Koronavirus

Eit koronavirus har forårsaka eit pågåande utbrot av luftvegsinfeksjon. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og sjukehusa følgjer utviklinga tett.

​Koronaviruset er eit nytt SARS-liknande virus. Utbrotet starta i den kinesiske millionbyen Wuhan. Viruset smittar via dropesmitte, og kan gje alt frå milde forkjølelsesliknande symptom til lungebetennelse. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise som følgje av utbrotet.

Har du avtale på eit av sjukehusa?

For å førebyggje smitte av Covid 19 ber vi deg fylle ut dette skjemaet 2 virkedagar før timen din på sjukehuset.
Fyll ut skjema her (helsenorge.no)

Merk at dette gjeld ved fysisk oppmøte, ikkje videokonsultasjon. I tillegg krev det at du har oppretta brukar på helsenorge.no og at du har gitt fullt samtykke i profilen der. Dersom du ikkje har mogelegheit til dette vil avdelinga ringe deg. Dersom situasjonen endrar seg etter du har sendt inn skjema må du kontakte avdelinga du skal til umiddelbart!

Det kan vere grunn til mistanke om smitte dersom du har har vore i eit område der det er kjent spreiing av koronaviruset, og i ettertid fått symptom på luftvegsinfeksjon (sår hals, hoste, tung pust, feber).

Oppdatert informasjon og råd frå Folkehelseinstituttet (FHI) 

Lurer du på om du er smitta, ta først kontakt med eigen fastlege. Dersom du ikkje får svar hjå fastlege kontakt 116 117 om det hastar. Ikkje oppsøk eller ta kontakt med legevakt eller sjukehus direkte.
Ring alltid først.

Har du vore på reise i område med koronaspreiing, eller i nærkontakt med stadfesta eller mistenkt smitta?
Vi ønsker å avgrense besøkande i sjukehuset for å verne pasientar og helsepersonell. Er du usikker, ring oss på telefon 57 83 04 21.

Helsedirektoratet har oppretta eigen informasjonstelefon om koronavirus for publikum. Om du ikkje finn svar på fhi.no kan du ringe 815 55 015.

Det kan og vere aktuelt å teste deg dersom du har hatt nærkontakt med nokon som allereie har fått påvist koronavirus, og i ettertid fått symptom på luftvegsinfeksjon.

• Testinga vil som regel skje hjå fastlegen, ved hjelp av ei enkel undersøking av nase og hals. Svaret på prøven kjem seinast innan eit døgn.
• Om testen er positiv, er vidare tiltak avhengig av tilstanden til den smitta. For personar som har lette symptom, kan det vere aktuelt å isolere seg i eigen heim. Personar som treng behandling på sjukehus vil bli lagt på isolat på sjukehuset.

Definisjonar av mistenkte, sannsynlege og stadfesta tilfeller (FHI)

Vi tilrår at personar som har vore i område med vedvarande smitte dei siste 14 dagane, ikkje besøker helseinstitusjonar unødig. Om det er heilt naudsynt med besøk, må du først kontakte avdelingen pasienten ligg på via telefon slik at smitteverntiltak kan iverksettast.

For pasientar som har vore i område med mange smitta, gjeld no i praksis altså dei same reglane som for tilsette som har vore på reise i slike område. Reglane omfattar også pårørande som ønskjer å besøkje pasientar. Det same er også tilfellet for studentar, hospitantar eller andre som utfører arbeidsoppdrag eller har andre grunnar til å oppsøkje sjukehusa.


Råd og informasjon til einskilde pasientgrupper

Barn og unge

Anbefaling til føresette og barn med revmatisk sjukdom (legeforeningen)

Informasjon vedr. barn og unge med inflammatorisk tarmsjukdom (legeforeningen)

Anbefalingar frå Noregs barnekreftmiljø per 13. mars 2020 (legeforeningen) 

Informasjon til leversjuke og -transplanterte (legeforeningen) 

Pasientar med multippel sklerose (MS)

Ny og oppdatert informasjon om MS og Koronaviruset (MS-forbundet)

Informasjon til pasientar om MS-behandling og risiko for alvorleg koronainfeksjon (Helse Bergen)

Føde og barsel

Informasjon til deg som skal føde


 


 


Tal på smitta, innlagde pasientar og tilsette i karantene

​Oppdatert 9. juli

Stadfesta tilfelle av COVID-19 i Helse Førde sitt område: 53

Mandag 6. juli: 0 nye av 82 analyserte prøver

Tirsdag 7. juli: 0 nye av 183 analyserte prøver

Onsdag 8. juli: 0 nye av 113 analyserte prøver

Innlagde pasientar pr. dato med stadfesta COVID-19 smitte:  0

Heimeverande og sjukmelde tilsette pga. korona: 3 (av om lag 3000 tilsette)

Tilsette som har hatt stadfesta smitte:  4 (av om lag 3000 tilsette)

 

Om personvern
Helsedirektoratet oppfordrar alle sjukehus til å aktivt informere om at dei har ein pasient innlagd som følgje av covid-19. Dei presiserer samtidig at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkomande ikkje kan identifiserast.

