Aktuelt

Her finn du aktuelle nyhende som praksiskonsulenten ynskjer å formidle til samarbeidspartane våre. Spesielt ynskjer vi å gi informasjon til allmennlegar om aktuelt samhandlingsstoff som er relevant for dagleg praktisk og fagleg oppdatering. Vi tek gjerne imot stoff til denne sida!

skillelinje

Pakkeforløp for kreft;  oppdatert informasjon frå Helsedirektoratet

Pakkeforløpskoordinatorar kreft i Helse Førde:

Kirurgisk: Hanne Elin Skår mobil: 95 98 72 74
Lungekreft: Sven Ivar Hove mobil: 95 98 72 75
Kirurgisk /medisinsk: Ingeborg Grimset Ravndal mobil : 48 03 26 38

skillelinje

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Pakkeforløpskoordinatorar psykisk helse og rus i Helse Førde frå 04.02.19

Sønnøve Caroline Yndestad Ramsfjell  mob 415 30 442 sonnove.caroline.yndestad.ramsfjell@helse-forde.no

Ellinor Kleppenes  mob 415 30 437
ellinor.kleppenes@helse-forde.no

skillelinje
Viktig samhandlingsnettside - felles for kommunane, Helse Førde og Høgskulen 

http://samhandling-sfj.no/

skillelinje


17.10.19
Allmennlegane sine mikrobiologi- og patologisvar kjem no automatisk inn i DIPS. 

Frå 30. oktober 2019 vil det automatisk bli sendt kopi av prøvesvar frå mikrobiologisk avdeling og avdeling for patologi  til Helse Førde sitt pasientjournalsystem DIPS for prøvar som er tekne av eksterne rekvirentar (legekontor m.v.).
Dette har ikkje vore praksis i Helse Førde hittil.  Helse Førde har har no fått juridisk avklaring om at dette er tillete etter journalforskriften.
Dette betyr at prøveresultata ligg tilgjengelege i DIPS dersom pasienten leggast inn eller henvisast til Helse Førde, noko som er ein stor fordel.
Infobrev mikro pat okt 2019.pdf

https://labanalyse.helse-forde.no/labinfo/

skillelinje
Osteoporosepoliklinikken; beintettheitsmåling indikasjoner, tilvisingar, diverse problemstillingar. 

Etter at osteoporosepoliklinikken ved revmatologisk avdeling blei evaluert og endra i drift og epikrisestruktur fra hausten 2018, er det eit veldig positivt inntrykk der mange primærleger via dialogmeldinger men også via opplysningar i henvisningane har stor kunnskap og interesse for utgeiiing og behandling av osteoporose. Det er ei oppfatning at fastlegane er meir fornøgde med tilbakemeldingane fra osteoporosepoliklinikken etter omlegginga. Revmatologisk avdeling kjem her med nokre  generelle råd/presiseringar. 
Osteoporosepoliklinikken-indikasjoner, tilvisingar, diverse problemstillingar.pdf

skillelinje
Voksne fimosepasientar kan bli sett opp rett til operasjon ved tilvisingar med tilstrekkeleg informasjon

Overlege Marius Dalin ved urologisk seksjon har sendt epost til PKO og informert om muleghet til å forenkle litt for voksne pasientar med fimose dersom det blir gitt gode kliniske opplysningar. "Dersom både tilstanden er avklart og fastlege informerer kort om kirurgien, lokalbedøvelse og bekrefter overfor oss at pas er innstilt på kirurgisk behandling i lokal kan vi like godt planlegge for op på kir pol i lokal direkte, så slipper de en ekstra tur. Dette som en liten oppfordring for å korte ventinga for de det gjelder".

skillelinje

05.09.19
Ortoped Humborstad tilbake i Helse Førde -  gir auka kapasistet for skulderkirurgi 

Kari Anne Indrebø, Avdelingssjef i Helse Førde har sendt oss denne eposten:
Helse Førde får frå 01. oktober 2019 auka kapasitet på utgreiing og operativ handsaming av skulderlidingar. Kristian Sørland Humborstad er tilsett i overlegestilling som skulderkirurg. Han har hatt skulderkirurgi som sin hovudfelt sidan han var ferdig spesialist i ortopedi, og har arbeidd ved skulderseksjonen på Haraldsplass Diakonale Sjukehus dei 9 siste åra. Han skal ha utgreiingspoliklinikk på Nordfjordeid og i Førde. Han ser på alle typar skulderskader og skulderlidingar, etter kvart i samarbeid med våre fysioterapeutar og LIS-legar. Vi ber om at pasientane som vert tilvist har tatt røntgen av skulderen, ved inneklemmingsprobematikk og slitasje, eventuelt MR, spesielt der ein mistenkjer skader på leddlepper/instabilitetar og rotatormansjettskadar.  Vi håpar på godt samarbeid med fastlegar, fysioterapeutar og kiropraktorar.

skillelinje

20.06.19
Aldersgrense for helseattest ved førarkort hevast til 80 år. 

I ulike sosiale medier og aviser har ein dei siste dagane kunne lese om nyordninga som er gjeldande frå igår 19.06.  På nettsidene til Vegvesenet står det bl.a.:
"Hvis du ikke har helseproblemer, kan du nå vente til du er 80 år med å levere helseattest for å fornye førerkortet.
– Fram til nå har denne aldersgrensa vært 75 år. Denne heves altså nå til 80 år. Deretter må du fornye førerkortet og levere helseattest hvert tredje år hvis ikke legen av medisinske årsaker har gitt deg en kortere frist."
Det har også vore skrive noko om dette med kognitive testar.  Nokon legar praktisererer enkle kognitive testar som ein rutine ved slike helseundersøkingar.  Slike testar har vel også så langt vore tilrådd ved misstanke om kognitiv test.  På nettsidene står det vidare om dette temaet:
"En annen nyhet er at kognitive tester skal ikke benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt. Helsedirektoratet har fått i oppgave å ta en ny vurdering av de kognitive testene. Dette for at de skal vurdere om slike tester er den beste metoden å bruke for å fange opp kognitiv svikt."https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/alder-for-helseattest-heves-til-80-ar

https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/fornye-forerkort/fornye-forerkort-etter-fylte-80-ar

skillelinje

Nytt frå samhandlingsbarometeret - statistikk på tilvisingar frå allmennlegar i Sogn og Fjordane

Samhandlingsbarometeret presenterer no ein ny statistikk på tema omkring tilvisingar.  Statistikken viser at tilvisingane var aukande frå 2011 til 2014, men etter den tid har dei vore relativt stabile.   Variasjonen mellom dei enkelte legane er framleis stor.  Når det gjeld ØH innleggingar så har desse ligge stabilt dei siste 8 åra. 
https://samhandling-sfj.no/tilvisingar-fra-fastlegar-i-sogn-og-fjordane/

skillelinje

Allmennlegar kan også rekvirere medisinsk obduksjon i Helse Førde

PKO har fått ein epost frå patologisk avdeling i Helse Førde der det bl.a. står:
"Helse Førde tilbyr medisinske obduksjonar for alle kommunar i Sogn og Fjordane.
• Det er ingen utgifter for kommunane ved ein medisinsk obduksjon
• Dette blir betalt av NAV
• Begravelsesbyrået transporterer den døde til medisinsk obduksjon.  Dei sender rekninga direkte til NAV, så ingen pårørande blir belasta
Helse Førde har 5 patologar og 1 obduksjonsteknikar.  Vi har også LIS ved vår avdeling som treng flest mogleg obduksjonar i si utdanning.
Obduksjonar er viktig for å kunne fastslå eksakt dødsårsak.  Samtidig er det viktig som en kvalitetssikring for legar i forskjellige spesialitetar.  Difor ønskjer vi å utføre så mange obduksjonar som mogleg.
Mange kvir seg gjerne på å spørje om dette med obduksjon.  For å få inn ei god rutine hos rekvirentar treng det ikke vere ukjent dødsårsak for å rekvirere obduksjon, men det kan vere forhold ved sjukdomsutviklinga ein lurer på.  Så lenge pårørande samtykker er vi positive til å utføre medisinsk obduksjon ved avdelinga."
Det er viktig å kontakte avdelinga før ein sender den døde til obduksjon.  Det må også vere avklart at politiet ikkje vil begjære rettsmedisinsk obduksjon - denne må evt skje i Bergen.  Patologisk avdeling  i Førde har eigne rekvisisjonsskjema som skal nyttast ved tilvising til medisinsk obduksjon. 
https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-patologi

https://tidsskriftet.no/2013/04/originalartikkel/medisinsk-obduksjon-ved-dodsfall-utenfor-sykehus

skillelinje

Redusert kapasitet ved urologi i Førde

P.g.a. redusert kapasitet ved urologi i Helse Førde blir difor no ein del tilvisingar dit vidaresendt til privat spesialist i Bergen.  Det vil komme noko meir detaljert info til fastlegane i Helse Førde området etter kvart.  Ein minner også om at fatlegar kan tilvise direkte til private spesialistar.  Lenken under viser avtalespesialistar som har avtale med Helse Vest

https://helse-vest.no/behandlingsstader/avtalar-med-private/lege-og-psykologspesialistar

skillelinje
06.06.19
Informasjonsrunde vedr pakkeforløp rus og psykiatri til legekontora

