Kliniske studier

Kliniske studier, eller utprøvande behandling, er studier som vert utført på menneske for å undersøke verknad av legemidlar eller andre behandlingsmetodar, men og for å undersøke korleis medikament omdannast i kroppen og om biverknadene er akseptable. På denne sida kan du orientere deg om kliniske studier som spesialisthelsetenesta i Norge til eikvar tid gjennomfører.

Om kliniske studiar

  • Vilkår og rettar ved deltaking

    Deltek du i ein klinisk studie, har du mellom anna rett til å trekke deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

  • Kva er kliniske studier

    Kliniske studier, eller utprøvande behandling, er studier som blir utført på menneske for å undersøke verknad av legemidlar eller andre behandlingsmetodar, men og for å undersøke korleis medikament omdannast i kroppen og om biverknader er akseptable.