Nyhende

 • 27.04.2017
  Framskunda styremøte Helse Førde

  Styremøte 28. april er framskunda ein halv time. Møtestart blir klokka 08.30. Første sak blir 033-2017 "Tilsvar til rapport til styret Helse Førde".

 • 24.04.2017
  Leiarskifte i Helse Førde

  Direktør for kirurgisk klinikk i Helse Førde, Helge Robert Midtbø, har fått innvilga permisjon for å vikariere som direktør for drift og eigedom.

 • 21.04.2017
  Styremøte 28. april 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 28. april. Møtet startar klokka 09.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 20.04.2017
  Helse Førde-prosjekt får 10 millionar frå forskingsrådet

  For første gong nokonsinne når eit prosjekt utvikla i Helse Førde opp i kampen om tildelingar frå Forskingsrådet. Ti millionar forskingskroner går no til prosjektet NORSE!

 • 18.04.2017
  Mange er utskrivne etter brannen i Fjærlandstunnelen

  13 pasientar blei i natt lagt inn på Førde sentralsjukehus etter brannen i Fjærlandstunnelen. Alle har fått lettare fysiske skader.Alle dei 13 pusta inn røyk. Dei blir liggande inne til observasjon, i første omgang til tysdag.

 • 30.03.2017
  Christian Moltu fekk kvalitetsprisen i Helse Vest

  Christian Moltu, fagsjef ved psykiatrisk klinikk i Helse Førde, er tildelt kvalitetsprisen i Helse Vest. Han får prisen for arbeidet med eit elektronisk sjølvrapporterings-system der pasientar melder frå om korleis dei opplever behandlinga.

 • 22.03.2017
  Kontaktsenter skal gjere det enklare å ringje sjukehuset

  Helse Førde ønskjer å gjere det mykje lettare for deg å få god hjelp når du ringjer sjukehuset. Du skal få raskt svar, og med enkle tasteval på telefonen kjem du til rett plass for hjelpa eller opplysningane du er ute etter.

 • 17.03.2017
  Styremøte 24. mars 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 24. mars. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 17.03.2017
  Knappe fem millionar i pluss

  Helse Førde fekk eit resultat på 4,6 millionar kroner i 2016. Føretaket omsette for 2,8 milliardar og investerte for 139,4 millionar.

 • 17.03.2017
  Helse Førde har fått to professorar

  For første gong har Helse Førde professorat. Når det først skjedde, blei det ikkje mindre enn to: Christian Moltu og John Roger Andersen. Her kan du lese meir om dei to professorane.

 • 15.03.2017
  Studentar innførte system for betre pasienttryggleik

  Liggesår, infeksjonar, fall: Dette er nokre av farane pasientar er utsette for på sjukehus. Ei gruppe sjukepleiarstudentar frå Høgskulen på Vestlandet (HVL) har jobba med ein metode for å gjere opphaldet tryggare.

 • 03.03.2017
  Vidar Vie fråtrer stillinga som viseadm. direktør i Helse Førde

  Vidar Vie (52) går i dag av som viseadministrerande direktør i Helse Førde, og tek til i ei stilling som spesialrådgjevar i staben til administrerande direktør.

 • 28.02.2017
  Helse Førde i samarbeid om betre og tryggare tolketeneste

  I helsevesenet kan god tolking handle om liv eller død. Difor har Helse Førde og firmaet Skiwo AS gått saman om eit prosjekt som skal sikre ei tolketeneste som er enklare, betre og tryggare for framandspråklege pasientar.

 • 28.02.2017
  Vil du bli traineé i sjukepleie

  Om ei veke går søknadsfristen ut for åtte traineestillingar for nyutdanna sjukepleiarar.

 • 24.02.2017
  Signerte millionkontrakt på nye Førde sjukehus

  Norconsult skal levere rådgjevings- og arkitekttenester til planlegginga av nye Førde sjukehus. - Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet for å skape eit godt sjukehus både for pasientar og tilsette, seier Norconsultdirektør Kjetil Ruud.

 • 22.02.2017
  Tre nye i Helse Førde-styret

  Aud Ingrid Espeland, Hans Jacob Westbye og Arthur Norevik blir nye medlemer i styret for Helse Førde. Espeland er vald av styret i Helse Vest, medan Norevik og Westbye er valde av dei tilsette.

