Psykiatrisk klinikk - Vaksenhabilitering

Vi er ei ambulant spesialistteneste i Sogn og Fjordane. Vi yter tenester til menneske over 18 år med funksjonshemming som følgje av medfødt/erverva skade eller sjukdom, som medfører kognitive og åtferdsmessige funksjonsproblem. Menneske med utviklingshemming og autismespekterforstyrring som har i tillegg åtferdsproblem eller psykiske lidingar, er vår prioriterte målgruppe.

Les meir om Psykiatrisk klinikk - Vaksenhabilitering

Psykiatrisk klinikk - Vaksenhabilitering

Arbeidsforma vår er førebygging, støtte, behandling i pasienten sitt heimemiljø, tiltak i akutte kriser og rettleiing. Tenestene blir ytt til den einskilde, deira nettverk og tiltaksapparatet i kommunane og helsetenesta, både lokalt og poliklinisk. Lengd av behandlingsperiode er avgrensa og avheng av kompleksitet og individuelle tilhøve.

Oppgåvene tek utgangspunkt i prioriteringsrettleiaren «Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten»:

  • kartlegging, observasjon og utgreiing
  • rettleiing og coaching
  • medikamentell rettleiing
  • miljøterapi
  • åtferdsanalyse
  • sosial ferdigheitstrening
  • familie- og nettverksarbeid
  • psykoedukasjon og mestringsarbeid
  • bistand i forhold til KHOL kap. 9 (bruk av makt og tvang i forhold til menneske med utviklingshemming)

Les meir:

Informasjon om Vaksenhabiliteringa i Helse Førde.pdf

Tilvising

Tilvising skal kome frå fastlege, eller andre avdelingar i helseføretaket. Det er mogleg å ta direkte kontakt med Vaksenhabiliteringa for informasjon, rettleiing og råd.

Kurs

Vaksenhabiliteringa tilbyr spesialiserte kurs i hele fylket. Kurskatalog blir sendt ut kvart år.

Kontakt

Oppmøtestad
Vi held til i 2. etasje på Psykiatrisk klinikk ved Førde sentralsjukehus.
Telefon
57 83 97 10
E-post
Postadresse
Helse Førde, Vaksenhabiliteringa, postboks 1000, 6807 Førde.

Praktisk informasjon

Visittider Psykiatrisk klinikk (Førde)

​Har ikkje faste besøkstider. Pårørande og andre er velkomne på besøk. Ta kontakt med sengeposten på førehand, slik at ikkje besøket kollderer med andre aktivitetar.

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​