Nettmøte

Førebygging av sjølvmord – folkeopplysningskampanje 2020

Helse Førde inviterte til nettmøte om førebygging av sjølvmord

Tema for det halvtime-lange nettmøtet var:

  • Presentasjon av folkeopplysningskampanjen
  • Tips om lett tilgjengelege ressursar for å auke kompetanse innan førebygging av sjølvmord

Møta er gjennomførte og her er presentasjonen frå møtet:

2020-11-20_Folkeopplysningskampanjen_Info til kommunehelsetenesta_Helse Førde.pptx
 

Vert for nettmøta var fagansvarleg for kampanjen i Helse Førde,
psykologspesialist ved psykiatrisk klinikk, Stig Magne Solstad.

Folkeopplysingskampanjen for å førebyggje sjølvmord blir gjennomført i tett samarbeid med
helseføretaka i Helse Vest, Velg å leve og Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest).
Rogaland Fylkeskommune og Nasjonalt kompetansesenter for forebygging og selvmordsforskning bidreg også inn i arbeidet.

Oppkopling til nettmøte - framgangsmåte

Helse Førde nyttar Norsk Helsenett si løysing Join for å gjennomføre desse nettmøta. Ein koplar seg opp frå PC via nettlesarar som Chrome og Edge.

 

 Nettsider og kompetansehevingsprogram om sjølvmordsførebygging.


På nettstaden helse-vest.no/selvmord har vi samla lenkjer til mange gode nettsider og kompetansehevingsprogram om sjølvmordsførebygging.

Eit nyttig verkty for fastlegane og kommunepsykologane er utvikla av Nasjonal senter for selvmordsforskning og -forebygging og er eit e-læringsprogram i sjølvmordsrisikovurdering.

Nyttig for skulane og kommunehelsetenesta er kompetansehevingsprogrammet «Livet på timeplanen» utarbeida av Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest).

 

Nullvisjon for sjølvmord i Noreg

Slik innleier regjeringa sin handlingsplan for å redusere talet på sjølvmord i Noreg. I Helse Førde vedkjem denne visjonen oss, og vi tenkjer at skal vi lukkast må vi samarbeide, de i kommunehelsetenesta og vi i spesialisthelsetenesta.

Tal sjølvmord i Noreg går ikkje ned. Kvart einaste år tek omlag 600 menneske sitt eige liv. 

Årsakene til sjølvmord er samansette og komplekse, og det utfordrar oss å kunne førebygge og forhindre at menneske vel døden som ein utveg når livet blir tungt å leve.


«Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.»

Føretaka i Helse Vest skal gjennomføre ein folkeopplysningskampanje denne vinteren, og opplyse befolkninga på Vestlandet om at det ikkje er farleg å snakke om sjølvmordstankar, og at det er hjelp få. Helse Førde inviterer kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane til nettmøte om denne kampanjen.

 

Vennleg helsing

I Helse Førde:
Psykologspesialist ved psykiatrisk klinikk, Stig Magne Solstad
Psykiatrisk sjukepleiar ved Nordfjord psykiatrisenter, Monica Røed Frøyset
Seksjonsleiar ved Indre Sogn psykiatrisenter, Brit Marie Follevåg
Psykologspesialist ved psykisk helsevern for barn og unge, Eili Nygard Riise
Kommunikasjonsrådgjevar, Margunn Masdal

Brukarrepresentantar:
Gro Indrebø og Hanna Talina Nordnes Sørland

Kommunehelsetenesta:
Samhandlingskoordinator, Elin Sørbotten

 

 

Fann du det du leita etter?