PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

Oppstartsmøte for betre antibiotikabruk

Dato: 26. september 2017 09:30 - 16:00
Stad: Thon hotell Jølster
Ansvarleg: Antibiotikasenteret for primærmedisin, Helse Førde og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe: Tilsette ved heildøgns institusjonar som har eller vil få roller og oppgåver opp mot bruk av antibiotika
Påmeldingsfrist: 01.09.2017Les meir

Kurs om flåttoverførte infeksjonar

Tid: 16. november 2017 kl. 09.00-15.00 
Stad: Auditoriet på FSS.
I samarbeid med nasjonalt kompetansesenter for flåttoverførte infeksjonar («flåttsenteret») og kurskomiteen i SFj legeforening vil det bli arrangert kurs om flåttoverførte infeksjonar.Les meir

Småbarnsdager

Dato: 25.-26.10, 2017
Stad: Rica Sunnfjord Hotell
Arrangør: Samarbeidsgruppa for sped- og småbarn i risiko for psykiske vanskar
Les meir

Møteplass for habilitering og rehabilitering 2017

Tid: 26.10.17
Stad: Førde Rådhus
Tema: «Overgangen barn til vaksen»
Kva har avdelingane i Helse Førde som ansvarsområde, og kva rutinar har avdelingane ved overgang frå barn til vaksen?
Kva er ein kontaktlege og kva ansvar har denne? Kva med koordinatoren - i helseføretaket, og i kommunen?
Les meir

Solstrandkurset i regi av NOKLUS

- emnekurs i laboratoriemedisin
Kurs 1: 3.-4.november 
Kurs 2: 17.-18.november.
Stad: Solstrand Fjordhotell, Os ved Bergen. 
Les meir

Samfunnsmedisinsk nettverk

Dato: 16.-17.  november 2017
Stad: Gloppen hotell
Ansvarleg: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe: Legar med interesse for samfunnsmedisin
Påmeldingsfrist: 01.11.2017

Les meir

Fagdag ungdomsmedisin

Dato: 30.11.17
Stad: Villa Åmot
Som ledd i Helse Førde si satsing på ungdomsmedisin arrangerer barneavdelinga, i samarbeid med medisinsk og nevrologisk avdeling, fagdag der vi set fokus på tema knytt til behandling av ungdomar. Målgruppa er legar og sjukepleiarar i spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta som jobbar med ungdomar i aldersgruppa 13-25 år. Programmet er variert og omfattar tema som kommunikasjon, mestring og kronisk sjukdom, rus, ungdommens rettar i helsetenesta, rettar i høve til opplæringslova og tidleg arbeidsliv.Invitasjon Program

.

Diabetesforum i Sogn og Fjordane

Dato: 11.-13. april 2018
Sunnfjord Hotell, Førde
Meir info seinare. 


​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​