PKO i Helse Førde har som kjent no i vår hatt implementeringsrunder med besøk til enkelte legekontor i kommunane saman med pakkeforløpskoordinatorane – slik vi også gjorde då pakkeforløp kreft blei innført.  I enkelte høve har informasjonen vore gitt til kommunehelsetenesta i fellesmøte der fleire kommunar har vore med og fleire slike er planlagt.   Har vore nyttig for alle parter ser det ut som.  Vi har igjen nokre kommunar til hausten og implementeringa vil måtte fortsette i lang tid framover.  Fleire av kommunane vi besøkte  representert ved fastlegar og anna kommunalt helsepersonell som er involvert i voksenpsykiatri og barnepsykiatri, var ikkje komne så langt i planlegginga.  I Helse Førde er heller ikkje alt på langt nær klart i fht pakkeforløpet.  Møta opna for god dialog og borger for at vi vil få til ei bra samhandling omkring denne viktige pasientgruppa.   Vi har i møta våre lagt mest vekt på forløpskoordinatorane si rolle -  både på helseforetakssida og kommunesida – men også på innholdet i tilvisinga og samarbeid på førstelinjenivå som ofte må skje for å få klarheit i dei utfordringane nokon pasientar slit med.  Dette gjeld særleg barn som blir tilvist BUP, men også ein del voksne.
I denne eposten er vedlagt presentasjonane  som forløpskoordinatorane og PKO har hatt og litt om tilvisingsmaler med ledetekstar.  Desse har PKO utarbeidd på grunnlag av det helsedir har sett opp som nyttig info ved tilvising til dei ulike pakkeforløpa.  Det meste av vår info kjem frå hdir sine nettsider om Pakkeforløp – rus og psykiatri
https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse

Møteplass Oslo er eit samarbeidsorgan mellom allmennlegetenesta og sjukehusa i Oslo-området.  Dokumentet i lenka under er ein konsensus vedr dei nye pakkeforløpa i psykiatri inngått mellom allmennlegetenesta og sjukehusa i hovudstaden.  Nyttig lesnad også for oss – derfor vedlagt her.   
Møteplass Oslo - pakkeforløp rus og psykiatri

Presentasjonar

Presentasjon Pakkeforløp rus og psykiatri.pdf 
Pakkeforløp psykiatri tilvisingsmal CGM_med ledetekst.pdf

Tilvisingsmaler med ledetekst for ulike pakkeforløp psykiatri og rus

Pakkeforløp psykiatri voksne.pdf
Pakkeforløp rus.pdf
Pakkeforløp psykiatri BUP.pdf
Pakkeforløp psykiatri OCD.pdf
Pakkeforløp psykiatri psykose.pdf
Pakkeforløp spiseforstyrrelser barn-unge.pdf

skillelinje

Poliklinisk tilbod til menneske med lymfødem blir avvikla i Helse Førde

Lymfødem er ein tilstand som blir behandla først og fremst av kommunale fysioterapeutar men også på private institutt og i sjukehusa. Dei fleste i Norge med lymfødem får behandling hos privatpraktiserande fysioterapeutar med driftsstilskot. Helse Førde HF er det einaste helseføretaket i Helse Vest som gir poliklinisk tilbod til denne pasientgruppa.  Frå og med 01.02.20, vil Klinisk fysioterapi og førebygging ikkje lenger gi poliklinisk tilbod til menneske med lymfødem. Inneliggande med kreftsjukdom, vil få tilbod som tidlegare.

Poliklinisk tilbod til menneske med lymfødem.pdf

skillelinje

Kontaktsenter i Helse Førde

I midten av mars opna Kontaktsenteret i Helse Førde. Nå sit det 4-5 medarbeidarar dagleg, og svarer på telefonar for alle dei somatiske poliklinikkane. Bakgrunnen for å opprette Kontaktsenter var at undersøking viste at 3 av 10 ikkje kom gjennom på telefon i Helse Vest. Målet med kontaktsenteret er at innbyggjarane i Sogn og Fjordane skal få svar og god service når dei ringer inn til Helse Førde.

Når ein nå ringer inn til dei somatiske poliklinikkane får ein tasteval, og ein må velje eit av vala. Dersom det er stor pågang på telefonen vil ein få melding om at ein står i kø. Dette er i hovudsak for pasientar og eventuelt pårørande.  De som er helsepersonell ynskjer i første omgang direkte kontakt med behandlarar og vi har difor laga ei eiga løysing til dykk, som går utanom Kontaktsenteret.
1. De kan ringe direkte til Sentralbordet 57 83 90 00 og presentere dykk som helsepersonell, då vert de sett direkte over til poliklinikken de ynskjer kontakt med.
2. Dersom de skulle ringe det gamle nummeret til poliklinikken, om nokon av dykk har dette innarbeidd frå før, kan de etter velkomstmeldinga taste 8, og de kjem direkte til sekretær på poliklinikken. 

skillelinje

02.05.19
Samhandlingsplakat for legar

God samhandling mellom legar er avgjerande for trygg og god pasientbehandling.
Gjensidig respekt og likeverd skal ligge til grunn for samarbeid mellom legar, og mellom leger og alle andre aktørar i helsetenesta
Sjå samhanldingsplakaten i si heilheit her - og bruk den!
Samhandlingsplakat_revidert mai 2019.pdf

skillelinje

22.03.19
Informasjon frå Avdeling for patologi, Helse Førde

Nytt laboratoriedatasystem 27. mars: Unilab og
endra IHR-tenestekatalog innan patologi for primærhelsetenesta
Mars2019_Lab-info frå Avdeling for patolog Helse Førde.pdf

skillelinje

Tilvising til pakkeforløp kreft skal i hovudsak tilvisast til klinisk avdeliing - ikkje til radiologi aleine.

PKO har fått ein epost frå fungerande fagdirektør Rune Larsen der det står: "Det er viktig at pasienter som henvises til Pakkeforløp kreft henvises til en klinisk avdeling, ikke bare til rtg. Noen ganger kommer det rtg henvisninger hvor det står Pakkeforløp kreft uten at det er henvist til klinisk avdeling. Ved funn blir de nok sendt videre i systemet, men ved manglende funn på den aktuelle undersøkelsen kan de falle ut, det kan jo være en malign sykdom et annet sted."
Vi kan legge til at når det gjeld kul i bryst som blir henvist pakkeforløp så skal desse tilvisast direkte til mammaografi.  Radiologisk avdeling tilviser desse vidare til brystdiagnostisk senter der dette er påkrevd.

skillelinje

14.03.19
Oppdateringar i nasjonal fagleg retningsline for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Det er gjort fleire endringar i retningslina for at ho skal samsvare med forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Endringane gjeld frå 7. februar 2019.
https://www.fylkesmannen.no/nn/vestland/helse-omsorg-og-sosialtenester/helsetenester/oppdateringar-i-nasjonal-fagleg-retningsline-for-helsestasjons--og-skolehelsetjenesten

skillelinje

Tilvising til infertilitetsutgreiing

PKO har motteke ein epost frå Astri Rege , konst. avdelingssjef/overlege  ved Kvinneklinikken Helse Førde der ho skriv: "Vi mottek mange henvisingar til infertilitetsutredning på KK. For å få utredninga til å gå raskare (og med færre konsultasjonar), ber vi kvinnene no om å ta blodprøver (hormonprøver), og mennene sædprøve på førehand, slik at dette er klart til første konsultasjon. Når vi mottek henvisinga, sender vi brev til kvinnene, med rekvisisjon til begge deler. Dei aller fleste henvisingane manglar mennene sitt navn. Vi har eit svært sterkt ønske om at mannens navn med fødselsnummer skal stå i henvisinga, slik at det vert lettare for oss å «halde styr på» sædprøvesvara vi får inn….."
Sjå elles nettsida til KK på Helse Førde sidene.
https://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken

skillelinje
Klinisk etikk komité Helse Førde - nytt mandat. 

Klinisk etikk komité (KEK) har i møte i januar 2019 vedteke nytt mandat. 
Dette mandatet inneber m.a. at KEK ønskjer også å tilby tenestene sine til kommunane, slik at om desse opplever større etiske dilemma har dei høve til å kontakte KEK for å få saka vurdert der. KEK ønskjer å få formidla ut til alle kommunane informasjon om dette tilbodet. 
Klinisk etikk komité har som hovudoppgåve å stimulere til systematisk etisk refleksjon blant tilsette i føretaket, og vere til hjelp ved drøfting av konkrete etiske utfordringar. Denne årsmeldinga fortel om arbeidet som har vore gjort i utvalet i 2018, med informasjon om kva saker som har vore drøfta dette året.
Årsmelding KEK 2018.pdf 
Mandat KEK frå januar 2019.pdf

skillelinje

21.02.19
Revidert flytskjema for hjerneslag

Helse Førde har utarbeidd nytt flytskjema for handtering av situasjonar der det er misstanke om akutte hjerneslag.  Hastegradsvurderingar avheng både av varigheit sidan tilstanden oppstod og alvorsgrad i utfall.  Alt helsepersonell som mottar meldingar og allmennlegar som handterer slike tilstander må gjere seg kjent med dei nye prosedyrane.  Flytskjemaet inneheld både informasjon om prehospitale tiltak og det som skjer etter ankomst sjukehus.  Det siste er kanskje også greit for allmennlegar å kjenne til.
Flytskjema hjerneslag_revisjon 2019.pdf

skillelinje
14.02.19
Trombolyse i ambulanse ved STEMI

I desember 2018 blei det innført trombolyse i ambulansane i Helse Førde.  Indikasjon er STEMI som er ferskare enn 3 timar og at pasienten er yngre enn 65 år.  Sjå lenka for algoritme og detaljer elles når det gjeld prosedyren.
STEMI pas jan 2019.pdf 

skillelinje
Elektronisk radiologihenvisning via DIPS Interactor

Sylvi Akhter Fimland, fagradiograf ved radiologisk avd. Helse Førde har sendt denne eposten til bl.a. PKO. 
"Radiologisk avdeling i Helse Førde byttet radiologiløsning desember 2018. I samband med oppfølging av meldingsflyt har ein oppdaga at mange legekontor ikkje nyttar DIPS interactor (IHR) ved sending av elektronisk radiologihenvising. For å få ei så god kvalitet som råd ynskjer vi at de primært nyttar IHR. Ved bruk av andre løysingar oppstår det ei rekkje utfordringar både i høve mottak av meldingane, men også ved svarutsending.
Vidare gjer vi merksam på at det er ei avgrensing i systema som medfører at det kan sendast maksimalt 4000 teikn i ei radiologihenvising. Vanlegvis vil dette ikkje vere problematisk eller avgrensande, men ein har ved nokre enkelttilfeller sett at ein har kopiert ut store delar av epikrise eller andre dokument, og nytta dette i henvisinga, og at handteringene av desse henvisingane feilar i mottak hjå oss. Ved øyeblikkelig hjelp henvisingar til radiologisk avdeling, skal en alltid sende med papirkopi av den elektroniske henvisningen. Dette i tilfelle den elektroniske henvisingen ikke kjem fram eller vert forseinka.
Legg til grunn at de har rutinar for å sjekke status på sendte elektroniske radiologihenvisninger, dette for å sikra at sendingar som feilar, vert fanga opp og korrigert. "

skillelinje
24.01.19
Oppdatert informasjon om fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Førde

