Kurs og opplæring

Pasientar og pårørande skal få god opplæring og informasjon om eigen sjukdom eller skade, for å vere best mogleg i stand til å meistre endringar i livet sitt. Læring, meistring og tryggleik er viktige mål for opplæring til pasientar og pårørande.

​Vi held kurs og opplæring for p​​​asientar, pårørande og fagpersonell.

​Målet for våre lærings- og meistringskurs er at du skal lære om sjukdommen din og korleis du kan meistre kvardagen. 

Vår pasientopplæring set fokus på deg​​​​​​ som pasient. Du skal kunne medverke med dine erfaringar og forståing for din eigen situasjon. Du vil møte erfarne pasientar og deira pårørande som fortel korleis dei lever sine liv med helseutfordringar. På kursa får deltakarane undervisning og rettleiing, og får dele erfaringar med kvarandre.

Pasientopplæringa kan vere både individuell og gruppebasert, og den kan vere diagnosespesifikk eller ha eit generelt fokus på det å leve med ei helseutfordring og meistre kvardagslivet.​​

Tilvis​​ing

Du må ha tilvising frå fastlegen din for å gå på kurs hos oss. 

Fastlegar og anna helsepersonell som ønskjer å tilvise sine pasientar til LMS-kurs kan gjere dette ved å sende ein tilvising, digitalt eller per post, til oss. Tilvisinga skal sendast til det aktuelle sjukehuset/avdelinga, og merkast med namnet på kurset.

​Tilvisinga vil bli vurdert av aktuell fagavdeling før pasienten eventuelt får innkalling til kurs.Praktisk informasjon til deg som skal på kurs

Kurs som ikkje krev tilvising frå lege

Kurs som ikkje treng tilvising frå lege gir heller ikkje rett til refusjon av reiseutgifter. Desse kursa er gratis og krev ikkje eigendel. Eksempel på slike kurs kan vere opne temakveldar.

Kursavgift

Prisen på kvart legetilviste læringstilbod er lik eigendelen som ved vanleg poliklinisk konsultasjon. Tilbodet er gratis for born under 16 år eller om du har frikort.

Pårørande som er i følgje med pasient betaler ikkje eigendel.

Matservering

Lunsj kan kjøpast på heildagskursa, eller ein kan ha med seg niste. I innkallinga til kvar einskild kurs vil du få fleire detaljar rundt pris, diett, m.m.

Avbestilling av legetilviste kurs

Om du ikkje kjem til kurs du er påmeldt til utan å seie frå innan 24 timar før kursstart, kan du bli belasta med eit gebyr på opptil 1125 kroner sjølv om du har frikort.

Kostnadar og refusjon av utgifter ved kurs som krev tilvising frå lege

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod hjå Helse Førde eller andre helseføretak kan pasientar og pårørande ha rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.

Reiseutgifter på pasientar

Her kan du søke om å få dekke reiseutgifter

Dekking av utgifter til overnatting skal avtalast snarast råd etter at du har motteke innkalling til kurs, ring til Pasientreiser, telefon 05515.

Brukarar med særskilde behov for transport kan ha rett på rekvisisjon til pasientreise. Drosje tur-retur må tingast seinast dagen før på telefon 05515. 

Ta vare på alle kvitteringar. Ta kontakt med pasientreiser om du tenkjer at dette kan gjelde deg.

Reiseutgifter for pårørande

Pårørande har dei same rettane som pasientar når det gjeld kost/opphald/reise, dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta på læringstilbodet. Dersom ein må ha permisjon frå arbeid, kan pårørande eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon.

Foreldre/pårørande til barn som skal delta på læringstilbod, kan ved fråvær frå arbeid søke om opplæringspengar.

Dette har same sats som sjukepengar under føresetnad av at ein har rett til sjukepengar. Ved omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sjukdom, kan det ytast opplæringspengar sjølv om barnet er over 18 år.

Reisefølgje

Dersom pasienten har erklæring frå lege om behov for følgje på reisa, har reisefølgjet rett til dekking av reise/kost/opphaldsutgifter.

Reisefølgjet kan og få noko godtgjersle for tapt arbeidsinntekt.

Reise og tilkomst til kurs

Kursa blir arrangert ulike stadar i Helse Førde sitt område. Sjå informasjon om dei ulike kursa kvar ditt kurs er.

Tolk

Det vil i mange situasjonar vere vanskeleg å få til god kunnskapsutveksling ved tolkebehov i ei gruppeundervisning. Ofte vil derfor behandlar oppmoda til utvida tilbod ved poliklinikk og individuell oppfølging i staden for tolketeneste i gruppeundervisning. Dette for å gi deg som pasient betre oppfølging og for at undervisningssituasjonen skal vere optimal i gruppa.

I individuell oppfølging vil det både kunne brukast tolk og tolketeneste over telefon, mens det i gruppeundervisning berre vil vere aktuelt med tolk som møter på staden.

Det er helsetenesta som har ansvar for å vurdere behovet for tolking og bestille kvalifisert tolk, men viss du tenkjer at du har behov for tolk er det bare flott om du minn oss på det. Du kan  ta det opp med din behandlar, eller kontakte lærings- og meistringssenteret (sjå kontaktinformasjon lenger nede).
Om lærings- og meistringssenteret

Kurs og opplæring for deg som er pasient eller pårørande er vår hovudoppgåve. Kurstilbod finst ved alle avdelingar. Tilbodet hos oss er til deg som har kronisk sjukdom eller har fått nedsett funksjonsevne, og dine pårørande. 

Ved spørsmål kontakt oss på tlf: 57 83 98 70


Avdelingssida til lærings- og meistringssenteret

Fann du det du leita etter?