Smittestatus virussjukdomar

Eit koronavirus har forårsaka eit pågåande utbrot av luftvegsinfeksjon. I tillegg blir mange pasientar sjuke med RS-virus. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og sjukehusa følgjer utviklinga tett.

Koronaviruset er eit SARS-liknande virus. Viruset smittar via dropesmitte, og kan gje alt frå milde forkjølelsesliknande symptom til lungebetennelse. World Health Organization (WHO) har erklært internasjonal folkehelsekrise som følgje av utbrotet.

​Dei siste vekene har talet på covid-smitta auka kraftig. Mange blir også sjuke av andre luftvegsinfeksjonar, mellom anna RS-viruset som spesielt råkar små barn. Dette gjorde at Helse Førde 5. november innførte grøn beredskap. 

​Er du smitta?​

For å førebyggje smitte av korona ber vi deg vere merksam på symptom på sjukdomen covid-19.

Sjekkliste for om du kan vere smitta finn du her

Om du ikkje kan møte til time, må du sjølv gje beskjed om det så snart du kan!

Lurer du på om du er smitta, ta først kontakt med eigen fastlege/eige legekontor. Dersom du ikkje får svar hjå fastlege, kontakt 116 117 om det hastar. Ikkje oppsøk eller ta kontakt med legevakt eller sjukehus direkte. Ring alltid først.

Normal kvardag med auka b​eredskap

Laurdag 25. september gjekk landet over i ein ny fase, skildra som «ein normal kvardag med auka beredskap». 561 dagar etter at pandemien starta 12. mars 2020, gjekk nasjonen over frå kontroll- til beredskapsstrategi. Den nye kvardagen inneber at restriksjonar stort sett er fjerna. Unntaket er kravet om isolasjon for dei som er sjuke av covid-19.

Pasientar og pårørande må likevel framleis rekne med nokre tiltak framover. Kommunar kan innføre lokale tiltak ved store koronautbrot. I tillegg står vi framfor ein haust og vinter som kan gje store utfordringar når det gjeld koronavirus, influensa og RS-virus samtidig. Styremaktene ber difor helseføretaka om å ha planar klare for at mange pasientar kan bli innlagde med smittsame sjukdommar.

Kva følgjer får dette for pasientar og pårørande?

Pasientar skal framleis avklarast med tanke på covid-19. Det er framleis viktig å avgrense risikoen for smitte inne i sjukehusa, både for å beskytte sårbare pasientar og eigne medarbeidarar.

Dersom du ønskjer å besøke ein pårørande, ven eller kjenning skal besøket vere avtala på førehand med avdelinga. Dei som ikkje har avtale, må vende seg til resepsjonen før dei går til avdelinga.

Besøkande må vere friske. Du kan ikkje ha symptom på luftvegsjukdomar som til dømes influensa og forkjøling. Du kan heller ikkje ha påvist covid eller vente svar på test. Du kan ikkje vere nærkontakt til nokon som har fått påvist smitte, og du kan ikkje ha endra smak- og/eller luktesans. Dei same reglane gjeld for følgje som er med pasientar til poliklinikk eller dagbehandling.

Utover dette kjem Helse Førde til å legge til rette for besøk til alvorleg sjuke eller døyande pasientar.

Kvinneklinikken går tilbake til besøksrutinane dei hadde før koronaen. Far eller medmor får vere med i avdelinga. Andre må besøke barselkvinnene i kantina, resepsjonen eller andre eigna stader. Dette er gjort for å skåne barselkvinnene noko under opphaldet.

Vask hendene godt og grundig

Vi minner også om at vi ikkje må gløyme det beste smitteverntiltaket når vi no er i ein meir normal kvardag: God handhygiene!

Helsedirektoratet har oppretta eigen informasjonstelefon om koronavirus for publikum. Om du ikkje finn svar på fhi.no kan du ringe 815 55 015.

Oppdatert informasjon og råd frå Folkehelseinstituttet (FHI)

Definisjonar av mistenkte, sannsynlege og stadfesta tilfeller (FHI)

 

 

Råd og informasjon til einskilde pasientgrupper

Barn og unge

Anbefaling til føresette og barn med revmatisk sjukdom (legeforeningen)

Informasjon vedr. barn og unge med inflammatorisk tarmsjukdom (legeforeningen)

Anbefalingar frå Noregs barnekreftmiljø per 13. mars 2020 (legeforeningen) 

Informasjon til leversjuke og -transplanterte (legeforeningen) 

Pasientar med multippel sklerose (MS)

Ny og oppdatert informasjon om MS og Koronaviruset (MS-forbundet)

Informasjon til pasientar om MS-behandling og risiko for alvorleg koronainfeksjon (Helse Bergen)

Føde og barsel

Informasjon til deg som skal fø​​​de​

 Nyhendesaker

Fann du det du leita etter?