Ved  Førde sentralsjukehus vert spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering i dag utøvd ved 2 kliniske seksjonar, som organisatorisk er plassert under 2 ulike avdelingar:
Rehabiliteringssengepost (FMR sengepost), som organisatorisk inngår i Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering og Seksjon for Læring, meistring, fysikalsk medisin og rehabilitering.  Desse  består av:
Fysikalsk medisinsk og rehabiliteringspoliklinikk (FMR poliklinikk), Smertepoliklinikk og Lærings- og meistringseining.
Organisatorisk er seksjonen underlagt Avdeling for samhandling og tverrprofesjonelle tenestar. FMR sengepost og FMR poliklinikk har lokalisasjon ved Førde sentralsjukehus, mens Smertepoliklinikken er lokalisert ved Sunnfjord medisinske senter (SMS) i Florø.
Under Avdeling for samhandling og tverrprofesjonelle tenestar finn vi også seksjon for fysioterapi, og seksjon for ergoterapi, med eigne seksjonsleiarar. I tillegg til at fysio- og ergoterapi medverkar i tenestetilbodet ved FMR sengepost, FMR poliklinikk, og Smertepoliklinikk, server dei også dei andre kliniske sjukehusavdelingane i Helse Førde, samt polikliniske tilbod i regi av andre fagområde ved sjukehuset. 
Meir og detaljert info i lenka under. 
Oppdatert informasjon - FMR 23.01.18.pdf

skillelinje
10.01.19
Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Minner om at pakkeforløp for psykisk helse og rus tredde i kraft frå 1. januar i år.  Forløpskoordinatorar i helse førde bir tilsett frå 04.02. For detaljer sjå lenkene under. 
Informasjonsskriv_Helse Førde_ Pakkeforløp psykisk helse og rus.pdf
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

skillelinje
Stramt tungeband hos nyfødte

Det er komme nye tilrådingar for vurdering og behandling av stramt tungeband. Denne ligg no på helsebiblioteket.  Barneavdelinga i Helse Førde skriv til PKO at det har vore ulik praksis og tilrådingar blant fagfolk, også her i fylket. Difor er det bra at det no føreligg nasjonale tilrådingar som vi kan støtte oss på i vurderingane.
Utgreiinga om temaet frå barnelegeforeininga  er gjengitt i lenka under men kortversjonen av tilrådingane når det gjeld indikasjon for klipping er:
"Første tiltak er alltid ammeveiledning av kompetent personell og at man forsøker å utelukke andre årsaker til barnets symptomer og ammevansker.
Stramt tungebånd uten redusert funksjon (amme/ernæringsvansker) skal ikke behandles.
Tungebåndsklipp/frenulotomi kan vurderes hvis tiltak for å bedre matinntak ikke fører frem. Dette skal utføres av kompetent helsepersonell på indikasjon ernæringsvansker/ammeproblemer når det samtidig er stramt tungebånd. Tidspunkt for klipping av tungebånd er omdiskutert. En forutsetning for at man skal vurdere klipping, er at det er dokumenterte funksjonelle problemer med amming, ikke basert alene på at det «ser stramt ut». I mange studier har man ventet med klipping til 5-14 dagers alder. Ammeveiledning bør forsøkes i minst noen dager før man evt. klipper. En gang fra etter 48-72 timers alder er det antagelig aktuelt å vurdere funksjonell konsekvens for amming."    
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/nyfodtmedisin-veiledende-prosedyrer-fra-norsk-barnelegeforening/klipping-av-tungeband-hos-nyfodte

skillelinje
03.01.19
«La oss snakke om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.»

Sjølvmord er eit stort folkehelseproblem i verda. I Norge dør om lag 550-600 menneske av sjølvmord kvart år. Det antas at mellom 3 500 og 7 500 personar årlig prøver å ta sitt eige liv.
Helse Vest har i samarbeid med helseforetaka og regionalt brukerutvalg laga kampanjemateriell til ein folkeopplysningskampanje for å forebygge sjølvmord, og på denne måten von om å auke kunnskap og åpenheit rundt sjølvmordsåtferd, og senke terskelen for å søke hjelp.
Kampanjen er planlagt å starte opp i månedsskifte januar/februar 2019, og varer i tre uker.
La oss snakke om selvmordstanker.pdf

skillelinje

20.12.18
Dermatofytt-diagnostikk opphøyrer i Førde – send til Haukeland

Mikrobiologisk avdeling i Helse Førde legg frå nyttår 2019 ned sin dermatofytt-diagnostikk. Dette pga fallande prøvetal og kvalitetsmessige forhold.  Dei oppmodar rekvirentane om heretter å sende slike prøvar til mikrobiologisk avdeling ved Haukeland sjukehus for dermatofytt PCR. Dette er ein meir sensitiv og raskare metode. For dei som har elektronisk rekvirering, ligg den lett tilgjengeleg i Interactor.
Obs. prøve frå hud, hår eller neglar skal då fortrinnsvis sendast på behaldar utan tilsetjing. Haukeland ynskjer ikkje å få tilsendt prøve mellom objektglas sjølv ved lite prøvemateriale, då dette gjer prøvehandteringa i laboratoriet meir vanskeleg.
http://www.analyseoversikten.no/analyse/507

13.12.18
Viktig endring i livmorhalsprogrammet for kvinner frå Sogn og Fjordane frå 01 01 19.

- NY og Bedre screeningsrutine for livmorhalskreft i Sogn og Fjordane
Frå første januar 2019 vil livmorhalsprøvane for kvinner mellom 34 og 69 år, fødde på partalsdato og busette i Sogn og Fjordane, bli HPV (humant papilloma virus)-testa. Livmorhalsprøvar frå kvinner mellom 34 og 69 år, fødde på oddetalsdato, og frå kvinner mellom 25 og 33 år, vurderast framleis i mikroskop. Alle prøvar skal enno takast ved gynekologisk undersøking og må vera væskebasert. Flytskjema med tilrådd oppfylging av ulike prøvesvar er utarbeidd av Livmorhalsprogrammet og kan lastast ned frå kreftregisteret.no/livmorhals. OBS! HPV-test og celleprøve er screening og ikkje testar for diagnostikk og skal ikkje brukast åleine ved undersøking/kontroll av kvinner med symptom.
Kvinnene vil få påminning om tid for nye prøver på same måten som før og rutinene for taking og sending av prøvene er også uendra.  Svar frå patologisk avdeling Haukeland kan derimot avvike noko frå før hos dei som kun gjennomgår HPV screening.  Det vil komme publikumsinformasjon i lokalpressa frå Kreftregisteret rett over nyttår. 
Utfyllande infromasjon om nyordninga finst i lenkene rett under denne saka.  Ved ynske om meir informasjon kontakt dr.Jostein Tjugum - rådgivar logistikk Livmorhalsprogrammet Helse Førde,  jostein.tjugum@enivest.net  Mobil 415 69 638 (sms) eller Seksjonsoverlege cytologi Helse Bergen,  Hans Kristian Haugland - hans.haugland@helse-bergen.no
Viktig endring i Livmorhalsprogrammet Sogn og Fjordane.pdf
Informasjon om prøvetaking og svar ved screening cytologi.pdf

https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/

04.10.18
Tannhelse i "Samhandlingsbarometeret"

Mykje interessant stoff frå Samhandlingsbarometeret.  Aktuelt stoff no er ei undersøking om ulik forekomst av karies i Sogn og Fjordane.

https://samhandling-sfj.no/fokus-pa-tannhelse-i-samhandlingsbarometeret/

Nytt frå pasientreiser

Diverse info og presiseringar nyttig for allmennlegar

Nytt frå pasientreiser_helse førde.pdf


20.09.18
Saman om betre diabetesbehandling for barn og ungdom i Noreg

- Eit kvalitetsforbetringsprosjekt i regi av Barnediabetesregisteret.  Ynskje om samarbeid mellom barneavdlinga i Helse Førde og aktuelle fastlegar i Fylket.
Barneavdelinga i Helse Førde ynskjer eit samarbeid med fastlegar omkring barn med høg HbA1c - dvs Hba1c over 8.   Avdelinga har om lag 10 nyoppdaga diabetes barn pr år og fylgjer regelmessig omkring 90 barn med diabetes her frå Fylket. Om lag 20–30 % (18-27 pas) av desse vil ha behov for denne type oppfølging i samarbeid med fastlege.  Handler om fellessamtale vedrørande motivasjon og måling av HbA1c.  Ein tenker seg desse samarbeidsmøta gjennomført med video der fastlegen kan bruke møtetakst (takst 14 i normaltariffen).  Som bruker av helsenett kan fastlegen skaffe seg videoprogram på sine pc-er gratis (Cisco Meeting).  Utstyr med kamera og mikrofon/høgtaler koster eit par tusen kroner.  Les meir på https://www.nhn.no/helsenettet/video eller ta kontakt med Jarle Øen i Helse Førde -  jarle.oen@helse-forde.no
Diabetes teamet ved barneavdelinga i Helse Førde med overlege Hildegunn Borkamo i spissen har laga informasjon om ordninga og kjem nok til å kontakte den enkelte fastlege med spørsmål om eit slikt samarbeid når det måtte bli aktuelt.   
Saman om betre diabetesbehandling for barn og ungdom i Noreg_Informasjon til fastlegar.pdf

