Avtaleutvalet

Avtaleutvalet skal syte for utarbeiding av framlegg til samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane i tråd med føresetnadene i fastsett rammeavtale og etter oppdrag frå koordineringsrådet og fagrådet.

Avtaleutvalet kan etter behov og i samråd med fagrådet opprette arbeidsgrupper med representantar frå partane. Framlegg frå avtaleutvalet går til fagrådet som gir si innstilling til koordineringsrådet.

Avtaleutvalet er samansett slik:

  • Odd Arve Rakstad, rådmann Leikanger kommune (leiar)
  • Kjell Idar Dvergsdal, helse- og sosialsjef Gaular kommune
  • Jan Ove Tryti, kommuneoverlege/praksiskonsulent Sogndal kommune/Helse Førde
  • Trine Vingsnes, fagdirektør Helse Førde
  • Tone Holvik, samhandlingssjef Helse Førde
  • Anya Markhus, seksjonsleiar føretakssekretariatet Helse Førde
  • Åshild Helleset, repr. frå felles brukarutval i Sogn og Fj.

Varamedlemer:

  • Margun Thue, stadleg leiar Lærdal
  • varamedlem for Åshild Helleset: John Ole Johnsen

Sekretariatsfunksjonen vert ivareteken av rådgjevar Sølvi Olrich Sørebø i KS Sogn og Fjordane.

 

 

Fann du det du leita etter?