Styremøte 23. mars 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 23. mars. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik, Kyrkjebø.

​Styremøtet startar med kort omvising og orientering på Tronvik.

Sakliste

 • Sak 014/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 015/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde 01.03.2018
 • Sak 016/2018
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 017/2018
  Rapportering frå verksemda per februar 2018
 • Sak 018/2018
  Årsmelding med årsrekneskap og notar for 2017 - Helse Førde HF
 • Sak 019/2018
  Styringsdokument 2018 for Helse Førde HF
 • Sak 020/2018
  Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF
 • Sak 021/2018
  Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF
 • Sak 022/2018
  Plan for prehospitale tenester - høyringsdokument
 • Sak 023/2018
  Nye Førde sjukehus - status
 • Sak 024/2018
  Nye Førde sjukehus - prinsipp for entreprise nybygg Psykisk helsevern
 • Sak 025/2018
  Endra føresetnader investeringsbudsjett 2018

Saker til orientering

 • Sak 026/2018
  Revisjon av utviklingsplan - Helse Førde HF - Saka blir utdelt i møtet.
 • Sak 027/2018
  Eventuelt - skriv og meldingar

Sak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfSak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfpdf1132969
Sak 015-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfSak 015-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfpdf146574
Sak 015-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfSak 015-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfpdf105029
Sak 016-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-18 Adm dir si orientering.pdfSak 016-18 Adm dir si orientering.pdfpdf129385
Sak 016-18 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-18 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten februar 2018.pdfSak 016-18 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten februar 2018.pdfpdf158023
Sak 017-18 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdfSak 017-18 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdfpdf416640
Sak 017-18 Verksemdsrapport KIR februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport KIR februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport KIR februar 2018.pdfpdf479122
Sak 017-18 Verksemdsrapport MED februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport MED februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport MED februar 2018.pdfpdf304661
Sak 017-18 Verksemdsrapport PHV februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport PHV februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport PHV februar 2018.pdfpdf362680
Sak 017-18 Verksemdsrapport Stab og støtte februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport Stab og støtte februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport Stab og støtte februar 2018.pdfpdf109443
Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF.pdfSak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF.pdfpdf152598
Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 1 - Årsmelding 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 1 - Årsmelding 2017.pdfSak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 1 - Årsmelding 2017.pdfpdf205028
Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 2 - Årsrekneskap 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 2 - Årsrekneskap 2017.pdfSak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 2 - Årsrekneskap 2017.pdfpdf377503
Sak 019-18 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfSak 019-18 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfpdf185227
Sak 019-18 Vedlegg 0 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 0 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfSak 019-18 Vedlegg 0 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfpdf981913
Sak 019-18 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfSak 019-18 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfpdf267129
Sak 019-18 Vedlegg 2 Mal for rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 2 Mal for rapportering frå verksemda.pdfSak 019-18 Vedlegg 2 Mal for rapportering frå verksemda.pdfpdf157868
Sak 019-18 Vedlegg 3 Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 3 Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfSak 019-18 Vedlegg 3 Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfpdf270990
Sak 019-18 Vedlegg 4 Oversikt over regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 4 Oversikt over regionale planar.pdfSak 019-18 Vedlegg 4 Oversikt over regionale planar.pdfpdf98102
Sak 019-18 Vedlegg 5 Særskilte rapporteringsfristar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 5 Særskilte rapporteringsfristar.pdfSak 019-18 Vedlegg 5 Særskilte rapporteringsfristar.pdfpdf163626