Ny analyse gonokokk PCR og endra Chlamydia trachomatis PCR

Mikrobiologisk avdeling startar 24. september 2018 med ein ny analyse; gonokokk PCR. Samstundes skiftar dei metode for Chlamycia trachomatis PCR.
Vedlagt informasjonsskriv som er sendt til legekontora og helsestasjonane saman med nytt prøvetakingsutstyr.
Ny PCR Gc og Chlamydia sept 2018.pdf

06.09.18
Pakkeforløp kreft - endring i kreftkoordinatorstillingane i Helse Førde

Forløpskoordinator  kirurgisk:
Hanne Elin Skår mobil: 95 98 72 74

Forløpskoordinator Lungekreft:
Sven Ivar Hove mobil: 95 98 72 75

Forløpskoordinator  kirurgisk /medisinsk:
Ingeborg Grimset Ravndal mobil : 48 03 26 38

Forløpskoordinatorane vil vikariere for kvarandre ved møter,fråvær, ferie o.l. Hvis du ikkje får svar så ring den andre forløpskoordinatoren sitt mobilnummer 

4-dagers behandling av tvangsliding (OCD) og panikkliding (B4DT – Bergen 4-day treatment)

Psykisk helsevern i Helse Førde har informert PKO i ein epost.  Dei skriv: "Det har nylig vore eit innslag på Vestlandsrevyen om 4-dagers intensiv behandling av sosial angstliding. I Helse Førde har vi endå ikkje kome i gang med dette. Vi håpar å kunne tilby denne form for behandling i løpet av 2019.
Helse Førde er derimot sertifiserte for og tilbyr behandling av tvangsliding og panikkliding med/utan agorafobi i 4-dagers formatet. For behandling av tvangsliding er Helse Førde foretaksdekkande. Det vil seie at vi dekker heile fylket.
Sjå meir utfyllande informasjon om OCD-teamet/angstteamet i Helse Førde ved linken under:
https://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/informasjon-til-kommunehelsetenesta/ocd-teamet

Nye prosedyrer for osteporose og rutineendring ved beintettheitsmåling i Helse Førde.

Overlege Anja Myhre  anja.myhre.hjelle@helse-forde.no ved revmatologisk avdeling Helse Førde har leia ei arbeidsgruppe som har laga nye nasjonale prosedyrer for Norsk Revmatologisk forening når det gjeld osteoporose. Ho skriv i ein epost til PKO: "Det er samtidig gjort store endringer i måten osteporosepoliklinikken i Førde jobber. Vi har fått ny DXA maskin med nye muligheter, og det er klarere retningslinjer å forholde seg til når det gjelder diagnostikk, utredning, behandling og oppfølging av osteporose. Standardtekstene våre er endret og mer nyansert, men tydeligere råd til fastleger.
Jeg synes dette er viktig at kommer ut til fastlegene i fylket.   Vil gjerne også ha tilbakemeldinger her dersom det er ting som vi bør endre, eller som dere ønsker vi skal gjøre annerledes. Jeg kan også stille meg til disposisjon til å undervise litt om dette ved ønske.
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/Fagradets-innstillinger/Ferdige-norske-prosedyrer/

Osteoporose aug 2018.pdf
Pasientinformasjon om beinskjørheit.pdf
Spørjeskjema.pdf
Osteoporose_ Dokument til EK handboka.pdf

16.08.18
Hugse på ØH merking ved hastetilvising. 

Medisinsk avdeling kontakter PKO for å minne om at ein ved ØH tilvisingar hugser på å krysse av for dette i det elektroniske tilvsingsskjemaet.  Valget finn ein på side to - der ein bestemmer hastegrad.  Manglande avkryssing her fører til krøll i mottaket av tilvising som hamner i feil kø! 

31.05.18
Melding til allmennlegar i Sogn og Fjordane – om innkjøpsavtaler LAR-medisin.

Helse Førde har motteke melding om at det trer i kraft nye innkjøpsavtaler for LAR-legemiddel frå 01.10.18.
Dette vil påverke val av preparat som ein kan lese meir om i vedlagt brev. 
Melding til allmennlegar i Sogn og Fjordane_om innkjøpsavtaler LAR-medisin.pdf
Innkjøpsavtaler_LAR_allmenpraktiker.pdf
Innkjøpsavtaler_LAR_pasient.pdf

Tidsskrift-artikkel om innleggelse i medisinske avdelingar

"Innleggelser i medisinsk avdeling – hvem legger inn og hvorfor" av Jan Robert Grøndahl, Øystein Fossdal, Torgeir Hauge-Iversen, Einar Husebye, Elin Olaug Rosvold, Trygve Kongshavn
Saksa frå artikkelen: "Hovudbudskap: Fastleger og legevaktleger sto hver for omtrent en firedel av innleggelsene til medisinsk avdeling.  Ved strukturert gjennomgang av henvisningsskrivene kunne alternativ til innleggelse identifiseres i ett av åtte tilfeller, men bare ett av 15 ble bekreftet ved gjennomgang av sykehusjournalen i etterkant".
Les meir


03.05.18
Førkortprosedyrer for Helse Førde

Det har den sist tida vore arbeidd med å lage ei oppdatert prosedyre for Helse Førde tilsette når det gjeld førakortvurderingar.  Den nye forskrifta kom i 2016 med nokre endringar seinare og den nye prosedyra som no er klar er laga i tråd med denne.
På siste fredagsundervisning i april blei prosedyren lagt fram.  I presentasjonen blei det lagt vekt på viktige aspekt for legar, psykologar og optikarar som skal gjer desse vurderingane. Deler av presentasjonen omhandla også utfyllinga av sjølve helseattesten - "Helseattest førerett ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel".    Viktige moment rundt dette er no redigert og detaljert og er med i den redigerte presentasjonen som er vedlagt denne saka.  Ergoterapi og køyrevurdering var også ein del av presentasjonen og  er med her.
Takk til Åse Elisabeth Stadheim for uvurderleg sekretærhjelp i dette arbeidet. 
Førarkortvurdering_Helse Førde_prosedyre_ny april 2018.pdfFredagsundervisning Helse Førde_ førarkort_april 2018.pdf

 02.05.18
Viktig om tilvising til rehabilitering

Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga) handsamar og vurderer tilvisingar til private rehabiliteringsinstitusjonar (somatikk) frå fastlegar og privatpraktiserande avtalespesialistar. Tilvisinga kan sendast elektronisk og det er viktig å få med sentrale opplysningar slik at tilvisinga er muleg å vurdere.  Les meir i lenka under der det bl.a. finst ei enkel sjekkliste om kva som bør vere med av info i tilvisinga.Les meir

19.04.18
Ledig LIS 2 stilling ved revmatologen  - aktuell for allmennlege. 

Ledig stilling som kan være aktuelt for allmennleger trengande sjukehus praksis.
Dette er i utgangspunktet frå mai 2018, men avdelinga kan være fleksibel ifht oppstart. Kontakt pawel.franciszek.mielnik@helse-forde.no

Innspel til Utviklingsplanen for Helse Førde 2020-2035

Helse Førde har sendt PKO ein epost der utkast til utviklingsplanen for dei neste 15 år er vedlagt.  Dei skriv i følgebrevet slik:
"Vedlagt er utkast til revidert utviklingsplan for Helseføretaket vårt. Dokumentet er ein overordna plan for korleis verksemda skal utviklast for å møte det framtidige behovet for helsetenester.
Kapittel 5 og 6 dreiar seg om framtida, og bør såleis prioriterast i gjennomgangen. Kapittel 6 inneheld 10 ulike innsatsområde, og det er knytt eit overordna mål og tiltak til kvart av innsatsområda. Dette er også presentert i vedlagde ppt-fil.
Vi ønskjer særskilt svar på fire spørsmål:
•       I kva grad inneheld dei rette måla, utviklingsområda og rett ambisjonsnivå? 
•       Er det område som manglar eller er for lite framheva?
•       I kva grad meiner de at planen peikar på dei viktigaste samhandlingsområda? 
•       Ser de andre moglegheiter for innovasjon og utvikling? 
Svar kan sendast til   anne.kristin.kleiven@helse-forde.no med kopi til  marianne.kleppe.nordal@helse-forde.no  Høyringsfristen er 12. mai. Dokumentet vil også leggast ut på internett og intranett.
God lesing – vi ser fram til å få innspel på dette viktige dokumentet."
Les meir

05.04.18
Elektronisk sending av fødselsepikrise

9. april starter pilot på elektronisk sending av Fødselsepikrise mor og Fødselsepikrise nyfødt barn til helsestasjonane. Det er bestemt at det skal sendast kopi til fastlegane på disse. Utfordringen her er at Fødselsepikrise nyfødt barn alltid vil være ukjent for fastlege i og med at dei ikke har fått opprettet journal på legekontoret ennå. Helse Vest ikt har testet ut sending til alle journalsystem og fått bekrefta at det let seg gjere.
Les meir


Analyse av vitamin D – anbefalte grenseverdier

Anbefalinga bygger på ein systematisk gjennomgang av vitenskapeleg litteratur som nylig er utført av ei nordisk ekspertgruppe , og som samsvarar med konklusjonen fra Institute of Medicine, USA / The National Academy of Medicine.    
Vitamin D-nivået i plasma varierer med årstid (sollys), kosthold, inntak av kosttilskudd og alder. Et tilstrekkelig nivå i juni måned kan være betydelig redusert i desember.  Inntak av kosttilskudd, f.eks. tran utjevnar forskjellane. 
Det har vist seg at referanseintervallet 37-131 nmol/L, har liten verdi for å vurdere om det foreligg mangel på vitamin D, som er den vanlegaste indikasjonen for analysen. 
Les meir

22.03.18

Viktig info frå Helse Førde:  Ekstraordinære beredskapstiltak p.g.a. gastroenteritt ved Førde Sentralsjukehus

5 avdelinger har no gastroenteritt, og mange tilsette er også sjuke. 
Spesifikk informasjon til fastlegar:
a. Innleggingar som ikkje må skje komande dagar bør avgrensast.
b. Konferanseplikt innførast før innlegging for alle avdelingar ved FSS, dvs. at sentralbordet set over telefonar om innlegging til vakthavande legar.
Les meir

Pakkeforløp for kreft i Helse Førde- status 2018.

