Helsenorge

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Helse Førde har tenestekonsesjon frå Helsedirektoratet for gjennomføring av kurs i akuttmedisin for legevaktspersonell. Dette kurset dekkjer kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin, samt krav til legar og anna personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientretta arbeid.

Kurset er basert på gjennomført nasjonalt e-læringskurs før oppmøte til praktisk to-dagars kurs. Praktisk kurs vert gjennomført med hovudvekt på praktiske ferdigheiter, samtrening og kommunikasjon.

Komande kurs​​

​2022​​

7. - 8. mars - akuttmedisinkurs (24 plassar)
8. mars - nødnett radiobrukar (15 plassar)

5. - 6. september - akuttmedisinkurs (24 plassar)
6. september - nødnett radiobrukar (15 plassar)

 

Påmelding: Lærlingsportalen

 

​Kursstad

Førde sentralsjukehus, 6807 Førde
Kartlenkje gulesider

Målgruppe

Legevaktpersonell, inkludert legar i vakt (fastlege og andre legevaktslegar) samt sjukepleiarar og andre personellgrupper i legevakta.

Læringsmål

 • Kurset skal gjere deltakarane i stand til å identifisere pasientar med akutte livstrugande tilstandar og avdekkje svikt i vitale funksjonar gjennom ABCDE undersøking.
 • Deltakarane skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheiter og prosedyrar og kjenne til når desse skal brukast.

 • Deltakarane skal lære grunnleggjande akuttmedisinske prinsipp og tenkjemåtar.

 • Kurset skal sikre trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i det akuttmedisinske nettverket, samt andre naudetatar.

 • Kurset skal sikre kjennskap til lokale forhold og rutinar i akuttmedisinske situasjonar.
 • Det skal vere tid og rom for refleksjon kring eiga rolle i det akuttmedisinske teamet og i det akuttmedisinske nettverket.

Hovudtema

 • Luftvegshandtering, assistert ventilasjon, pleurapunksjon, C PAP, Oksygenbehandling
 • Helsepersonell hjerte-lungeredning HHLR

 • Sirkulasjonsproblematikk og blødningskontroll

 • Behandling av akutt hjertesjukdom (trombolyse/PCI)

 • Prehospitale prinsipp ved traumehandtering, transportstabilisering, opptreden på skadested

 • Bruk av samband, kommunikasjon, CRM

Kurset vert gjennomført i tråd med rammeplan utarbeidd av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (Norce), med lokal tilpassing og omsyn på lokale forhold i Helse Førde sitt ansvarsområde.

Del 1 – Nettkurs (e-læring)

Nettkurset skal vere gjennomført før den praktiske delen, og du må dokumentere at kurset er gjennomført før du kan ta det praktiske kurset. Administrasjonsgebyr for kurset er 250 kroner per deltakar. Kommunane kan søkje om å få gebyret dekka av tilskuddsordningen for kurs i akuttmedisin.

Varigheit: 7 timar

Kurslenkje: Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (uni.no)

Kursgodkjenning​​

 • Lege: Godkjent av Legeforeningan som 7 timar teljande kurs til spesialitet i allmennmedisin (vidare- og etterutdanning).
 • Sjukepleiar: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterande for godkjenning til klinisk spesialist i sjukepleie/spesialsjukepleie med 7 timar.
 • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timar teljande kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærar.

Kursbevis: Kurset ligg på Nklms læringsportal. Dette gjer både registrering og utferdig av kursbevis enkelt og oversiktleg. Kursbeviset blir liggjande i portalen og kan hentast fram ved pålogging.

Del 2 – praktisk kurs​​

Varigheit: 15 timer over to kursdagar.
Timeplan: Ligg tilgjengeleg i påmeldingsmodul

Kursgodkjenning​​

 • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timar teljande emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (vidare- og etterutdanning).
 • Sjukepleiar: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterande for godkjenning til klinisk spesialist i sjukepleie/spesialsjukepleie med 15 timar.
 • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timar teljande kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærar.

Tilskotsordning​​

Utdrag frå helsedirektoratet:
"Det gis tilskudd til:

 1. Nettkurs og kurs i akuttmedisin for leger (ikke turnusleger) og annet helsepersonell i legevakt som ikke har gjennomgått slikt kurs.

Kurs i akuttmedisin for leger og annet helsepersonell i legevakt, inkludert fastlegekontor som har legevaktsansvar på dagtid: kr 5 000 i kursavgift per deltaker og kr 250 per deltaker for nettkurs dekkes. For fast ansatte fastleger og annet helsepersonell dekkes også kr 4000 i reise/oppholdsutgifter per deltaker".