 • 17.02.2017
  Held på dagens sjukehusorganisering

  Styret i Helse Førde vil at dagens organisering av sjukehusa vert vidareført og vidareutvikla. Styret  støttar eit framlegg om å endre inntektsmodellen.

 • 14.02.2017
  Vern om sjukehusparken vår

  Det er heilt unødvendig å gjere eit 1300 kvadratmeter stort inngrep i den verneverdige sjukehusparken vår. Eit fortau vil gje nok rom for både syklistar og gåande, og vil bli eit langt mindre og truleg mykje billegare inngrep, skriv adminis...

 • 10.02.2017
  Styremøte 17. februar 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 17. februar. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 08.02.2017
  Vil du jobbe hos oss i sommar?

  Helse Førde har mange sommarjobbar for ulike yrkesgrupper. Søknadsfristen er sett til 19. februar så det hastar om du vil ha sommarjobb hos den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane.

 • 08.02.2017
  Stort engasjement på Erfaringskonferansen

  Etter suksessen for to år sidan, inviterte KS og Helse Førde HF onsdag 2. og fredag 3. februar til ny erfaringskonferanse. Årets konferanse blei prega av stort engasjement, livlege ordskifte og sterke meiningsbrytingar.

 • 07.02.2017
  Milliongåve til Helse Førde

  Ei gåve og støtte på til saman nær 13 millionar kroner gjev Helse Førde tilgang til ny medisinsk teknologi som kan gje pasientar høve til å førebyggje utvikling av livsstilssjukdomar.

 • 01.02.2017
  2-årig traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar

  Flora og Førde kommune samarbeider med Helse Førde for å vidareutvikle eit traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar. Nytt kull får oppstart 20. juni 2017, søknadsfrist er 6. mars. 8 ledige stillingar.

 • 01.02.2017
  Helse Førde scorar betre enn nasjonale mål på kreftbehandling

  Målet er at 70 prosent av norske kreftpasientar skal få behandling i såkalla pakkeforløp. I Helse Førde ligg andelen kring 80 prosent.

 • 27.01.2017
  Åtte hovudfunn i faktagjennomgang

  Det er ikkje avdekka alvorlege brot på lov- eller avtaleverk i samband med faktagjennomgangen i Helse Førde. Undersøkjarane peikar på enkelte sider av prosess og innhald i framlegget til omorganisering av føretaket som kunne vore handtert annleis.

 • 20.01.2017
  Rekordlåge ventetider i fjor

  Pasientar i Helse Førde ventar minst: Ventetidene i Helse Førde var nemleg rekordlåge gjennom heile fjoråret. Mot slutten av fjoråret venta pasientane i snitt 41 dagar.

 • 20.01.2017
  Styremøte 27. januar 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. januar. Møtet blir halde på møterom 4, Førde sentralsjukehus og startar klokka 09.00.

 • 18.01.2017
  Fastlege går for sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.

 • 16.01.2017
  Klart for Erfaringskonferansen 2017

  Konferansen vart ein stor suksess for to år sidan. No har du igjen sjansen å utveksle erfaringar på tvers av organisasjonar og nivå i helsetensta!

 • 10.01.2017
  Erna ville lære om Helse Førde-system

  Da statsminister Erna Solberg fekk høyre om det Helse Førde-utvikla tilbakemeldingssystemet NORSE, vart ho så interessert at ho ville komme sjølv for å høyre meir om dette verktøyet til bruk i psykiatrisk behandling. Det gjorde ho tysdag, d...

 • 09.01.2017
  Statsministeren vitjar Helse Førde

  Statsminister Erna Solberg kjem på besøk til Førde sentralsjukehus, tysdag 10. januar. Her vil ho mellom anna få presentert tilbakemeldingssystemet Norse.

 • 02.01.2017
  891 nye babyar i 2016

  I fjor såg 891 nye verdsborgarar dagens lys i Sogn og Fjordane. Sidan fødeavdelingane i fylket vart slått saman 1. oktober 2012, har fødselstala i fylket lege rundt 900 kvart år.

 • 27.12.2016
  Normal drift i Helse Førde

  Beredskapen i Helse Førde er avslutta, og føretaket er tilbake i normal drift. Ekstremvêret Urd har ikkje ført til vanskar i pasientbehandlinga så langt Helse Førde kjenner til.

 • 26.12.2016
  Grøn beredskap i Helse Førde

  Ekstremvêret Urd gjer at det er sett grøn beredskap i Helse Førde. Dette inneber at føretaket har ein  uavklara situasjon som kan kome til å krevje ekstraordinære tiltak og ressursar.

