Helsenorge

Funn av skjeggkre

Det er gjort funn av skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) på enkelte lager, garderobe og kontor på Førde sentralsjukehus. Skadedyrselskap gjer nødvendige undersøkingar og vurderer tiltak fortløpande.

​Skjeggkre kan verke sjenerande, men gjer elles lite skade i bustader og andre bygg. Eventuelle materielle øydeleggingar er minimale.

Skjeggkre er passive på dagtid, slik at det er låg risiko for ubudne gjester i gjenstandar  som daglig vert nytta. Ver likevel obs på å ikkje la eigedeler som vesker og liknande bli liggande nede på golvet.

Dette er også eit godt høve til å ta ei generell opprydding der det trengs. Unngå å ha ting på golvet - så godt det let seg gjere. Det er også tilrådd å oppbevare mat i lukka behaldarar for dei som har det på kontora.

Vi ber også om at limfeller som vert sett ut, får stå i fred.
Skjeggkre er vingelause insekt. De er skjellkledde, mørkegrå og litt spraglete i fargen. Normal storleik for vaksne skjeggkre er mellom 10 og 12 millimeter.

Helse Førde samarbeider med skadedyrfirmaet Anticimex i denne saka.

Kjelde for faktaopplysningane i denne artikkelen er Folkehelseinstituttet sin skadedyrveileder.