Nyhende

 • 06.07.2020
  Opna opp att sengepost på Nordfjord sjukehus

  Sengeposten ved Nordfjord sjukehus er i dag opna for mottak av pasientar. Ingen har testa positivt for covid-19 sidan tysdag 30. juni.

 • 03.07.2020
  Sender ut ekstra betalingspåminning

  For å unngå at mange ubetalte krav skal gå til inkasso, tar føretaka i Helse Vest ein ekstra runde med påminningar.

 • 30.06.2020
  Tilsett testa positivt

  Ein tilsett ved Nordfjord sjukehus har testa positivt på covid-19. Testane til pasientane som har vore i kontakt med den smitta svenske legen, er så langt negative.

 • 27.06.2020
  Smittekartlegging er avslutta

  Helse Førde har sidan fredag kartlagt pasientar og tilsette ved Nordfjord sjukehus som har hatt nærkontakt med legen som har fått påvist covid-19.

 • 27.06.2020
  Tilsett testa positivt på korona

  Ein tilsett ved Nordfjord sjukehus testa i går den 26. juni positivt på covid-19. Den tilsette er i heimeisolasjon og arbeidet med smittesporing og vernetiltak er i gang.

 • 25.06.2020
  Greitt å vite om betaling på sjukehuset

  Betalingssystemet ved sjukehusa i Helse Vest har fått ein del medieomtale den siste tida. For deg som pasient er det greitt å vite litt om korleis betalingssystemet vårt er lagt opp.

 • 22.06.2020
  Har designa anlegg for naudstraum

  ei tre studentane ved Høgskulen på Vestlandet har designa eit anlegg for naudstraum til Nye Førde sjukehus. Bacheloroppgåva vart vurdert til beste karakter.

 • 15.06.2020
  Deler ansvaret for samhandling

  Frå og med juni deler Tone Holvik og Margun Thue på funksjonen som samhandlingssjef i Helse Førde. Enkelte oppgåver og funksjonar skal dei dele mellom seg, medan andre skal dei ha ansvar for saman.

 • 12.06.2020
  Styremøte 19. juni 2020

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 19. juni. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Thon Hotel Førde, Hafstadvegen 26, Førde.

 • 11.06.2020
  Stor auke i video- og telefonkonsultasjonar

  Pandemien har ført til ein stor vekst i talet på digitale konsultasjonar. Helse Førde sin administrerande direktør, Arve Varden, håpar bruken av video og telefon har gjeve gode erfaringar, som gir varig vekst i denne typen konsultasjonar.

 • 10.06.2020
  Besøke pasient på sjukehuset? Les dette først!

  Ikkje berre å reise på sjukehusvisitt. Kva må du vite før du besøkjer nokon på sjukehuset?

 • 10.06.2020
  Helseatlas: Store variasjonar i rusomsorg og psykisk helsevern

  Helseatlas: Kvar du bur i landet avgjer kva helsehjelp du får mot rusliding og psykiske plager. Helse Førde lanserer no eit helseatlas som viser store variasjonar i behandlinga folk i Norge får mot desse lidingane.

 • 04.06.2020
  Vi lanserer helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling 10. juni

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie står i spissen når det nye nasjonale helseatlas for psykisk helsevern blir lansert kommande onsdag. Atlaset er utarbeidd av Helse Førde, og alle kan følgje lanseringa virtuelt.

 • 03.06.2020
  Slik blir besøksreglane i Helse Førde

  Helse Førde vil så langt råd er legge til rette for besøk til pasientar innlagt i sjukehusa. På same tid skal føretaket også oppretthalde godt smittevern.

 • 28.05.2020
  Besøk på sjukehusa våre

  Helse Førde opnar opp for besøk på sjukehusa, men først når vi kjenner oss sikre på at det kan gjerast på ein trygg og god måte.

 • 28.05.2020
  Nye direktørar i Helse Førde

  1. juni i år får Evy-Helen Helleseth sin første arbeidsdag som fagdirektør i Helse Førde. Frå same dato går Trine Hunskår Vingsnes over i stillinga som direktør for medisinsk klinikk.

 • 28.05.2020
  Helse Førde set no i verk ny gjennomgang av nybygg ved sentralsjukehuset

  Helse Førde vil no gjere ein uavhengig gjennomgang av prosessen rundt Livabygget, nybygget for somatikk ved Førde sentralsjukehus. Bakgrunnen er eit brev frå Åsen og Øvrelid som sist haust tapte konkurransen om å utvikle nybygget.

