HELSENORGE

Styremøte 29. april 2019

Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 29. april 2019. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde i kantina på Lærdal sjukehus, Sjukehusvegen, Lærdal.

​Styremøte startar med:

1) Kort orientering om MR og Lcerdal sjukehus, v / stadleg leiar Margun Thue
2) Orientering om Arsmelding 2018 fra Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane, v /Lisa Refsnes

Sakliste

 • Sak 028/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 029/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 22.03.2019
 • Sak 030/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 031/2019
  Rapportering frå verksemda per mars 2019
 • Sak 032/2019
  Høyring - Rapport Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi
 • Sak 033/2019
  Sal av Solhytta - gnr. 58/bnr. 17 i Flora kommune
 • Sak 034/2019
  Sal av Tronvikhuset - gnr. 48/bnr. 23 i Høyanger kommune

Saker til orientering

 • Sak 035/2019
  Årsmelding 2018 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Sak 036/2019
  Styringsdokument 2019 for Helse Førde HF - gjennomgang av styringsmål
 • Sak 037/2019
  Nye Førde sjukehus - kvartalsrapportering
 • Sak 038/2019
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del

 • Sak 039/2019
  Lønsforhandling 2019 - fullmakt
 • Sak 040/2019
  Fullmakter i høve formell kontraktsinngåing nybygg psykisk helsevern
 • Sak 041/2019
  Delprosjekt Nye Førde sjukehus


  "Styret sitt kvarter"


Dokument