HELSENORGE

Styremøte 27. oktober 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. oktober. Møtet startar klokka 08.30 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4, 2. etasje.

​Sakliste

 • Sak 070/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 071/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.09.2017
 • Sak 072/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 073/2017
  Rapportering frå verksemda per september 2017
 • Sak 074/2017
  Budsjettoppfølging 2017

Saker til orientering:

 • Sak 075/2017
  Risikostyring av styringsmål 2017 - rapportering 2. tertial
 • Sak 076/2017
  Status båtambulanse sør
 • Sak 077/2017
  Eventuelt
 • Skriv og meldingar
 • Sak 078/2017
  (unnateke offentlegheit jfr Offl. § 25):
  Tilsetting i stilling som administrerande direktør i Helse Førde

Etter avslutta styremøte vert det eit fellesmøte mellom styret og Brukarutvalet.

Sak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf966540