Pakkeforløp for kreft har vore i drift  sidan 2015.  Ordninga er bygd opp, og er komen godt på veg når det gjeld å ivareta pasientar som er under utgreiing for kreft og/eller alvorleg sjukdom. Dei 28 pakkeforløpa er detaljerte og beskriv utgreiingsprosessen i detalj. Det er og gode diagnoserettleiarar til bruk for legane i praksis når desse pasientane dukker opp og  der tilvising til spesialisthelsetenesta er nødvendig. 
Les meir 

08.03.18
Lommerus

Nyttig dokument frå Helse Bergen innan rusbehandling.  Lommer ein guide for helsepersonell til betre behandling av rusmedisinske problemstillingar i sjukehus - men kan også ver til god hjelp for allmennlegar. 
Lommerus.no

22.02.18
Oppgåveoverføring frå spesialisthelsetenesta til allmennlegar

Det har siste tida vore mykje mediafokus på allmennlegane sin arbeidssituasjon og spesielt oppgåveoverføring frå spesialisthelsetenesta til allmennlegar. Det er mange dømelandete rundt  på urimelege «bestillingar» til fastlegar. PKO i Helse Førde har fulgt med på denne diskusjonen og har også hatt møte med alle avdelingssjefar for å orientere om problemet. Vi har ikkje fått mange meldingar frå fastlegar i fylket, men vil gjerne vite om det finst døme på slik urimeleg oppgåveoverføring.
Elles minner vi om at det bør sendast avviksmelding til Helse Førde om ein opplever brot på samarbeidsavtaler.

Les meir

Redusert kapasiet ved hematologi i Helse Førde

Vi har fått ei epost frå avdelingssjef ved kreftavdlinga der ho skriv om utfordringar innan hematologi pga manglande resurssar. I avdelinga er det no kun ein overlege innan hematologi, i tillegg to LIS-legar, som er relativt nye innan faget.  Avdeinga ynskjer å bringe dette ut til tilvisarar av tjenesta, då dei opplever tilvisingar til hematolog som kan gå til indremedsinsk tjeneste.  Avdelinga tek imot pasientar der det er reell grunn til mistanke om utgreiing av primær blodsjukdom.  Jfr elles notat frå sept. 17 - sjå lenke.
Les meir


Relis Vest - seminarturnè

Relis vest med med mange dyktige medarbeidarar besøkte Førde torsdag 15. februar.  Mange allmennlegar og farmasøyter frå Fylket hadde meldt seg på og fekk med seg mykje nevenyttig og praktisk kunnskap innan medikamenthandtering ved ulike kliniske tilstander.   Tema som blei omhandla var bl.a. desse:  Kan vi stole på bivirkningsdata?   Sikkerheitsaspekt ved bruk av legemidlar til barn.  Rett bruk av NSAIDs.    DOAK – kor står vi i dag?  Korleis  snakker vi om risiko?  Astma og allergi ved graviditet og amming.   Prevensjon – muligheiter og begrensningar.  Quiz og work shop stod også på progremmet.  I lenka under ligg alle presentasjonane som vil vere nyttige også for dei som ikkje fekk med seg sjølve seminaret. 
Les meir


11.01.18
MR før tilvising for vurdering av ryggkirurgi. 

Overlege Svenning I Lida har sendt oss ein epost vedr MR og ryggkirurgi.  Han skriv at før ortoped kan vurdere indikasjon for ryggkirurgi må dei ha ein MR av columna. Han skriv vidare at dei fleste fastlegar er klar over dette og sender tilvising både for MR av columna og til ortoped. Likevel er det nokre fastlegar som ikkje har bestilt MR og p.g.a. av ventetidene til MR vil dette bety lengre ventetid for pasienten.   

04.01.18

Ny vaktordning på UPH.

Frå nyttår vil det på BUP-poliklinikkane vere sett av tid for hastevurdering kvar morgon.
På dagtid vil henvendingar såleis bli kanalisert til poliklinikk, som kan tilby vurderingssamtale same eller neste dag. På helg/kveld/natt vil vakthavande, evt bakvakt, saman med tilvisar vurdere om innlegging er naudsynt, eller om ein kan avvente til vurdering på poliklinikk neste morgon. Vakthavande vil i så fall formidle beskjed til aktuelle poliklinikk.
Les meir

Diabetesforum Sogn og Fjordane 11.-13. april 2018

I år er det 30 år sidan det første Diabetesforum vart arrangert i Sogn og Fjordane. Den gang var det Fylkeslegen som stod for arrangementet. Etter den tid har det vore eit eige styre under NDF Sogn og Fjordane. Forumet har vore arangert ved ulike hoteller i alle tre fogderier i fylket gjennom desse åra.  Denne gang blir det Scandic Sunnfjord Hotell , Førde
Målgruppe for kurset er fastlegar, medarbeidarar ved fastlegekontora, legar og sjukepleiarar i helseforetaket, sjukepleiarar og omsorgsarbeidarar ved heimesjukepleietenestene og sjukeheimane/ omsorsorgsentera i kommunane, fysioterapeutar og andre tilsette ved Frisklivsentralane, tannlegar, fotterapeutar og tillitsvalde.
Programmet er rikholdig med ulike tema som omfattar ulike seinkomplikasjoner, nye retningsliner ang svangerskapsdiabetes, medikamentell behandling, insulinbehandling, fysisk aktivitet  m.m.
Kurset  startar med forkurs onsdag 11.04. Dette er ope for alle. Dei som ønsker godkjenning som emnekurs må delta.

Invitasjon

ProgramNettside Facebook

21.12.17

Nytt frå Pasientreiser Helse Førde

Sjå siste nyhendebrev frå pasientreiser Helse Førde - bl.a. nye og forlenga opningstider frå 2018.

Akuttmedisinsk seminar Helse Førde 2018

Prosjekt prehospitale tenester i Helse Førde inviterer til seminar 9. januar ved Scandic Sunnfjord Hotel, Førde. Målgruppe er alle som arbeider med det akuttmedisinske feltet frå kommune- til spesialisthelsetenesta.  Politikarar, brukarorganisasjonar og andre med interesse.
Tema er "Kvalitet og risiko i helsetenesta"
Føredragshaldarar er:
Jan Magne Linnsund er seniorrådgjevar i avdeling for allmennhelsetenester i Helsedirektoratet.
Trine Vingsnes er direktør for kirurgisk klinikk i Helse Førde og prosjektleiar for arbeidet med
plan for det prehospitale området.
Steinar Olsen er direktør i avdeling medisinsk nødmeldeteneste i Helsedirektoratet.
Ingvill Skogseth er seniorrådgjevar i Helse Vest RHF. Ho arbeider mykje med beredskapsplanar
og prehospitale tenester.
Steinar Hunskår har vore forskingsleiar ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
Han er no prodekan for utdanning ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.
Les meir


07.12.17
Vellukka gjennomført fagdag om ungdomsmedisin!

Fagdag i ungdomsmedisin blei gjennomført på Villa Åmot 30.11.17.  Fagdagen var ledd i Helse Førde si satsing på ungdomsmedisin og blei arrangert av  barneavdelinga i samarbeid med medisinsk og nevrologisk avdeling i Helse Førde. Ansvarleg var overlege Hildegunn Borkamo ved Barneavdelinga.   Fagdagen sette fokus på tema knytt til behandling av ungdomar, og er særleg aktualisert iom at barneavdelinga i løpet av 2018 skal ivareta ungdomar inntil 18 år. Inntil no har aldersgrensa for dei fleste problemstillingar vore 16 år.   Målgruppa for fagdagen var legar og sjukepleiarar i spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta som jobbar med ungdomar i aldersgruppa 13-25 år. Programmet var variert og omfatta tema som kommunikasjon, mestring og kronisk sjukdom, rus, ungdommane sine rettar i helsetenesta, rettar i høve til opplæringslova og tidleg arbeidsliv. 
Fagdagen var interessant og heldt eit høgt fagleg nivå.  Det er prisverdig at avdelingane sjølve er innovative og  tar initiativ til slike nye kursemner og inviterer allmennlegane med. 
Les meir 

23.11.17
LIS stilling ved Førde BUP  tenkt for allmennlege i vidareutdanning for spesialitet i allmennmedisin.

Det er planer om å opprette ein LIS stilling som er tenkt for allmennlege som ynskjer dette som ledd i sin spesialisering. Interesserte legar kan kontakte BUP, gjerne ved leiar Toril Taklo, for å orientere seg nærare om dette. Stillinga er førebels ikke utlyst, men vil komme nærare informasjon om dette etter kvart. 


Gjennomført lokalt kurs om flått og flåttbårne sjukdomar (Borreliose og TBE)  

16. november arrangerte Sogn og Fjordane legerforeining i samarbeid med mikrobiologisk avdeling Helse Førde og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, eit dagskurs om flått og flåttbårne sjukdomar i Førde.  Kurskomite var Reidar Hjetland  og Halvard Mikal Seljesæter.  Dette kurset var toppa med særs kompetente forelesarar.   Dei leverte eit kurs med høgt fagleg og kunnskapsbasert nivå samtidig som det heile blei veldig praktisk.  Mange allmennlegar og nokre spesialistar i salen fekk mykje nyttig informasjon om eit høgst relevant  tema for helsetenesta og befolkninga i Sogn og Fjordane. Eit veldig bra initiatav og ein ekstra honnør til vår lokale kursleiing for eit vel gjennomført kurs. 
Flåttsenteret har gode nettsider og tar også imot henvendelsar frå helsepersonell og pasientar.
Les meir

09.11.17

Nettkurs i rusmedisin.

