HELSENORGE
Psykisk helsevern

Interpersonleg terapi

Interpersonleg terapi er ein behandlingsmetode som skal hjelpe pasientar til å meistre mellommenneskelege vanskar på ein tilfredsstillande måte. Sentralt i metoden er å bedre kommunikasjonen med andre menneske, spesielt det som gjeld pasienten sine følelsar og behov, og terapien inneheld element frå både psykodynamisk terapi og kognitiv atferdsterapi.

Innleiing

Før

Allereie når du blir søkt inn til behandling kan du begynne å tenke på måla dine for behandlinga. Om du klarer å gjere nokre små forandringar mens du ventar på behandling, er det verdifullt. Det kan for eksempel dreie seg om å starte med forsiktig fysisk aktivitet eller noko anna som behandlaren din anbefaler.  

Under

I all behandling er det viktig at du og behandlar blir einige om mål for behandlinga. Ein god relasjon til behandlaren er viktig for å få god hjelp.

I Interpersonleg terapi er fokuset i behandlingen på viktige personar i livet ditt, og korleis mellommenneskelege hendingar har påverka- og påverker depresjonen. Tap og rolleoverganger i livet kan føre til at ein reagerer med å bli deprimert, og i denne terapiforma blir fokuset på korleis du kan forholde deg til desse endringane, og innverknadane dei har på kontakten og relasjon til andre menneske. Her legg vi mellom anna vekt på at sosial støtte kan vere beskyttande mot depresjon. Behandling vil i hovudsak vere retta mot interpersonlege problemområde. Psykoedukasjon er også eit viktig element i behandlinga. Det er ei form for terapi som baserer seg på å lære pasientane mest mogleg om sin eigen sjukdom.

Etter

Det er viktig at du bruker det du har lært i behandlinga. Strategiar for å hindre tilbakefall vil også vere tema i slutten av ein terapi.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?