Ta helsepedagogikk-kurs til hausten

Grunnkurs i helsepedagogikk vil gje deltakarane meir kompetanse i korleis planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte kurs. Gruppeleiarrrollen, brukarmedverknad og andre sentrale begreper i helsepedagogikk står og på programmet.

​Kurset går måndag 10. og tysdag 11. september 2018 på Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde. 

NB!  PÅMELDING TIL KARI MARIE ESAIASSEN INNAN 5. september 2018.

Slik ser programmet ut: 

DAG 1

09.00-10.00 Innleiing v/Kari Esaiassen
Velkomst, presentasjon, presentasjon av kurset, målsetting, kva og kvifor helsepedagogikk, helsepedagogisk kompetanse
Standard metode Forventningar frå deltakarane

10.15-11.00 Å leve med kronisk sjukdom v/Martin Hansen
Teoretisk betraktningar ved langvarig helseutfordringer. Endring, tap
Brukerinnlegg (20 min) om å lære å leve med

11.10-11.45 Brukarmedverknad v/Maria Ljunglöf
Brukerutvalet (20 min) Fokus på pasientrolle, maktfordeling Brukarmedverknad i lærings- og meistringstilbod

11.45-12.30 Lunsj

12-30-13.00 Læring, meistring, endring v/Anne Øvrebø
Definisjon på læring og meistring,
Helsefremmende arbeid, salutogenese, teori, modeller

13.15-14.00 Kva fremmar/hemmar læring v/Martin Hansen

14.15-15.00 Gruppa som læringsarena, gruppeprosess og rolla som gruppeleiar v/Nina Johnsen Midtbø og Camilla Fosse

15.00-15.30 Oppsummering
 
DAG 2

09.00-09.15 Korleis var dag 1, forventningar til dag 2
Borddialog

09.15-10.00 Didaktisk relasjonsmodell V/Kari Esaiassen

10.15-11.45 Planlegging, gjennomføring og evaluering av eit lærings- og mestringstilbod v/Kari Esaiassen og kursleiar

Standard metode
"Forankring, brukarmedverknad, praktisk verktøy for kurs, evaluering døme fra spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta".

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.45 Pedagogiske verktøy v/Nina Johnsen Midtbø og Camilla Fosse

14.00-14.30 Pasientforløp og rekruttering til opplæringstilbod v/Maria Ljunglöf

Borddialog

14.45-15.00 Samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane v/Maria Ljunglöf

15.00-15.30 Evaluering og oppsummering