HELSENORGE

Styremøte 28. oktober 2019

Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 28. oktober 2019. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med fagleg orientering om organisasjonsutviklingsprosess knytt til Nye Førde sjukehus, v/overlege Hans Jacob Westbye.

Sakliste

 • Sak 078/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 079/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 26.09.2019
 • Sak 080/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 081/2019
  Rapportering frå verksemda per september 2019
 • Sak 082/2019
  Risikostyring Helse Førde 2. tertial 2019
 • Sak 083/2019
  Rapport frå internrevisjon - oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring

Saker til orientering

 • Sak 084/2019
  Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde
 • Sak 085/2019
  Eventuelt
  Skriv og meldingar


  "Styret sitt kvarter"


Kl. 12:00-12:30:     Felles lunsj for styret og Brukarutvalet (i kantina FSS)

Kl. 12:30-13:30:     Fellesmøte mellom styret og Brukarutvalet (i "Styrerommet")

Kl. 13:45-15:45:     Omvisning i Farabygget og orientering om prehospitale tenester i Helse Førde


 

Dokument