Personvern

Personvernreglane er reglar for korleis ei verksemd handsamar personopplysingar dersom slike blir samla inn. Vidare korleis desse blir sikra, kven som eventuelt har tilgang til opplysingane og om dei blir utleverte til andre.

Nye personvernreglar i 2018 (lekkje til Datatilsynet).

E-post
Du har høve til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt ei melding vil namn, epostadresse og innhaldet i meldinga bli lagra. Av den grunn er det viktig at eposten ikkje opplyser om sensitiv informasjon eller personopplysingar, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysingar.

Gje tilbakemelding på nettsidene
Du kan gje tilbakemeldinger på nettsidene via skjemaet «Fann du det du leita etter». Skjemaet ligg på eit utval av nettsidene våre. Tilbakemeldingane blir brukte som innspel til forbetring og utvikling av nettsidene.

Dersom du skriv inn telefonnummer, personnummer eller epostadresse, blir desse opplysingane automatisk sletta før innsending. Vi som tek imot tilbakemeldinga, får difor aldri tilgang til denne typen opplysingar. Vi har på denne måten gjort tiltak som gjer at du ikkje blir identifisert.

Lekkjer til andre nettstadar
Vi lagar lekkjer til andre organisasjonar og nettstadar. Personvernerklæringa på denne nettstaden omfattar ikkje andre nettstadar. Når du besøkjer andre nettstadar, bør du av den grunn lese personvernerklæringane til desse nettstadane for å få informasjon om korleis dei handterer personopplysingar.

Lagring av besøksstatistikk
Nettstaden lagrar trafikk/besøksstatistikk. Statistikken viser kor ofte kvart enkelt område av nettsida blir besøkt. Vi kan ikkje spore din bruk av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson.

Døme på informasjon som blir lagra er; tal besøkjande på dei ulike sidene, informasjon om kva nettside du var på før du kom inn på vår nettstad (url-adressen du kom frå), kor lenge du er på nettsida og kva nettlesar du brukar. Informasjonen vi lagrar brukar vi for å vidareutvikle og forbetre tilbodet og innhaldet på nettsida.

Løysinga for besøksstatistikk er basert på Universal Analytics. Nettstaden brukar ein funksjon i Universal Analytics for å anonymisere IP-adressen til lesaren, slik at denne ikkje blir lagra hos Google eller i helsenorge.no. 
Dersom du likevel ikkje ønskjer at nettstaden skal samle inn anonyme data fra deg, kan du melde deg av denne innsamlinga på følgjande adresse:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Her kan du installere ei teneste på nettlesaren din, levert av Google Analytics. Tenesta (ein add-on) kan installerast både på Chrome, Explorer 11, Safari, Firefox og Opera. 

Om lagring av søkjeord
Vi lagrar informasjon om kva søkjeord du brukar når du søkjer på nettstaden. Føremålet med dette er å gjere informasjonen vår betre og meir tilrettelagt behovet hos brukarane. Vi kan mellom anna finne ut kva søkjeord som gjev treff, og kva søkjeresultat du vel. Vi lagrar berre søkjeorda, og dei kan ikkje koplast til andre opplysingar om deg.

Definisjonar:
Personopplysing er ei opplysing eller vurdering som kan knytast til deg som enkeltperson, slik som til dømes namn, adresse, telefonnummer, epostadresse, IP-adresse, bilnummer, bilde, fingeravtrykk, irismønster, hovudform (for å kjenne att ansikt) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Opplysingar om åtferdsmønster er også rekna som personopplysingar. Opplysingar om kva du handlar, kva butikkar du går i, kva fjernsynsseriar du ser på, kvar du beveger deg i løpet av ein dag og kva du søkjer etter på nettet, er alt saman personopplysingar.

Ei av dei nyare utfordringane for personvernet  er at vi legg att så mange digitale spor. Desse opplysingane blir ofte utnytta kommersielt uten at du har samtykka til det.

Sensitive personopplysingar er opplysinger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at ein person har vore mistenkt, sikta, tiltalt eller dømt for ei straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeiningar.


 

 

Fann du det du leita etter?