HELSENORGE

Skal du besøke pasient på sjukehuset? Les dette først!

Du er nøydd til å gjere nokre førebuingar dersom du aktar å besøke ein pasient som ligg på sjukehuset. Sjekk dette før du reiser på visitt!

hovudregler for besøk

Ved besøk til sjukehus og Helse Førde sine institusjonar gjeld følgjande retningsliner:

  • Ring først til avdelinga og gjer ein klar avtale om tidspunkt.
  • ​​Vi vil i nokre tilfelle måtte avgrense talet på besøkande til den enkelte pasient.
  • Besøkande som har luftvegssyptom eller andre symptom som kjenneteiknar covid-19 eller er i karantene, kan som hovudregel ikkje komme på besøk.  Det vert stilt spørsmål om helsetilstanden til den besøkande. Slik unngår vi at inneliggande pasientar vert utsett for smitte.​
  • Ein skal gå direkte til sengeposten/avdelinga etter at tilgangen er kontrollert og handvask/spriting av hender er gjennomført.
  • Vidare skal ein halde avstand på minst ein meter til andre pasientar og helsepersonell.
  • Også ved polikliniske besøk der ein er med som følge, for ein pasient stiller vi krav om førehandsavtale og spørsmål om helsetilstand til følgje.
  • Besøkande skal desinfisere hendene før dei kjem inn på sjukehuset og når dei går inn/ut av pasientrommet.
  • Pasientar kan ta i mot gåver, blomar o.l. etter retningsliner på den enkelte sengepost.


Kartlegging av symptom for korona