Kvinneklinikken Helse Førde under Koronapandemien

Kvinneklinikken Helse Førde har innført fleire tiltak i samanheng med Koronapandemien. Smitteverntiltaka er laga ut frå anbefalte retningslinjer frå FHI. Dette med omsyn til både pasientar og tilsette ved Kvinneklinikken.

Fødepoliklinikk/Gynekologisk poliklinikk/Samtalepoliklinikk og Ammepoliklinikk

 • Far/medmor kan vere med på rutineultralyd
 • Andre polikliniske konsultasjonar, utan fylgje
 • Individuelle omsyn ved særskilte behov
 • Samtalepoliklinikk kan ein etter avtale ha med partnar
 • Ammepoliklinikk kjem mor og barn åleine

Besøk på gynekologisk sengepost

 • Gyn-pasientar kan ha besøk av 1-2 pårørande pr dag etter avtale med gynekologisk personell. Tlf: 57839253

Barselopphald ved føde og barselavdelinga Helse Førde

På føde- og barselavdelingane tillet vi no berre at partnar er med under sjølve fødselen. Den fødande må være i aktiv fødsel før partnar slepp inn på sjukehuset og kvinneklinikken. Dersom partnar ikkje kan vere med, kan du ta med deg ein anna nær person under fødsel. Det er dessverre ikkje mogleg å ha partnar med seg  på barselavdelinga slik situasjonen er no. Unntak gjeld berre der det er journalført medisinsk grunn til at partnar skal vere hjå barselkvinna.
 
Partnar som er i heimekarantene, venter på prøvesvar mtp. covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan diverre ikkje kome inn på sjukehuset.

Hugs avstand til andre, god handhygiene, god hostehygiene, og godt humør

 • Far/medmor kan vere med på aktiv fødsel
 • Far/medmor kan vere med på planlagde keisarsnitt
 • Far/medmor kan ikkje overnatte på barselavdelinga.
 • Far/medmor kan kome på barselbesøk 1 time pr dag. Når mor og Far/medmor har avtalt tidspunkt, gjev mor beskjed til personalet som kontakter resepsjon slik at far/ medmor slepp inn.
 • Sysken/andre pårørande kan ikkje kome på barselbesøk
 • Mor og barn skal ikkje ta imot barselbesøk utanfor avdelinga under barselopphaldet
   

Polikliniske besøk ved God Start Lærdal sjukehus

 • Far/medmor kan vere med på rutineultralyd
 • Andre polikliniske konsultasjonar, utan fylgje
 • Individuelle omsyn kan takast ved særskilde behov
 • Ved polikliniske konsultasjoner i barseltida må mor og barn kome åleine.
   

Barselopphald ved God Start Lærdal sjukehus

 • Far/medmor kan vere i avdelinga under barselopphaldet, men lyt avgrense trafikk inn og ut av avdelinga
 • Sysken/andre pårørande kan ikkje kome på barselbesøk
 • Dersom far/medmor ikkje overnatter med mor i barselopphaldet kan han/ho komme på vitjing 1 time pr dag. Om du ikkje har partnar eller partnar ikkje kan vere med kan du ha med ein anna nær person under barselopphaldet. Besøk avtalast med personalet ved å ringe God start 57640200
   

Polikliniske besøk ved God start Nordfjord sjukehus

 • Far/medmor kan vere med på rutineultralyd
 • Andre polikliniske konsultasjonar, utan fylgje
 • Individuelle omsyn kan takast ved særskilte høve
 • Ved polikliniske konsultasjonar i barseltida må mor og barn kome åleine.
   

Barselopphald ved God start Nordfjord sjukehus

 • Far/medmor kan vere i avdelinga under barselopphaldet, men det er ikkje høve til å gå inn og ut av avdelinga. 
 • Sysken/andre pårørande kan ikkje kome på barselbesøk.

 

 

Fann du det du leita etter?