Helsenorge
Computertomografi / Radiologisk avdeling

CT

CT er ei røntgenundersøking der vi tar snittbilete av dei delane av kroppen din med bruk av røntgenstrålar. Bileta blir laga ved hjelp av eit dataprogram.
 

Innleiing

CT-undersøkinga er særs nyttig for å:

  • undersøke blødingar, aneurismer (utposingar på blodkar), hjernesvulstar og hjerneskadar.
  • oppdage svulstar og andre prosessar i heile kroppen.
  • kontroll under og etter kreftbehandling, for å sjå om behandlinga virker
  • avklare infeksjonar og betennelsestilstandar, samt vurdering av lungevev.
  • vurdere organskadar etter skader (traumer).
  • vurdere ortopediske tilstandar
CT-undersøkinga har ulike navn avhengig av kva del av kroppen som skal  undersøkast.

Tilvising og vurderingFør

Førebuingane varierer ut frå kva som skal undersøkast. Informasjon om førebuingar til undersøkinga vert sendt til deg ved innkalling, eller det vert opplyst ved avdelinga når timen blir avtalt.

Under

Korleis undersøkniga blir utført vil variere ut frå kva som skal undersøkast.

Som regel tar undersøkinga mellom 10 og 30 minutt, og er smertefri

Nokre ganger får du ei plastnål (venflon) lagt inn i ei blodåre, viss du skal ha kontrastmiddel i blodet. Nåla vert fjerna etter undersøkinga. Du vil på førehand bli spurt om eventuelle tidlegare reaksjonar på kontrastmiddel, og andre risikofaktorar. Kontrasten medfører svært sjeldan ubehag, men mange føler ein forbigåande varme gjennom kroppen.

Under undersøkinga ligger du på eit motorisert bord som forflyttar deg inn i opninga av CT-maskina. Maskina er open frå begge sider. Du blir ikkje stengt inne i ein "tunnel". Bordet beveger seg litt når bileta blir tatt. Det er heilt avgjerande for biletkvaliteten at du ligg i ro under heile undersøkinga. Enkelte vil også bli bedt om å halde pusten nokre gongar. Dette for å unngå unødige bevegelsar i lunge- og mageregionen.

Personalet går ut av undersøkelsesrommet når bilda blir tatt. Dei observerer deg gjennom eit vindauge og du kan snakka til dei gjennom ein mikrofon i maskina.

Etter

Heimreise

Ved CT-undersøking der kontrast er gitt intravenøst, vil vi be deg vente på avdelinga i 30 minutt etter at kontrasten er sett inn. For andre pasientar gjeld inga spesiell oppfølging.

Resultat av undersøkinga

Resultatet av undersøkinga kan du dessverre ikkje få med ein gong. Bileta vert granska av ein røntgenlege og sendt legen som tilviste deg.

Ver merksam

Normalt sett er det ikkje risikoforhold forbunde med denne undersøkinga. CT-undersøkelsen inneber ioniserande stråling og undersøkingane skal vera tilpassa slik at stråledosen er så låg som mogleg.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?