Det er eit strengt krav om at identifikasjon ikkje skal vere mogleg, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal vere oppfylt.

 

Nyhendesaker

 • 06.07.2020
  Opna opp att sengepost på Nordfjord sjukehus

  Sengeposten ved Nordfjord sjukehus er i dag opna for mottak av pasientar. Ingen har testa positivt for covid-19 sidan tysdag 30. juni.

 • 27.06.2020
  Smittekartlegging er avslutta

  Helse Førde har sidan fredag kartlagt pasientar og tilsette ved Nordfjord sjukehus som har hatt nærkontakt med legen som har fått påvist covid-19.

 • 27.06.2020
  Tilsett testa positivt på korona

  Ein tilsett ved Nordfjord sjukehus testa i går den 26. juni positivt på covid-19. Den tilsette er i heimeisolasjon og arbeidet med smittesporing og vernetiltak er i gang.

 • 11.06.2020
  Stor auke i video- og telefonkonsultasjonar

  Pandemien har ført til ein stor vekst i talet på digitale konsultasjonar. Helse Førde sin administrerande direktør, Arve Varden, håpar bruken av video og telefon har gjeve gode erfaringar, som gir varig vekst i denne typen konsultasjonar.

 • 03.06.2020
  Slik blir besøksreglane i Helse Førde

  Helse Førde vil så langt råd er legge til rette for besøk til pasientar innlagt i sjukehusa. På same tid skal føretaket også oppretthalde godt smittevern.

 • 18.05.2020
  Informasjon om timeavtale og besøk i Helse Førde

  Under koronavirus-epidemien har vi strenge rutinar for smittevern for å hindre at du blir smitta eller kan smitte andre i våre lokale. Denne informasjonen gjev deg ei oversikt over det som er annleis når du kjem til behandling hos oss.

 • 17.04.2020
  Planlegg for meir normal aktivitet

  Helse Førde har denne veka starta planlegginga for å trappe opp aktiviteten. – Dei som får innkalling til time, skal vite at det er trygt å komme til sjukehusa våre, seier administrerande direktør Arve Varden.

 • 07.04.2020
  Fysisk aktivitet under utbruddet av Koronaviruset

  Å trene til sommerkroppen er et kjent begrep, men få tenker over at med fysisk aktivitet trener man i enda større grad sommerhodet. For det er faktisk hodet vårt – hjernen – som profiterer mest på at vi er fysisk aktive.

 • 07.04.2020
  Eigne drosjer for covid 19-transport

  8.april startar drosjenæringa med transport av pasientar med mistanke om eller stadfesta Covid-19. Transportørarane vil få opplæring, og transporten vil skje på ein trygg måte.

 • 06.04.2020
  Pasientane våre får tilbod om videokonsultasjonar

  For å halde fysiske møter mellom menneskjer til eit minimum og redusere risiko for smitte, vil sjukehusa no bruke videokonsultasjonar så langt det er mogleg.

 • 03.04.2020
  Bruk eigen bil til sjukehuset!

  I samband med Covid-19 ønskjer vi at flest mogeleg pasientar kjem seg til behandling på eiga hand og unngår drosje og offentleg transport. Dette for å hindre spreiing av smitte.

 • 30.03.2020
  Færre innleggingar - kurva flatar ut

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i Helse Vest. Kurva ser ut til å flate ut, og vi hadde førre veke 370 færre innlagde pasientar med koronavirus enn estimert i prognosane.

 • 25.03.2020
  Pasient innlagt med koronasmitte i Førde

  Den første pasienten med koronasmitte er no innlagt i Helse Førde. Pasienten har fått stadfesta sjukdomen covid-19. Vedkomande blei lagt inn ved Førde sentralsjukehus i dag.

 • 23.03.2020
  - Betryggande arbeid mot koronaviruset

  Korona-status i Helse Førde: Ingen smitta er innlagt på sjukehus. 59 tilsette er i karantene, og fem er heime med sjukmelding. - Det er betryggande å høyre korleis ein arbeider med dette, sa styreleiar Agnes Landstad.

 • 21.03.2020
  107 har meldt seg til teneste

  Helse Førde annonserte etter ekstraressursar i samband med korona- og berdskapssituasjonen, har 107 personar med varierande helsefagleg bakgrunn meld seg til teneste.

