Koronavirus

Eit koronavirus har forårsaka eit pågåande utbrot av luftvegsinfeksjon. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og sjukehusa følgjer utviklinga tett.

Koronaviruset er eit nytt SARS-liknande virus. Viruset smittar via dropesmitte, og kan gje alt frå milde forkjølelsesliknande symptom til lungebetennelse. World Health Organization (WHO) har erklært internasjonal folkehelsekrise som følgje av utbrotet. 

Har du avtale på eit av sjukehusa?

For å førebyggje smitte av korona ber vi deg vere merksam på symptom på sjukdomen covid-19.

Sjekkliste for om du kan vere smitta finn du her

Om du ikkje kan møte til timen må du sjølv gje beskjed om det så snart du kan!

Lurer du på om du er smitta, ta først kontakt med eigen fastlege. Dersom du ikkje får svar hjå fastlege, kontakt 116 117 om det hastar. Ikkje oppsøk eller ta kontakt med legevakt eller sjukehus direkte.
Ring alltid først.

Har du vore på reise i område med koronaspreiing, eller i nærkontakt med stadfesta eller mistenkt smitta?
Vi ønsker å avgrense besøkande i sjukehuset for å verne pasientar og helsepersonell. Er du usikker, ring oss på telefon 57 83 90 00.

Helsedirektoratet har oppretta eigen informasjonstelefon om koronavirus for publikum. Om du ikkje finn svar på fhi.no kan du ringe 815 55 015.

Oppdatert informasjon og råd frå Folkehelseinstituttet (FHI) 

Det kan og vere aktuelt å teste deg dersom du har hatt nærkontakt med nokon som allereie har fått påvist koronavirus, og i ettertid fått symptom på luftvegsinfeksjon.

• Testinga vil som regel skje hjå fastlegen, ved hjelp av ei enkel undersøking av nase og hals. Svaret på prøven kjem innan eit til tre døgn.
• Om testen er positiv, er vidare tiltak avhengig av tilstanden til den smitta. For personar som har lette symptom, kan det vere aktuelt å isolere seg i eigen heim. Personar som treng behandling på sjukehus vil bli lagt på isolat på sjukehuset.

Definisjonar av mistenkte, sannsynlege og stadfesta tilfeller (FHI)

Vi tilrår at personar som har vore i område med vedvarande smitte dei siste 14 dagane, ikkje besøker helseinstitusjonar unødig. Om det er heilt naudsynt med besøk, må du først kontakte avdelingen pasienten ligg på via telefon slik at smitteverntiltak kan iverksettast.

For pasientar som har vore i område med mange smitta, gjeld no i praksis altså dei same reglane som for tilsette som har vore på reise i slike område. Reglane omfattar også pårørande som ønskjer å besøkje pasientar. Det same er også tilfellet for studentar, hospitantar eller andre som utfører arbeidsoppdrag eller har andre grunnar til å oppsøkje sjukehusa.

 

 

Råd og informasjon til einskilde pasientgrupper

Barn og unge

Anbefaling til føresette og barn med revmatisk sjukdom (legeforeningen)

Informasjon vedr. barn og unge med inflammatorisk tarmsjukdom (legeforeningen)

Anbefalingar frå Noregs barnekreftmiljø per 13. mars 2020 (legeforeningen) 

Informasjon til leversjuke og -transplanterte (legeforeningen) 

Pasientar med multippel sklerose (MS)

Ny og oppdatert informasjon om MS og Koronaviruset (MS-forbundet)

Informasjon til pasientar om MS-behandling og risiko for alvorleg koronainfeksjon (Helse Bergen)

Føde og barsel

Informasjon til deg som skal føde​

 Nyhendesaker

Fann du det du leita etter?