HELSENORGE

Ny drone skal hjelpe sjukehusa på Vestlandet

På Vestlandet blir det frakta over 1, 6 millionar blod- og vevsprøver til og frå sjukehus i året, i tillegg til ei stor mengde legemiddel, utstyr og materiale. Eit innovasjonsprosjekt skal prøve ut droner som ei betre og framtidsretta løysing på denne logistikken. No er skissa til første dronen tilpassa og klar.

2020-11-02_Droneprosjektet_illustrasjonsbilde.jpg

I 2022 er det kanskje ein drone som dette som fraktar blod- og vevsprøver, legemiddel, utstyr og materiale til og frå sjukehus. Prosjektet starta i samarbeid med Helse Førde i 2018 og Helse Førde er prosjektkoordinator for helseføretaka, som er pilotkundar. Illustrasjon: Førsteutkast av dronen

Det er Airlift Solutions som har fått støtte frå Innovasjon Norge og leier droneprosjektet. Airlift Solutions skal utvikle og pilotere løysinga saman med helseføretaka i Helse Vest.
– Vi har gått saman med norske underleverandørar og første skisse til ei ny drone for bruk i sjukehusa er klar. Den nye dronen er tilpassa krava til tryggleik for luftfart og behova til helsetenestene, seier prosjektleiar Lise Løvereide.
- Løysinga skal være klar i 2022 og neste skritt er å gjere testflygingar på kunderuter. Då skal vi frakte, mellom anna, blodprøver, vevsprøver og legemiddel.

 
Dei medisinske fagmiljøa, laboratoria og sjukehusa har vore aktive pådrivarar i utviklinga av eit meir påliteleg logistikktilbod. Hans Tore Frydnes, som er i klinikksjef for Klinikk for medisinsk teknologi i Helse Stavanger - og leiar for styringsgruppa for dette prosjektet og Anne Kristin Kleiven, som er utviklingsdirektør i Helse Førde, ser at droner kan ha stor nytte for helsetenestene:
- Sjølv om det er fleire prosjekt på området har droner i mindre grad vært nytta i helsetenestene i Noreg. Feire faktorar tilseier at denne typen transport vil kunne bidra til å forbetre logistikk- og kvalitetsutfordringane vi ser i dag. Droner kan gje effektiv og påliteleg levering, være betre sporbar og mindre sårbar for ytre faktorar. Utprøvinga i dette innovasjonsprosjektet vil gi oss svar på dette.

Meir om droneprosjektet

Prosjektet Droner for effektivisering av Helse-Norge er støtta av Innovasjon Norge og samarbeidet mellom helseføretaka i Helse Vest og Airlift Solutions er formalisert gjennom ei innovasjonskontrakt. Deltakarar i prosjektet per oktober 2020 er Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Sjukehusapoteka Vest HF og Airlift Solutions AS.

Prosjektet starta i samarbeid med Helse Førde i 2018 og Helse Førde er prosjektkoordinator for helseføretaka, som er pilotkundar. Det er etablert tverrfaglege prosjektgrupper og intensjonen er at prosjektet skal involvere deltakarar frå helseføretak i heile Noreg etter kvart.

Kontaktpersonar:
Hans Tore Frydnes, klinikksjef for Klinikk for medisinsk teknologi i Helse Stavanger,
tlf.: 950 51 121
Lise Løvereide, prosjektleiar Airlift Solutions, tlf.: 456 62 949/ lise.lovereide@airliftsolutions.no
Børre Eimhjellen, dagleg leiar Airlift Solutions, tlf.: 977 51 523/ borre.eimhjellen@airliftsolutions.no