Kurs og opplæring

Her finn du informasjon om kurs og opplæring til pasientar, pårørande og fagpersonell.

Til deg som skal på kurs

Tilvising

Helsepersonell og fastlegar som ønskjer å tilvise sine pasientar til LMS-kurs kan gjere dette ved å sende ein tilvising, digitalt eller per post, til oss. Tilvisinga skal sendast til det aktuelle sjukehuset/avdelinga, og merkast spesielt med namnet på kurset.


Tilvisinga vil bli vurdert av aktuell fagavdeling før pasienten eventuelt får innkalling til kurs.

Praktisk informasjon til deg som skal på kurs

Kurs som ikkje krev tilvising frå lege

Kurs som ikkje treng tilvising frå lege gir heller ikkje rett til refusjon av reiseutgifter. Desse kursa er gratis og krev ikkje eigendel. Eksempel på slike kurs kan vere opne temakveldar.

Kursutgifter

Prisen på kvart legetilviste læringstilbod er lik eigendelen som ved vanleg poliklinisk konsultasjon. Tilbodet er gratis for born under 16 år eller om du har frikort.

Pårørande som er i følgje med pasient betaler ikkje eigendel.

Matservering

Lunsj kan kjøpast på heildagskursa, eller ein kan ha med seg niste.

Avbestilling av legetilviste kurs

Om du ikkje kjem til kurs du er påmeldt til utan å seie frå innan 24 timar før kursstart, blir du belasta med 690 kroner sjølv om du har frikort.

Kostnadar og refusjon av utgifter ved kurs som krev tilvising frå lege

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod ved andre helseføretak i Helse Vest har pasientar og pårørande rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.

Reiseutgifter på pasientar

Som deltakar på legetilviste kurs kan du ha rett til dekking av transport, kost og overnatting mot ein eigendelHer kan du søke om å få dekke reiseutgifter

Dekking av utgifter til overnatting skal avtalast snarast råd etter at du har motteke innkalling til kurs, ring til Pasientreiser, telefon 05515.

Brukarar med særskilde behov for transport kan ha rett på rekvisisjon til pasientreise. Drosje tur-retur må tingast seinast dagen før på telefon 05515. 

Ta vare på alle kvitteringar. Ta kontakt med pasientreiser om du tenkjer at dette kan gjelde deg.

Reiseutgifter for pårørande

Pårørande har dei same rettane som pasientar når det gjeld kost/opphald/reise, dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta på læringstilbodet. Dersom ein må ha permisjon frå arbeid, kan pårørande eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon.

Foreldre/pårørande til barn som skal delta på læringstilbod, kan ved fråvær frå arbeid søke om opplæringspengar.

Dette har same sats som sjukepengar under føresetnad av at ein har rett til sjukepengar. Ved omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sjukdom, kan det ytast opplæringspengar sjølv om barnet er over 18 år.

Reisefølgje

Dersom pasienten har erklæring frå lege om behov for følgje på reisa, har reisefølgjet rett til dekking av reise/kost/opphaldsutgifter.

Reisefølgjet kan og få noko godtgjersle for tapt arbeidsinntekt.

Reise og tilkomst til kurs

Kursa blir arrangert ulike stadar i Helse Førde sitt område. Sjå informasjon om dei ulike kursa kvar ditt kurs er.


Om lærings- og meistringssenteret

Kurs og opplæring for deg som er pasient eller pårørande er vår hovudoppgåve. Kurstilbod finst ved alle avdelingar. Tilbodet hos oss er til deg som har kronisk sjukdom eller har fått nedsett funksjonsevne, og dine pårørande.
Kommande arrangement

 • Informasjonskapslar

  Denne nettstaden brukar informasjonskapslar for å velje språk og samle inn statistikk. Informasjonskapslar kan spore internettbruken din, men vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.

 • Personvern

  Personvern her handlar om korleis nettsida samlar inn og brukar informasjonen frå dei som besøker nettstaden.

 • Kart

  For meir detaljerte kart kan du sjå dei einskilde einingane i Helse Førde.

 • Eigendel og frikort

  Du får dekt delar av utgiftene dine ved behandling hos lege, på poliklinikk eller andre behandlingsinstitusjonar, men du må betale ein eigendel. Når du har betalt over eit visst beløp i eigendelar, får du frikort for helsetenester. Det er u...

 • Utdanning og kompetanse

  I Helse Førde møter du eit spennande fagmiljø, og vi tilbyr deg spennande og utfordrande arbeidsoppgåver innanfor ulike fagområder. Behovet vårt for arbeidskraft er ikkje berre innan helsefag, vi treng og teknisk, økonomisk og administrativ...