Fylkeslege Per Stensland orientere oss om eit nytt gjennomarbeidd kurs som gir fire kompetansegivande kurspoeng for allmennpraktikarutdanning og i rusmedisinutdanning.  Poenget er å informere om rett bruk. Mange videosnuttar, litt tekst å lese. Vert avslutta med kurs der legen loggar inn og identifiserer seg slik at deltakarane kvalifiserer for kurspoeng. Mellomlagring gjer at ein ikkje treng å ta heile prøva straks, men at dette kan gjerast når ein har tid.
Dette er eigna for alle legar, men spesielt utafor sjukehus Merk at dette bør verte introdusert for turnuslegar på kurs og i rettleiingsgrupper.

Les meir

31.10.17
Eiga elektronisk adresse til smertepoliklinkkken

Frå medio oktober har der komme eiga tilvisingsadresse til smertepoliklinkken.  I Adresseregisteret skal fastlegane velge "Anestesiologi/Smertebehandling".   Den gamle adressa -Fys med-  kan også framleis brukast, internt på huset skal tilvisingane til begge adresser ende i same mappe.

19.10.17
Informasjon om Eldremedisinsk poliklinikk, Førde sentralsjukehus

Eldremedisinsk poliklinikk er ein del av medisinsk poliklinikk på Sentralsjukehuset i Førde. Det er eit tilbod for pasientar frå omlag 70 år med samansette problemstillingar.
Eldremedisinsk poliklinikk har tilbod tysdag og onsdag for utgreiing av problemstillingar som falltendens, polyfarmasi, komorbiditet, kognitiv svikt. 
To dagar i veka har lege og sjukepleiar også poliklinikk for eldre pasientar med hjertesjukdom, som får ei utvida undersøking (geriatrisk kardiologi).
Les meir

12.10.17
Legemiddelkalkulator for førarkort

Nytt frå retningslinjene er med her. 
Les meir

14.09.17
Kolskalkulatoren

Kolskalkulatoren er eit nyttig hjelpemiddel i å stille diagnosen og få forslag til behandling.Les meir

Traumebehandling i Vest

Forståelse og behandling av PTSD, komplekse traumelidelser og dissosiasjon.
Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i region vest inviterer Psykiatrisk Klinikk i Helse Førde og tilhørende kommunale helsetjenester for voksne innen psykisk helse og rus
i Sunnfjord og Ytre Sogn, til et ettårig opplæringsprogram innen traumeforståelse og traumebehandling.
Les meir

07.09.17

Ledig kapasitet ved smertepol i Florø.

Etter ein god oppstart ultimo mai har det på ettersommaren vore ein nedgang i antal tilvisingar og vi har følgjeleg noko ledig kapasitet. Smertepol. har tilført Helse Førde og innbyggjarane i fylke eit godt behandlingstilbod for ei pasientgruppe som kan vere vanskeleg å hjelpe. Etter motteke tilvising blir pasientane ringt opp for planlegging av ei kompakt tverrfagleg utgreiing. Over to påfølgjande dagar treff dei samla og individuelt overlege, psykolog, sosionom/familieterapeut/likeperson, fysioterapeut og sjukepleiar. Etter samla tverrfagleg vurdering blir det saman med pasienten gjort prioriteringar for behandling og tiltak. Tilvisar og fastlege mottek skriftleg orientering.
Les meir Les også om helseministeren sitt besøk ved smertepoliklinikken i Florø

Kurs om flåttoverførte infeksjonar 16. november 2017

I samarbeid med nasjonalt kompetansesenter for flåttoverførte infeksjonar («flåttsenteret») og kurskomiteen i SFj legeforening vil det bli arrangert kurs om flåttoverførte infeksjonar 16. november 2017 kl. 09.00-15.00 på auditoriet på FSS. Les meir i kurskatalogen

Disputas i Førde ved Reidar Hjetland.

Minner også om overlege Reidar Hjetland ved Mikrobilogisk avdeling Helse Førde sin disputas over same tema 15.september 2017 
- som er første disputas i Førde nokon sinne!
Tidspunkt og stad for disputasen 15. september:
 Kl. 10.00, auditoriet, 2. etasje, Førde Sentralsjukehus.
«Tick-borne infections in Sogn og Fjordane, western Norway: Seroprevalence, risk factors and subjective health complaints in blood donors».Les meir

Temasider om diabetes på Hdir sine sider

Hdir skriv i eit notat til legar i Norge:
Det siste året har det kommet nye retningslinjer for diabetes og svangerskapsdiabetes. Helsedirektoratet har nå utarbeidet filmer og annet materiell som kan være til nytte for helsepersonell. Materiellet kan brukes som opplæring i smågrupper eller for hver enkelt lege. Noe av materiellet kan også være til nytte i konsultasjon med pasienter.
Alt materiell er samlet på vår temaside om diabetes: https://helsedirektoratet.no/diabetes
Filmene er på 7-8 minutter, og handler om seks viktige temaer fra diabetesretningslinjen:
-          Blodsukkersenkende legemidler
-          Behandling av nyresykdom
-          Fot- og nevropati
-          Utredning og diagnostikk av type 2
-          Kommunikasjon, mestring og motivasjon
-          Levevaner
Det kommer også en egen film om svangerskapsdiabetes.Les meir

23.08.17

Svangerskapsdiabetes - nyttig algoritme.

Helsedirektoratet har laga ei oversiktleg algoritme vedr handtering av blodsukkerproblematikk i svangerskapet.  Mange fastlegar samarbeider med jordmor omkring svangerskapsomsorga.  Det er mange nye problemstillingar i dei nye retningslinjene for svangerskapsdiabetes  - bl.a. skal mange av desse no følgast opp i  primærhelsetenesta.   Det er viktig med avklarte ansvarsforhold mellom  fastlege og jordmor i desse sakene.
Algoritmen

Nasjonale retningslinjer for svangerskapsdiabetes

Haustmøte i Sogn og Fjordane legeforening

PKO har fått brev frå leiaren i Sogn og Fjordane legeforeining, Ronny Cassels med informasjon om haustmøtet.
__________________________
Invitasjon til haustmøtet og kurs i samarbeid og teamlejing
Årsmøtet finn stad på Hotell Alexandra i Loen 8. og 9. september i år
I år kjem både tidlegare president Hans Kristian Bakke og president Marit Hermansen.
På fredag vart det arrangert kurs i Samarbeid og teamleiing for legar i primærhelsetenesta. Kurset er teljande for spesialisering i allmennmedisin. Kursstart er fredag kl. 09:00 med kursavslutning kl. 11:00 på laurdag.
Det vert medlemsmøte i AF og NFA kl. 18:45 på fredag. Her vil tidligare president Hans Kristian Bakke, nå styreleder i Syke- og pensjonsordningen for legar (SOP), presentere privat pensjonsavtale.
For andre medlemmar som ikkje skal på kurset, startar helga med festmiddag kl. 20:00 på fredag. Laurdag vil president Marit Hermansen ha presidentens time og det er alltid interessant.
Det blir anledning  til tur på fjellet med Skylift  og lunsj på fjellet laurdag fra kl. 13:00 – 15:00. 
For prisar og bestilling av måltid og rom, sjå påmelding. Påmelding skjer via nett og blir sendt til til leiar Ronny Cassels. For spørsmål, kontakt kuremure@online.no.
Vi ynskjer alle medlemmar og familiar vel møtt til ei hyggelig helg i september!
Ynskjer alle velkomne til  haustmøtet og kurs!!
Påmelding

10.08.17

NordFjord Øyre Nase Hals - nyoppstarta avtale spesialistpraksis innan øyre nase hals Nordfjord Sjukehus.

4. september vil NordFjord Øyre Nase Hals ved John Arthur Kvamme starte opp 50% øyre nase hals praksis lokalisert på Nordfjord sjukehus, opningstider mandagar 08-20 og tirsdagar 08-16. Kvamme vil jobbe 50% ved NordFjord Øyre Nase Hals og ellers 50% ved ønh-avd., Førde Sentralsjukehus. Han har jobba der som overlege sidan 2002 med særskilt ansvar og kompetanse innan øyre patologi og øyrekirurgi samt utredning og behandling av søvnplager.Samtidig vil ØNH avdelinga ved Førde Sentralsjukehus avslutte den 20% ambulerande ordninga med ønh poliklinikk på Nordfjord sjukehus kvar torsdag.
Praksisen  vil vere tilkobla Norsk Helsenett, slik at ein kan sende henvisningar elektronisk, men sannsynlegvis vil ein ikkje vere oppkobla før 4. september. I mellomtida kan ein sende henvisning elektronisk til ØNH Førde Sentralsjukehus, der ein presiserer at ein ønskjer henvisning til NordFjord Øyre Nase Hals på Eid, eller vanleg henvisning i posten.
Les meir

25.05.16

Nyttige tips vedrørande nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes

Mange av fastlegane har nok enno ikkje fått sett seg godt inn i dei nye nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk og behandling av svangerskapsdiabetes https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes   
PKO i Helse Stavanger har i samarbeid med endokrinologisk avdeling der laga eit forenkla oppsett over retningslinjene og korleis ein går fram.  I  Helse Førde ynskjer ein no umiddelbart å ta i bruk dei nye retningslinjene.  Planen er å følgje dei gamle retningslinjene fram til fødsel på alle dei som no er inne i systemet, men å ta i bruk dei nye for alle nyhenviste.  Dersom det kjem henvisningar basert på gamle kriterier, så blir tilvisinga  avvist og det blir skrive tilbake i dialogmelding  kva som er gjeldande prosedyre etter dei nye.  På den måten blir både fastlegane og behandlarane i Helse Førde gradvis vande med dei nye retningslinjene. Det er dessutan viktig at fastlegar som samarbeider med jordmødre har ein dialog med dei om ansvarsfordeling i slike saker. 
Les meir

18.05.17
Rett til å velge behandlingsstad

De fire RHF-ene og Helsedirektoratet gjennomfører ein informasjonskampanje for å auke pasientane og helsepersonellet sin kjennskap til pasientrettleiarar og nettsida «Velg behandlingssted». Pasientar som tilvisast til sjukehus for undersøking eller behandling har rett til å velge behandlingsstad, men det er få som veit at dei kan få hjelp til å velge. Her spelar fastlegen ei viktig rolle.  Nyttig animassjonsfilm her  https://youtu.be/SEpaOE8aOJk
Les meir

Innføring av Nasjonalt Laboratoriekodeverk - i Helse Førde frå 30. mai.

