Fagrådet

Fagrådet er eit fagleg samarbeidsutval for Helse Førde HF og kommunane i Sogn og Fjordane. Partane har gjennom inngått rammeavtale forplikta seg til å etablere og nytte fagrådet i tråd med føresetnadene i dette mandatet.

Oppgåver

Fagrådet har ansvar for å

 • på oppdrag frå koordineringsrådet eller på eige initiativ førebu og utgreie dei faglege sidene og synleggjere pasientomsyna i saker som skal godkjennast i koordineringsrådet
 • på oppdrag frå koordineringsrådet syte for gjennomføring av naudsynte prosessar i samband med utarbeiding av framlegg til delavtalar og prosedyrar, m.a. oppnemning av aktuelle kliniske arbeidsgrupper
 • leggje til rette for andre samhandlingsmøte for fagpersonar og mellomleiarar på tvers av nivåa og leggje vekt på erfaringsutveksling, kompetanseoverføring, kunnskaps- og kompetanseheving
 • vurdere meldingar om avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling med tanke på læring og systemforbetring
 • bidra til å utvikle og spreie gode modellar for samhandling
 • drøfte prinsipielle pasientrelaterte enkeltsaker der partane har skrive usemjeprotokoll, jfr rammeavtalen pkt 10

Samansetjing

Fagrådet består av fem faglege representantar frå kommunane og fem faglege representantar frå Helse Førde HF. Rådet skal ha ei tverrfagleg samansetjing. Ein av kommunerepresentantane og ein av representantane frå helseføretaket skal også vere medlemar i koordineringsrådet (gjennomgåande representasjon). Det skal oppnemnast vararepresentantar. KS i fylket syter for oppnemning av dei kommunale representantane. Ved oppnemninga skal ein sikre at det er ein representant frå alle regionrådssamarbeida i fylket. Medlemane er sjølve ansvarlege for kontakten med dei ein representerer. Praksiskonsulentane ved Helse Førde skal ha møte- og talerett i fagrådet. Representantane blir oppnemnde for to år, samstundes med oppnemning av representantar til koordineringsrådet.

Arbeidsform

Rådet konstituerer seg sjølv. Leiar- og nestleiarfunksjonen vekslar årleg mellom Helse Førde HF og kommunane. Funksjonsperioden for rådet er november - november.

Saker blir fremja av partane gjennom representantane, som har et sjølvstendig ansvar for å bringe fram tema/saker til handsaming. Saker som er av ein slik karakter at dei skal handsamast i koordineringsrådet og/eller dialogmøtet skal brukarutvalet på førehand ha til fråsegn.

Rådet har møte minimum 4 gonger pr. år og møteplan for funksjonsperioden blir avtalt. Sekretariatsfunksjonen ligg til Helse Førde HF. Partane ber eigne kostnader.

Fagrådet er samansett slik

 • Toril Varden, HMS- og kvalitetssjef, Høyanger kommune/Sogn – Leiar i Fagrådet
 • Kristine Brix Longfellow, fagdirektør, Helse Førde/koordineringsrådet
 • Jan Helge Dale, kommuneoverlege, Flora kommune/ koordineringsrådet
 • Kirstin Bruland, kommunalsjef, Jølster kommune/Sunnfjord
 • Kjersti Valvik, tenesteleiar Bistand og omsorg, Fjaler kommune/HAFS
 • Kari Krogh, kommunalsjef, Eid kommune/Nordfjord
 • Signe Nordvik, avd.sjef Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering (ANRR), Helse Førde HF
 • Hildur Thingnes, stabsrådgjevar Medisinsk avdeling, Helse Førde HF
 • Lasse Lesto, seniorrådgjevar i Kirurgisk klinikk, Helse Førde HF
 • Liv Stokkenes Jacobsen, Seniorrådgjevar Nordfjord psykiatrisenter
 • Anne Stubdal, praksiskonsulent, Stryn kommune/Helse Førde (observatør)
 • Normund Svoen, praksiskonsulent, Flora kommune/Helse Førde (observatør)
 • Jan Ove Tryti, praksiskonsulent, Sogndal kommune/Helse Førde (observatør)

Varamedlemar:

 • Jeanette Jensen, kommunalsjef, Vågsøy kommune/Nordfjord
  (for Kari Krogh)
 • Helge Solberg (for Kjersti Valvik)
 • Kjell Idar Dvergsdal, helse- og sosialsjef, Gaular kommune/Sunnfjord (for Kirstin Bruland)
 • Elise Åsen (for Toril Varden)
 • Øystein Furnes, kommuneoverlege, Førde kommune/fagrådet
  (for Jan Helge Dale)
 • Olav Hesjedal, direktør Medisinsk klinikk, Helse Førde HF
  (for Kristine Brix Longfellow)
 • Robert Brennersted, avd.sjef Avd. for akuttmedisin, Helse Førde HF
  (for Lasse Lesto)
 • Toril Taklo, avd.sjef Psykisk helsevern for barn og unge, Helse Førde HF (for Liv Stokkenes Jacobsen)
 • Ingunn Solheim Terøy, Avdelingssjef Kreftavdelinga, Helse Førde HF
  (for Signe Nordvik)
 • Reidar Hjetland, Avdelingssjef/overlege Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde HF (for Hildur Thingnes)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.
​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​