 • Jobb med oss i Helse Førde

  Vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidarar med ulik bakgrunn. I Helse Førde møter du eit spennande fagmiljø. Omkring oss har vi flott natur og gode lokalsamfunn.

 • Lærdal og Eid på topp ti-liste

  Nordfjord og Lærdal sjukehus er mellom dei ti sjukehusa som får høgast skår i ein rapport om pasienterfaringar ved norske sjukehus.

 • DPS døgn - Førde

  DPS døgn i Førde har 14 plassar og er ein del av det distriktspsykiatriske senteret (DPS) for 13 kommunar i Sunnfjord og ytre Sogn. Vi held til i eige bygg i tilknyting til Førde sentralsjukehus, berre minutt å køyre frå Førde sentrum.

 • Praktisk informasjon

  Praktisk informasjon om institusjonane i Helse Førde.

 • Presentasjonar frå Fagdag: Tuberkulose

  Her kjem presentasjonane frå Fagdagen. Tuberkulose.

 • Kva er kliniske studier

  Kliniske studier, eller utprøvande behandling, er studier som blir utført på menneske for å undersøke verknad av legemidlar eller andre behandlingsmetodar, men og for å undersøke korleis medikament omdannast i kroppen og om biverknader er akseptable.

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltek du i ein klinisk studie, har du mellom anna rett til å trekke deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

 • Fredagsmøter i Helse Førde

  Kvar fredag, kl. 08.00 – 08.45 presenterer ulike avdelingar eit tema i auditoriet ved Førde Sentralsjukehus. Tema er ofte medisinskfaglege, men førelesinga er open for alle interesserte. Lista over tema vil fortløpande bli oppdatert etterkv...

 • Kontaktpunkt med kommunane

  Her finn du ulike adresselister der du finn ulike kontaktadresser, med meir, til tilsette i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane.

 • Rettar og moglegheiter

  Vi ønskjer at du som pasient og dine næraste skal få god informasjon, hjelp og rettleiing til å leve best mogleg med sjukdomen, skaden eller tilstanden din. I eit pasientforhold vil behandlingsopplegget bli utforma individuelt for kvar pasi...

 • Pressemelding - ulukker

  Helse Førde gir ut pressemeldingar i etterkant av ulukker og hendingar som kan ha interesse for media. Meldingane er standardiserte og gir dei opplysningane vi kan gå ut med.

 • Lytteposten i Helse Førde

  Har du noko på hjarte etter sjukehusbesøken? Ring Lytteposten!

 • Vernetenesta i Helse Førde

  Verneombodet skal ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I samarbeid med medarbeidarar, tillitsvalte og leiarar skal venetenesta i helseføretaket bidra til at helse, miljø og sikkerhet skal være en sjølvsa...

 • For tilsette i Helse Førde

  På denne sida finn du som tilsette i Helse Førde informasjon som kan vere nyttig å ha tilgang til heime. Mesteparten av informasjonen du treng blir publisert berre på vårt intranett.

 • Generelt før du kjem til operasjon

  Ta med all medisinen du brukar.

 • Offentleg postjournal Helse Førde

  Her finn du Helse Førde sine offentlege postjournalar siste to månader. Dersom du ønskjer innsyn i eitt av dokumenta så skal du kontakte oss på elektronisk post då alle ønskje om innsyn skal dokumenterast i vårt arkivsystem.

 • Kompetanseheving av eigne tilsette

  Våre medarbeidarar sin kompetanse er svært viktig for kvaliteten i leveransen av dei oppgåvene som skal løysast i Helse Førde.

 • Studentar i praksis

  Helse Førde har ei rekkje studentar i praksis.

 • Lærlingar

  Helse Førde tilbyr lærlingplassar innanfor fleire yrkesfag.

 • Spesialisering

  Helse Førde tilbys LIS-stillingar innanfor medisin, kirurgi og psykisk helsevern.

 • Traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar

  Helse Førde har i samarbeid med Førde kommune og Flora kommune starta ein pilot med utprøving av traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar.

 • Lege i spesialisering del 1 (LIS1)

  Forskrift om ny spesialistutdanning for legar trådde i kraft 1.3.2017. Første kull av LIS1 starta opp 1.9.2017. Andre og tredje del, LIS2 og LIS3, trer i kraft 1.3.2019. Totalt varer LIS1-tenesta i 18 månader, kor 12 av desse skal gjennomfø...

 • Læringsportalen

  I Læringsportalen finn tilsette all kursaktivitet i Helse Førde, både e-læringskurs og klasseromsundervisning. Læringsportalen er sentral i undervisningsaktiviteten i Helse Førde.

