Sterilisering av kvinner

Sterilisering er blant dei sikraste formene for prevensjon. Ved ein liten operasjon blir befruktning hindra, og dermed evna til å få barn. Hos kvinna blir eggleiarane lukka slik at egget ikkje kan bli befrukta ved samleie. Hormonbalansen og sexlysta er upåverka av operasjonen. Du har framleis eggløysing og menstruasjon. Inngrepet kan i utgangspunktet ikkje omgjerast. Har du den minste tvil, bør du derfor velgje ei anna form for prevensjon. Sterilisering hindrar graviditet, men vernar deg ikkje mot seksuelt overførbare sjukdommar. Bruk kondom om du er sterilisert og har fleire partnarar.

Innleiing

Inngrepet er ei alvorleg avgjerd og medfører tap av fruktbarheit for alltid.

Det eignar seg for kvinner som er hundre prosent sikre på at dei ikkje ønskjer seg fleire barn, og som har problem med andre former for prevensjon.

Inngrepet er sikkert og har ingen biverknader utover dei som kan eksistere ved einkvar kikholsoperasjon. Inngrepet er rekna som hundre prosent sikkert, men også ved denne metoden kan det i sjeldne tilfelle skje svikt.

Menstruasjon og hormonproduksjon blir ikkje påverka av eit steriliseringsinngrep.

Tilvising og vurdering

Ønskjer du å bli sterilisert, kan du kontakte legen din eller ein klinikk som driv med prevensjonsrettleiing. I nokre tilfelle kan også legen ta opp spørsmålet med deg. Legen skal opplyse deg om korleis operasjonen blir utført og om risikoen i samband med å late seg sterilisere. Legen vil også fortelje deg om andre prevensjonsmetodar som kan vere aktuelle.

Du må vurdere grundig, fritt og uavhengig om sterilisering er den beste måten for deg å hindre uønska svangerskap på. Bestemmer du deg for å bli sterilisert, må du underteikne skjemaet "Begjæring om sterilisering", der du også stadfestar å ha fått informasjon om inngrepet. Legen skriv deretter ei tilvising til det sjukehuset eller til den privatpraktiserande spesialisten som skal utføre steriliseringa, og sender skjemaet med underskrifta di dit.

Legen som utfører operasjonen, skal på førehand forvisse seg om at du har fått informasjon om inngrepet, eventuelt gje den sjølv. Ventetida for å bli sterilisert varierer fra sjukehus til sjukehus.

Sjølv om du har underskrive begjæringa om å bli sterilisert, kan du når som helst ombestemme deg før operasjonen. Hugs i så fall å avbestille timen for inngrepet.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Du må kontakte lege for å få sende inn søknad om sterilisering, og du vil deretter bli sett på ei venteliste.

Før inngrepet kan bli gjort, må du skrive under på eit krav om sterilisering. Dette kan bli gjort hos fastlegen, eller ved oppmøte for for journalopptak.

Som regel får du time til journalopptak og undersøking nokre veker før inngrepet, og deretter får du tid til sjølve operasjonen som blir gjennomført som dagkirurgisk inngrep.

Det betyr at du kan møte fastande om morgonen, bli operert, og så reise heim om ettermiddagen eller kvelden same dag.

2. Under

Sterilisering kan utførast hos ikkje-gravide, i samband med abortinngrep eller i samband med andre gynekologiske operasjonar, ved keisarsnitt eller kort tid etter fødsel. Operasjonen blir utført på gynekologisk eller kirurgisk avdeling på sjukehus. Den blir normalt utført som dagkirurgi under full narkose, og du kan reise heim same dag.

Du får nokre få dagers sjukmelding. Det blir gjort ein liten operasjon på eggleiarane, slik at egget ikkje kan komme frå eggstokken gjennom eggleiaren til livmora. Egget kjem ut i bukhola, løyser seg opp og forsvinn. På denne måten kan sædcellene ikkje nå egget, og befruktninga blir hindra.

3. Etter

Alvorlege komplikasjonar (skade på indre organ som blodkar, tarm og urinblære) er svært sjeldne. Nokre får sårinfeksjon i hud.

Du kan vente deg litt smerte i nokre dagar etter operasjonen, minkande for kvar dag som går. Dette er som regel skuldersmerter og smerter i mellomgolvet, forårsaka av CO2-gassen som blir brukt under operasjonen. Nokre kan få forbigåande temperaturstigning første kvelden og natta.

Ved spesielle medisinske tilstandar kan inngrepet bli dekka av sjukehuset, elles kostar det rundt 4.000 kroner å få inngrepet utført.

Kontakt

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​