Nye Førde sjukehus

Nye Førde sjukehus er eit ut- og ombyggingsprosjekt for Førde sentralsjukehus som skal gje pasientar og medarbeidarar betre tilhøve og ruste sjukehuset for framtida.

Prosjektet har ei økonomisk ramme på NOK 1,5 mrd. med lånetilsegn i statsbudsjettet for 2017. Endeleg investeringsavgjerd vert tatt av styret i Helse Førde mot slutten av 2018.

Prosjektet starta med konseptfase i 2015, og har sidan då hatt ei kvalitetssikring og vidareutvikling fram mot forprosjektfasen som vart avslutta hausten 2018.

Det er utgreidd nybygg for psykisk helsevern, ombygging og oppgradering av poliklinikkane, dagbehandlinga, sengepostar, operasjonsareal og sterilsentral, medisinske støttefunksjonar og fellesfunksjonar. Pasienthotell er og tatt inn, og i tillegg gjeld planane stab og støttefunksjonane i underetasjen, og administrative funksjonar.

Førde sentralsjukehus sto ferdig i 1979. Sidan den gang har det blitt påbygd fleire gonger, men hovudbygget er i store trekk originalt frå byggeår. Innan 2025 er det difor også planlagt ei modernisering av dei originale bygga, på ein måte som tek omsyn til vernestatusen til sjukehuset.

Sykehusbygg har hjelpt prosjektleiinga i kvalitetssikring av føresetnader, funksjonelt innhald og areal. Det har vært ein dialog med grupper frå tenesteutviklingsprosjektet der dei har komme med innspel i forhold til dagens og framtidig verksemd.

For meir informasjon kan ein nytte denne lekkja for ei grundigare skildring og forståing av prosjektet.

 

Kontakt oss:

Send ein e-post til Nye Førde sjukehus


Illustrasjon

Planen i dag: Slik kan vestsida av Førde sentralsjukehus bli:

Illustrasjon Nye Førde sjukehus

Illustrasjon laga av: Håkon Formoe, NORDIC Office of Architecture

Video: Førde sentralsjukehus sine ut- og ombyggingsprosjekt i perioden 2014-2027:

Animasjonsfilmen syner når nybygga vert bygde og kvar dei er plasserte.

 Sjå video her. (YouTube 3,55 min.)

Inspirasjonsseminaret 2017 - Sjå opptak frå inspirasjonsseminaret om "Nye Førde sjukehus"  YouTube (2 timar, 39 minutt)

Offentlege dokument

Artiklar:

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.