HELSENORGE

Styremøte 25. januar 2019


Sakliste

 • Sak 001/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 002/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.12.2018
 • Sak 003/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 004/2019
  Rapportering frå verksemda per desember 2018
 • Sak 005/2019
  Årleg melding 2018 for Helse Førde HF
 • Sak 006/2019
  Plan internrevisjon 2019 for Helse Førde HF
 • Sak 007/2019
  Koordinering av luftambulanse - helikoptertenesta og flight following av ambulansehelikopteroppdrag i Helse Vest

Saker til orientering

 • Sak 008/2019
  Eventuelt

Lukka del
Sak 009/2019 blir handsama i lukka møte, jr. Helseføretakslova §26a, 2. ledd nr. 2

 • Sak 009/2019
  Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn

  "Styret sitt kvarter"