Alle medisinske laboratorier i Norge har fått eit krav fra Helsedirektoratet om at all ekstern elektronisk kommunikasjon av prøvesvar skal føregå ved bruk av NLK (Nasjonalt Laboratoriekodeverk). NLK skal sikre at same analyse/ undersøkelse utført ved dei ulike laboratoria skal ha same standardiserte betegnelse og definisjon.  Helse Vest skal begynne med ei gradvis innføring av NLK koder frå våren 2017.  Helse Førde vil ta i bruk NLK kodane for analyser i medisinsk biokjemi frå 30. mai 2017.Les meir

05.05.17
Smertepoliklinikken starter opp i Florø

Smertepoliklinikken i Helse Førde har ein periode no ligge nede.  Ei arbeidsgruppe har jobba med alternativ organisering og frå 1. mai 2017 er den igang att ved Helse Førde sine lokaler i Sunnfjord Medisinske Senter i Florø.  Pasientar frå fylket som siste tida har måtte vore tilvist smertepoliklinikken ved Haukeland kan no tilvisast til Helse Førde igjen - dette gjeld mellom 100 og 200 pasientar pr år.  Rask utgreiing er ei klar målsetting for den nye tverrfaglege poliklinkken.Les meir

Ny nasjonal fagleg retningslinje for svangerskapsdiabetes

Den nye retningslinja for svangerskapsdiabetes er no på plass, vel eit halvår etter at dei generelle retningslinjene for diabetes var på plass.  Hovedpunkt fra retningslinja:
Fleire skal testast og fleire vil få diagnose- til beste for mor og barns helse på kort og lang sikt, ei felles retningslinje for primær- og spesialisthelsetjeneste skal bidra til heilskapleg forløp for kvinner med svangerskapsdiabetes og kvinner med risiko for dette, nye testkriterier for diagnostikk,  ny diagnostisk grense og oppfylging av kvinna etter fødsel for å forebygge framtidig diabetes type 2.Les meir

20.04.17
Årsrapport PKO 2016

PKO har no gjort ferdig årsrapport for sitt arbeid i 2016.Les meir

Komplette brukerhandbøker for labtenester  i Helse Førde

Laboratorietenestene i Helse Førde har laga gode og praktiske brukarhandbøker som gir gode tips til alle brukarar.  Dette gjeld no både klinisk kjemisk, mikrobiologi og patologi.

Les meir

Felles alfabetisk analyseoversikt

Helse Bergen har utarbeidd felles alfabetisk analyseoversikt ovar alle typer labprøver inkludert mikrobiologi.   Nyttig!Les meir

06.04.17
Vikariat ved revmatologisk avdeling Helse Førde eigneleg for allmennlege som treng sjukehusår. 

Ledig vikariat ved revmatologen frå mai 2016.  Ta kontakt med pawel.franciszek.mielnik@helse-forde.no

16.03.17

Tryggare legemiddelbruk gjennom ny pilot

Helse Vest går denne veka i gang med ei pilot for heilelektronisk legemiddelsamstemming. Det er teke i bruk eit program for elektronisk kurve;  Meona. Dette skal gje auka pasientsikkerheit gjennom alle ledda av behandlinga. 
Helse Vest har no utvikla ei elektronisk løysing som sørgjer for integrasjon mellom Kjernejournalen, Helse Vest sin forskrivingsmodul og kurveløysinga Meona sin modul for «legemiddel  ved innlegging». Denne integrasjonen gjer det mogleg å automatisk hente inn reseptinformasjon.
Piloten startar opp i akuttmottaket i Helse Førde 16.mars og vil halde på i 8 veker.Les meir

16.02.17
Dialogmelding mellom allmennlegar og sjukehuslegar innførast frå 7. mars.

Viktig info frå Helse Vest som sjølvsagt også gjeld alle avdelingar i Helse Førde og legekontor som soknar til desse.  Meldinga som skal brukast er den same som i dag brukast mot pleie og omsorg – Forespørsel (Elin-K).   Meir info om saka vil komme like i førekant av innføringa.  Her litt info no 4 veker før som kan vere greit å få med seg. Les meir

Nytt frå PKO februar 2017.

Nytt frå PKO for veke 1-7 er sendt ut til allmennlegane i Fylket, Helse Førde med legar og psykologar, avdelingsleiarar, stab og støtte, Hauglandssenteret og Fylkeslegen.
Les meir

IHR - interaktiv henvisning og rekvisisjon - over på Helse Vest IKT.

IHR  (interaktiv henvisning og rekvisisjon) omfattar elektronisk rekvirering av prøver i alle labfag for Helse Førde og Helse Bergen dvs klinisk kjemisk, mikrobiologi, patologi og no etter kvart radiologi . Gro Øren, rådgjevar ved Mikrobiologisk avdeling Helse Førde skriv i ein epost at det regionale innføringsprosjektet med IHR er no over, og i samband det vert det Helse Vest IKT som tek over dei tekniske problemstillingane knytt til  Dips Interactor.  For spørsmål som gjeld tekniske problemstillingar i Interactor eller med etikettskrivarar kan det ringast kundesenteret til Helse Vest IKT (55976540), eige menyval for legekontor (4) og så kan ein logge ei sak der.
Ho skriv elles atd Helse Vest IKT treng å få inn saker for å bygge opp ein kunnskapsbank slik at dei blir gode på å løyse problemstillingar frå legekontora.
"Labtekniske" spørsmål vil ein som regel finne svar på i brukarhandbøkene (rør, prøvetaking, oppbevaring, haldbarheit ol.), eller ein kan som tidlegare kontakte ekspedisjonen til Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB), ekspedisjonen til Mikrobiologisk avdeling eller Sverre Albin Nordgård ved Avdeling for patologi.
Telefonliste
Helse Vest IKT: 55 97 65 40, tast 4 for legekontor.
LMBB: 57 83 92 87
Mikrobiologisk avd: 57 83 93 47
Avdeling for patologi v/Sverre Albin Nordgård: 41 45 64 47

13.02.17
Erfaringskonferansen

Nyttig og viktig erfaringskonferanse mellom helsepersonell i kommunane og i Helse Førde arrangert på Skei 06. februar.Les meir

26.01.17
Endra rutine ved ø.h. innlegging i Helse Førde frå første februar. 

Frå 01.02.17. endrar tre avdelingar i Helse Førde si telefonrutiner for øyeblikkeleg hjelp innleggingar. Endringane gjeld medisinsk, kirurgisk og ortopedisk avdeling i Førde.  Denne informasjonen inneheld nye rutinar, men også ein repetisjon av andre ø.h. rutinar for fastlegar og legevaktslegar.
Les meir

Mammografiprogrammet vs klinisk mammografi

Ved avslutta mammografiscreening p.g.a. alder har det over noko tid vore gitt signaler om at pasienten etter eige ynskje kunne få tilvising for vidare screening av fastlegen. Denne praksisen strir mot strålevernforskrifta.  Det skal vere ein medisinsk indikasjon for mammografi utover screeningtida.
Les meir

Brukerhandbøker for labtenester i Helse Førde forbetrast

Funksjonaliteten i brukerhandbøkene i Helse Førde er i stadig utvikling.  Bl.a. har mikrobiologen no laga søkefunksjon i brukerhandboka for å finne aktuelle analyser og ei lenke der ein får viktige opplysningar for prøvetaking ved ulike kliniske problemstillingar. 

Les meir

Klinisk kjemisk avdeling i Helse Førde også oppdatert med praktisk og nyttig brukerhandbok og analyseoversikterLes meir

Helse Bergen har utarbeidd felles alfabetisk analyseoversikt ovar alle typer labprøver inkludert mikrobiologi.   Nyttig!
Les meir


19.01.17
Nytt frå Noklus Sogn og Fjordane

Noklus har ei aktiv gruppe i Sogn og Fjordane som dei fleste legekontora kjenner godt til.  Dei har nyleg sendt ut eit nyhendebrev som omhandlar dei viktigaste sakene som Noklus jobber med her lokalt - bl.a. annonserer dei no eit Noklus grunnkurs som skal arrangerast i mars.
Les meir

INR – måling og eigendosering - LMS kurs

Noklus i samarbeid med LMS og med avd Helse Førde arrangerer regelmessig kurs i eigenmåling INR.  Dei skriv i si nsiste annonsering av kurset at målgruppa er pasientar som bruker medikamentet Marevan og måler INR og at dette gjeld pasientar med langtidsbehandling med Marevan som ønskjer å ta ansvar for eiga behandling med måling av INR og dosering av Marevan.  Dei fleste av desse vil idag vere relativt yngre pasientar med metallklaff der dei nye DOAK ikkje er aktuelle.  Pasientar som er aktuelle må tilvisast av lege og tilvisinga sendast elektronisk  til indremedisinsk avdeling Førde Sentralsjukehus.
Les meir

12.01.17
AMK Førde - nye telefonnummer

AMK Førde handterar medisinsk nødtelefon 113 frå Sogn og Fjordane (unntak Gulen Kommune) og omfattar ca. 110 000 innbyggjarar. Dei
koordinerer ca. 30 ambulansar og er LA AMK sentral for eit ambulansehelikopter og administrator av ambulanseoppdrag for SeaKing Florø. 113 svarast av sjukepleiar med spesiell kompetanse i vurdering av medisinske hendingar og rettleiing i livreddande førstehjelp. I tett samarbeid med ressurskoordinator set ein i verk nødvendige tiltak.
AMK Førde tek i mot og koordinerer førehandsbestilte ambulanseoppdrag frå legekontor, sjukehus, institusjonar, etc.
Det er no innført nokon nye rutiner og telefonnummer.
Les meir

Ny quantiferon analyse ved Mikro Førde. 

