Nye Førde sjukehus

Nye Førde sjukehus er eit ut- og ombyggingsprosjekt for Førde sentralsjukehus som skal gje pasientar og medarbeidarar betre tilhøve og ruste sjukehuset for framtida.

Prosjektet har ei økonomisk ramme på NOK 1,5 mrd. med lånetilsegn i statsbudsjettet for 2017. Endeleg investeringsavgjerd vert tatt av styret i Helse Førde mot slutten av 2018.

Prosjektet starta med konseptfase i 2015, og har sidan då hatt ei kvalitetssikring og vidareutvikling fram mot forprosjektfasen som no avsluttast hausten 2018.

Det er utgreidd nybygg for psykisk helsevern, ombygging og oppgradering av poliklinikkane, dagbehandlinga, sengepostar, operasjonsareal og sterilsentral, medisinske støttefunksjonar og fellesfunksjonar. Pasienthotell er og tatt inn, og i tillegg gjeld planane stab og støttefunksjonane i underetasjen, og administrative funksjonar.

Førde sentralsjukehus sto ferdig i 1979. Sidan den gang har det blitt påbygd fleire gonger, men hovudbygget er i store trekk originalt frå byggeår. Innan 2025 er det difor også planlagt ei modernisering av dei originale bygga, på ein måte som tek omsyn til vernestatusen til sjukehuset.

Sykehusbygg har hjelpt prosjektleiinga i kvalitetssikring av føresetnader, funksjonelt innhald og areal. Det har vært ein dialog med grupper frå tenesteutviklingsprosjektet der dei har komme med innspel i forhold til dagens og framtidig verksemd.

For meir informasjon kan ein nytte denne lekkja for ei grundigare skildring og forståing av prosjektet.


Illustrasjon

Planen i dag: Slik kan vestsida av Førde sentralsjukehus bli:

Illustrasjon Nye Førde sjukehus

Illustrasjon laga av: Håkon Formoe, NORDIC Office of Architecture

Videoar: Fss - Historia og planar for utvikling av bygningar 1979-2025:

Fss - Historia og planar for utvikling av bygningar 1979-2025:

Merk: Videoane er litt gamle og syner ikkje lenger korleis dei neste nybygga vil bli.

Inspirasjonsseminaret 2017 - Sjå opptak frå inspirasjonsseminaret om "Nye Førde sjukehus" i auditoriet på Førde sentralsjukehus 19. januar. YouTube (2 timar, 39 minutt)

Artiklar:

Anbodskonkurranse nybygg psykisk helsevernhttps://helse-forde.no/nyhende/anbodskonkurranse-nybygg-psykisk-helsevernAnbodskonkurranse nybygg psykisk helsevernKunngjering om anbodskonkurranse for nybygg psykisk helsevern er no publisert på Doffin. Konkurransen gjeld totalentreprise av nybygget til psykisk helsevern ved Førde sentralsjukehus.04.07.2018 10:40:15
Slik skal Nye Førde sjukehus blihttps://helse-forde.no/nyhende/slik-skal-nye-forde-sjukehus-bliSlik skal Nye Førde sjukehus bliAlle pasientane på sengepostane får einerom. Dette er ei av fleire tilrådingar når Nye Førde sjukehus no tek form. Planane i Helse Førde omfattar ei rekke endringar i høve dagens sentralsjukehus, og byggestart er planlagt i 2019. 25.10.2017 22:00:00

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.