OCD-teamet

OCD-teamet i Helse Førde består av tre personar; psykologspesialist, psykolog og spesialist i kognitiv terapi. Teamet er føretaksdekkjande med plassering i Førde.

​Tilvising

Pasientene vert tilvist lokalt DPS og får ein primærbehandlar. Viss behandlaren vurderer at pasienten har OCD som hovuddiagnose, kan pasienten tilvisast vidare til OCD-teamet. Vi gjer då ei første vurdering, pre-screening, innan to veker (eller så raskt som mogleg). Viss vi vurderer at pasienten har ein behandlingsbar OCD, og pasienten takkar ja til behandling, vert pasienten sett på venteliste. Per i dag er ventetida ca. 6-12 månader. I ventetida ligg behandlingsansvaret på primærbehandlar ved lokalt DPS. Etter fullført behandling går behandlingsansvaret tilbake til primærbehandlar på DPS.

Behandling

Behandling føregår to gongar pr. veke, tysdag og torsdag, 90-120 minutt. Maksimalt tal behandlingsdagar er 17. Dagen etter behandling, onsdag og fredag, har vi ein telefonsamtale på 15-30 minutt. Ved behov tilrår vi ca. 45 prosent sjukemelding; to dagar + to timar, noko som vurderast saman med fastlege.

Behandlinga skjer vanlegvis i Førde, men minimum eitt heimebesøk inngår. Ved behov skjer delar av, eller heile, behandlinga i heimen eller på anna stad utanfor Psykiatrisk klinikk. Pasienten får utførlig informasjon om behandlinga ved pre-screening.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.