Koronavirus

Eit koronavirus har forårsaka eit pågåande utbrot av luftvegsinfeksjon. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og sjukehusa følgjer utviklinga tett.

​Koronaviruset er eit nytt SARS-liknande virus. Utbrotet starta i den kinesiske millionbyen Wuhan. Viruset smittar via dropesmitte, og kan gje alt frå milde forkjølelsesliknande symptom til lungebetennelse. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise som følgje av utbrotet.

Har du avtale på eit av sjukehusa?

For å førebyggje smitte av Covid 19 ber vi deg fylle ut dette skjemaet 2 virkedagar før timen din på sjukehuset.
Fyll ut skjema her (helsenorge.no)

Merk at dette gjeld ved fysisk oppmøte, ikkje videokonsultasjon. I tillegg krev det at du har oppretta brukar på helsenorge.no og at du har gitt fullt samtykke i profilen der. Dersom du ikkje har mogelegheit til dette vil avdelinga ringe deg. Dersom situasjonen endrar seg etter du har sendt inn skjema må du kontakte avdelinga du skal til umiddelbart!

Det kan vere grunn til mistanke om smitte dersom du har har vore i eit område der det er kjent spreiing av koronaviruset, og i ettertid fått symptom på luftvegsinfeksjon (sår hals, hoste, tung pust, feber).

Oppdatert informasjon og råd frå Folkehelseinstituttet (FHI) 

Lurer du på om du er smitta, ta først kontakt med eigen fastlege. Dersom du ikkje får svar hjå fastlege kontakt 116 117 om det hastar. Ikkje oppsøk eller ta kontakt med legevakt eller sjukehus direkte.
Ring alltid først.

Har du vore på reise i område med koronaspreiing, eller i nærkontakt med stadfesta eller mistenkt smitta?
Vi ønsker å avgrense besøkande i sjukehuset for å verne pasientar og helsepersonell. Er du usikker, ring oss på telefon 578 39000.

Helsedirektoratet har oppretta eigen informasjonstelefon om koronavirus for publikum. Om du ikkje finn svar på fhi.no kan du ringe 815 55 015.

Det kan og vere aktuelt å teste deg dersom du har hatt nærkontakt med nokon som allereie har fått påvist koronavirus, og i ettertid fått symptom på luftvegsinfeksjon.

• Testinga vil som regel skje hjå fastlegen, ved hjelp av ei enkel undersøking av nase og hals. Svaret på prøven kjem seinast innan eit døgn.
• Om testen er positiv, er vidare tiltak avhengig av tilstanden til den smitta. For personar som har lette symptom, kan det vere aktuelt å isolere seg i eigen heim. Personar som treng behandling på sjukehus vil bli lagt på isolat på sjukehuset.

Definisjonar av mistenkte, sannsynlege og stadfesta tilfeller (FHI)

Vi tilrår at personar som har vore i område med vedvarande smitte dei siste 14 dagane, ikkje besøker helseinstitusjonar unødig. Om det er heilt naudsynt med besøk, må du først kontakte avdelingen pasienten ligg på via telefon slik at smitteverntiltak kan iverksettast.

For pasientar som har vore i område med mange smitta, gjeld no i praksis altså dei same reglane som for tilsette som har vore på reise i slike område. Reglane omfattar også pårørande som ønskjer å besøkje pasientar. Det same er også tilfellet for studentar, hospitantar eller andre som utfører arbeidsoppdrag eller har andre grunnar til å oppsøkje sjukehusa.


Råd og informasjon til einskilde pasientgrupper

Barn og unge

Anbefaling til føresette og barn med revmatisk sjukdom (legeforeningen)

Informasjon vedr. barn og unge med inflammatorisk tarmsjukdom (legeforeningen)

Anbefalingar frå Noregs barnekreftmiljø per 13. mars 2020 (legeforeningen) 

Informasjon til leversjuke og -transplanterte (legeforeningen) 

Pasientar med multippel sklerose (MS)

Ny og oppdatert informasjon om MS og Koronaviruset (MS-forbundet)

Informasjon til pasientar om MS-behandling og risiko for alvorleg koronainfeksjon (Helse Bergen)

Føde og barsel

Informasjon til deg som skal føde


 


 


Tal på smitta, innlagde pasientar og tilsette i karantene

​Oppdatert 22. september klokka 08:00

Tilfelle av COVID-19 stadfesta i Helse Førde: 61

Måndag 14. september: 1 ny av 165 analyserte prøver

Tysdag 15. september: 0 nye av 457 analyserte prøver

Onsdag 16. september: 1 ny av 384 analyserte prøver

Torsdag 17. september: 1 ny av 280 analyserte prøver

Fredag 18. september: 0 nye av 300 analyserte prøver

Laurdag 19. september: 0 nye av 93 analyserte prøver

Søndag 20. september: 0 nye av 70 analyserte prøver

Måndag 21. september: 0 nye av 136 analyserte prøver


Innlagde pasientar pr. dato med stadfesta COVID-19 smitte:  0

Heimeverande og sjukmelde tilsette pga. korona: 4 (av om lag 3000 tilsette)

Tilsette som har hatt stadfesta smitte:  4 (av om lag 3000 tilsette)

 

Om personvern
Helsedirektoratet oppfordrar alle sjukehus til å aktivt informere om at dei har ein pasient innlagd som følgje av covid-19. Dei presiserer samtidig at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkomande ikkje kan identifiserast.

Det er eit strengt krav om at identifikasjon ikkje skal vere mogleg, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal vere oppfylt.

 

Nyhendesaker

Fann du det du leita etter?