HELSENORGE
Psykisk helsevern

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi er ein behandlingsmetode som har fokus på tidlege opplevingar av tap og traumer. Det er bevist at slike opplevingar kan bidra til å utvikle psykiske vanskar seinare i livet, og psykodynamisk terapi er ein godt dokumentert terapi i forhold til desse vanskane. 

Innleiing

Psykoanalyse er den opphavlge metoden som psykodynamisk terapi springer ut av. Det finst fleire variantar av psykodynamisk terapi.

I psykodynamisk terapi for depresjon jobber ein gjerne med å forstå og gjennomarbeide tapsopplevingar, og forstå den psykologiske bakgrunnen for reaksjonen på tapet. Ein tenker gjerne at mykje av følelseslivet vårt er på eit ubevisst plan, og at f.eks angst ofte er eit symptom på at ein ikkje har kontakt med følelsane, eller kan ha vanskar med emosjonell nærleik til andre. Dersom pasientar får hjelp til å møte dei ulike følelsane og sjå korleis dei psykiske symptoma som f.eks angst og depresjon kan auke ved at ein unngår følelsar, kan ein både bli mindre plaga med symptom, og oppleve å få bearbeida viktige hendingar i livshistoria si. På denne måten kan pasientar utvikle ei større emosjonell modnad. Det vil då kunne bli lettare å forholde seg til og takle seinare motgang og tap i livet, utan å gå inn i ein depresjon.

Nokre gongar kan depresjonen ha «satt seg fast» i personlegdomen, som ei sjølvoppleving. Det vil seie at om ein ikkje har mange depresjonssymptom, kan tenkinga og sjølvfølelsen i stor grad vere prega av depressivitet, f.eks ha ein følelse av «at ingenting nyttar», eller følelsen av «å aldri vere god nok». Eit strengt sjølvbilde der både skuld og skamfølelse sit djupt, vil naturlegvis gi innverknad på livskvaliteten til den enkelte. Ein annan person kan kanskje ha ein djup følelse av å kjenne seg tom, einsam, og med ei livshistoriehistorie som ber preg av svært lite opplevd emosjonell stadfesting og lite følelsesmessig kontakt i nære relasjonar. Å arbeide systematisk med følelsar og sjølvoppleving i ein relasjon til ein terapeut vil kunne gi moglegheit for å få korrigerande erfaringer, samtidig som ein lærer seg å sørge over ting som er over eller ein ikkje har fått. Då kan ein bli istand til å legge ulike tapsopplevingar meir bak seg og også bli bedre istand til å takle nye tap og vanskar.

Psykodynamisk terapi er ein effektiv behandlingsmetode på å behandle samansette, komplekse psykiske tilstandar. Dette er bevist gjennom forsking.  

Tilvising og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetenesta treng du tilvising. Fastlegen er den som oftast tilviser til utgreiing og behandling i spesialisthelsetenesta, men det finst også anna helsepersonell som kan tilvise.

Når vi får ei tilvising vil vi på bakgrunn av prioriteringsrettleiaren til Helsedirektoratet "Psykisk helsevern for voksne" vurdere om du har krav på behandling hos oss.

Før

Det er eit krav i spesialisthelsetenesta at vi skal bruke evidensbaserte metodar.

Allereie når du blir søkt inn til behandling kan det vere lurt å tenke over kva mål du har for behandlinga. Om du klarer å gjere nokre små endringar i ventetida er det verdifullt.

Under

Det er viktig at du og behandlar blir einige om måla for behandlinga. Ein god relasjon til behandlar er viktig for å få god hjelp, og det finst mange ulike behandlingsstrategiar.  

Etter

Det er viktig at du bruker det du har lært i behandlinga. Strategiar for å hindre tilbakefall vil også vere tema i slutten av ein terapi.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?