Medisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehus

Medisinsk poliklinikk tilbyr utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med indremedisinske problemstillingar innan mage/tarm, hjarte, nyre, hormon, eldremedisin og lunge. Poliklinikken hadde i 2018 om lag 13000 konsultasjonar.
Les meir om Medisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehus

Medisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehus

Det er fastlegen som i hovudsak tilviser deg til oss. Tilvisinga blir vurdert av aktuell spesialist, og det blir planlagt korleis utgreiinga skal gå føre seg.
Tida det tek før ein får time vil variere etter problemstilling og kor alvorleg tilstanden er.

Du får brev der det vil stå kva undersøking du skal til og om det er førebuingar du eventuelt skal gjere før du kjem til oss.

Vi har tett samarbeid med andre avdelingar, spesielt medisinsk sengepost, men også med til dømes nevrologisk avdeling, kirurgisk avdeling og seksjon for medisinsk heimebehandling.

Mage/tarm
Gastroenterologi er læra om sjukdom i magen og fordøyingskanalen. Dette omfattar sjukdomsteikn og / eller sjukdom i spiserøyret, magesekken, tolvfingertarmen, tynntarmen, tjukktarmen, endetarmen, levra, galleveiene og bukspyttkjertelen. Vi utfører gastroskopi, kolonskopi, tek ulike prøver, samt supplerer med biletdiagnostikk der det er naudsynt.

Infusjon
Som ledd i behandling for ulike kroniske sjukdomar tilbyr vi infusjonsbehandling. Mange infusjonar vert gitt i kommunehelseteneste, men ein god del pasientar får tilbod om infusjonsbehandling hjå oss.

Lunge
Vi tilbyr utgreiing, behandling og følgjer opp eit stort tal pasientar med ulike lungediagnosar. Pasientane våre kan bli testa med fleire ulike prøvar og undersøkingar i forbindelse med legekonsultasjonen. Det blir ofte tatt røntgenbilete av lungene, blodprøvar og ulike lungefunksjonstestar

Hjarte
Vi tilbyr utgreiing, behandlar og følgjer opp pasientar med ulik form for hjartesjukdom.
Hjarterehabilitering: Oppfølging av pasientar som er under opptrening etter hjarteinfarkt.
Hjartesviktpoliklinikk: Vi tilbyr oppfølging til pasientar med hjartesvikt
Oppfølging via telemonitorering til pasientar med pacemaker.

Endokrinologi
Vi tilbyr utgreiing, behandling og følgjer opp pasientar med diabetes og andre hormonsjukdommar.

Eldremedisin
Vi tilbyr utgreiing, behandling og oppfølging av kognitiv svikt, medikamentbruk, svimmelheit, fall og hjartesjukdom hos eldre med samansette vanskar.

Klinisk ernæringsfysiologi
Vi tilbyr oppfølging frå klinisk ernæringsfysiolog til alle avdelingar i Helse Førde. Våre kliniske ernæringsfysiologar tilbyr konsultasjonar der ein blant anna lagar kostplanar som er tilpassa ulike medisinske problemstillingar. Vi tilbyr også gruppeopplæring til pasientar og har opplæringsansvar for andre faggrupper i Helse Førde.

For å få denne tenesta må ein ha tilvising frå lege i spesialisthelsetenesta.

Nyre
Vi tilbyr utredning, behandling og oppfølging til pasientar med nyresjukdom. Donorutgreiing er også ein del av tilbodet.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Førde sentralsjukehus 1. etg, inn korridoren til venstre forbi resepsjonen. Meld deg i luke 1, så vert du vist til rett ventesone.
Telefon
57 83 04 21
Førde sentralsjukehus
Besøksadresse
Svanehaugvegen 2(Kart)
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Telefon
57 83 90 00
Telefontider og resepsjonen er bemanna heile døgnet.
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

Bank

​Du finn banktenester i 1. etasje.

Sparebanken Sogn og Fjordane har terminal for kontantuttak og terminal for å nytte nettbank.

Blomar

​Du finn eige utsal av blomar. Det er Astri Blomster som sel blomar til pasientar og pårørande, og elles til besøkjande ved sjukehuset.

NB:
Det er ikkje høve til å ta med potteplantar, avskorne blomar og tørka blomar i postoperative overvakingseiningar, intensivavdelingar og fødestover.

Eigendel på sjukehus og poliklinikk

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Kiosk

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Mobiltelefon

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Parkering FSS

​Det er sett av 99 parkeringsplassar som er eksklusive for pasientar og pårørande (sjå raudt område på kartet). All parkering ved alle Helse Førde sine institusjonar er gratis, men det blir gitt parkeringsbot ved feilparkering. Ein må følge skiltinga rundt Førde sentralsjukehus.

trafikkplan_fss_900_ny2.jpg

På to parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus er det automat for parkeringsbillett. Eller pasientar kan nytte parkeringsbeviset som er tilsendt ved innkalling.

Pårørande kan nytte automaten til å ta kontakt med resepsjonen inne på sjukehuset. Pårørande må då gi beskjed om kven de skal besøke på sjukehuset for så å få ein billett frå automaten.

Blodgjevarar har eigne parkeringsplassar og må nytte eige parkeringsbevis som blodgjevarar får.

Pasienthotell

​I 7. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthote.

Pasienthotellet har 21 senger. Dei er fordelt på sju enkle rom og sju doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

Trådlaust nett - internett

​​Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk. Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Passord på SMS

Du som ønskjer å nytte internett blir beden om å legge inn mobilnummeret ditt. Du treng ikkje gje opp andre opplysningar enn det. Brukarnamn og passord får du tilsendt som ei tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar før du treng å be om nytt passord på innloggingssida.

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Visittider Førde sentralsjukehus

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller annan nær omsorgsperson samt søsken til barnet kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.

Fann du det du leita etter?