Psykiatrisk klinikk - DPS døgn

Vi tilbyr behandling av psykosar, depresjonar, bipolare lidingar, angstlidingar og eteforstyrringar med meir. DPS døgn tek imot pasientar til både frivilleg og tvungen psykisk helsevern. Vi vil saman med deg planleggje den behandlinga som er best mogleg tilpassa dine behov og ressursar.

Les meir om Psykiatrisk klinikk - DPS døgn

Psykiatrisk klinikk - DPS døgn

Vi har sengepostar i Førde, alle einerom med og eige bad. Sengeposten på Tronvik har også einerom med eige bad. Der er to av sengane brukarstyrte (etter avtale du du sjølv bestille opphald).

For å bli søkt inn til DPS døgn må du kontakte fastlegen. Du kan og bli tilvist frå psykiatrisk poliklinikk eller andre avdelingar i Helse Førde.

DPS døgn er ein del av det distriktspsykiatriske senteret for kommunane i Sunnfjord og ytre Sogn; Bremanger, Flora, Naustdal, Jølster, Førde, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad, Solund, Høyanger, Balestrand og Gulen.

Målet vårt er å hjelpe deg til betre å meistre eigen livssituasjon. Personalet  er tverrfagleg samansett og består av psykiater, lege, psykolog, sjukepleiarar, hjelpepleiarar, assistentar, sosionom, aktivitør, helsesportspedagog og fysioterapeut.

Behandling
Behandlinga følgjer nasjonale faglege retningslinjer. Behandlingstilboda kan bestå av individuelle samtalar, medikament, ECT, trening og aktivitetar. Det vil bli gjort ei allmennpsykiatrisk utgreiing, vurdering og diagnostisering.

Brukarmedverknad er sentralt. Det betyr at du er med å utarbeide og tilpasse din eigen plan for behandlinga. Vi legg vekt på struktur og døgnrytme, og brukar timeplan som hjelpemiddel. Ved behov får du tilbod om din eigen plan for kva som skal skje etter opphaldet her.

Som ein del av behandlinga vert det lagt vekt på individuelt tilpassa fysisk aktivitet og trening. Du har tilgang til treningsutstyr og basseng, og det er fokus på allsidig rørsleglede. Ta med treningstøy, badetøy, turklede og gode sko. Du har og tilbod om å vere med på ulike formingsaktivitetar både individuelt og i gruppe.

Pårørande er ein viktig ressurs og vi ynskjer eit godt samarbeid med dei. Vi har ein barneansvarleg som har fokus på barn som pårørande.

Vi samarbeider med ulike hjelpeinstansar i kommunen, som fastlege, NAV, psykiatritenesta med fleire. Dette fordi du skal få best mogleg oppfølging etter utskriving om du skulle trenge det.


Vi ønskjer velkomen til behandlingsopphald ved DPS døgn!

Kontaktinformasjon

Telefon
Førde: 57 83 94 98 - Tronvik 41 53 04 77
E-post
Postadresse
Helse Førde, Psykiatrisk klinikk, DPS døgn, postboks 1000, 6807 Førde.
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fann du det du leita etter?