HELSENORGE

Oppdatering av tiltak etter utbrotet av mutert koronavirus

Sjukehusa i Helse Vest endrar no tiltaka i samband med det muterte koronaviruset. Viktigaste endinga er at områda på Austlandet som tiltaka omfattar, er konkretisert til dei aktuelle kommunane nær utbrotet.

Tiltaka vi gjelde pasientar og tilsette som har vore i følgande kommune dei siste ti dagane: Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler, Ås,  Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvedt. 

Oversyn over aktuelle kommunar vil bli oppdatert ved endringar.

Pasientar som har vore i desse kommunane i aktuelt tidsrom, og allereie er eller blir akutt innlagt, skal testast for covid-19-smitte og isolerast inntil negativt prøvesvar ligg føre. 

Planlagt behandling for pasientar som har opphalde seg i aktuelle kommunar dei ti siste dagane, kan vurderast utsett i minst ti dagar, dersom det er medisinsk forsvarlig. Alternativt skal ein teste seg dersom det er mogeleg, negativ test vil oppheve ti dagars utsetjing. 

Tilsette som har vore i aktuelt område i aktuell tidsperiode skal avlegge negativ test før retur til jobb. Ved negativ test skal munnbind uansett brukast i all pasientkontakt innanfor ein (1) meter i ti dagar. Det vert tilrådd retesting etter sju dagar. 

I alle situasjonar der det ikkje er råd å oppretthalde ein meter avstand, skal tilsette nytte munnbind, førebels gjeld dette i to veker. Polikliniske pasientar og besøkande bør nytte munnbind i situasjonar der det ikkje er mogeleg å halde ein meter avstand.

Rutinar for bruk av andedrettsvern følger alt etablerte rutinar, altså ingen endring.