Helse Førde-tilsett smitta: 19 nye i karantene

19 nye medarbeidarar i Helse Førde må i heimekarantene som følgje av at ein tilsett i føretaket måndag ettermiddag fekk påvist smitte frå koronaviruset. Dermed er til saman 70 tilsette i helseføretaket no sett i heimekarantene.

I Helse Førde pågår no et omfattande arbeid med å avgrense spreiing av viruset inne på sjukehusa. Dette er det første registrerte tilfellet av koronasmitte blant tilsette i helseføretaket.

Aktiviteten til vedkommande med påvist smitte blir no kartlagt tilbake i tid, både med omsyn til kontakten vedkommande har hatt med pasientar, kollegar og andre. Den tilsette som dette gjeld har hatt lette symptom den siste tida.

- Dette er eit omfattande  arbeid, , seier seksjonsleiar for pasienttryggleik og smittevern i Helse Førde, Kari Holvik Furevik. – Vårt fokus er heile tida å hindre at så mange tilsette i kritiske stillingar blir berørt og må ut i karantene, slik at det kan gje utfordringar for  viktige funksjonar i sjukehusa.

I samband med dette arbeidet er kring 60 personar vurdert i forhold til smittefare og karantene, og så langt er 19 av desse altså ilagt slik heimekarantene. Når det gjeld testing for viruset, er retningslinene  slik at ingen tilsette i Helse Førde blir testa dersom dei er symptomfrie.

For øvrig er den generelle smittevernberedskapen i Helse Førde no på eit ekstraordinært nivå, og vi ser at tilsette i organisasjonen forstår og rettar seg etter den rådande situasjonen.

Pr. tysdag 17. mars er det framleis ingen koronasmitta personar som har hatt behov for behandling på sjukehus i Helse Førde.