 • 16.12.2016
  Hamar nestleiar i Helse Førde-styret

  Styret i Helse Vest oppnemnde i dag Atle Hamar (53) som ny nestleiar i styret for Helse Førde.

 • 15.12.2016
  Legg opp til budsjettoverskot på 15 millionar

  Helse Førde legg opp til å gå med 15 millionar i overskot neste år. Dette er i tråd med kravet frå eigaren, Helse Vest RHF. Budsjettarbeidet har vore vanskeleg i år.

 • 12.12.2016
  Nyhendeside om Samhandlingsbarometeret

  Samhandlingsbarometeret har fått ei ny nettside der nyhende og aktuelle tema blir lagt ut.

 • 09.12.2016
  Styremøte 16. desember 2016

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 16. desember. Den opne delen av møtet startar klokka 10.00.

 • 09.12.2016
  Markering for jubilantar i Helse Førde

  Trufaste medarbeidarar i Helse Førde er heidra. 40 jubilantar møtte og fekk tildelt gullklokke for 25 års teneste og medalje frå Norges Vel for 40 års teneste. I tillegg var det 23 jubilantar som ikkje kunne møte.

 • 08.12.2016
  Styret får gjennomgangen på nyåret

  Som tidlegare informert blir det i desse dagar gjort ein ekstern gjennomgang for å følgje opp varslingssak og brev frå tillitsvalde med kritikk mot omorganiseringsprosessen. Styret i Helse Førde vil få ein rapport til handsaming i slutten av januar.

 • 01.12.2016
  Møtte øyfolket

  Godt over 100 personar møtte fram då Helse Førde onsdag kveld heldt folkemøte i Værlandet. Møtet var for å orientere om styrevedtaket der dei to ambulansebåtane som har vore i område sør, blir erstatta av ein moderne og raskare båt.

 • 25.11.2016
  Gjennomgang av omorganiseringsprosessen i Helse Førde

  Helse Førde sitt arbeid med omstilling og organisasjonsendring det siste halvåret har skapt uro i organisasjonen. Dei tillitsvalde har uttrykt sterk kritikk av dette arbeidet. Styret i føretaket har difor vald å knytte til seg ekstern kompe...

 • 18.11.2016
  Ny, stor bilambulansestasjon i Dale og raskare, meir moderne ambulansebåt

  Styret i Helse Førde vedtok i dag å slå saman bilambulansestasjonane i Askvoll og Fjaler til ein stor, lokalisert i Dale. For båtambulansen vedtok dei ein moderne, raskare båt stasjonert i Solund.

 • 17.11.2016
  Ringstad ber om fritak som styreleiar

  Jorunn Ringstad har bedt om fritak frå vervet som leiar i styret for Helse Førde.

 • 15.11.2016
  Foreslår ny, stor ambulansestasjon i Dale

  Administrerande direktør Jon Bolstad føreslår å slå saman bilambulansen i Fjaler og Askvoll. For ambulansebåttenestene er Bolstad si primære innstilling å lyse ut anbod på ein moderne, raskare ambulansebåt stasjonert i Solund, og taxibåtten...

 • 11.11.2016
  Styremøte 18. november 2016

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 18. november. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Scandig Sunnfjord hotel, Storehagen 2, Førde.

 • 11.11.2016
  Vel deg ny time på direkten!

  Har du nokre faste dagar i veka at det ikkje passar å møte til sjukehustimen? Har du fått time midt i ferien din, eller på sølvbryllupsdagen din? Det er du som veit når det passar deg å møte, og på revmatologisk poliklinikk i Førde kan du v...

 • 31.10.2016
  Forprosjektet startar etter nyttår

  Forprosjektet for «Nye Førde sjukehus» startar 2. januar. Styret i Helse Førde har gitt grønt lys for å setje i gang arbeidet med arealplanen for ut- og ombygging av sjukehuset i Førde.

 • 21.10.2016
  Styremøte 28. oktober 2016

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 28. oktober. Møtet startar klkka 09.00 og blir halde på møterom 4, Førde sentralsjukehus.

 • 20.10.2016
  Barneavdelinga og Matforsyning fekk Kvalitetsprisen 2016

  Sju sterke kandidatar - to av dei spesielt gode. Dermed måtte årets Kvalitetspris delast mellom Barneavdelinga på Førde sentralsjukehus og Matforsyning i Helse Førde.