Kvinneklinikken Helse Førde under Koronapandemien

Kvinneklinikken Helse Førde har innført fleire tiltak i samanheng med Koronapandemien. Smitteverntiltaka er laga ut frå anbefalte retningslinjer frå FHI. Dette med omsyn til både pasientar og tilsette ved Kvinneklinikken.

​Fødepoliklinikk/Gynekologisk poliklinikk/Samtalepoliklinikk og Ammepoliklinikk

 • Far/medmor kan vere med på rutineultralyd
 • Andre polikliniske konsultasjonar, utan fylgje
 • Individuelle omsyn ved særskilte behov
 • Samtalepoliklinikk kan ein etter avtale ha med partnar
 • Ammepoliklinikk kjem mor og barn åleine

Besøk på gynekologisk sengepost

 • Gyn-pasientar kan ha besøk av 1-2 pårørande pr dag etter avtale med gynekologisk personell. Tlf: 57839253


Fødsel og barselopphald ved kvinneklinikken Helse Førde

Smittevern Helse Førde tilrår følgjande:

FØDSEL

 • Fødande og partner blir rekna som ein kohort og skal screenast med spørsmål på vanlig måte før eller ved innkomst.
 • Ved negativ screening får partner vere med ved innleggelse på FØDESTUE. (treng ikkje vente til aktiv fase av fødsel)
 • Ved igangsetting av fødsel der kvinna ligg på ventestue i påvente fødsel slepp ikkje partnar inn på sjukehuset før kvinna blir overflytta fødestue.
 • Ved positiv screening (karantene, isolasjon, symptom) får partner ikkje komme inn i sjukehuset.
 • Systematisk bruk av hurtigtest er pr.no ikkje eit tiltak i Helse Førde sitt område. (viser til helsedirektoratet sine anbefalinger fra 26.02.21)
 • Partnar kan vere med på  keisarsnitt
 • Dersom partnar ikkje kan vere med, kan du ta med deg ein anna nær person under fødsel.

BARSEL

 • Det er dessverre ikkje mogleg med familierom på barselavdelinga slik situasjonen er no. Unntak gjeld berre der det er journalført medisinsk grunn til at partnar skal vere hjå barselkvinna.
 • Far/medmor kan kome på barselbesøk 1 time pr dag. Når mor og Far/medmor har avtalt tidspunkt, gjev mor beskjed til personalet som kontakter resepsjon slik at far/ medmor slepp inn.
 • Sysken/andre pårørande kan ikkje kome på barselbesøk
 • Mor og barn skal ikkje ta imot barselbesøk utanfor avdelinga under barselopphaldet

Hugs avstand til andre, god handhygiene, god hostehygiene, og godt humør

 

Polikliniske besøk ved God Start Lærdal sjukehus

 • Far/medmor kan vere med på rutineultralyd
 • Andre polikliniske konsultasjonar, utan fylgje
 • Individuelle omsyn kan takast ved særskilde behov
 • Ved polikliniske konsultasjoner i barseltida må mor og barn kome åleine.
   

Barselopphald ved God Start Lærdal sjukehus

 • Far/medmor kan vere i avdelinga under barselopphaldet, men lyt avgrense trafikk inn og ut av avdelinga
 • Sysken/andre pårørande kan ikkje kome på barselbesøk
 • Dersom far/medmor ikkje overnatter med mor i barselopphaldet kan han/ho komme på vitjing 1 time pr dag. Om du ikkje har partnar eller partnar ikkje kan vere med kan du ha med ein anna nær person under barselopphaldet. Besøk avtalast med personalet ved å ringe God start 57640200
   

Polikliniske besøk ved God start Nordfjord sjukehus

 • Far/medmor kan vere med på rutineultralyd
 • Andre polikliniske konsultasjonar, utan fylgje
 • Individuelle omsyn kan takast ved særskilte høve
 • Ved polikliniske konsultasjonar i barseltida må mor og barn kome åleine.
   

Barselopphald ved God start Nordfjord sjukehus

 • Far/medmor kan vere i avdelinga under barselopphaldet, men det er ikkje høve til å gå inn og ut av avdelinga. 
 • Sysken/andre pårørande kan ikkje kome på barselbesøk.

 

 

Fann du det du leita etter?