Skal du besøke pasient på sjukehuset? Les dette først!

Du er nøydd til å gjere nokre førebuingar dersom du aktar å besøke ein pasient som ligg på sjukehuset. Sjekk dette før du reiser på visitt!

Ved besøk til sjukehus og Helse Førde sine institusjonar gjeld bestemte retningsliner:

Vil du på besøk til ein pasient
RING FØRST til avdelinga og gjer ein KLAR AVTALE OM TIDSPUNKT.
• Kvar pasient kan maksimalt motta TO besøk i døgnet, etter vurdering av lege eller sjukepleiar ved avdelinga. Under pandemien ønskjer Helse Førde å avgrense tal besøkande på sjukehuset. SJEKK DETTE FØR DU KJEM.
Sjukehusavdelinga KAN gjere unntak frå dette ved alvorleg sjukdom eller skade der situasjonen er livstruande. Men også dette skal vere AVKLART PÅ FØREHAND.
• Den besøkande MÅ VERE FRISK, og det vert stilt spørsmål om helsetilstanden til den besøkande. Slik unngår vi at inneliggande pasientar vert utsett for smitte.
• Ein skal gå DIREKTE til sengeposten/avdelinga etter at tilgangen er kontrollert og handvask/spriting av hender er gjennomført.
• Vidare skal ein halde avstand på EIN, HELST TO METER til andre pasientar og helsepersonell.
• Også ved polikliniske besøk der ein er med som fylgje for ein pasient stiller vi krav om FØREHANDSAVTALE og GJENNOMGANG AV HELSETILSTAND til fylgje.


Dokument (PDF) på fleire språk:

Besøke pasient på sjukehuset

Reglar for pasientbesøk

Kartlegging av symptom for korona

Visiting patients in hospital

Visitation rules

Mapping of symptoms for corona

Patientenbesuch im Krankenhaus

Besuchsregeln

Feststellung von Corona-Symptomen

Visitar a un paciente

Reglas de visita

Detección de sintomatología por coronavirus

زیاره المرضى في المستشفى

قواعد الزيارة

مسح لأعراض فیروس کورونا

Odwiedzanie pasjentów w szpitalu

Zasady odwiedzin

Ankieta wstępna dotycząca objawów zakażenia koronawirusem

 

 

Helse Førde har iverksett desse tiltaka etter retningsliner frå Folkehelseinstituttet (FHI). Dette for å

• unngå smittespreiing,
• ivareta pasientane våre
• ivareta helsepersonell og dermed beredskapen ved eit eventuelt meir omfattande utbrot.