HELSENORGE

Besøk på sjukehusa våre

Helse Førde opnar opp for besøk på sjukehusa, men først når vi kjenner oss sikre på at det kan gjerast på ein trygg og god måte.

Onsdag kom styremaktene og Folkehelseinstituttet med nye tilrådingar. Desse opnar for besøk til pasientar innlagde på norske sjukehus.

I tilrådingane er det framleis mange punkt som må ivaretakast, slik at besøk kan skje på ein trygg måte. Det er også presisert at det må gjerast lokale tilpassingar, og at det er opp til kvart enkelt helseføretak å organisere dette.

Helse Førde har i dag hatt mange spørsmål om dei nye råda frå styremaktene. Ei slik endring krev grundig planlegging for å avgrense risikoen for smittespredning mest mogleg. Helse Førde må sjå nærare på korleis dette kan gjerast og vurdere tiltak.

- Dette er gode nyheiter at vi no kan opne for besøk frå pårørande. Men vi må planleggje grundig for å ta vare på tryggleiken for pasientar og tilsette. Vi kjem tilbake med informasjon om korleis dette kan skje så snart vi kan, seier adm. direktør Arve Varden.