HELSENORGE

Grønt sjukehus

Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt alle sjukehus i landet å bli miljøsertifisert etter ISO 14001. Helse Førde vart først miljøsertifisert i 2014 etter ISO 14001:2004. I 2016 vart føretaket sertifisert på nytt etter den nye standarden ISO 14001:2015.

Miljøsertifikat ISO 14001:2015 (PDF)
Revisjonsrapport Helse Førde 2020 - Kiwa teknologisk institutt sertifisering (PDF)

Sertifiseringa har innebore å jobbe med den kontinuerlige forbetringa av Helse Førde sitt miljøstyringssystem for å førebygge og hindre forureining av det ytre miljø. Helse Førde har stor merksemd på samfunnsansvaret som klima- og miljøarbeid er en del av.

Miljøpolitikk og overordna miljømål for Helse Førde HF (PDF)

 
Paris-avtalen er en internasjonal avtale som skal syte for at verdens land klarer å avgrense klimaendringane. Norge var blant dei første landa som formelt batt seg til Paris-avtalen, og har jobba på tre områder:

  1. klima og miljø
  2. økonomi
  3. sosiale forhold


Nokre av tiltaka for å nå måla i Paris-avtalen er nedfelt i  FNs berekraftsmål , som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, nedkjempe ulikheit og stoppe klimaendringar innan 2030.

Gjennom spesialisthelsetenesta sitt arbeid med samfunnsansvar, som vi er ein del av, jobbar vi med å beskytte miljø.

Pasientar og pårørande, som viktige interessepartar, kan redusere miljøpåverknad ved:

  • å velje mest miljøvennlig transport som mogeleg
  • å levere rester av medisinar til apotek, i staden for å kaste det i avfall eller i avløp

 

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 (PDF)Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019 (PDF)Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018 (PDF)


 

Fann du det du leita etter?