16. januar-17 startar Mikrobiologisk avdeling med ny Quantiferon-analyse (IGRA) med 4 glas påvising av latent tuberkuloseinfeksjon. Dermed kan desse prøvane no sendast til Helse Førde, og ikkje til Helse Bergen. (Helse Bergen har også gått over til ny metode med fire glas).
Informasjon i brukarhandboka om prøvetaking.
Les meir

Nyttig å bruke lokal patologisk lab i Førde for hudbiopsier!

PKO har fått ein epost frå avdelingssjef Bjørn Ståle Sund ved patologisk avdeling Helse Førde der han minner om tilboda dei har.  Han skriv at det er en fordel for dei å ha prøvene fra starten av i sitt arkiv !  Han skriv vidare at ved oppfylgjande behandling  av ulike typar kreft (og forstadier) må dei no ikkje sjelden innkalle prøver frå andre laboratorier – som er tungvint og arbeidskrevande. Det er oftest hudlegane som ber om innkalling.  Det å handtere også primærlesjonen lokalt kan bety ein del for den oppfylgjende behandling  (størrelse på utvida eksisjon, ev. lysbehandling i staden for kirurgi,  ev. behov for videre oppfølging). Patologisk lab i Førde har også den fordel at prøvene kan diskuterast  med hudlege på staden – nokon av desse blir såleis teke opp på tverrfaglig møte som blir arrangert ein gang per mnd. med hudavd.  Ein minner også om at alle patologisk anatomiske svar frå Helse Førde no kjem elektronisk og at rekvisisjonen også kan sendast elektronisk via IHR rekvisisjon  frå dei legekontor som har installert DIPS Interactor.
Les meir

LMS kurs første halvår 2017

Gode og nyttige LMS kurs i opplæring av pasient og pårørande har fått ny plassering på nettsidene til Helse Førde. 
Les meir

05.01.17

Nok ein gong om MRSA smitte og tilvising til sjukehus

Stadig kjem det merknader frå avdelingar og poliklinikkar i Helse Førde om tilviste pasientar der det skulle vore gjort MRSA screening men så ikkje er gjort. Viktig å sjekke med pasienten om han skal undersøkast ifht dette  når ein tilviser eller gi info om status ved ØH innleggelse.  Info saksast frå Folkehelsa sin MRSA vegleiar pkt 4.1
Ved innleggelse og før pasientrettet arbeid i sykehus tas MRSA-prøve av alle som:
• tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver,
eller som i løpet av siste 12 måneder har:
• fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller
• bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller
• hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr,
eller som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:
• vært innlagt i helseinstitusjon, eller
• fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste5, eller
• arbeidet som helsearbeider, eller
• oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir.
I tillegg tas MRSA-prøve av alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser
eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og som i løpet av siste 12 måneder har:
• oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden
Les meir

22.12.16
God Jul. 
PKO ynskjer god jul til alle samarbeidsparter og sender no ut nytt frå saker som har vore aktuelle den siste tida.  Oversikt over det vi har fått inn av program for kurs og konferanser første del av 2017 er også med her. 

15.12.16
http://samhandling-sfj.no/ Ny spanande nettside knytt til Samhandlingsbarometeret

Det er etablert ei ny internettside knytt til samhandlingsbarometeret.  Nettsida er eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Førde, kommunane ved KS og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Nettsida skal vere oppdatert på relevante samhandlingstema inkludert avtaler mellom Helse Førde og kommunane, prosedyrer som omhandlar viktige vekslingspunkt mellom første- og andrelinjetenesta, inneholde viktige lenker og det vil bli gitt opplysningar knytt til aktuelle oppdateringar og endringar i samhandlingsbarometeret. Ein vonar at den nye nettsida kan stimulere både til fagutvikling, utvikling av av tenestetilboda, og at den kan vere ei hjelp til å få oversikt over utfordringar i kommunane.
Målet er at dette skal vere ei levande nettside som stadig er i utvikling. For å lukkast, trengst tilbakemeldingar! Ta ein kikk på den nye nettsida, og bli positivt overraska !
Les meir

Ny samhandlingssjef i Helse Førde HF

Stig Igland (46) blei i haust tilsett som ny samhandlingssjef i Helse Førde HF. Han tar over etter Vidar Roseth som er starta som virksomhetsleder i Eidsvoll Kommune.
Den nye samhandlingssjefen har meir enn 20 år fartstid i Helse Førde, 19 av dei som leiar på ulike nivå. Igland har mastergrad i organisasjon/leiing og rehabilitering.
Ein fellesnevnar for einingane Igland har vore leiar for, er at dei har vore ein del av «samhandlingsrommet», og i stor grad har hatt ei brei kontaktflate ut mot både førstelinjetenesta og ulike andre samarbeidspartnarar.
Les meir

Klinisk kjemisk lab, mikro og patologi no fullstendig på elektronisk rekvirering via IHR.

Det siste no er at også cytologiske prøver frå livmorhalsen som skal sendast Helse Bergen no også er komen på vår elektroniske IHR rekvisisjon via DIPS interactor. Likeså kjem alle svar elektronisk.  Dei fleste av oss der journalleverandørane har lagt til rette for dette skal no vere heilt papirfrie på desse områda. Vi vil også minne om at dette også gjeld patologi i Helse Førde som har ei god og rask teneste og der det kan vere store fordeler for alle parter å bruke denne lokale tenesta. 
Les meir

17.11.16

Mikrobiologi med nye og oppdaterte nettsider

Mikrobiologisk avdeling skriv i ein epost til PKO at brukarhandboka/nettsidene til Mikrobiologisk avdeling no er i drift igjen, og at omtale av alle analysane ligg på nettsidene her  
https://helse-forde.no/laboratoria/brukarhandbok-mikrobiologi
Ved å legge denne sida inn på skrivebordet eller som favoritt i Internet Explorer kan ein spare seg mange klikk.
Les meir.pdf

10.11.16 

Nytt frå PKO november 2016

Les meir.pdf

Kontaktlege i helseforetaket for pasientar med samansette/alvorlege lidingar  

Ny ordning vedr kontaktlege – evt. kontaktpsykolog  for pasientar med samansette/alvorlege lidingar som blir innlagt.
Les meir.pdf

Samhandlingsplakaten

Vi minner igjen om "Samhandlingsplakaten".  Nokon viktige påminningar her om god skikk og bruk ved samhandling omkring pasientane våre. 
Les meir

Ny fysikalsk-medisiner i Helse Førde. 

Terje Kjer har i haust starta som ny overlege ved Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) i Helse Førde.  Han har sendt ei orientering der han ma skriv:
«Fagområdet Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) er på FSS samorganisert med fagområda nevrologi og revmatologi i «Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering» (ANRR), der kvart av fagområda utgjer ein eigen seksjon. FMR har i dag ein sengepost med 6 sengeplassar øyremerka for rehabiliteringsopphald, og ein tverrfagleg poliklinikk (FMR pol) som fungerer både som fysikalsk-medisinsk poliklinikk og som rehabiliteringspoliklinikk.»
Les meir.pdf

Nytt frå pasientreiser frå 1. oktober

Les meir

Ny "Nasjonal faglig retningslinje for diabetes"

Denne erstatter IS-1674: «Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes» fra 2009.   I forordet til retningslinjen står det at "bakgunnen for revisjonen er endringer i folkehelselovgivningen, ny kommunehelselov, føringer i samhandlingsreformen, og strategier for innvandrers helse og for ikke-smittsomme sykdommer. Disse har vært førende for revideringsarbeidet. Samtidig har det kommet ny kunnskap om etiologi, forebygging og behandling av diabetes".
Les meir

Nye helsekrav (reglar) for førarkort frå 1. oktober 2016

Som no dei fleste kjenner til kom de nye førarkortreglar frå 1. oktober i år - desse inkluderer ein del nye helsekrav.  Dispensasjonar frå forskrifta skal reduserast til eit minimum og dei aller fleste saker skal avgjerast av behandlande lege - i dei fleste tilfelle fastlegen - men også i samarbeid med spesialist der dette er påkrevd.  Det er difor viktig at legen er orientert om dei nye retningslinjene og slår opp i desse når det er påkrevd.  Helsedirektoratet har oppdaterte nettsider vedr saka med forskrift, vegleiar, helseattestar, kursmateriell brukt av Fylkeslegane, info til publikum etc
Les meir

Teknikker ved cytologiske prøver - sjå videoen!

Mange legar opplever i desse dager å få tilbake cervix cytologiske prøver med svar: Ueigna prøve p.g.a. for lite plateepitel, blodig prøve etc.  Mange opplever nok at dette har vorte ei særleg  utfordring no etter at nye rutiner blei innført med væskebaserte prøver.   Alle desse skal frå vårt område sendast til patologisk avdeling Haukeland og dei fleste bruker  utstyret frå ThinPrep.  Firmaet har god info på sine nettsider bl.a. ein instruktiv video som mange av oss nok har mykje å lære av!
Les meir


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.