 • 26.05.2020
  Praktisk info om styremøtet

  Styremøtet i Helse Førde torsdag blir ope for publikum og presse. Dei som skal vere i møterommet må fylle ut eit kartleggingsskjema om covid-19.

 • 22.05.2020
  Styremøte 28. mai 2020

  Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 28. mai. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Thon Hotel Førde, Hafstadvegen 26, Førde.

 • 18.05.2020
  Informasjon om timeavtale og besøk i Helse Førde

  Under koronavirus-epidemien har vi strenge rutinar for smittevern for å hindre at du blir smitta eller kan smitte andre i våre lokale. Denne informasjonen gjev deg ei oversikt over det som er annleis når du kjem til behandling hos oss.

 • 12.05.2020
  Pasientreiser – kva for reglar gjeld akkurat no

  Pasientar som skal til sjukehusavtale og som kan køyre sjølv eller kan bli køyrt, blir oppmoda om å gjennomføre reisa til og frå behandling på eiga hand. Planlegging av privat transport blir ein viktig del av førebuingane til sjukehusavtalar framover.

 • 07.05.2020
  To av våre forskarar disputerer i mai

  Forskarane Hege Kristiansen, overlege ved Barne- og ungdomsavdelinga ved FSS, disputerer fredag 8. mai, og Runar Tengel Hovland, seniorrådgjevar i fag- og utviklingsavdelinga i Helse Førde, disputerer måndag 11. mai.

 • 04.05.2020
  "Til rett tid" er tema for handhygienedagen 2020

  I desse koronatider har vi minna kvarandre på kor viktig handhygiene er i kampen mot virus og bakteriar for å hindre smittespreiing.

 • 27.04.2020
  Koronaunderskot for Helse Førde i mars

  Mars 2020 vart veldig spesiell på grunn av Covid-19-pandemien. Frå fredag 13. mars reduserte Hele Førde planlagd verksemd for førebu føretaket på Covid-19-pasientar. Dette har hatt store konsekvensar, blant anna for økonomien i perioden.

 • 21.04.2020
  Deltek i global Covid 19-studie

  Verdas Helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til ein stor internasjonal forskingsstudie for å få vurdert lovande behandlingar for COVID-19. Helse Førde er blant sjukehusa som no skal vere med på denne forskingsdugnaden.

 • 17.04.2020
  Planlegg for meir normal aktivitet

  Helse Førde har denne veka starta planlegginga for å trappe opp aktiviteten. – Dei som får innkalling til time, skal vite at det er trygt å komme til sjukehusa våre, seier administrerande direktør Arve Varden.

 • 15.04.2020
  Helse Førde lanserer app for lungesjuke

  Ein app som visualiserar enkle og viktige pusteøvingar er no klar for lansering. Spesialfysioterapeut Elin Johnsen i Helse Førde har i to år arbeidd med appen som skal gje kronisk lungesjuke eit verktøy for å følgje opp si eiga helse.

 • 07.04.2020
  Fysisk aktivitet under utbruddet av Koronaviruset

  Å trene til sommerkroppen er et kjent begrep, men få tenker over at med fysisk aktivitet trener man i enda større grad sommerhodet. For det er faktisk hodet vårt – hjernen – som profiterer mest på at vi er fysisk aktive.

 • 07.04.2020
  Eigne drosjer for covid 19-transport

  8.april startar drosjenæringa med transport av pasientar med mistanke om eller stadfesta Covid-19. Transportørarane vil få opplæring, og transporten vil skje på ein trygg måte.

 • 06.04.2020
  Pasientane våre får tilbod om videokonsultasjonar

  For å halde fysiske møter mellom menneskjer til eit minimum og redusere risiko for smitte, vil sjukehusa no bruke videokonsultasjonar så langt det er mogleg.

 • 03.04.2020
  Bruk eigen bil til sjukehuset!

  I samband med Covid-19 ønskjer vi at flest mogeleg pasientar kjem seg til behandling på eiga hand og unngår drosje og offentleg transport. Dette for å hindre spreiing av smitte.

 • 30.03.2020
  Færre innleggingar - kurva flatar ut

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i Helse Vest. Kurva ser ut til å flate ut, og vi hadde førre veke 370 færre innlagde pasientar med koronavirus enn estimert i prognosane.

 • 25.03.2020
  Pasient innlagt med koronasmitte i Førde

  Den første pasienten med koronasmitte er no innlagt i Helse Førde. Pasienten har fått stadfesta sjukdomen covid-19. Vedkomande blei lagt inn ved Førde sentralsjukehus i dag.

