HELSENORGE

Kognitiv adferdsterapi ved langvarig smerte

I psykologisk behandling ved langvarige smerter lærer du strategier for å påvirke i hvilken grad smertene plager deg mentalt og begrenser hverdagen. Det innebærer også strategier for å styrke mestring i hverdagen.

Henvisning og vurdering

For å få et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten trenger du en henvisning. Det er som oftest fastlegen som henviser til utredning og behandling, men annet helsepersonell kan også henvise. Med utgangspunkt i henvisningen og prioriteringsveileder vil vi vurdere om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.
Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

PERSONALIA PASIENT
 

 • Navn, Personnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer

KONTAKTOPPLYSNINGER HENVISER
 

 •   Fastlege, legesenter
 • Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nr.)


1. Henvisningsårsak   

 • Hva ønskes av oss, hvilken utredning
 • Hvilken poliklinikk henvises pasienten til?

2. Hvilken utredning / behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?
 

 • Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
 • Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
 • Nåværende behandlingstilbud?
 • Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan? (vedlegg)

3. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.   

 • Vekt, høyde, (BMI)
 • Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
 • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
 • Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?

4. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?    

 • Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring.
 • Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel?
 • Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)?
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?

5. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?   

 • Barn, samboer/ ektefelle?
 • Hvem bor pasienten sammen med?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?

6. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:   

 • Nasjonalitet
 • Språk
 • Kjønn
 • Behov for tolk

Før

For å kunne gi et godt behandlingstilbud er det viktig å gjøre en utredning av de problemer og plager du søker hjelp for. Utredningen skjer i form av samtale og bruk av ulike kartleggingsverktøy. Dine tanker og meninger om hvilke tiltak som passer best for deg, skal tillegges stor vekt. Behandleren din skal lytte til det du har å si, og dine oppfatninger skal bli tatt på alvor.

Behandling av langvarig smerte er basert på en tverrfaglig utredning av smertene dine, det vil si at flere fagpersoner for eksempel lege, fysioterapeut, sykepleier eller psykolog gjør en vurdering.

Utredningen skal gi en beskrivelse av smertene dine, hva slags smerter det er og hvilke smertemekanismer og opprettholdende faktorer som er inn i bildet. Det skal også gi deg og din behandler et felles utgangspunkt for videre samarbeid og plan for behandling.

Sentrale områder i utredningen
 • Smertenes lokalisasjon, karakter, intensitet, og varighet 
 • Fysiske helseproblemer 
 • Grad av fysisk aktivitet
 • Begrensninger som smertene gir for ulike bevegelser, aktiviteter og gjøremål i hverdagen
 • Søvnproblemer og vedvarende utmattelse
 • Følelsesmessige problemer og plager med angst og depresjon
 • Tanker om smertene og om årsaken til dem
 • Nåværende livssituasjon, familie, studier og arbeid
 • Tidligere stressbelastninger
 • Tidligere utredning og behandling
 • Bruk av medikamenter
 • Bruk av rusmidler
 • Personlige ressurser og mulighet for støtte fra andre
 • Om du har barn og om de har spesielle behov nå som bør ivaretas

Under

Behandling bygget på en tverrfaglig forståelse av langvarige smerter har vist seg å ha god effekt. Behandlingen kan redusere smerteopplevelsen, styrke troen på egen mestring og redusere psykiske plager. Målet er både å få økt funksjon og bedre livskvalitet i hverdagen. Behandlingen må skreddersys hver enkelt, men ofte inngår ulike former for fysisk trening og avspenning, samt tiltak for å redusere stressbelastninger.

Gjennom metoder fra kognitiv atferdsterapi lærer du mestringsstrategier for å påvirke i hvilken grad smertene plager deg mentalt, begrenser hverdagen og hvor stor plass de tar i livet ditt. Det innebærer også kloke handlingsstrategier for å styrke mestring i hverdagen, for eksempel ulike jobbrettede tiltak.

En god relasjon til behandleren din er viktig for å få et godt utbytte. Du skal få informasjon om langvarige smerter og om hva som påvirker smerteopplevelse, og hvordan behandlingen er tenkt å hjelpe. Du skal føle deg godt informert og involvert i hele behandlingsforløpet. Dine pårørende kan gjerne involveres, for å få informasjon og for å være en ressurs i behandlingen. 

Etter

Etter at du har avsluttet behandlingen hos oss i spesialisthelsetjenesten kan du ha utbytte av oppfølging fra fastlegen din og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten. Oppfølgingen varierer ut fra ditt behov og hvilket behandlingstilbud som finnes i kommunen.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?