PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

Lokale kurs og konferansar nyttig i samhandlinga mellom første og andrelinjetenesta for hausten 2019

skillelinje

Noklus kurs Solstrand

Målgruppe:
Leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten i Helse Vest
Solstrand Hotel & Bad
1.-2.november og 15.-16.november. Kurshelg velges ved påmelding. Påmeldingsfrist:
 07.06.2019

TEMA: Sykdommer  i mage / tarm
Kurset arrangeres to ganger:
•Kurs I: 1. - 2. november
•Kurs II: 15. - 16. november

Noklus Solstrandkurs 2019

skillelinje
Fagdag om vald og overgrep mot barn

Dato: 20. november 2019 09:00 - 15:15
Sted:Skei, Thon hotel Jølster
Ansvarlig:
Helse Førde og Fylkesmannen
Målgruppe:
Legar og anna helsepersonell
Påmeldingsfrist:
06.11.2019 23:00
https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/kurs-og-konferansar/2019/11/fagdag-om-vald-og-overgrep-mot-barn/

skillelinje
IPS KURS I FØRDE 19.-20.november

IPS, Individual placement and support er ein forskingsbasert metode for å hjelpe personar med moderate og alvorlege psykiske vanskar og/ eller rusproblem til å få og behalde ordinært lønna arbeid.  Påmelding: Karen.skretting.hovlid@nav.no
Sjå elles
https://www.napha.no/content/22168/Kurs-i-individuell-jobbstotte-IPS-og-supported-employment-SE

skillelinje

Regionalt, tverrfagleg nettverksmøte innan rehabilitering for personar med lungesjukdom

Tid: 16.-17.mars 2020
Stad: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering arrangerer
to dagars tverrfagleg nettverksmøte innan rehabilitering for personar med lungesjukdom. Målgruppene er helsepersonell i kommunar og spesialisthelsetenesta, brukarar og andre interesserte som jobbar med eller har interesse for feltet.
PROGRAM_regionalt nettverksmøte lungerehab Bergen-mars 2020.pdf

skillelinje
Akuttmedisinsk kurs for legevaktspersonell 2020

Akuttmedisinsk kurs for legevaktspersonell Helse Førde Mars 2020.pdf

skillelinje
Diabetesforum - Helse Førde-området

22.-24. april 2020
Rica Sunnfjord Hotell. 
Tverfagleg kurs - godkjent som emnekurs for allmennlegar.
Meir info kjem etter kvart på
http://diaforum.net/Fann du det du leita etter?