 • 25.03.2020
  Går vidare med Livabygg i åtte etasjar

  Styret i Helse Førde gav i styremøtet 23. mars føretaket klarsignal til å halde fram arbeidet med utvikle nybygg somatikk, Livabygget i åtte etasjar. Endeleg vedtak kjem i mai-juni.

 • 24.03.2020
  Helse Førde går inn i korona-krise og utbyggingar med overskot

  konomisk og driftsmessig vart 2019 eit solid år for Helse Førde. Etter gjennomgang av årsmelding og rekneskap for 2019 godkjente styret eit årsresultat på vel 43,1 millionar kroner, noko som er 7,1 millionar over budsjett.

 • 23.03.2020
  - Betryggande arbeid mot koronaviruset

  Korona-status i Helse Førde: Ingen smitta er innlagt på sjukehus. 59 tilsette er i karantene, og fem er heime med sjukmelding. - Det er betryggande å høyre korleis ein arbeider med dette, sa styreleiar Agnes Landstad.

 • 21.03.2020
  107 har meldt seg til teneste

  Helse Førde annonserte etter ekstraressursar i samband med korona- og berdskapssituasjonen, har 107 personar med varierande helsefagleg bakgrunn meld seg til teneste.

 • 20.03.2020
  Evy-Helen Helleseth ny fagdirektør

  Evy-Helen Helleseth er tilsett som ny fagdirektør i Helse Førde.

 • 17.03.2020
  Styremøte 23. mars 2020

  Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 23. mars. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde over telefon og video.

 • 17.03.2020
  Riggar sjukehuset for å ta imot koronapasientar

  Førde sentralsjukehus blir no rigga fysisk for på tryggast mogeleg måte å kunne ta imot pasientar som har blitt sjuke av koronaviruset. Koronasjuke blir lagt inn på ein spesielt tilrettelagt sengefløy.

 • 17.03.2020
  Stengt dagkirurgi i Helse Førde

  Helse Førde har i dag stengt Dagkirurgisk senter ved Førde sentralsjukehus.

 • 17.03.2020
  Helse Førde-tilsett smitta: 19 nye i karantene

  19 nye medarbeidarar i Helse Førde må i heimekarantene som følgje av at ein tilsett i føretaket måndag ettermiddag fekk påvist smitte frå koronaviruset. Dermed er til saman 70 tilsette i helseføretaket no sett i heimekarantene.

 • 16.03.2020
  Tilsett i Helse Førde har testa positivt på korona

  Ein tilsett i Helse Førde har i dag testa positivt på kornavirus.

 • 16.03.2020
  Alle sjukehusa har beredskap som vanleg

  Alle sjukehusa i Helse Førde har akuttmedisinsk beredskap som vanleg i desse koronatider. Det vil seie at alle pasientar som vert akutt sjuke skal vere trygge på å få komme på sjukehus.

 • 16.03.2020
  Ikkje ring sjukehuset om planlagd time

  Helse Førde opplever måndag svært stor telefonpågang frå folk som har time og lurer på om dei skal møte som planlagt. Dette er ikkje naudsynt, då sjukehuset vil ta kontakt dersom timen må utsetjast.

 • 15.03.2020
  Sjukehusa treng di hjelp!

  Sjukehusa på Vestlandet treng ekstra personell raskt i samband med koronautbrotet. Er du lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar, jordmor  eller student innan desse områda, og ikkje alt tilsett på eit sjukehus eller i ein kommune? Les her.

 • 15.03.2020
  Korona: Informasjon til fødande

  Kvinneklinikken har innført ein rekkje tiltak knytt til koronasituasjonen. I denne saka finn du informasjon til deg som ventar barn.

 • 15.03.2020
  Stengjer sjukehusa for besøkande

  Helse Førde set no i verk nye tiltak for å avgrense besøk på sjukehusa. Berre mindreårige, funksjonshemma og pasientar som ligg på det siste, kan ha besøk. Berre born og funksjonshemma kan ha med ein person som følgje til avtalt time.

 • 15.03.2020
  Tilsette i Helse Førde skal møte på jobb som vanleg

  Tilsette i Helse Førde skal møte på jobb som vanleg. Føretaket har rett til å unnta symptomfrie tilsette når dette er nødvendig for å oppretthalde forsvarleg drift.

 • 13.03.2020
  Korona: Ber næringslivet i vest om å bidra med utstyr

  Som ein del av beredskapen rundt koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.