Sak 020-18 Risikostyring - styringsmål 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-18 Risikostyring - styringsmål 2018 Helse Førde HF.pdfSak 020-18 Risikostyring - styringsmål 2018 Helse Førde HF.pdfpdf188123
Sak 021-18 Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF.pdfSak 021-18 Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF.pdfpdf205884
Sak 021-18 Vedlegg 1 Brev frå RHF Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til Matforsyning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Vedlegg 1 Brev frå RHF Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til Matforsyning.pdfSak 021-18 Vedlegg 1 Brev frå RHF Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til Matforsyning.pdfpdf173415
Sak 021-18 Vedlegg 2 Hovudrapport - Interrevisjon Risiko knytt til Matforsyning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Vedlegg 2 Hovudrapport - Interrevisjon Risiko knytt til Matforsyning.pdfSak 021-18 Vedlegg 2 Hovudrapport - Interrevisjon Risiko knytt til Matforsyning.pdfpdf2049832
Sak 021-18 Vedlegg 3 Handlingsplan Helse Førde - Internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Vedlegg 3 Handlingsplan Helse Førde - Internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdfSak 021-18 Vedlegg 3 Handlingsplan Helse Førde - Internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdfpdf86917
Sak 022-18 Plan for prehospitale tenester - høyringsdokument.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-18 Plan for prehospitale tenester - høyringsdokument.pdfSak 022-18 Plan for prehospitale tenester - høyringsdokument.pdfpdf178952
Sak 022-18 Vedlegg 1-9.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-18 Vedlegg 1-9.pdfSak 022-18 Vedlegg 1-9.pdfpdf21359544
Sak 022-18 Vedlegg Høyringsutkast Prosjekt prehospitale tenester.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-18 Vedlegg Høyringsutkast Prosjekt prehospitale tenester.pdfSak 022-18 Vedlegg Høyringsutkast Prosjekt prehospitale tenester.pdfpdf7129272
Sak 023-18 Nye Førde sjukehus - status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 023-18 Nye Førde sjukehus - status.pdfSak 023-18 Nye Førde sjukehus - status.pdfpdf416360
Sak 023-18 Vedlegg 1 Nye Førde sjukehus - Føresetnadar og prosess.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 023-18 Vedlegg 1 Nye Førde sjukehus - Føresetnadar og prosess.pdfSak 023-18 Vedlegg 1 Nye Førde sjukehus - Føresetnadar og prosess.pdfpdf3690752
Sak 024-18 Nye Førde sjukehus - prinsipp for entreprise nybygg PHV.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-18 Nye Førde sjukehus - prinsipp for entreprise nybygg PHV.pdfSak 024-18 Nye Førde sjukehus - prinsipp for entreprise nybygg PHV.pdfpdf169533
Sak 024-18 Vedlegg 1 Gjennomføringsstrategi for Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-18 Vedlegg 1 Gjennomføringsstrategi for Nye Førde sjukehus.pdfSak 024-18 Vedlegg 1 Gjennomføringsstrategi for Nye Førde sjukehus.pdfpdf292202
Sak 025-18 Endra føresetnadar investeringsbudsjettet 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 025-18 Endra føresetnadar investeringsbudsjettet 2018.pdfSak 025-18 Endra føresetnadar investeringsbudsjettet 2018.pdfpdf240715
Sak 027-18 A Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 A Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfSak 027-18 A Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfpdf167291
Sak 027-18 Skriv 1 Samhandlingsnytt mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 1 Samhandlingsnytt mars 2018.pdfSak 027-18 Skriv 1 Samhandlingsnytt mars 2018.pdfpdf632558
Sak 027-18 Skriv 2 Brev fra Felles brukarutval - Eigen psykosepost.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 2 Brev fra Felles brukarutval - Eigen psykosepost.pdfSak 027-18 Skriv 2 Brev fra Felles brukarutval - Eigen psykosepost.pdfpdf70191
Sak 027-18 Skriv 3 RHF styresak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 3 RHF styresak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 027-18 Skriv 3 RHF styresak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfpdf362314
Sak 027-18 Skriv 4 RHF styresak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 4 RHF styresak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 027-18 Skriv 4 RHF styresak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfpdf1259471
Sak 027-18 Skriv 5 RHF styresak 03618 Tal tilvisingar og avvising av pasientar innan BUP.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 5 RHF styresak 03618 Tal tilvisingar og avvising av pasientar innan BUP.pdfSak 027-18 Skriv 5 RHF styresak 03618 Tal tilvisingar og avvising av pasientar innan BUP.pdfpdf226524
Sak 027-18 Skriv 6 RHF sak 03718 Orient- om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 6 RHF sak 03718 Orient- om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2016.pdfSak 027-18 Skriv 6 RHF sak 03718 Orient- om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2016.pdfpdf171368