 • Apotek

  Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

 • Eigendel på sjukehus og poliklinikk

  For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell terapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

 • Foto og film

  Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

 • Mattilbod i Helse Førde

  Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

 • Mobiltelefon

  Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

 • Trådlaust nett - internett

  Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk.

 • Visittider Helse Førde

  Her finn du visittider til våre institusjonar i Helse Førde.

 • Parkering Førde sentralsjukehus

  Ved Førde sentralsjukehus er det sett av 99 parkeringsplassar som er eksklusive for pasientar og pårørande (sjå raudt område på kartet).

 • - Eg valde turnus i Helse Førde

  Ingeborg Marie Sleire valde turnus i Helse Førde sidan ho kjente til sjukehuset og med det visste at dette var ein god plass å kome til.

 • Møteplan 2019

  Oversikt over møta i styret for Helse Førde i 2019

 • Generelle opplysningar

 • Endre eller avbestille time

  Du kan sjekke timeavtalane dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos på nett.

 • Pasientjournal

  All pasientbehandling skal dokumenterast i ein pasientjournal.

 • Raskare tilbake

  Raskare tilbake er eit tilbud til deg som er sjukmeld, eller står i fare for å bli det. Hensikta er å få deg raskare inn til spesialist og tilbake att i jobb, for å forkorte eller unngå sjukmelding. Det er fastlegen som tilviser til «Raskare tilbake».

 • Pasientreiser

  Reiser du til og frå offentleg godkjend behandling, kan du ha rett til å få dekka reiseutgifter.

 • Barn som pårørande

  Barn og unge vert påverka når nokon i familien er sjuke, og dei treng å forstå kva som skjer. Det kan vere at du sjølv er pasient, pårørande eller at du er forelder til sjuke barn med søsken. Vi på sjukehuset skal medverke til at barn og un...

 • Forløpskoordinatorar

  Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg basert og normgivande, og skal bidra til betre oversikt og tryggleik for pasienten.

 • Teieplikt

  Helsepersonell har teieplikt og kan ikkje formidle helseopplysningar om deg til andre dersom du ikkje har gitt samtykke til dette, eller det er bestemt i lov som for eksempel når det er nødvendig for å sikre forsvarleg helsehjelp.

 • Helse og arbeid

  Er du sjukemeld eller står du i fare for å bli det? Helse og arbeid er ei vidareføring av arbeidsretta behandlingstilbod etter at ordninga "Raskere tilbake" blei lagd om frå 2018. Tilbodet er i hovudsak for personar med psykiske lidingar (a...

 • Fritt behandlingsval

  Du har rett til å velje behandlingsstad i heile Noreg når du har fått ei tilvising. Som pasient i spesialisthelsetenesta kan du samanlikne ventetider og sjå kva behandlingsstader du kan velje.

 • Kontaktpunkt utskriving av pasientar

  Kontaktpersonar innan pleie og omsorg i kommunane i Sogn og Fjordane.

 • Koordineringsrådet

  Koordineringsrådet er eit administrativt samarbeidsutval for Helse Førde HF og kommunane i Sogn og Fjordane. Partane har gjennom inngått rammeavtale forplikta seg til å etablere og nytte koordineringsrådet i tråd med føresetnadene i dette mandatet.

Hjerterehabilitering januar 2019https://helse-forde.no/arrangementer/hjerterehabilitering-januar-2019-2019-01-07Hjerterehabilitering januar 2019 Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus. Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus. 07.01.2019 08:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeNordfjord sjukehusBiblioteket i kjellaren, Sjukehusvegen, 6770 Nordfjordeid.Helse Førde
INR - eigenkontroll av Marevanbehandlinghttps://helse-forde.no/arrangementer/inr-eigenkontroll-av-marevanbehandling-2019-01-15INR - eigenkontroll av MarevanbehandlingHelse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.15.01.2019 12:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret i Helse Førde HF (ved Rema 1000 på Vie senter)Helse Førde
Livsstyrketrening - å meistre livet - og jobbenhttps://helse-forde.no/arrangementer/livsstyrketrening-a-meistre-livet-og-jobben-2019-01-22Livsstyrketrening - å meistre livet - og jobbenLærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. 22.01.2019 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFlorø - SMS-senteretSunnfjord medisinske senter i Florø, LMS sine lokaler i 2.etasje.Helse Førde
Osteoporosekurshttps://helse-forde.no/arrangementer/osteoporosekurs-2019-01-23OsteoporosekursHelse Førde tilbyr opplæring til deg med osteoporose.Helse Førde tilbyr opplæring til deg med osteoporose.23.01.2019 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeVie senter - LMSHelse Førde

Faste arrangement

  Fann du det du leita etter?
  Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.