Kvinneklinikken Helse Førde under Koronapandemien

Kvinneklinikken Helse Førde har innført fleire tiltak i samanheng med Koronapandemien. Smitteverntiltaka er laga ut frå anbefalte retningslinjer frå FHI. Dette med omsyn til både pasientar og tilsette ved Kvinneklinikken.

Når det gjeld partners tilstedeværelse på fødeavdeling venter vi per dags dato på nye retningslinjer frå Helse Vest RHF.

Fødepoliklinikk/Gynekologisk poliklinikk/Samtalepoliklinikk og Ammepoliklinikk

 • Far/medmor kan vere med på rutineultralyd
 • Andre polikliniske konsultasjonar, utan fylgje
 • Individuelle omsyn ved særskilte behov
 • Samtalepoliklinikk kan ein etter avtale ha med partnar
 • Ammepoliklinikk kjem mor og barn åleine

Besøk på gynekologisk sengepost

 • Gyn-pasientar kan ha besøk av 1-2 pårørande pr dag etter avtale med gynekologisk personell. Tlf: 57839253


Fødsel og barselopphald ved kvinneklinikken Helse Førde

Smittevern Helse Førde tilrår følgjande 11.03.21:

FØDSEL

 • Fødande og partner blir rekna som ein kohort og skal screenast med spørsmål på vanlig måte før eller ved innkomst.
 • Ved negativ screening får partner vere med ved innleggelse på FØDESTUE. (treng ikkje vente til aktiv fase av fødsel)
 • Ved igangsetting av fødsel der kvinna ligg på ventestue i påvente fødsel slepp ikkje partnar inn på sjukehuset før kvinna blir overflytta fødestue.
 • Ved positiv screening (karantene, isolasjon, symptom) får partner ikkje komme inn i sjukehuset.
 • Systematisk bruk av hurtigtest er pr.no ikkje eit tiltak i Helse Førde sitt område. (viser til helsedirektoratet sine anbefalinger fra 26.02.21)
 • Partnar kan vere med på  keisarsnitt
 • Dersom partnar ikkje kan vere med, kan du ta med deg ein anna nær person under fødsel.

BARSEL

 • Det er dessverre ikkje mogleg med familierom på barselavdelinga slik situasjonen er no. Unntak gjeld berre der det er journalført medisinsk grunn til at partnar skal vere hjå barselkvinna.
 • Far/medmor kan kome på barselbesøk 1 time pr dag. Når mor og Far/medmor har avtalt tidspunkt, gjev mor beskjed til personalet som kontakter resepsjon slik at far/ medmor slepp inn.
 • Sysken/andre pårørande kan ikkje kome på barselbesøk
 • Mor og barn skal ikkje ta imot barselbesøk utanfor avdelinga under barselopphaldet

Hugs avstand til andre, god handhygiene, god hostehygiene, og godt humør

 

Polikliniske besøk ved God Start Lærdal sjukehus

 • Far/medmor kan vere med på rutineultralyd
 • Andre polikliniske konsultasjonar, utan fylgje
 • Individuelle omsyn kan takast ved særskilde behov
 • Ved polikliniske konsultasjoner i barseltida må mor og barn kome åleine.
   

Barselopphald ved God Start Lærdal sjukehus

 • Far/medmor kan vere i avdelinga under barselopphaldet, men lyt avgrense trafikk inn og ut av avdelinga
 • Sysken/andre pårørande kan ikkje kome på barselbesøk
 • Dersom far/medmor ikkje overnatter med mor i barselopphaldet kan han/ho komme på vitjing 1 time pr dag. Om du ikkje har partnar eller partnar ikkje kan vere med kan du ha med ein anna nær person under barselopphaldet. Besøk avtalast med personalet ved å ringe God start 57640200
   

Polikliniske besøk ved God start Nordfjord sjukehus

 • Far/medmor kan vere med på rutineultralyd
 • Andre polikliniske konsultasjonar, utan fylgje
 • Individuelle omsyn kan takast ved særskilte høve
 • Ved polikliniske konsultasjonar i barseltida må mor og barn kome åleine.
   

Barselopphald ved God start Nordfjord sjukehus

 • Far/medmor kan vere i avdelinga under barselopphaldet, men det er ikkje høve til å gå inn og ut av avdelinga. 
 • Sysken/andre pårørande kan ikkje kome på barselbesøk.

 

 

Fann du det du leita etter?