Helsenorge

Ny utviklingsplan for Helse Førde i 2022

I januar 2021 starta vi arbeidet med revisjon av utviklingsplanen for Helse Førde. I planen skal vi svare på korleis vi skal løyse framtidas behov for spesialisthelsetenester fram mot 2035. Kor vil vi? - og korleis skal vi få det til? er sentrale spørsmål.

​Den nye planen er ei revidering av førre plan og vi kjem difor til å ta utgangspunkt i utviklingsplanen frå 2018. I tillegg er det både nasjonale og regionale føringar.

Høyringsutkast ​​til utviklingsplanen 2021-2035 (google.com)

Du kan sende inn dine innspel til post@helse-forde.no.
Frist for innspel til utviklingsplanen er 17. januar 2022.
 

Føringar for utviklingsplanen i 2022

 

Arbeidet med utviklingsplan for Helse Førde

 1. Oppstart med informasjonsrundar

  I januar, februar og mars 2021 vil vi informere på interne og eksterne møte om arbeidet med utviklingsplanen. Dei første innspela frå desse møta blir registrert og tatt med vidare i arbeidet.

 2. Oppfølging frå planen i 2018, kva er nytt?

  Vi tek utgangspunkt i utviklingsplanen frå 2018, kva skal vere med vidare av innsatsområde, mål og tiltak? Kva er nytt av nasjonale føringar?  Leiarar og tilsette ved klinikkar og avdelingar vil bli involvert i skrivearbeidet. Undervegs vil utviklingsplanen vere tema i faste møtefora for tillitsvalde, vernetenesta, brukarutval, koordineringsråd og ungdomsråd.

 3. Samhandling og helse i framtida

  Vi vil invitere samarbeidspartar i kommunane til arbeidsmøte der framtidas helsetenester er tema. I nasjonal helse- og sjukehusplan er det lagt stor vekt på at kommunane og helseføretaka skal drive felles planlegging og gjensidig bidra til å styrke behandlingstilbodet til prioriterte grupper.

 4. Utviklingsplan ferdig

  Planen skal vere vedteken av styret i Helse Førde og sendt til Helse Vest innan 1. mars 2022.

Fann du det du leita etter?