10,7 millionar ekstra til vedlikehald

Regjeringa løyver no ekstra midlar til vedlikehald og utbetring av norske sjukehus. Helse Førde sin del av potten er på 10,7 millionar kroner. Pengane skal brukast i løpet av dette året, og tiltaka skal først og fremst rettast inn mot rus og psykisk helsevern.

​Midlane skal nyttast til tiltak som kjem i tillegg til dei ordinære planane for vedlikehald og utbetring i 2020.
- Dette er ei god hjelp i arbeidet med å ta inn det etterslepet som er i vedlikehald av bygningsmassen vår, seier direktør for drift og eigedom i Helse Førde, Helge Robert Midtbø. - Dette er ekstramidlar som garantert kjem til å komme både pasientar og tilsette til gode.
Ein av føresetnadene for tildelinga er at tiltak med høg arbeidsinnsats og som kan setjast i gang raskt, skal prioriterast.

Slik er planen for bruken av ekstramidlane i Helse Førde:

Prosjekt.png