus

Illustrasjon laga av: Håkon Formoe, NORDIC Office of Architecture

Video: Førde sentralsjukehus sine ut- og ombyggingsprosjekt i perioden 2014-2027:

Animasjonsfilmen syner når nybygga vert bygde og kvar dei er plasserte.

 Sjå video her. (YouTube 3,55 min.)

Inspirasjonsseminaret 2017 - Sjå opptak frå inspirasjonsseminaret om "Nye Førde sjukehus"  YouTube (2 timar, 39 minutt)

Offentlege dokument

 
Artiklar:

Del av Svanehaugvegen blir mellombels stengt, ei omkøyring er etablerthttps://helse-forde.no/nyhende/del-av-svanehaugvegen-blir-mellombels-stengt-ei-omkoyring-er-etablertDel av Svanehaugvegen blir mellombels stengt, ei omkøyring er etablertEin vestre del av Svanehaugvegen blir mellombels stengt, og trafikken langs vegen blir difor om-dirigert. Gjer deg kjent med den nye køyreruta.31.01.2020 10:41:50
Korleis bygge Livabygget smarthttps://helse-forde.no/nyhende/korleis-bygge-livabygget-smartKorleis bygge Livabygget smartDet som blir snakka om for tida i byggeprosjektet Nye Førde sjukehus er om det er smart å bygge fleire etasjar på Livabygget, i staden for å bygge om sengepostar i Svanabygget. 31.10.2019 07:34:03
Anleggarbeid langs Svanehaugvegenhttps://helse-forde.no/om-oss/nye-forde-sjukehus/anleggarbeid-langs-svanehaugvegenAnleggarbeid langs SvanehaugvegenI samband med utvidinga av anleggsområdet rundt psykiatri-nybygget, skal hekken ned og anleggsgjerde opp. I tillegg blir gatelys frå psykiatribygget og vestover kopla ut. 08.10.2019 09:01:13
Nye namn på bygg ved Førde sentralsjukehushttps://helse-forde.no/nyhende/nye-namn-pa-bygg-ved-forde-sentralsjukehusNye namn på bygg ved Førde sentralsjukehusHelse Førde bygger to nye bygg, og dei treng eigne namn. I den prosessen enda ein opp med at ALLE bygg på sjukehusområdet i Førde får nye namn.18.09.2019 09:05:33
Bygginga av nytt sjukehus er i ganghttps://helse-forde.no/nyhende/bygginga-av-nytt-sjukehus-er-i-gangBygginga av nytt sjukehus er i gangI dag 20. mai markerte Helse Førde starten på bygginga av nye Førde sjukehus ved at administrerande direktør Arve Varden og leiar i brukarutvalet, Audun Nedrebø, tok det første symbolske spadetaket på byggetomta. 20.05.2019 13:27:55
Vi markerer byggestart!https://helse-forde.no/nyhende/vi-markerer-byggestartVi markerer byggestart!20. mai markerer Helse Førde starten på det største byggeprosjektet i si historie. Dermed inviterer vi alle interessentar, samfunns- og næringsaktørar samt politiske aktørar og samarbeidspartar til ei markering med brei informasjon om prosjektet.14.05.2019 22:00:00
Anbodskonkurranse nybygg psykisk helsevernhttps://helse-forde.no/nyhende/anbodskonkurranse-nybygg-psykisk-helsevernAnbodskonkurranse nybygg psykisk helsevernKunngjering om anbodskonkurranse for nybygg psykisk helsevern er no publisert på Doffin. Konkurransen gjeld totalentreprise av nybygget til psykisk helsevern ved Førde sentralsjukehus.04.07.2018 10:40:15
Slik skal Nye Førde sjukehus blihttps://helse-forde.no/nyhende/slik-skal-nye-forde-sjukehus-bliSlik skal Nye Førde sjukehus bliAlle pasientane på sengepostane får einerom. Dette er ei av fleire tilrådingar når Nye Førde sjukehus no tek form. Planane i Helse Førde omfattar ei rekke endringar i høve dagens sentralsjukehus, og byggestart er planlagt i 2019. 25.10.2017 22:00:00

Fann du det du leita etter?