Skal du besøke pasient på sjukehuset? Les dette først!

Du er nøydd til å gjere nokre førebuingar dersom du aktar å besøke ein pasient som ligg på sjukehuset. Sjekk dette før du reiser på visitt!  Ved besøk til sjukehus og Helse Førde sine institusjonar gjeld bestemte retningsliner:

Vil du på besøk til ein pasient
RING FØRST til avdelinga og gjer ein KLAR AVTALE OM TIDSPUNKT.
• Kvar pasient kan maksimalt motta TO besøk i døgnet. SJEKK DETTE FØR DU KJEM.
Sjukehusavdelinga KAN gjere unntak frå dette ved alvorleg sjukdom eller skade der situasjonen er livstruande. Men også dette skal vere AVKLART PÅ FØREHAND.
• Den besøkande MÅ VERE FRISK, og det vert stilt spørsmål om helsetilstanden til den besøkande. Slik unngår vi at inneliggande pasientar vert utsett for smitte.
• Ein skal gå DIREKTE til sengeposten/avdelinga etter at tilgangen er kontrollert og handvask/spriting av hender er gjennomført.
• Vidare skal ein halde avstand på EIN, HELST TO METER til andre pasientar og helsepersonell.
• Også ved polikliniske besøk der ein er med som fylgje for ein pasient stiller vi krav om FØREHANDSAVTALE og GJENNOMGANG AV HELSETILSTAND til fylgje.

Helse Førde har iverksett desse tiltaka etter retningsliner frå Folkehelseinstituttet (FHI). Dette for å

• unngå smittespreiing,
• ivareta pasientane våre
• ivareta helsepersonell og dermed beredskapen ved eit eventuelt meir omfattande utbrot.