 • 17.03.2020
  Riggar sjukehuset for å ta imot koronapasientar

  Førde sentralsjukehus blir no rigga fysisk for på tryggast mogeleg måte å kunne ta imot pasientar som har blitt sjuke av koronaviruset. Koronasjuke blir lagt inn på ein spesielt tilrettelagt sengefløy.

 • 17.03.2020
  Stengt dagkirurgi i Helse Førde

  Helse Førde har i dag stengt Dagkirurgisk senter ved Førde sentralsjukehus.

 • 17.03.2020
  Helse Førde-tilsett smitta: 19 nye i karantene

  19 nye medarbeidarar i Helse Førde må i heimekarantene som følgje av at ein tilsett i føretaket måndag ettermiddag fekk påvist smitte frå koronaviruset. Dermed er til saman 70 tilsette i helseføretaket no sett i heimekarantene.

 • 16.03.2020
  Tilsett i Helse Førde har testa positivt på korona

  Ein tilsett i Helse Førde har i dag testa positivt på kornavirus.

 • 16.03.2020
  Alle sjukehusa har beredskap som vanleg

  Alle sjukehusa i Helse Førde har akuttmedisinsk beredskap som vanleg i desse koronatider. Det vil seie at alle pasientar som vert akutt sjuke skal vere trygge på å få komme på sjukehus.

 • 16.03.2020
  Ikkje ring sjukehuset om planlagd time

  Helse Førde opplever måndag svært stor telefonpågang frå folk som har time og lurer på om dei skal møte som planlagt. Dette er ikkje naudsynt, då sjukehuset vil ta kontakt dersom timen må utsetjast.

 • 15.03.2020
  Sjukehusa treng di hjelp!

  Sjukehusa på Vestlandet treng ekstra personell raskt i samband med koronautbrotet. Er du lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar, jordmor  eller student innan desse områda, og ikkje alt tilsett på eit sjukehus eller i ein kommune? Les her.

 • 15.03.2020
  Korona: Informasjon til fødande

  Kvinneklinikken har innført ein rekkje tiltak knytt til koronasituasjonen. I denne saka finn du informasjon til deg som ventar barn.

 • 15.03.2020
  Stengjer sjukehusa for besøkande

  Helse Førde set no i verk nye tiltak for å avgrense besøk på sjukehusa. Berre mindreårige, funksjonshemma og pasientar som ligg på det siste, kan ha besøk. Berre born og funksjonshemma kan ha med ein person som følgje til avtalt time.

 • 15.03.2020
  Tilsette i Helse Førde skal møte på jobb som vanleg

  Tilsette i Helse Førde skal møte på jobb som vanleg. Føretaket har rett til å unnta symptomfrie tilsette når dette er nødvendig for å oppretthalde forsvarleg drift.

 • 13.03.2020
  Korona: Ber næringslivet i vest om å bidra med utstyr

  Som ein del av beredskapen rundt koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

 • 12.03.2020
  Tilgangskontroll og redusert aktivitet ved sjukehusa i Helse Førde

  Helse Førde innfører tilgangskontroll ved hovudinngangane til alle sjukehusa våre frå og med fredag. Samtidig kuttar føretaket i planlagd aktivitet, slik at dei som har time på sjukehuset kan oppleve at denne må utsetjast i tid.

 • 12.03.2020
  Nye restriksjonar for besøk på sjukehusa

  I arbeidet med å avgrense smitten av koronaviruset har Helse Førde innført nye og strengare restriksjonar for pårørande som ønskjer å besøke pasientar som ligg på sjukehusa våre.

 • 03.03.2020
  Hjelp oss å førebyggje smitte

  Helse Førde treng hjelp frå deg som er pasient eller pårørande til å halde koronaviruset vekke frå sjukehuset. Folkehelseinstituttet har kome med nye råd for å førebyggje smitte i norske sjukehus. Les meir om kva du bør gjere.

 • 07.02.2020
  Kan du vere smitta av koronaviruset?

  Lurer du på om du er smitta, ta kontakt med fastlege eller legevakt. Er det mistanke om smitte, blir sjukehuset eller Folkehelseinstituttet kontakta for testing. Ikkje oppsøk eller ta kontakt med sjukehuset direkte.

 • 31.01.2020
  Følgjer utviklinga med coronaviruset

  Helse Førde følgjer situasjonen tett. - Vi har gjennomgått aktuelle rutinar og prosedyrar. Helseføretaket har detaljerte rutinar for prøvetaking, bruk av verneutstyr og isolat for å hindre smittespreiing, seier fagdirektør Trine Vingsnes.

Fann du det du leita etter?