Helse Førde har nådd antibiotika-målet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har som mål å redusere antibiotikabruken ved norske sjukehus med 30 prosent innan 2020. Dette målet innfridde i Helse Førde i 2018.

- Den store oppgåva i tida framover blir å halde denne medikamentbruken på eit minst like lågt nivå, seier seksjonsleiar Kari Holvik Furevik, medlem av antibiotikateamet i Helse Førde. - Skal vi klare dette, må vi vedlikehalde og støtte opp om dei tiltaka som vi ser fungerer.

Antibiotikabruk Helse Førde.JPG

Tabellen syner korleis antibiotikabruken har utvikla seg i Helse Førde. Målet HOD sette om 30 prosent reduksjon vart nådd i fjor.

Antibiotikabruken i Helse Førde ligg godt under landsgjennomsnittet. Viktige enkelttiltak føretaket har nytta for å nå målet om 30 prosent reduksjon, er antibiotikavurderingar på sengepost, merksemd rundt antibiotika i form av undervisning, måling av antibiotikaresistens og smittevernvisittar.

- Vi ser også på nye tiltak for å halde antibiotikabruken på eit lågt nivå, seier Holvik Furevik.