Helsenorge

30 millionar betre enn budsjett

Helse Førde kjem ut av 2018 med eit resultat som er kring 30 millionar kroner over budsjett. Overskotet skal hovudsakleg brukast til investeringar, og er ein buffer mot eventuelt magrare tider i åra framover.

Administrerande direktør Arve Varden legg fram årsresultatet for styret i møte kommande fredag. Det gode resultatet skuldast fleire faktorar som slo positivt ut i 2018. Blant anna fekk helseføretaket høgare inntekter enn berekna på aktiviteten sin, og samtidig lågare kostnader på pasientreiser, H-reseptordninga, avskrivingar og finansutgifter.

Glade for godt resultat

I budsjettet for 2018 var det lagt opp til eit overskot på 28 millionar kroner, som ville vore eit tilstrekkeleg godt utgangspunkt med tanke på dei tunge investeringane helseføretaket skal gjennomføre i åra framover. I staden ender føretaket med 58 millionar i overskot.

- Vi er sjølvsagt glade for det gode resultatet, og eit slikt godt resultat vil vi i utgangspunktet bruke til investeringar. Dersom vi i framtida skulle få resultat som er svakare enn budsjett, må vi kutte i investeringane. Slik sett er dette resultatet å sjå som ein buffer inn i framtida, seier Arve Varden.

Organisasjonen får æra

Varden understrekar at tilsette i heile organisasjonen har æra for det fine resultatet i 2018 .

- Helse Førde har hatt lågt sjukefråvær, har drive godt økonomisk og samanlikna med andre norske helseføretak skåra vi høgt på kvalitet, seier Varden. – Dei tilsette har rett og slett stått på for dette resultatet.

Gje tilbake til pasientar og tilsette

Difor ønskjer den administrerande direktøren å gje noko av overskotet tilbake til organisasjonen.

- Ein del overskotet skal komme pasientar og tilsette til gode, og eg vil be styret om å få bruke noko til det medisinsk-tekniske utstyret vårt.  

Varden understrekar at det ikkje er truleg at føretaket vil oppleve eit like stort positivt budsjettavvik i 2019.

- I år er målet å halde budsjettet, understrekar han.